Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Burak
dc.date.accessioned2018-02-09T11:34:38Z
dc.date.available2018-02-09T11:34:38Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.date.submitted2018-01-12
dc.identifier.citationAdzmi, N. A., Bidin, S. and Ibrahim, S. (2009). The Academic English Language Needs of Industrial Design Students in UiTM Kedah, Malaysia. English Language Teaching, Vol.: 2, No: 4, pp: 170-178. Aksan, D. (2004). Dilbilim ve Türkçe Yazıları. Multilingual: İstanbul. Aksan, D. (2015). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Bilgi Yayınları. Ananiadou, S. (1994). A methodology for automatic term recognition. Published in Proceeding COLING '94 Proceedings of the 15th conference on Computational linguistics , 2, 1034-1038. Aslan-Demir, S. (2008). Türkçede İsteme Kipliği Semantik-Pragmatik Bir İnceleme. Ankara: Grafiker Yayınları. Aslan-Demir, S. (2016). Görünüş Kategorisi Türkmence Örneği. Ankara: Grafiker Yayınları. Ayata-Şenöz, C. (2014). Bilimsel Metin Üretimi. Ankara: Papatya Yayıncılık. Aydemir, A. İ. (2010). Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi. Ankara: Grafiker Yayınları Balcı, A. (2016). (Ed. Özsoy, S. ve Erk-Emeksiz, Z.). Genel Dilbilim I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Balyemez, S. (2016). Dil Bilgisi Üzerine Açıklamalar. Ankara: Pegem Akademi. Banguoğlu, T. (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Bauer, S. C., Drewer, P., Fähndrich, U., Herwartz, R., Massion, F., Mayer, F., Pultano, D., Scmitz, K.-D. (2015). Modül 2 İlkeler ve Yöntemler. İçinde Terminoloji Çalışması. (Hz. Deutscher Terminologie-Tag e. V., çev. Ateşman, E.). ss: 45-75. Ankara: Grafiker Yayınları. Beach, K. D., Sanchez, V., Flynn, J. L. & O’Connor E. (2015). Teaching academic vocabulary to adolescents with learning disabilities. Teaching Exceptional Children, Vol. 48, No. 1, pp: 36-44. Billuroglu, A. & Neufeld, S. (2005). In search of the critical lexical mass: How 'general' is the GSL? How 'academic' is the AWL? Retrieved 30-8-13 from www.lextutor.ca Bondi, M. (2009). Polyphony in academic discourse A cross-cultıral perspective on historical discourse. in (83-108) Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse. (Haz. Dervin, F/Suomela-Salmi, E.) Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., Boz, E. (2015). Türkiye Türkçesi Biçimsel ve Anlamsal İşlevli Biçimbilgisi. Ankara: Gazi Kitapevi. Bozkurt, F. (2004). Türkiye Türkçesi Türkçe Öğretiminde Yeni Bir Yöntem. İstanbul: Kapı Yayınları. Bozkurt, F. (2017). Sözlükselleşme: Genel Sözlükler İçin Sözlük Birim Seçimi. İstanbul: Kesit Yayınları. Bunch, G. C. (2014). The language of ideas and the language of display: Reconceptualizing “academic language” in linguistically diverse classrooms. International Multilingual Research Journal, 8: 70-86. Cevizci, A. (2015). Bilgi Felsefesi. İstanbul: SAY yayınları. Coxhead, A. (2000). A New Academic Word List. TESOL QUARTERLY Vol. 34, No. 2, pp: 213-238. Coxhead, A. (2011). The Academic Word List 10 Years On: Research and Teaching Implications. TESOL QUARTERLY, Vol. 45, No. 2. Pp:355-362. Cummins, J. (2000). Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon, England: Multilingual Matters Çalışkan, N. (2014). Yüksek Sıklıktaki Adlar: Zaman Sözcükbiçimi Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme. Ankara: Pegem Akademi Çetinkaya, G., Ülper, H. ve Bayat, N. (2016). Bağlayıcı Kullanımına İlişkin Yanlışların Çözümlenmesi. AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2), 198-213. Çiçekdağı, C., (2016). Kopula Üzerine. Kaygı, sayı: 26, Bahar, ss: 131-141. Çoktuksöken, B. (2010). Dış dünya-düşünme-dil ilişkisi olarak bilgi. İçinde Bilgi Felsefesi. (Ed. Çotuksöken, B. ve Tunçel, A.). ss: 17-31). İstanbul: Heyamola Yayınları. Çotuksöken, Y. (2012). Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Dang, Y. N. and Webb, S. (2014). The lexical profile of academic spoken English. English for Specific Purposes. 33 (2014). Pp: 66-76. Demir, N. ve Yılmaz, E. (2012). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık. Demiral, A. (2017). Birleşik Fiil Konusundaki Yaklaşmışlar. Haz. Gürses, R. ve Balta, N.) içinde Türk Dil Bilgisi Toplantıları Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar. Ankara: TDK yayınları. Demirci, K. (2014a). Türkoloji İçin Dilbilim Konular, Kavramlar, Teoriler. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirci, K. (2014b). Zamirler Dilbilimsel Bir Yaklaşım. Akçağ yayınları: Ankara. Demirci, K. (2015). Kelime Bilgisi El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık Delice, H. İ. (2014). Sözcük Türleri. Sivas: Asitan Kitap. Delice, H. İ. (2017). Birleşik Fiil Sorunu. (Haz. Gürses, R. ve Balta, N.) içinde Türk Dil Bilgisi Toplantıları Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar. Ankara: TDK yayınları. Diani, G. (2009). Exploreing the polyphonic dimension of academic book review articles in the discourse of linguistics. in (135-149) Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse. (Haz. Dervin, F/Suomela-Salmi, E.) Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., Doğan, A. (2004). Dilbilim ve Türkçe Yazıları. İstanbul: Multilingual. Dolmacı, M. (2015). Akademik Türkçe Kelime Bilgisi Üzerine Bir Derlem Çalışması: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Dair Çıkarımlar. Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Heller, Vivien and Morek, Miriam. (2015). Academic discourse as situated practice: An introduction. Linguistic and Education. 31 ss: 174-186. Ediskun, H. (2007). Türk Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitapevi. Eker, S. (2013). Overall review of the development of terminological science of Turkey during transient process to modernization. Altaistics and Turkology journal of the Turkic Academy, No: 1, 2013 • JANUARY-MARCH. Pp: 68-95. Eker, S. (2015). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları. Erdem, M. (2013). Biçim Bilgisi. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (N. Demir, ve E. Yılmaz, Ed.) içinde (ss. 92-101). Ankara: Nobel Yayınları. Ergin, M. (2013). Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları. Erkman- Akerson, F., (2016). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları. Erkuş A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Faber, P. (2015). Frames as a framework for terminology. Handbook of Terminology, (H. J. Kockaert, F. Steurs, Ed.) içinde (ss. 13-33). Philadelphia: John Benjamins Publishing co. Fisher, D. ve Frey, N. (2014). Content area vocabulary learning. The Reading Teacher, Vol. 67 Issue 8 pp. 594–599. Fløttum, K. (2009). Academic voices in the research article. Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse, (F. Dervin, E. Suomela-Salmi, Ed.) içinde (ss. 107-122). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Gencan, T. N. (2011). Eylemler – I. Türkçe Biçim Bilgisi, (H. Pilancı, Ed.), içinde (ss. 120-143), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Günay, D. (2007a). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual yayınları. Günay, D. (2007b). Sözcükbilime Giriş. İstanbul: Multilingual yayınları. Günay, D. (2013). Söylem Çözümlemesi. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Hacıeminoğlu, N. (2015). Türk Dilinde Edatlar. Bilge Kültür Sanat: İstanbul. Hacıeminoğlu, N. (2016). Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, En Eski Türkçe Metinlerden Zamanımıza Kadar,- Yazı Dilinde-. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. Hacken, P. T. (2015). Terms and Specialized Vocabulary: Taming the prototypes. Handbook of Terminology, (Kockaert, H. J., Steurs, F., Ed.), içinde (ss: 3-13). Philadelphia: John Benjamins Publishing co. Huber, E. (2008). Dilbilime Giriş. İstanbul: Multilingual Yayınları. Hyland, K. (2006). English for Academic Purposes. London: Routledge Applied Linguistics. Hyland, K. (2015). Genre, discipline and identity. Journal of English for Academic Purposes. Vol. 19, pp: 32-43. İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Johanson, L. (2014). Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler. (N. Demir, Çev.). Ankara: TDK yayınları. Johanson, L. (2016). Türkçede Görünüş. (N. Demir, Çev.). Ankara: Grafiker Yayınları. Kageura, K. (2015). Terminology and Lexicography. Handbook of Terminology, (H. J. Kockaert, F. Steurs), içinde (ss. 45-59). Philadelphia: John Benjamins Publishing co. Kantar, D. (2003). Mikhail Bakhtin’e Göre Dilde ve Roman Dilinde Söyleşimlilik. Günümüz Dilbilim Çalışmaları içinde. (A. Eziler-Kıran, E. Korkut ve S. Ağıldere, Ed.), içinde (ss. 156-164). İstanbul: Multilingual Yayıncılık. Karabulut, F. (2011). Türk Dillerinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi. Ankara: Grafiker Yayınları. Karaman, B. İ. (2011). Terim oluşturma yöntemleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2009/II. Karataş-Coşkun, M. (2011). Kavram Öğretimi. Adana: Karahan Kitabevi. Kazakova, O. (2015). Language for specific purposes: Methodological Problems, trends and perspectives. Procedia – Social and Behavioral Science 214, 977-982. Kerimoğlu, C. (2009). Türkiye Türkçesinde Ettirgenlik. Turkish Studies, 4-8: 1735-1745. Kerimoğlu, C. (2016). Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Kerimoğlu, C. (2017). Dilbilgisi ve Dilbilim Yazıları. Ankara: Pegem Akademi. Khani, R. & Tazik, K. (2013). Towards the Development of an Academic Word List for Applied Linguistics Research Articles. RELC Journal, 44(2) 209–232. Kıran, A. (2015). Anlambilim ve Dil Öğretimi. Dilbilimleri ve Dil Öğretimi, (Korkut, E. ve E. Onursal-Ayırır, Ed.), içinde (ss. 57-95). Ankara: Seçkin Yayınları. Kıran, Z. ve Eziler-Kıran, A. (2013). Dilbilime Giriş. Akara: Seçkin Yayıncılık. Khan, S. A. (2016). The Distinction between Term and Word: A Translator and Interpreter Problem and the Role of Teaching Terminology. International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016, 14-17 April 2016, Antalya, Turkey. Kocaman, A. ve Osam, N. (2000). Uygulamalı Dilbilim-Yabancı Dil Öğretimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Hitit basım yayın tic. Ltd. şti. Köksal, A. (2014). Türkçe bilim sözleri: Bir deneyim. Türk Dili Ders Notları 1, (Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Hz.), içinde (ss. 344-352), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Nation, P. & Newton, J. (1997). Teaching vocabulary. Second Language Vocabulary Acquisition, (H. Coady and T. Huckin. Ed.), içinde (ss. 238-255). Cambridge. Lyons, J. (1983). Kuramsal Dilbilime Giriş. (Çev. Kocaman, A.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Onursal, İ. (2003). Türkçe metinlerde bağdaşıklık ve tutarlılık. Günümüz Dilbilim Çalışmaları. (A. Eziler-Kıran, E. Korkut, S. Ağıldere), içinde (ss. 121-132). İstanbul: Multilingual yayınları. Ölker, G. (2011). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945 – 1950). Konya: Kömen Yayınları. Özkan, B. (2012). Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Roessingh, H., Kover, P. and Watt, D. (2005). Developing Cognitive Academic Language Proficiency: The Journey. TESL Canada Journal/Revue Tesl Du Canada. Vol. 23 No: 1. Ss: 1-27. Sarı, M. (2014). Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi. Ankara: TDK yayınları. Sebzecioğlu, T. (2016). Dilbilim Kavramlarıyla Türkçe Dilbilgisi. İstanbul: Kesit Yayınları Schimitt, N. (2008). Instructed Second Language Vocabulary Learning. Language Teaching Research 12, 3 pp: 329-363. Schleppegrell, J. M. (2001). Linguistic Features of the Language of Schooling. Linguistics and Education 12(3): 431-459. Temizyürek, F., Çangal, Ö. ve Yörüsün, S. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi Öğretim Programı, Ders Kitabı Ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 7, No: 2. Ss: 87-111. Tok, M. (2014). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınavlardaki Akademik Yazma Durumları. Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar. Ankara: Pegem A. Turan, Ü. D. (2013). Edimbilim II: Bilgi değeri, bilgi yapısı, ve dilde kibarlık ve kabalık. Genel Dilbilim-II, (Özsoy, S. ve Erk-Emeksiz, Z.), içinde (ss. 116-151). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. TÜBA (2011). Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. Ankara: TÜBA yayınları. Uzun, N. E. (2006). Biçimbilim Temel Kavramlar. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Vardar, B. (2007). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları. Vardar, B. (2014). Türkçe bilim sözleri: Bir deneyim. Türk Dili Ders Notları 1, (Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Hz.), içinde (ss. 253-364), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Vongpumivitch, V., Huang, J. and Chang, Y. C. (2009). Frequency analysis of the words in the Academic Word List (AWL) and non-AWL content words in applied linguistics research papers. English for Specific Purposes, 28 33–41. Vural, H. ve Böler, T. (2012). Ses ve Şekil Bilgisi. İstanbul: Kesit Yayınları. Yang, M.-N. (2015). A nursing academic word list. English for Specific Purposes, 37, 27–38. Yılmaz, E. (2014). Temel Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi. Yılmaz, E. (2017). Sözlük Bilimi Üzerine Araştırmalar. Ankara: Pegem A. Zülfikar, H. (2011). Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Ankara: TDK yayınları. İNTERNET KAYNAKLARI http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=yenisozluky http://www.tubaterim.gov.tr/ istatistik.yok.gov.trtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4266
dc.description.abstractWithin the scope of the study, it was aimed to determine the technical and academic vocabulary of Turkish language in the field of social sciences and to prepare an academic word list for educational purpose to be used in academic Turkish courses as a foreign language. Towards this end, the social sciences are divided into 18 areas, namely archeology, philosophy, communication, political sciences, sports sciences, theology, history, psychology, geography, art, sociology, anthropology, urban planning, tourism, education, finance, linguistics and literature. A database of 1,854,157 lexemes was created through compiling a minimum of 100,000 lexeme (max 5% +) from 385 articles from 58 magazines published between 2005 and 2016 in these 18 areas. Each sub-field in the social sciences in this database is regarded as a technical vocabulary and by clearing the words with a frequency of 10 and higher from the repetition, words with concept values were categorized as verbs, prepositions and conjunctions. Besides, the words which have concept values were evaluated within themselves in terms of terminological words, words for scientific Turkish and words which are common to other sub-corpora. As a result of the study, an educational academic vocabulary consisting of the words which are common to the 18 sub-areas of social sciences, words with a frequency greater than 100 and words for general scientific Turkish as well as prepositions, conjunctions and verbs was created and made available for the use of learners of Academic Turkish as a foreign language, trainers, material designers and researchers.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR DİZİNİ xii TABLOLAR DİZİNİ xiii RESİM VE GRAFİKLER DİZİNİ xv GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: AKADEMİK SÖYLEM VE SÖZCÜKBİRİM 2 1.1. Akademik Söylem 2 1.2.Akademik Söylemin Özellikleri 5 1.3.Akademik Dil Öğretimi Açısından Yabancılara Türkçe Öğretimi 7 1.4.Sözcükbirim 16 1.4.1.Sözcük Yapma Yolları 20 1.4.1.1. Türetme 21 1.4.1.2. Birleştirme 21 1.4.1.3.Sözcük Ailesi 22 1.4.1.4.Kısaltma 23 1.4.1.5.Karma 23 1.4.1.6.Kopyalama 23 1.4.1.7.Örnekseme 25 1.4.2.Sözcük Türleri 25 1.4.2.1.Adlar 26 1.4.2.2.Sıfatlar 30 1.4.2.3.Zarflar 31 1.4.2.4.Zamirler 31 1.4.2.5.Edatlar 32 1.4.2.6.Bağlaçlar 32 1.4.2.7.Fiiller 33 1.4.2.7.1.1.Şimdiki Zaman 34 1.4.2.7.1.2.Geçmiş Zaman 35 1.4.2.7.1.3.Gelecek Zaman 36 1.4.2.7.1.4.Geniş Zaman 36 1.4.2.7.2.Fiillerde Kip/Kiplik 36 1.4.2.7.3.Fiillerde Görünüş 37 1.4.2.7.4.Fiillerde Kılınış 38 1.4.2.7.5.Birleşik Fiiller 38 1.4.2.7.6.Fiillerde Çatı 39 1.4.2.7.7.Ekfiil 40 2. BÖLÜM: YÖNTEM 41 2.1.Çalışmanın Aşamaları 41 2.1.1.Verilerin Seçimi 41 2.1.2.Verilerin Toplanması 41 2.1.3.Veri Tabanının Derinlik ve Dengesinin Sağlanması 43 2.1.4.Alt Derlemdeki Sözcüklerin Sıklık Sayılarının Belirlenmesi 44 2.1.5.Verilerin Araştırma Amacına Göre Sınıflandırılması 44 3. BÖLÜM: BULGULAR 47 3.1. Antropoloji Alanına Yönelik Bulgular 47 3.2. Felsefe Alanına Yönelik Bulgular 52 3.3. Arkeoloji Alanına Yönelik Bulgular 57 3.4. İletişim Alanına Yönelik Bulgular 62 3.5. Siyasal Bilimler Alanına Yönelik Bulgular 66 3.6. Spor Bilimleri Alanına Yönelik Bulgular 72 3.7. İlahiyat Alanına Yönelik Bulgular 77 3.8. Tarih Alanına Yönelik Bulgular 81 3.9. Psikoloji Alanına Yönelik Bulgular 86 3.10. Coğrafya Alanına Yönelik Bulgular 91 3.11. Sanat Alanına Yönelik Bulgular 98 3.12. Sosyoloji Alanına Yönelik Bulgular 103 3.13. Şehir Planlaması Alanına Yönelik Bulgular 108 3.14. Turizm Alanına Yönelik Bulgular 115 3.15. Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Bulgular 120 3.16. Ekonomi Alanına Yönelik Bulgular 126 3.17. Dilbilim Alanına Yönelik Bulgular 131 3.18. Edebiyat Alanına Yönelik Bulgular 136 3.19. Sosyal Bilimler için Akademik Sözcük Listesi 140 4. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME 143 4.1. Antropoloji Alanındaki Değerlendirmeler 143 4.2. Felsefe Alanındaki Değerlendirmeler 148 4.3. Arkeoloji Alanındaki Değerlendirmeler 153 4.4. İletişim Alanındaki Değerlendirmeler 159 4.5. Siyasal Bilimler Alanındaki Değerlendirmeler 163 4.6. Spor Bilimleri Alanındaki Değerlendirmeler 168 4.7. İlahiyat Alanındaki Değerlendirmeler 173 4.8. Tarih Alanındaki Değerlendirmeler 178 4.9. Psikoloji Alanındaki Değerlendirmeler 183 4.10.Coğrafya Alanındaki Değerlendirmeler 187 4.11.Sanat Alanındaki Değerlendirmeler 190 4.12.Sosyoloji Alanındaki Değerlendirmeler 195 4.13.Şehir Planlaması Alanındaki Değerlendirmeler 199 4.14.Turizm Alanındaki Değerlendirmeler 203 4.15.Eğitim Bilimleri Alanındaki Değerlendirmeler 208 4.16.Ekonomi Alanındaki Değerlendirmeler 213 4.17.Dilbilim Alanındaki Değerlendirmeler 218 4.18.Edebiyat Alanındaki Değerlendirmeler 222 SONUÇ 227 KAYNAKÇA 234 İNTERNET KAYNAKLARI 243 EKLER 244 Ek 1. Antropoloji Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 244 Ek 2. Felsefe Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 250 Ek 3. Arkeoloji Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 256 Ek 4. İletişim Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 262 Ek 5. Siyasal Bilimler Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 268 EK 6. Spor Bilimleri Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 274 Ek 7. İlahiyat Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 281 Ek 8. Tarih Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 287 Ek 9. Psikoloji Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 292 Ek 10. Coğrafya Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 298 Ek 11. Sanat Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 305 Ek 12. Sosyoloji Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 311 Ek 13. Şehir Planlaması Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 317 Ek 14. Turizm Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 324 Ek 15. Eğitim Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 332 Ek 16. Ekonomi Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 339 Ek 17. Dilbilim Alt Derlemindeki Teknik Söz Varlığı Listesi 345 Ek 18. Edebiyat Alt Derlemine Yönelik Teknik Söz Varlığı Listesi 352 Ek 19. SASD Teknik Sözvarlığında Sıklığı 100’den Fazla Olan Sözcükler Listesi 357 Ek 20. SASD Teknik Sözvarlığı Bilimsel Türkçeye Yönelik Kullanımlar listesi 362 Ek 21. SASD Eğitim Amaçlı Akademik Sözcük Listesi Fiilleri 365 Ek 22. SASD Eğitim Amaçlı Akademik Sözcük Listesi 367 Ek 23. Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu 375 Ek 24. Orijinallik Raporu 376 Ek 25. Turnitin Benzerlik İndeksi 377tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectsözcükbilim
dc.subjectakademik söylem
dc.subjectakademik Türkçe
dc.titleYabancı Dil Olarak Akademik Türkçe: Sosyal Bilimlerde Akademik ve Teknik Söz Varlığıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışma kapsamında Türkçenin sosyal bilimler alanındaki teknik ve akademik sözvarlığının belirlenmesi ve yabancı dil olarak akademik Türkçe derslerinde yararlanılmak üzere eğitim amaçlı akademik sözcük listesi hazırlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimler alanı arkeoloji, felsefe, iletişim, siyasal bilimler, spor bilimleri, ilahiyat, tarih, psikoloji, coğrafya, sanat, sosyoloji, antropoloji, şehir planlaması, turizm, eğitim, ekonomi, dilbilim, edebiyat olmak üzere 18 alana ayrılmıştır. Bu 18 alanda, her biri en az 100.000 (mak. %5+) sözcükbirim olmak üzere 2005-2016 yılları arasında yayımlanan 58 dergiden 385 makale derlenmiş ve toplam 1.854.157 sözcükbirimlik bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanında bulunan sosyal bilimlerdeki her bir alt alan, teknik söz varlığı olarak kabul edilmiş ve bu söz varlığı unsurlarından sıklığı 10 ve yukarısında olan sözcükbirimler tekrarlarından arındırılarak değerlendirilmeye alınmıştır. Belirlenen teknik söz varlığındaki sözcükbirimler; kavram değeri taşıyan sözcükler, fiiller, edatlar ve bağlaçlar olarak sınıflandırılmıştır. Kavram değeri taşıyan sözcükler de kendi içerisinde terimler, bilimsel Türkçeye yönelik kullanımlar ve diğer alt derlemlerle ortak sözcük sayıları ve kullanımları açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda sosyal bilimlerdeki 18 alt alanda ortak olarak geçen sözcüklerden, sıklığı 100’den fazla olan sözcüklerden, genel bilimsel Türkçeye yönelik kullanımlardan, fiillerden, edat ve bağlaçlardan oluşan, eğitim amaçlı bir akademik Türkçe sözcük listesi oluşturularak yabancı dil olarak akademik Türkçe öğrencilerinin, eğitimcilerinin, materyal tasarımcılarının ve araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID10180592tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record