Show simple item record

dc.contributor.advisoryıldız, emine
dc.contributor.authorbatu, zehra
dc.date.accessioned2018-02-19T11:57:59Z
dc.date.available2018-02-19T11:57:59Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4327
dc.description.abstractObesity, which causes many diseases, is an important public health problem. Studies on the use of probiotics in the treatment of obesity have gradually increased in recent years. This is a randomly controlled, synchronously done, single-blind study which aims to investigate the effects of probiotic use on anthropometric measurements. The study is carried out in Ġzmir Tepecik Education and Research Hospital starting from January, 2016 with 61 sedentary women(control group:31, working group: 30) aged between 18 and 48 (control group: 35.42±9.07, working group: 36.73±6.34) who are followed by at least three months of dietary suggestions, do not achieve adequate weight loss and their BMI are between 30-40 kg/m2 (control group: 34.25±3.06 kg/m2, working group: 33.10±2.42 kg/m2). Participants are followed for six weeks with probiotics (3 × 109 cfu Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum + Prebiotics: 159.45 mg Fructooligosaccharide) and placebo (1735 mg maltodextrin 7. 0 mg ascorbic acid) without changing the ongoing nutritional program [22 kcal /kg (actual weight)]. Anthropometric measurements (body weight, body mass index, waist circumference, hip circumference, waist / hip ratio and body fat ratio) are done at the beginning, in the middle (week 3) and at the end of the study (week 6). Also, 24 hours of their food consumption are recorded at the beginning of the study and once a week during the study. Repeated measurements of body weight, body fat ratio, waist circumference, hip circumference, and the calculations of body mass index and waist/hip ratio are analyzed with mixed effect linear model and therefore, the interaction terms with group and time effects are not found significantly (p> 0.05). No difference (increase or decrease) are observed in energy intake of participants in two groups at the beginning and during the study (p> 0.05). Further studies are needed to indicate the effects of probiotic use in obesity treatment.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER DİZİNİ xiv TABLOLAR DİZİNİ . xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1 1.2. Amaç ve Varsayım 2 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Obezite 3 2.1.1. Obezitenin Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.1.2. Obezite Etiyolojisi 4 2.1.3. Obezite Prevalansı 6 2.1.4. Obezitenin Klinik Bulguları 6 2.1.5. Obezite Tedavisi 7 2.2. Probiyotikler 13 2.2.1. Tanımı ve Sınıflandırılması 13 2.2.2. Probiyotiklerin Kullanım şekli ve Dozu 17 2.2.3. Probiyotiklerin Güvenliği 17 2.2.4. Probiyotikler ve Mikrobiyota 19 2.2.5. Probiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri 19 2.2.6. Probiyotiklerin Etki Mekanizmaları 26 2. 3. Obezite ve Probiyotikler 26 3. GEREÇ VE YÖNTEM 30 3.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklemi 30 3.2. Araştırmanın Genel Planı 30 3.2.1. Araştırma Ürünleri 33 3.2.2. Körleme ve Randomizasyon 33 3.3. Analizler 34 3.3.1. Antropometrik Ölçümler 34 3.3.2. Besin Tüketimi Analizi 35 3.3.3. Fiziksel Aktivite Durumunun Belirlenmesi 35 3.3.4. Verilerin İstatistiksel Analizi 36 4. BULGULAR 37 4.1. Bireylere İlişkin Genel Özellikler 37 4.2. Fiziksel Aktivite Durumu 38 4.3. Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları 38 4.4. Antropometrik Ölçümler 39 4.5. Enerji ve Besin Ögesi Alım Miktarları 44 5. TARTIŞMA 59 5.1. Bireylerin Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 59 5.2. Bireylerin Besin Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 60 5.3. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 65 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 71 7. KAYNAKLAR 73 8. EKLER EK-1: Olgu Rapor Formu EK-2: Onam Formu EK-3: Katılımcı Defteri EK-4: Etik Kurul Kararı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectObezitetr_TR
dc.subjectProbiyotik
dc.subjectZayıflama
dc.subjectBeslenme
dc.titleObez Kadınlarda Probiyotik Kullanımının Ağırlık Kaybı, Vücut Yağ Oranı ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetObezite, birçok hastalığın eşlik ettiği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezitenin tedavisinde probiyotik kullanımıyla ilgili çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışma, probiyotik kullamının antropometrik ölçümler üzerine etkilerini araştırmak amacıyla planlanmış, paralel yürütülen, randomize kontrollü tek kör bir çalışmadır. Çalışma 2016 yılı Ocak ayından itibaren Ġzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran, en az üç aylık diyet önerileriyle takip edilip yeterli ağırlık kaybı sağlayamayan, diyet önerilerine uyum göstermeyen, BKI 30-40 kg/m2 (kontrol grubu: 34,25±3,06 kg/m2, çalışma grubu: 33,10±2,42 kg/m2) olan, 18-48 yaş arası (kontrol grubu: 35,42±9,07 yıl, çalışma grubu: 36,73±6,34) 61 sedanter obez kadınla (kontrol grubu:31 birey, çalışma grubu:30 birey) yapılmıştır. Bireyler devam eden beslenme programı değiştirilmeden [22 kkal/kg (gerçek ağırlık)] altı hafta boyunca probiyotik (3×109 cfu Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum + Prebiyotik: 159,45 mg Fruktooligosakkarid) ve plasebo (1735 mg maltodekstrin 7,0 mg askorbik asit) verilerek takip edilmiştir. Çalışmanın başında, ortasında (3. hafta) ve sonunda (6. hafta) antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı ve vücut yağ oranı) yapılmıştır. Ayrıca çalışmanın başında ve çalışma süresince haftada bir gün 24 saatlik besin tüketim kayıtları alınmıştır. Yapılan tekrarlı vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi ve vücut yağ oranı ölçümleri ile beden kütle indeksi ve bel/kalça oranı hesaplamaları karışık etkili doğrusal model kullanılarak analiz edilmiş, sonuçta grup ve zaman ana etkisiyle etkileşim terimleri anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Çalışma başında ve süresince her iki grupta, bireylerin enerji alımlarında da bir farklılık (artşĢ veya azalış) gözlenmemiştir (p>0,05). Obezite tedavisinde probiyotik kullanımının etkilerini ortaya koyacak ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record