Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Seyfi
dc.contributor.authorAteş, Sinan
dc.date.accessioned2018-02-13T06:57:16Z
dc.date.available2018-02-13T06:57:16Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.date.submitted2018-01-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4285
dc.description.abstractIn this study, multiparty system politics in Turkey during the period between 1946 and 1960 and the development of the relation between religion and in this process were was examined through document analysis as a qualitative research method. The interaction between religion and politics was interpreted by analyzing the content of written and visual materials in primary sources relevant with people, institutions and events. This analysis is based on the Parliamentary Minutes, Assembly Speeches, Laws, discussions of party conventions, election rallies, newspapers, biographies and periodical publications of 1946-1960. The study was organized on the basis of the policies of political powers ruling single-party and multi-party periods within the scope of relations and interactions between politics and religion. The dimensions of the relationship between religion and politics were examined according to the periodic differentiation of the policies of the Republican period. Administrative transformation-related changes were discussed in three sections. In the first part, the relation between religion and state from the “Tanzimat” period, which was accepted as the birth of the new movements in the Ottoman Empire, to the first years of the Republic was investigated by relating to global events. The reflection of the establishment of a new Turkish state and the World Wars on policies about religion and secularization were evaluated. In the second part, the transformation of the position of religion in the political life after the transition to the multi-party system and the establishment of Democratic Party (DP) was discussed. In the third part, the influence of democratic attempts with the rise of DP from the opposition party to the ruling power on the relation between religion and politics were examined. As a result of the three-section study, it has been concluded that the intellectual transformation and political events taking place during the 1946-1960 period played an important role in the softening of the relationship between religion and politics. Political competition increased with the multiparty system and the attitude towards religion which had been under the control of the political authority since the first years of the Republic was softened in order to gain advantage in this competition.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET i ABSTRACT ii İÇİNDEKİLER iii KISALTMALAR v TABLOLAR DİZİNİ vi ÖNSÖZ ………………………………………………………………………………...vii GİRİŞ 1 1. ÇALIŞMANIN KONUSU 1 3. ÇALIŞMANIN PROBLEMATİĞİ 5 4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 5 4. LİTERATÜR ÖZETİ 6 5. TARİHİ ARKA PLAN 11 BİRİNCİ BÖLÜM: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ (1946’YA KADAR) 15 1.1. CUMHURİYET’İN İLK YILLARI VE TÜRKİYE’DE LAİKLEŞME YÖNÜNDE ATILAN ADIMLAR 15 1.1.1. Osmanlı Devleti Son Döneminde “Din-Siyaset” İlişkisi 15 1.1.2. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Milliyetçilik Ruhu, Din ve Siyaset 44 1.1.3. Yeni Türk Devletinde Laiklik Tartışmaları 47 1.1.4. Laikleşme Yönünde Atılan Adımlar 55 1.2. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ VE DÜNYADA DİN-SİYASET İLİŞKİSİ 68 İKİNCİ BÖLÜM: DEMOKRAT PARTİ’NİN MUHALEFET YILLARINDA DİN POLİTİKASI VE DİN SİYASET İLİŞKİSİ (1946-1950)……………………………. 86 2.1. ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİNİN SOSYO-EKONOMİK ARKA PLANI 86 2.2. DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU 96 2.3. ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİNDE İNÖNÜ DÖNEMİ VE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ 105 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 1950-1960 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ 138 3.1. DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİDARINDA DİNİ POLİTİKALAR 138 3.2. ARAPÇA EZAN YASAĞININ KALDIRILMASI 155 3.3. RADYODA KUR’AN YAYINLARI 167 3.4. 1954 SEÇİMLERİ SONRASINDA DEMOKRAT PARTİ VE DİN POLİTİKALARI 168 3.5. DİN EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 182 3.6. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİNİ KURUMLAR VE HAREKETLER 188 3.6.1. İmam Hatip Okulları ve Kur’an Kursları 188 3.6.2. İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İslam Enstitüleri 191 3.6.3. DP Döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı 196 3.6.4. DP Döneminde İslami Hareketler ve Cemaatleşme 202 3.6.5. İslamî Kuruluş ve Yayınlar 218 SONUÇ 235 KAYNAKÇA 239 ÖZGEÇMİŞ 260tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectSiyaset
dc.subjectDevlet
dc.subjectDin özgürlüğü
dc.subjectDemokrasi
dc.subjectÇok partili sistem
dc.titleCumhuriyet Dönemi Din Politikası ve Din Siyaset-İlişkisi (1946-1960)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, 1946-1960 döneminde Türkiye’de çok partili hayata geçiş politikaları ve bu süreçte din-siyaset ilişkisinin gelişimi doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. İlgili kişi, kurum ve olayları ele alan birincil kaynaklardaki yazılı ve görsel materyallerin içeriği çözümlenerek din ve siyaset arasındaki bağıntı yorumlanmıştır. Bu inceleme, 1946-1960 dönemine ait Meclis Tutanakları, Meclis konuşmaları, kanunlar, parti kongreleri tartışmaları, seçim mitingleri, gazete haberleri biyografiler ve süreli mecmua yayınlarına dayanmaktadır. Çalışma temel olarak siyaset ve din arasındaki ilişki ve etkileşimleri kapsamında tek partili ve çok partili dönem iktidarlarının politikalarına dayanarak hazırlanmıştır. Din-siyaset ilişkisinin boyutları Cumhuriyet dönemi politikalarının dönemsel farklılaşmasına göre incelenmiştir. Yönetimsel dönüşüme bağlı değişimler üç bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde, Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketlerinin doğuşu olarak kabul edilen “Tanzimat” döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına din ile devlet arasındaki münasebet küresel olaylarla ilişkilendirilerek incelenmiştir. Yeni bir Türk Devleti’nin kurulması ve Dünya Savaşlarının din ve laikleşme konusundaki politikalara olan yansımaları değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti’nin (DP) kuruluşuyla dinin siyasi hayattaki konumunun dönüşümü tartışılmıştır. Üçüncü bölümde DP’nin muhalefetten iktidara gelişiyle birlikte demokratik düzene geçiş çabalarının din-siyaset ilişkisine olan etkileri incelenmiştir. Yukarıda üç bölümde yapılan incelemeden 1946-1960 arasındaki süreçte yaşanan düşünsel dönüşüm ve siyasi olayların din ve siyaset arasındaki ilişkinin yumuşamasında önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Çok partili hayata geçişle birlikte siyasi rekabet artmış ve bu rekabette avantaj elde edebilmek için Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren siyasi otoritenin kontrolü altında tutulan dine yönelik tutumda yumuşamaya gidilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record