Show simple item record

dc.contributor.advisorBuz, Sema
dc.contributor.authorTek, Serhat
dc.date.accessioned2018-01-29T10:52:56Z
dc.date.available2018-01-29T10:52:56Z
dc.date.issued2018-01-15
dc.date.submitted2018-01-15
dc.identifier.citationAPA6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4245
dc.description.abstractThe purpose of this study is to assess the situation of rights of minority members and communities living in Turkey in terms of social policies within the general framework under the values and practice of social services, to determine what their needs are, and to discover socialization and social support mechanisms created by them in the social order. In accordance with this purpose, in-depth interviews were conducted with a total of 35 participants including 9 professional staff working in the field of social services and 26 participants - one Bulgarian, nine Armenians, four Greeks, seven Assyrians and five Jews - among individuals belonging to minority communities. The study was designed as a qualitative research in terms of focusing the problems faced by minorities in Turkey in a detailed manner and evaluating the situation of social service discipline within the scope of social policies. Data obtained from interviews were analyzed for five main themes including being a minority with concepts, socialization processes of minorities, rights and needs of minorities, solutions to problems related to the rights and needs of minorities, and social policy and social work for minorities. As a result of the research, it was found deficiencies in terms of social services offered by the public for the minority communities living in Turkey and their needs. It was also discovered that this situation is caused minority communities to form socialization patterns within themselves and to create a civil social service network for them. Individuals belonging to minority communities expressed that they need social work services, and their demand for planning the services for their needs. The research was concluded with micro, mezzo, macro proposals in terms of working with minorities of the social work according to these demands and suggestions.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER xi SİMGELER VE KISALTMALAR xvii TABLOLAR DİZİNİ xviii ŞEKİLLER DİZİNİ xix 1. BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 1.1. ARAŞTIRMANIN SORUNSALI 2 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 2. BÖLÜM 6 KURAMSAL ÇERÇEVE 6 2.1. AZINLIK, HAKLAR VE SOSYAL POLİTİKA 6 2.1.1. Toplum, Topluluk ve Toplumsallaşma Kavramları Üzerine 6 2.1.2. Azınlık Kavramının Tanımlan(ama)ması 10 2.1.3. Azınlık Olmaya İlişkin Ölçütler 14 2.1.4. Uluslararası Bağlamda Azınlık Hakları ve Hukuki Boyut 16 2.1.5. Türkiye’de Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler ve Taraf Olunan Sözleşmeler 19 2.1.6. Sosyal Politikaların Kapsamı: Sosyal Haklar Bağlamında Azınlık Haklarının Konumu 29 2.2. AZINLIKLARLA SOSYAL HİZMET 39 2.2.1. Sosyal Hizmette Kültürel Yetkinlik (Cultural Competence) 40 2.2.2. Çokkültürcü Sosyal Hizmet 42 2.2.3. Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulaması 44 2.2.4. Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulaması 48 2.2.5. Irkçılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulaması 51 2.2.6. Azınlıklara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması 53 3. BÖLÜM 57 YÖNTEM 57 3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 57 3.2. ÖZNELER 59 3.2.1. Azınlık Topluluklarına Mensup Bireyler 59 3.2.2. Sosyal Hizmet Alanında Çalışan Profesyoneller 64 3.3. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YERLER 66 3.4. ARAŞTIRMA SÜRECİ 67 3.5. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 68 3.5.1. KATILIMCI GÖZLEM VE DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME SÜRECİ 68 3.6. VERİLERİN ANALİZİ 71 4. BÖLÜM 73 ANALİZ VE TARTIŞMA 73 4.1. KAVRAMLARLA AZINLIK OLMAK 73 4.1.1. Azınlık Kavramının Muğlaklığı 73 4.1.2. Farklılık 79 4.1.3. Ötekileştirilme 83 4.1.4. Ayrımcılık 89 4.2. AZINLIKLARIN TOPLUMSALLAŞMA DENEYİMLERİ 102 4.2.1. Yaşanılan Çevre ve Toplumsallaşma 103 4.2.2. Okul ve Toplumsallaşma 112 4.2.3. Aile ve Toplumsallaşma 123 4.2.4. Cemaat ve Toplumsallaşma 129 4.3. AZINLIKLARIN HAKLARI VE GEREKSİNİMLERİ 136 4.3.1. Haklar Bağlamında Azınlık Olmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri 137 4.3.2. Azınlıkların Gereksinimleri 148 4.4. AZINLIKLARIN HAKLARI VE GEREKSİNİMLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 164 4.4.1. Sorunlara Yönelik Çözüm Talepleri 164 4.4.2. Baş Etme Mekanizmaları 171 4.4.3. Eğitimin Sorunların Çözümüne Etkisi 188 4.4.4. Politikaların Toplumsal Dönüşüme Etkisi 195 4.4.5. Temasın Sorunların Çözümüne Etkisi 202 4.4.6. Çözüm Alternatifi Olarak Göç 207 4.5. AZINLIKLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE SOSYAL HİZMET 213 4.5.1. Azınlıklar ve Sosyal Politikalar 213 4.5.2. Politikalara Çift Yönlü Bakış 220 4.5.3. Sosyal Hizmetlerin Sivil Oluşumu* 233 4.5.4. Azınlıklarla Sosyal Hizmet Üzerine 240 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 249 5.1. SONUÇLAR 249 5.2. ÖNERİLER 270 6. KAYNAKÇA 281 Ek 1. Etik Komisyon İzni 294 Ek 2. Orjinallik Raporu 295 Ek 3. Görüşme Formu I 295 Ek 4. Görüşme Formu II 299 Ek 5. Gönüllü Katılım Formu 301 ÖZGEÇMİŞ 303tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectazınlıklarla sosyal hizmettr_TR
dc.subjectbaskı karşıtı sosyal hizmet
dc.subjectayrımcılık karşıtı sosyal hizmet
dc.subjectçokkültürcülük
dc.subjectkültürel yetkinlik
dc.subjectırkçılık karşıtı sosyal hizmet
dc.titleAzınlıklarla Sosyal Hizmet: Türkiye’de Yaşayan Azınlıkların Toplumsallaşma Deneyimleri Ve Sosyal Politika Gereksinimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Türkiye'de yaşayan azınlık toplulukları ve üyelerinin; sosyal hizmet değerleri ve uygulaması ile sosyal politikalar bağlamında haklar açısından genel çerçevedeki yerini değerlendirmek, gereksinimlerinin neler olduğunu tespit etmek, toplumsal düzende oluşturdukları toplumsallaşma ve sosyal destek mekanizmalarını keşfetmektir. Bu amaç doğrultusunda, azınlık topluluklarına mensup bireylerden bir Bulgar, dokuz Ermeni, dört Rum, yedi Süryani ve beş Yahudi olmak üzere 26 katılımcı ile sosyal hizmet alanında çalışmalar yürüten dokuz profesyonel meslek elemanı olmak üzere toplam 35 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yaşayan azınlıkların yaşadıkları sorunlara ayrıntılı bir şekilde eğilme ve sosyal politikalar şemsiyesi altında sosyal hizmet disiplininin bulunduğu yeri irdeleyebilme açısından araştırma nitel bir yapıda tasarlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler; kavramlarla azınlık olmak, azınlıkların toplumsallaşma süreçleri, azınlıkların hakları ve gereksinimleri, azınlıkların hakları ve gereksinimleri ile ilgili sorunlara yönelik çözümler, azınlıklara yönelik sosyal politika ve sosyal hizmet olmak üzere beş ana tema üzerinden analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de yaşayan azınlık topluluklarına ve ihtiyaçlarına yönelik kamu tarafından sunulan sosyal hizmet uygulamaları konusunda eksiklikler bulunduğu saptanmıştır. Bu durumun da azınlık topluluklarının kendi içlerinde toplumsallaşma kalıpları oluşturmasına ve kendileri için sivil bir sosyal hizmet ağı yaratmasına sebep olduğu keşfedilmiştir. Azınlık topluluklarına mensup bireyler sosyal hizmet gereksinimleri olduğunu ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin planlanması yönündeki taleplerini dile getirmiştir. Araştırma, bu talep ve öneriler doğrultusunda sosyal hizmetin azınlıklarla çalışma boyutunda mikro, mezzo, makro önerilerle sonlandırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.contributor.authorID10178719tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record