Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Leyla
dc.contributor.authorHamidli, Vugar
dc.date.accessioned2018-01-12T06:14:41Z
dc.date.available2018-01-12T06:14:41Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-12-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4154
dc.description.abstractThe purpose of the study is to measure the effect of Planned Behaviour Theory- which has been constituted also with the addition of the online information search intention of the consumers and shopping orientation- to the online buying intentions of the consumers. In the light of this goal, the question and the hypotheses of the study have been developed, and the suggested model has been developed accordingly. With the purpose of measuring the variables of the model, required data is collected via questionnaire. In accordance with the goals and the hypotheses of the study, causative researching method is adopted, and measuring the relations among variables in the model by using primary data is aimed. To be able to express the power of the data in the questionnaire as regards to measuring variables, Confirmatory Factor Analysis; and to be able to identify the number of factors which buying manners are gathered, Exploratory Factor Analysis has been applied to the data. Path Analysis (Structural Equation Modelling) has been used to check whether the model works generally for the buying intention. In conclusion, online information search intention affects online buying intention positively and meaningfully. In addition to this, it is identified that among shopping orientation, price oriented buying, confusion over choice of brands and entertainment oriented buying orientations affect online information search intention positively and meaningfully. From these variables, it is identified that only price oriented and confusion over choice of brands orientations affect direct online buying intention. It is calculated that price oriented buying orientation has positive effect, and confusion over choice of brands orientation has negative and meaningful effect to online buying intention. Besides, any direct effect of the entertainment shopping orientation manner to the online buying intention has not been identified. Adaptive value of the suggested model, which has been measured by applying path analysis, has been found meaningful generally, but not all the suggested relations turned out to be meaningful. Because of this reason, suggested model may be subject to developing further in the future studies.tr_TR
dc.description.sponsorshipTÜBİTAKtr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x TABLOLAR DİZİNİ xiii ŞEKİLLER DİZİNİ xiv GİRİŞ 1 BÖLÜM 1: ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞI 5 1.1. ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA 5 1.2. ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA ÇEŞİTLERİ 7 1.2.1. İşletmeler Arası Çevrimiçi Ticaret 8 1.2.2. İşletmeler ile Tüketiciler Arası Çevrimiçi Ticaret 9 1.2.3. Tüketiciler Arası Çevrimiçi Ticaret 9 1.2.4. Tüketiciler ile Devlet Arası Çevrimiçi Ticaret 10 1.2.5. İşletmeler ile Devlet Arası Çevrimiçi Ticaret 10 1.3. ÇEVRİMDIŞI VE ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMANIN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ 10 1.4. ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI AÇIKLAYAN MODELLER 14 1.4.1. Nedensel Hareket Teorisi 16 1.4.2. Planlanmış Davranış Teorisi 21 1.4.3. Teknoloji Kabul Modeli 23 1.4.4. Yeniliğin Yayılması Modelleri 27 1.4.5. Beklentilerin Onaylanması Modeli 28 BÖLÜM 2: PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ DEĞİŞKENLERİ, ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA, SATIN ALMA TARZLARI VE ARAŞTIRMA MODELİNİN OLUŞTURULMASI 31 2.1. PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ 31 2.1.1. Planlanmış Davranış Teorisinde Yer Alan Değişkenler 33 2.1.1.1. Davranışa Yönelik Tutum 33 2.1.1.2. Sosyal Norm 36 2.1.1.3. Algılanan Davranışsal Kontrol 37 2.2. SATIN ALMA TARZLARI 43 2.2.1. Tüketici Satın Alma Tarzları 43 2.2.2. Satın Alma Tarzı Tanımı ve Ortaya Çıkışı 45 2.2.3. Satın Alma Tarzının Çevrimiçi Satın Alma Niyeti ve Çevrimiçi Bilgi Arama Niyetine Etkisini İnceleyen Çalışmalar 50 2.3. ARAŞTIRMANIN MODELİ 63 2.3.1. Araştırma Modeli, Araştırma Sorusu ve Hipotezleri 64 3. BÖLÜM: ANALİZ, BULGULAR VE SONUÇLAR 72 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ, MODELİ VE HİPOTEZLERİ 72 3.1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 72 3.1.2. Araştırma Modeli, Araştırma Sorusu ve Hipotezleri 73 3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 74 3.2.1. Soru Kâğıdının Hazırlanması 75 3.2.1.1. Tüketicinin Çevrimiçi Satın Alma Niyetinin ve Çevrimiçi Bilgi Arama Niyetinin Ölçümüne Yönelik Sorular 76 3.2.1.2. Tüketici Satın Alma Tarzı Ölçümüne Yönelik Sorular 76 3.2.2. Örneklem Süreci 79 3.3. VERİLERİN ÖNTESTİ 80 3.4. SORU KAĞIDININ UYGULANMASI 83 3.5. VERİLERIN KODLANMASI VE KONTROLÜ 84 3.6. ANALİZ ve SONUÇLAR 85 3.6.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular 85 3.6.2. Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri 86 3.6.3. Tanımlayıcı İstatistikler 88 3.6.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi 90 3.6.5. Yol Analizi (Yapısal Eşitlik Modeli) 98 3.7. YAPISAL EŞITLIK MODELININ TEST EDILMESI VE BULGULAR 99 SONUÇ VE TARTIŞMA 104 KAYNAKÇA 118 EKLER 139 Ek 1. Etik Komisyon İzni 139 Ek 2. Orjinallik Formu 140 Ek 3. Gönüllü Katılım Formu 141 Ek 4. Anket Formu 142tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectplanlanmış davranış teorisitr_TR
dc.subjectsatın alma tarzları
dc.titlePlanlanmış Davranış Teorisinin Çevrimiçi Bilgi Arama Niyeti Ve Satın Alma Tarzının Eklenerek Genişletilmesi: Çevrimiçi Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Uygulamatr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı, tüketicilerin çevrimiçi bilgi arama niyetleri ile satın alma tarzları değişkenlerininde eklenerek oluşturulan genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi’nin, tüketicilerin çevrimiçi satın alma niyetlerine etkisinin ölçülmesidir. Bu amaç ışığında çalışmanın araştırma sorusu ve hipotezleri geliştirilmiş, bu doğrultuda önerilen model geliştirilmiştir. Modelde yer alan değişkenlerin ölçülebilmesi amacıyla öncelikle gerekli veri anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın amaçları ve hipotezlerine uygun olarak, nedensel araştırma yöntemi benimsenmiş ve modelde yer alan değişkenler ile aralarındaki ilişkilerin birincil veriler kullanılarak ölçümü hedeflenmiştir. Toplanan veriler aracılığı ile soru kağıdında yer alan ifadelerin, değişkenleri ölçme gücünün açıklanabilmesi için, verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi, ayrıca, satın alma tarzlarının kaç faktör altında toplandığı belirlemek için de bu değişken için elde edilen verilere Keşfedici Faktör Analizi uygulanmıştır. Genel olarak modelin satın alma niyeti için çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla ise Yol Analizi (Yapısal Eşitlik Modeli) kullanılmıştır. Sonuç olarak, çevrimiçi bilgi arama niyeti çevrimiçi satın alma niyetini olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, satın alma tarzlarından fiyat odaklı, kafası karışık ve eğlence odaklı satın alma tarzlarının çevrimiçi bilgi arama niyetini olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediği, bu değişkenlerden sadece fiyat odaklılık ve kafası karışık satın alma tarzlarının doğrudan çevrimiçi satın alma niyetine etkisi tespit edilmiştir. Fiyat odaklı satın alma tarzının çevrimiçi satın alma niyetine etkisi pozitif, kafası karışık satın alma tarzının çevrimiçi satın alma niyetine etkisinin ise negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, eğlence odaklı satın alma tarzının çevrimiçi satın alma niyetine doğrudan bir etkisi tespit edilmemiştir. Genel olarak önerilen ve yol analizi uygulanarak ölçülen modelin uyum değerleri anlamlı bulunmuş ancak önerilen tüm ilişkiler anlamlı çıkmamıştır. Bu nedenle önerilen modelin gelecekte yapılacak çalışmalarla daha da geliştirilmesi söz konusu olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.authorID10176495tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record