Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbayrak, Türkan
dc.contributor.authorNakip, Gülbala
dc.date.accessioned2018-01-15T06:35:48Z
dc.date.available2018-01-15T06:35:48Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-12-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4162
dc.description.abstractThis study was planned to evaluate the validity and reliability Turkish version of Pregnancy Sexual Response Inventory (PSRI) which was developed to assess the level of sexual function and assess the relationship between physical activity and sexual function during pregnancy. 139 pregnant women with a mean age 29,5 ± 4,8 years and no obstetric and medical complications were participated in this study. First of all, PSRI was adapted to Turkish. For the reliability of the PSRI, the scale was re-applied after 1 week to 139 pregnant women. The smallest ICC of items making up the subscale was 0.575 and 0.595. The total score of GCYE before pregnancy was ICC=0.908 and during pregnancy was ICC=0.936. The internal consistency (Cronbach's α) was determined 0.709 for total score of before pregnancy, 0.862 for total score of during pregnancy. As a result of investigating the contribution of 10 sub-factors on the scale, all the sub-factors represented the whole scale. Criterion validity was made in the analysis of the validity of the scale by using Female Sexual Function Index (FSFI). To investigate validity, correlation between sub-dimensions of FSFI (desire, arousal, orgasm, satisfaction, dyspareunia) and sub-dimensions of PSRI was found (r=0.416, r=0.451, r=640, r=0533, r=0.516) statistically significant and moderate. There was a high (r=0.715) and statistically significant (p<0.001) correlation between total score of FSFI and total score of PSRI. Physical activity level of pregnants was assessed by Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) and sexual function by FSFI. A statistically significant relation (p<0.05) was detected between sports/exercise and sexual desire (r=0.428), sexual arousal (r=0.281), between occupational activity and lubrication (r=0.207), between sedentary and total score of FSFI (r=-0.265). According to our study, PSRI was a valid and reliable questionnaire for assessing sexual function in pregnant women. It was determined that the high level of physical activity was related to sexual function in pregnancy.en
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectgebelik
dc.subjectcinsel fonksiyon
dc.subjectgeçerlik
dc.subjectgüvenirlik
dc.subjectfiziksel aktivite
dc.titleGebelikte Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Cinsel Fonksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Gebelikte Cinsel Yanıt Envanteri’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, kadınlarda gebelik döneminde cinsel fonksiyon seviyesini değerlendirmek amacıyla geliştirilen Gebelikte Cinsel Yanıt Envanteri (GCYE)’ni Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini araştırmak ve gebelikte fiziksel aktivite düzeyi ile cinsel fonksiyon arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlandı. Çalışmaya yaş ortalaması 29,5 ± 4,8 yıl olan, obstetrik ve tıbbi komplikasyonu olmayan 139 gebe katıldı. Olguların demografik özellikleri ve gebeliğe ait şikayetleri kaydedildi. İlk olarak GCYE’nin Türkçe’ye uyarlaması yapıldı. Güvenirlik araştırması için ölçek olgulara 1 hafta sonra tekrar uygulandı. Alt boyutları oluşturan maddelerin en küçük ICC (Intraclass Correlation Coefficient) değerleri 0.575 ve 0.595 olup GCYE gebelik öncesi bölümü için ICC=0.908 ve gebelik dönemi için ICC=0.936 (p< 0.05) olarak bulundu. İç tutarlılık Cronbach’s 𝛼 ile gebelik öncesindeki alt boyutları için 0.709 ve gebelik dönemindeki alt boyutları için 0.862 olarak belirlendi. Güvenirlik analizinde alt faktörlerin ölçeğe katkısının araştırılması sonucu tüm alt faktörlerin ölçeğin bütününü temsil ettiği belirlendi. Geçerlik analizinde, kriter geçerliği için Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (KCİÖ) kullanıldı. Yapılan analizler sonucu KCİÖ alt boyutlarından (istek, uyarılma, orgazm, tatmin, ağrı) elde edilen puanlar ile ölçeğin gebelik dönemindeki alt boyutları arasında korelasyon sırasıyla r=0.416, r=0.451, r=0.640, r=0.533, r=0.516 orta ve iyi derecelerde, GCYE toplam puan ile KCİÖ toplam puan (r=0.715) arasında çok iyi derecede, istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.001) bulundu. Gebelerin fiziksel aktivite düzeyi, Gebelikte Fiziksel Aktivite Anketi (GFAA) ile cinsel fonksiyonu ise KCİÖ ile değerlendirildi. Spor/egzersiz ile cinsel istek (r=0.428), uyarılma ile (r=0.281), orgazm ile (r=0.355), cinsel tatmin ile (r=0.406), total aktivite ile ağrı (r=0.411,p<0.05), iş/meslek aktivitesi ile lubrikasyon (r=0.207), sedanter aktivite ile KCİÖ toplam puan (r=-0.265) arasında istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) korelasyon bulunmuştur. Sonuç olarak; GCYE’nin gebelerde cinsel fonksiyonu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ve gebelikteki fiziksel aktivitedeki artış ile cinsel fonksiyonun ilişkili olduğu belirlendi.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID240293tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record