Show simple item record

dc.contributor.advisorKapucu, Sevgisun
dc.contributor.authorÇalık, Afra
dc.date.accessioned2018-01-12T08:56:58Z
dc.date.available2018-01-12T08:56:58Z
dc.date.issued2018-01-05
dc.date.submitted2017-12-27
dc.identifier.citationÇalık, A. Diz Osteoartritli Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım ve Semptom- Fonksiyonel Durumlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4157
dc.description.abstractThe aim of this descriptive study is to determine the symptom and functional status of women with knee osteoarthritis using or not they undergo complementary and alternative medicine. Study sample consists of 255 patients admitted to the Physical Therapy and Rehabilitation Outpatient Clinic of Atatürk Training and Research Hospital and to the Physical Therapy and Rehabilitation Outpatient Clinic of Ankara Training and Research Hospital of the University of Health Sciences. Data were collected using Data Sheet developed by the researcher based on literature review and the Scale of Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score. Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test and Bonferroni correction were used to analyze the data. Results show that 22% of participants use complementary and alternative medicine and 75% of them prefer herbal treatments. 55.4% of the them have turned to herbal treatments with advice from relatives, friends etc. 83.9% of the participants do not inform healthcare personnel regarding the treatments they receive. Pain scores of patients using complementary alternative medicine are statistically significantly higher than those not using complementary and alternative medicine (p =0.003). Mean scores of Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Scores depending on demographic characteristics show that participants pain, daily activities, life quality, sports and functional status scores statistically significant differ by age, education and disease year (p<0,005). In conclusion, as patients use complementary and alternative medicine, particularly due to pain, health personnel inform and monitor the patients in order to make them more conscious about conventional and alternative medicine.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYAN iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi TABLOLAR xii 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Tanımı 1 1.2. Araştırma Soruları 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Diz Osteoartriti 4 2.1.1.Tanım 4 2.1.2. Epidemiyoloji 4 2.1.3. Etiyoloji 5 2.1.4. Risk Faktörleri 5 2.1.5. Belirti ve Bulgular 7 2.1.6. Tanı 9 2.1.7. Tedavi 9 2.2. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi 11 2.2.1. Tarihçesi 11 2.2.2.Tanım ve Sınıflandırılma 12 2.3. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımında Hemşirelerin Rolü 20 3.GEREÇ ve YÖNTEM 23 3.1. Araştırmanın Şekli 23 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 23 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 23 3.4. Veri Toplama Formunun Hazırlanması 24 3.5. Araştırmanın Uygulaması 25 3.6. Verilerin Değerlendirilmesi 25 3.7 Araştırmanın Etik Yönü 25 4. BULGULAR 27 5. TARTIŞMA 35 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 39 6.1. Sonuç 39 6.2. Öneriler 40 7. KAYNAKLAR 41 8. EKLER EK-1. Etik Kurul Kararı EK-2. Hasta Bilgileri Formu EK-3. Diz Yaralanma ve Osteoartrit Sonuç Skoru EK-4. Hasta Onam Formu EK-5. Hastane İzin Yazıları EK-6. Ölçek Kullanımı İzin Yazısı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectHemşireliktr_TR
dc.subjectosteoartrittr_TR
dc.subjectsemptom
dc.subjecttamamlayıcı ve alternatif tedavi
dc.titleDiz Osteoartritli Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım ve Semptom- Fonksiyonel Durumlarının Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma diz osteoartritli kadınların tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım sıklığı ve semptom-fonksiyonel durumlarının belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvuran, diz osteoartrit tanısı almış 255 kadın hasta oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından literatür incelenerek geliştirilen Tanıtıcı Bilgiler Formu ve Diz İncinme ve Osteoartrit Sonuç Skoru Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; araştırma kapsamına alınan diz osteoartritli kadınların %22’sinin (n=56) tamamlayıcı ve alternatif tedaviye başvurduğu ve başvuran hastaların %75’inin bitkisel destek tedavisini kullandığı, %55,4’ünün çevre tavsiyesi ile bu yönteme başvurduğu, %83,9’unun ise kullandığı yönteme ilişkin sağlık personeline bilgi vermediği belirlenmiştir. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanan hastaların ağrı ve günlük yaşam aktivite puan ortalamalarının, kullanmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,003). Hastaların yaş, eğitim durumu, hastalık yılı, başka kronik hastalık varlığına göre Diz İncinme ve Osteoartrit Sonuç Skoru Ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; alt boyutları ağrı, günlük yaşam aktiviteleri, yaşam kalitesi, spor ve fonksiyonel durum puan ortalamaları yaş, eğitim ve hastalık yılına göre fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,005). Araştırma sonuçlarına göre, hastaların tamamlayıcı tedavileri ağrı nedeniyle kullanmalarından dolayı, bu konuda bilinçli olmalarını sağlamak için, sağlık personeli tarafından bilgilendirilmesi ve izlenmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.contributor.authorID250797tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record