Show simple item record

dc.contributor.advisorFisunoğlu, Mehmet
dc.contributor.authorÇelik, Ferhan
dc.date.accessioned2018-01-22T13:10:58Z
dc.date.available2018-01-22T13:10:58Z
dc.date.issued2018-01
dc.date.submitted2018-01-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4209
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the underlying motivations of food choices in normal weight and overweight/ obese women who are employed in a university. In order to achieve this aim, food choice motivations were compared between the groups. Volunteer individuals were divided into two groups according to their body mass index (BMI) as normal weight or overweight/ obese in the beginning of the study. Then astudy questionnaire which contained sociodemographic characteristics, nutritional status, physical activity status, food label reading habits and nutritional education status of the individuals was carried out. The study was conducted on 100 volunteer women whose ages were changing between 18 to 65 years old. 24 hours’ food and physical activity history was recorded as well as height-weight measurements. A 36-item Food Choice Questionnaire (FCQ),to which validity and reliability had confirmed, was used to determine the motivations for food choices. As a result, natural content, sensory appeal and health are the important motivational food choice factors for all participants.Price was the least important factor in food choice. When we analyzed into groups, sensory appeal, natural content and health were the most important motivational factors for normal weight women in food choices. For overweight/obese women it was natural content, sensory appeal and health were the most important factors. Natural content, weight control, health and ethical concern scores were significantly higher in overweight/ obese women than normal weight women(P<0,05). There were also statistically significant differences in physical activity status and nutritional status between BMI groups (P<0,05). In conclusion, food choice is a multifactorial and complex process and according to our results, some of the subgroups’ of FCQ is influenced by BMI.en
dc.description.tableofcontents1. GİRİŞ 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1.2. Amaç ve Varsayımlar 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Obezite; Tanımı, Prevelansı, Nedenleri, Değerlendirilmesi, Tedavisi ve Komplikasyonları 2.2. Besin Seçim Sürecinin Teorileri ve Kavramsal Modelleri 2.3. Besin Seçimini Etkileyen Faktörler 2.3.1. Bireysel Etmenler 2.3.2. Biyolojik Etmenler 2.3.3. Çevresel, Sosyal ve Kültürel Etmenler 2.3.4. Sosyodemografik ve Ekonomik Etmenler 2.3.5. Psikolojik Etmenler 2.3.6. Yeme Bozuklukları 2.4. Besin Seçiminin Obezite ve Hastalıklar ile İlişkisi 2.4.1. Besin Seçimi ve Obezite İlişkisi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar 2.4.2. Besin Seçiminin Diğer Hastalıklar ile İlişkisi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar 2.5. Besin Seçiminin Belirlenmesi 3.BİREYLER VE YÖNTEM 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 3.2. Araştırma Genel Planı 3.2.1. Anket Formunun Tanımlanması 3.2.2. Antropometrik Ölçümler 3.2.3. Besin Seçim Testi (Food Choice Questionnaire) 3.2.4. Besin Tüketim Kaydı 3.2.5. Fiziksel Aktivite Kaydı 3.3. İstatiksel Verilerin Değerlendirilmesi 4. BULGULAR 4.1. Katılımcıların Genel Özelliklerine İlişkin Bilgiler 4.2. Katılımcıların Besin Tüketimi ve Fiziksel Aktivite Durumlarına İlişkin Bilgiler 4.3. Bireylerin Besin Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 4.4. Bireylerin Besin Seçimini Etkileyen Faktörler ile Diğer Özelliklerin İlişkilerinin Değerlendirilmesi 4.4.1. Bireylerin Besin Tüketim Kayıtları ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 4.4.2.Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 4.4.3.Bireylerin Gelir Düzeyi ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 4.4.4. Bireylerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 4.4.5.Bireylerin Beslenme Eğitimi ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 5. TARTIŞMA 5.1. Katılımcıların Genel Özelliklerine İlişkin Bilgiler 5.2. Bireylerin Beslenme Durumlarına İlişkin Bilgiler 5.3. Besin Seçimlerini Etkileyen Faktörlerinin Değerlendirilmesi 5.4. Besin Seçimini Etkileyen Faktörler ile ilişkili diğer Özelliklerin Değerlendirilmesi 5.4.1 Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 5.4.2 Bireylerin Gelir Düzeyi ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 5.4.3. Bireylerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 5.4.4. Bireylerin Beslenme Eğitimi ile Besin Seçim Testi Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar 6.2. Öneriler 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK-1 :Etik Kurul Onayı EK-2 : Tez Çalışmasında Kullanılan Anket Formu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBesin seçimitr_TR
dc.subjectbeden kütle indeksi
dc.subjectbesin seçim testi
dc.titleTüketicilerin Besin Seçimi ve Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, normal ağırlıktaki ve hafif şişman/şişman tüketicilerin besin seçimlerini etkileyen faktörlerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bununla birlikte katılımcıların sosyodemografik özellikleri, beslenme durumları, fiziksel aktivite durumları, besin etiketi okuma alışkanlıkları ve beslenme eğitimi durumları da değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Gaziantep Üniversitesi’nde çalışan ve yaşları 18-65 yaş arası değişen 100 gönüllü kadın katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar beden kütle indekslerine göre normal ağırlıklı ve hafif şişman/şişman olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların genel bilgileri, sosyodemografik özellikleri, besin tüketim kaydı, fiziksel aktivite kaydı alınmış, boy ve ağırlık ölçümleri kaydedilmiştir. Besin seçimi motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla, daha önce geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmış olan, dörtlü likert ölçeği biçiminde 36 maddelik Besin Seçim Testi ( Food ChoiceQuestionnaire/ FCQ) kullanılmıştır. Tüm katılımcılar için besin seçimini etkileyen en önemli üç faktör sırasıyla doğal içerik, duyusal çekicilik ve sağlık olarak bulunmuştur. Besin seçimini etkileyen faktörler arasında en az öneme sahip olan belirleyicinin ise fiyat faktörü olduğu gözlenmiştir. Katılımcılar iki grupta (BKI<25 ve BKI≥25) incelendiğinde, normal ağırlık bireylerde besin seçimini etkileyen en önemli üç etken sırasıyla duyusal çekicilik, doğal içerik ve sağlık iken, hafif şişman/şişman bireylerde bu sıralama doğal içerik, duyusal çekicilik ve sağlık olarak bulunmuştur. Ayrıca gruplar arasında fiziksel aktivite düzeyleri ve bazı besin öğeleri bakımından da anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05). Çalışmada BKI’ye göre FCQ testinde doğal içerik, ağırlık kontrolü, sağlık ve etik kaygı faktörleri bakımından anlamlı farklar gözlenmiştir (p<0,05).tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID10178369tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record