Show simple item record

dc.contributor.advisorSargon, Mustafa Fevzi
dc.contributor.authorOcak, Mert
dc.date.accessioned2017-12-15T11:19:51Z
dc.date.available2017-12-15T11:19:51Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4104
dc.description.abstractTemporomandibular joint is located in between the mandible and temporal bones of both sides bilaterally and functions synchroniously. During speaking and chewing; the mandible performs many movements. Therefore; it differentiates from other joints of cranium via its mobility. Disorders of temporomandibular joint is one of the most popular joint pathologies which effects the daily life of many patients. Additionally, less than a half of these joint disorders are being reported by the patients. The aim of this study was to examine the detailed anatomy of the joint in a large series of population divided into age groups. These morphometric measurements were performed both on the right and left sides separately and the comparisons were done according to side, age and sex. In the study, all of the measurements were done in the cone beam computed tomography images of 100 patients (50 males and 50 females). In all of these patients; the radiology of temporomandibular joints was anatomically normal. In the morphometric analysis, by using many parameters; the distance in between the mandibular fossa and mandibular condyle; the angles in between the ramus of the mandible and mandibular condyle; the bone measurements of mandibular condyle and the relations of mandibular fossa, articular tubercle and zygomatic arch were detected according to side differences (right or left side), sex and age groups. The statistical analysis of all these data was performed and the statistically significant differences according to side of the joint, gender and age groups were reported. Additionally; the corelations in between all these parameters and the corelations in between the ages of the patients were also detected. In the comparison of our study and the studies found in the literature; the main differences were our larger anatomically normal series and higher number of morphometric parameters. We believe that all these data will make a contribution to the literature.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xvii 1. GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 3 2.1. Embriyoloji 3 2.2. Histoloji 5 2.3. Anatomi 7 2.3.1. Eklemin Yapısı 8 2.3.2. Articulatio Temporomandibularis’in Ligamentleri 12 2.3.3. Articulatio Temporomandibularis’in Damarları ve Sinirleri 15 2.3.4. Eklemin Biyomekaniği 15 2.3.5. Articulatio Temporomandibularis ile İlgili Klinik Bulgular 18 2.4. Radyolojik Değerlendirme 21 2.4.1. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) 22 3. GEREÇ ve YÖNTEMLER 25 3.1.Çalışma Grubu 25 3.2. Görüntü Değerlendirme Yöntemi 25 3.3. Verilerin Toplanması 26 3.3.1. Koronal Kesit Ölçümleri 27 3.3.2. Sagittal Kesit Ölçümleri 32 3.3.3. Aksiyal Kesit Ölçümleri 35 3.3.4. Üç Boyutlu Yeniden Kemiklendirme ile Yapılan Ölçümler 36 3.3.5. Condylus Mandibulae’lara Ait Kemik Dokusunun Ölçümleri 38 ix 3.4. İstatistiksel Analiz 40 4. BULGULAR 42 4.1. Veri Analizi 42 4.2. Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 43 4.3. Değişkenlerin Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi 48 4.3.1. Condylus Mandibulae’lar Arası Açı 48 4.3.2. Condylus Mandibulae Genişliği 48 4.3.3. Fossa Mandibularis ile Condylus Mandibulae’nın Medial Ucu Arasındaki Mesafe 50 4.3.4. Fossa Mandibularis ile Condylus Mandibulae’nın Lateral Ucu Arasındaki Mesafe 52 4.3.5. Fossa Mandibularis ile Condylus Mandibulae’nın Tepe Noktası Arasındaki Mesafenin Koronal Eksenden Ölçülmesi 54 4.3.6. Condylus Mandibulae’nın Uzun Ekseni ile Horizontal Düzlem Arasındaki Açı 57 4.3.7. Ramus Mandibulae’nın Uzun Ekseni ile Vertikal Düzlem Arasındaki Açı 59 4.3.8. Condylus Mandibulae’nın Uzun Ekseni ile Ramus Mandibulae’nın Uzun Ekseni Arasındaki Açı 61 4.3.9. Fossa Mandibularis ile Condylus Mandibulae’nın Tepe Noktası Arasındaki Mesafenin Sagittal Eksenden Ölçülmesi 63 4.3.10. Condylus Mandibulae’nın Orta Noktası ile Condylus Mandibulae’nın Tepe Noktası Arasındaki Mesafe 66 4.3.11. Condylus Mandibulae’nın Orta Noktası ile Fossa Mandibularis Arasındaki Mesafe 68 4.3.12. Tuberculum Articulare Eğimi 70 4.3.13. Tuberculum Articulare Yüksekliği 72 4.3.14. Tuberculum Articulare ile Fossa Mandibularis Arasındaki Mesafe 74 4.3.15. Tuberculum Articulare’nin Uzun Ekseni ile Arcus Zygomaticus’un Transvers Ekseni Arası Açı 77 4.3.16. Condylus Mandibulae’ya Ait Kemik Hacmi 79 4.3.17. Condylus Mandibulae’ya Ait Toplam Doku Hacmi 81 x 4.3.18. Condylus Mandibulae’ya Ait Kemik Yüzey Alanı 83 4.3.19. Condylus Mandibulae’ya Ait Kemik Dokunun Yüzdesel Oranı 86 4.4. Değişkenlerin Birbirleri ile İlişkileri 88 5. TARTIŞMA 99 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 117 7. KAYNAKLAR 120 8. EKLER Ek 1. Tez Çalışması ile ilgili Etik Kurul İzinleri Ek 2. Tez Çalışması ile ilgili Etik Kurul Değişikliği 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectarticulatio temporomandibularistr_TR
dc.subjectkonik ışınlı bilgisayarlı tomografitr_TR
dc.subjectcinsiyettr_TR
dc.subjectyaştr_TR
dc.subjectanatomitr_TR
dc.subjectmorfometritr_TR
dc.subjectKIBTtr_TR
dc.titleArticulatio Temporomandibularis'in Anatomik Ölçümlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetArticulatio temporomandibularis; mandibula ile her iki tarafın os temporale’si arasında bulunan, bilateral ve her zaman eş zamanlı olarak çalışan bir eklemdir. Konuşma ve çiğneme fonksiyonları sırasında mandibula’ya hareket imkanı sağlar ve bu hareketliliği nedeni ile kafa iskeletinde bulunan diğer eklemlerden ayrılır. Articulatio temporomandibularis düzensizlikleri; hastaların en sık şikâyet ettikleri eklem patolojilerinden biridir. Bununla birlikte; eklem ile ilgili patolojik durumların ancak yarısından azı raporlanabilmiştir. Çalışmanın amacı; articulatio temporomandibularis’in anatomik ölçümlerini sağ ve sol eklem tarafı, yaş grupları ve cinsiyete göre geniş serilerde değerlendirerek literatüre katkı sağlamaktır. Çalışmamızda, articulatio temporomandibularis’leri radyolojik olarak normal anatomik yapıda olan 100 bireyin (50’si erkek, 50’si kadın) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde ölçümler gerçekleştirildi. Bu ölçümler ışığında sağ ve sol eklem taraflarına, cinsiyetlere ve yaş gruplarına göre fossa mandibularis ile condylus mandibulae arasındaki mesafeler, ramus mandibulae ve condylus mandibulae ile ilgili açılar, condylus mandibulae’ya ait kemik ölçümleri ve tuberculum articulare ile fossa mandibularis ve arcus zygomaticus ilişkilerini inceleyen çok sayıda parametre tanımlandı. Çalışmamız sonucu elde edilen verilerle, bu parametrelerin sağ ve sol eklem tarafları, cinsiyetler ve yaş grupları bakımından istatistiksel değerlendirmeleri yapıldı ve aralarında anlamlı farklılıkların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca bu parametrelerin birbirleri ile ve yaş ile olan ilişkileri ortaya konuldu. Literatürde yer alan araştırmalar ile tez çalışmamız karşılaştırıldığında; çalışmamızda daha geniş serilere yer vermemiz ve çok sayıdaki parametreyi anatomik olarak normal bireylerden oluşan geniş serilerimizde ayrı ayrı değerlendirmemiz sonucunda elde edilen verilerin literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentAnatomitr_TR
dc.contributor.authorID27502tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record