Show simple item record

dc.contributor.advisorFendoğlu, Hasan Tahsin
dc.contributor.authorSevinçler, Burcu
dc.date.accessioned2018-01-19T07:12:08Z
dc.date.available2018-01-19T07:12:08Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4195
dc.description.abstractThe Turkish juidicial system is splitted into six categories: Constitutional judgement, administrative judgement, juidicial judgement, law of conflicts, judgement of elections and the judgement of accounts. Law of account is constituted by Turkish Court of Accounts, which is responsible to give the final judgement about the cases where public loss occur due to the accounts and the transactions of those responsible. The Turkish Court of Accounts performs it’s juidicial fınction acting as a court of accounts. However, the institution has an auditing function as well. According to the Constitutional Act, Turkish Court of Accounts is a supreme audit institution which perform audits on behalf of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) and also is a juidical body which gives ginal judgements about the accounts and the transactions of those responsible. Turkish Court of Accounts has become a one of a kind institution (sui generis) due to the fact that audit and jurisdiction funtions have come together. Judging by the Court of Auditors resulted in the adoption of judicial procedures that are specific to the Court. This attribute distinguishes him from other jurisdictions and courts.Because of that,it’s judicial functions and legal natüre as a court has been arguable since the day its foundation in 1862. These debates, which started in the process of making the constitution in the Grand National Assembly of Turkey, gradually shifted to a war of authority between the Turkish Council of State and the Turkish Court of Accounts and moved to the Constitutional Court. The Constitutional Court has made contradictory decisions regarding the constitutional position of the Turkish Court of Accounts and the nature of the final provisions at various periods. In recent years, the debate over whether the Constitutional Court and the European Court of Human Rights should accept the Turkish Court of Accounts as a judicial body has put an end to this debate. There are not enough studies at the national level in order that the Turkish Court of Accounts be a jurisdiction body while there are a lot of academic studies on the subject of being a supervisory body. For this reason, not only a supervisory body but also the judicial organ, Turkish Court of Accounts, has been included in the audit function, and only the necessary examination has been made on the judicial function.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ii BİLDİRİM iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………viii KISALTMALAR xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM SAYIŞTAYIN ANAYASAL KONUMU 4 1.1. SAYIŞTAYIN KUVVETLER AYRILIĞINDAKİ YERİ 5 1.2. SAYIŞTAYIN ANAYASALARDAKİ YERİ VE KURULUŞU 6 1.2.1. Sayıştayın Kuruluşu 7 1.2.2. Sayıştayın 1876 Anayasasındaki Yeri 10 1.2.3. Sayıştayın 1924 Anayasasındaki Yeri 12 1.2.4. Sayıştayın 1961 Anayasasındaki Yeri 13 1.2.5. Sayıştayın 1982 Anayasasındaki Yeri 15 1.2.6. Sayıştayın Mahkeme Olma Niteliğinin Tartışıldığı Anayasa Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 20 1.2.6.1. Sayıştayın Mahkeme Olduğuna İlişkin 16.01.1969 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 23 1.2.6.2. Sayıştayın Mahkeme Olmadığına İlişkin 06.03.1973 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 25 1.2.6.3. Sayıştayın Mahkeme Olmadığına İlişkin 11.07.1991 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 28 1.2.6.4. Sayıştayın Mahkeme Olmadığına İlişkin 29.06.2011 Tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 30 1.2.6.5. Sayıştayın Mahkeme Olduğuna İlişkin 27.12.2012 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 32 1.2.6.6. Sayıştayın Mahkeme Olduğuna İlişkin 03.04.2013 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 35 1.2.6.7. Sayıştayın Mahkeme Olduğuna İlişkin 28.02.2013 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı 36 1.2.6.8. Anayasa Mahkemesinin Sayıştay Kararına Karşı Yapılan Başvuruyu Kabul Ettiği 21/11/2013 Tarihli Atilla İNAN Bireysel Başvuru Kararı 38 1.2.6.9. Sayıştayın İtiraz (Defi) Yolunu Kullandığı Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 Tarihli İptal Kararı 38 1.2.6.10. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Sayıştay Kararına Karşı Yapılan Başvuruyu Kabul Ettiği 8.02.2014 Tarihli Kararı 39 2. BÖLÜM SAYIŞTAYIN YARGI FONKSİYONU 41 2.1. YARGI ORGANI OLARAK SAYIŞTAY 41 2.2. SAYIŞTAYIN GÖREVLERİ 42 2.3. SAYIŞTAYIN BAĞIMSIZLIĞI 42 2.4. BAŞKANLIK, YARGI VE KARAR ORGANLARI 44 2.4.1. Daireler 46 2.4.2. Temyiz Kurulu 47 2.4.2.1. Temyiz Kurulu Tarafından Toplantıya Çağrı Yapılması ve Gündem Oluşturulması 48 2.4.2.2. Temyiz Kurulu Toplantılarında Bulunabilecek Olanlar 48 2.4.2.3. Temyiz Kurulunun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 49 2.4.2.4. Temyiz Kurulunun Müzakere Düzeni 49 2.4.2.5. Temyiz Kurulu Kararlarının Yazılması 50 2.4.2.6. Temyiz Kurulu Kararlarının Okunması 51 2.4.2.7. Tutanaklar 51 2.4.3. Başsavcılık 51 2.5. SAYIŞTAY MENSUPLARI 53 2.5.1. Sayıştay Mensuplarının Teminatı 53 2.5.2. Sayıştay Başkanı 54 2.5.2.1. Sayıştay Başkanının Görevleri 54 2.5.2.2. Sayıştay Başkanın Nitelikleri 55 2.5.2.3. Sayıştay Başkanının Seçimi 56 2.5.2.4. Sayıştay Başkanının Seçim Usulü 56 2.5.3. Sayıştay Üyeleri 57 2.5.3.1. Sayıştay Üyelerinin Nitelikleri 57 2.5.3.2. Sayıştay Üyelerin Seçimi 58 2.5.4. Sayıştay Denetçileri 59 2.5.5. Daire Başkanları 61 2.5.6. Raportörler 62 2.5.7.Başsavcı ve Savcılar 63 2.5.7.1.Başsavcı ve Savcıların Nitelikleri 63 2.5.7.2. Başsavcı ve Savcıların Atanmaları 63 3. BÖLÜM HESAP YARGILAMASI 65 3.1. HESAP YARGILAMASININ KONUSU 65 3.1.1. Kamu Zararı Kavramı 66 3.2. HESAP YARGILAMASININ TARAFLARI 73 3.2.1. Hesap Yargılamasında Sorumlular 74 3.3. HESAP YARGILAMASININ AŞAMALARI 81 3.3.1. Denetim ve Yargılaması Yapılacak Kamu İdaresi Hesabının Seçimi 81 3.3.2. Denetçinin Kamu Zararını Tespiti, Sorgu Yazması, Savunma Alması, Yargılamaya Esas Raporu Oluşturması ve Ek Rapor 81 3.3.2.1. Suç Teşkil Eden Fiiller 85 3.3.3. Dairede Davanın Açılması 86 3.3.4. Hesabın Yargılanması 86 3.3.4.1. Yargılamaya Esas Raporun Değerlendirilmesi İçin Başsavcılık ve Üye Görüşü Alınması 87 3.3.4.2. Daire Tarafından Gündem Belirlenmesi 87 3.3.4.3. Raportörün Değerlendirmesi 88 3.3.4.4. Hesap Yargılamasında Duruşma 88 3.3.4.5. Dairenin Karar Süresi 89 3.3.4.6. Dairenin Karar Verme Usulü 90 3.3.4.7. Yargılamaya Esas Raporun Hükme Bağlanması 90 3.3.5. İlam Düzenlenmesi 92 3.3.6. Kanun Yollarına Başvurunun Kabulü ve Sonuçlandırılması 94 3.3.7. Kararların Kesin Hüküm Haline Gelmesi 94 3.3.8. İlamların Tebliği, Tavzihi ve Düzeltilmesi 94 3.3.9. İlamların İnfazı 95 3.3.10. İlamların İnfazının İzlenmesi 96 3.4. HESAP YARGILAMASINDA DAVA HARCI MESELESİ 97 3.5. HESAP YARGILAMASINDA TEBLİGAT VE YARGILAMA GİDERİ MESELESİ 97 3.6. AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİ MESELESİ 98 3.7. SAYIŞTAYIN USUL HUKUKU MESELESİ 101 3.8. HESAP YARGILAMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 103 3.8.1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller 103 3.8.2. İçtihatların Birleştirilmesi 103 3.8.3. İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi 103 3.8.4. Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Hali 104 3.8.5. Adli, İdari ve Hesap Yargıları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlığı Konusunda Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü 105 4. BÖLÜM HESAP YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI 108 4.1. KANUN YOLLARINA BAŞVURU USULÜ 108 4.2. TEMYİZ 109 4.3. YARGILAMANIN İADESİ 112 4.4. KARAR DÜZELTİLMESİ 116 4.5. SAYIŞTAYIN KESİN HÜKÜMLERİNE KARŞI BİREYSEL BAŞVURU YOLU 117 4.6. SAYIŞTAYIN KESİN HÜKÜMLERİNE KARŞI AİHM’E BAŞVURU 120 4.7. SAYIŞTAYIN İTİRAZ YOLUNU (DEFİ YOLU) KULLANMASI 121 SONUÇ 123 KAYNAKÇA 127 EK 1: ORJİNALLİK RAPORU 138 EK 2: ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU 140 ÖZGEÇMİŞ 142tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsayıştaytr_TR
dc.subjecthesap yargısı
dc.subjecthesap mahkemesi
dc.subjectyargı
dc.subjectanayasal konum
dc.subjectsayıştay yargısı
dc.subjectmahkeme kararı
dc.subjectbireysel başvuru
dc.titleSayıştayın Anayasal Konumu ve Yargı Fonksiyonutr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetTürk yargı sistemi anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, uyuşmazlık yargısı, seçim yargısı ve hesap yargısı olmak üzere altı tür yargı koluna ayrılır. Bunlardan sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamakla görevli bulunan Sayıştayın oluşturduğu yargı koluna hesap yargısı denir. Sayıştay yargılama görevini hesap mahkemesi sıfatıyla yerine getirir. Ancak bunun yanında Sayıştayın denetim fonksiyonu da vardır. Anayasa’ya göre Sayıştay, TBMM adına denetim yapan bir yüksek denetim organı olmakla birlikte sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağlayan bir yargı organıdır. Sayıştayın denetim ve yargılama fonksiyonlarını bir araya toplaması kendine özgü (sui generis) bir kurum olmasına yol açmıştır. Sayıştayın denetim sonucunda yargılama yapması, kendisine özel yargılama usulleri benimsemesine sebep olmuştur. Bu özelliği onu diğer yargı kollarından ve mahkemelerden ayırmaktadır. Bu yüzden Sayıştayın kurulduğu 1862 yılından günümüze dek yargı fonksiyonu ve mahkeme olma niteliği tartışılmıştır. TBMM’de 1961 Anayasası’nın yapım sürecinde başlayan bu tartışmalar zamanla Danıştay ve Sayıştay arasında yetki savaşına dönüşerek Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi farklı dönemlerde Sayıştayın anayasal konumu ve kesin hükümlerinin niteliğiyle ilgili çelişkili kararlar vermiştir. Son yıllarda Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sayıştayı yargı kuruluşu olarak kabul etmeleri bu tartışmalara son noktayı koymuştur. Sayıştayın yüksek denetim organı olmasını konu alan çok sayıda akademik çalışma bulunmakla birlikte yargı organı olması konusunda ulusal düzeyde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmada hem bir yüksek denetim organı hem de yargı organı olan Sayıştayın denetim fonksiyonuna yer verilmeyerek, sadece yargılama fonksiyonu üzerinde gerekli incelemelerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.contributor.authorID10176452tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record