Show simple item record

dc.contributor.advisorİnal İnce, Deniz
dc.contributor.authorSaklıca, Dilara
dc.date.accessioned2018-02-21T12:02:03Z
dc.date.available2018-02-21T12:02:03Z
dc.date.issued2018-02-17
dc.date.submitted2018-02-07
dc.identifier.citationSaklıca, D. Yüksek ve düşük dirençli üflemeli çalgı çalan müzisyenler ve sağlıklı kişilerde solunum fonksiyonları ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4348
dc.description.abstractStudies evaluating the respiratory system of musicians who play wind instruments in the literature revolve around the respiratory function test. In these studies, there was no information about respiratory muscle endurance and physical capacities of musicians. Moreover, there was no study to evaluate and classify musicians playing musical instruments in terms of their resistance to musicians. For this reason, respiratory functions, respiratory muscle strength and endurance, physical activity levels and exercise capacities evaluated by incremental shuttle walking test were investigated and compared with healthy individuals in musicians who played high resistance (HR) instrument with musicians playing low resistance (LR) instrument. Ten LR musician (ten flutes), 15 HR (two trumpets, two horns, five clarinets, three trombones, two saxophones and a tuba) musicians and 15 healthy individuals were included in the study. Respiratory function, respiratory muscle strength and endurance, physical activity levels and exercise capacities were evaluated. At the end of the evaluations, FVC (%), FEV1 (%), FEV1/FVC, FEF%25-75 and PEF (%) values of respiratory muscle strength and endurance were higher than the control group (p<0.05). There was no difference in physical activity levels and ISWT distance between HR and LR musicians and control groups (p> 0.05). FEV1/FVC and FEF%25-75 values of the HR musicians were higher than the LR musicians (p <0.05). Before&after dyspnea value of ISWT measured during ISWT was higher HR musicians than LR musicians (p <0.05). As a result, it was seen that HR musicians use small airline more actively than LR musicians. Playing the wind instrument found that it did not play a role in improving exercise capacities while improving respiratory functions.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET viii ABSTRACT ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Üflemeli Çalgıların Genel Özellikleri 3 2.1.1. Korno 3 2.1.2. Trompet 4 2.1.3. Trombon 5 2.1.4. Tuba 6 2.1.5. Flüt 7 2.1.6 Klarnet 7 2.1.7. Saksafon 8 2.2. Üflemeli Çalgı Çalan Müzisyenin Solunum Anatomisi 8 2.2.1. Üst solunum yolları 9 2.2.2. Alt solunum yolları 10 2.2.3. Toraks anatomisi 11 2.3. Üflemeli Çalgı Çalan Müzisyenlerin Nefes Teknikleri 12 2.4. Üflemeli Çalgı Çalan Müzisyenlerin Pulmoner Fonksiyonları 13 3. BİREY-YÖNTEM 16 3.1. Bireyler 16 3.2. Yöntem 17 3.2.1. Fiziksel değerlendirme 17 3.2.2. Solunum fonksiyon testi 17 3.2.3. Sağlık sorgulama anketi 18 3.2.4. Dispne değerlendirilmesi 18 3.2.5. Solunum kas kuvvetinin değerlendirilmesi 19 3.2.6. Solunum kas enduransının değerlendirilmesi 21 3.2.7. Egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi 22 3.2.8. Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi 25 3.3. İstatistiksel analiz 26 4. BULGULAR 27 5. TARTIŞMA 41 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 50 7.KAYNAKLAR 52 8.EKLER 56 EK 1 – Etik Kurul Onayı 56 EK 2 – Aydınlatılmış Onam Formu 57 9.ÖZGEÇMİŞ 61tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectüflemeli çalgıtr_TR
dc.subjectegzersiz kapasitesitr_TR
dc.subjectmekik yürüme testitr_TR
dc.subjectfiziksel aktivitetr_TR
dc.subjectsolunum kas kuvvetitr_TR
dc.subjectsolunum kas enduransıtr_TR
dc.subjectsolunum fonksiyon testitr_TR
dc.titleYüksek ve Düşük Dirençli Üflemeli Çalgı Çalan Müzisyenler ile Sağlıklı Kişilerde Solunum Fonksiyonları ve Egzersiz Kapasitesinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetLiteratürde üflemeli çalgı çalan müzisyenlerin respiratuar sistemini değerlendiren çalışmalar solunum fonksiyon testi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda müzisyenlerin solunum kas enduransı ve fiziksel kapasiteleri hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. Ayrıca üflemeli çalgı çalan müzisyenlerin enstrümanlarını müzisyene uyguladıkları direnç açısından sınıflandıran bir çalışma bulunmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada yüksek dirençli enstrüman çalan (YDEÇ) (korno, klarnet, trompet, trombon, tuba, saksafon) müzisyenler ile düşük dirençli enstrüman çalan (DDEÇ) müzisyenlerin solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti ve enduransı, fiziksel aktivite düzeyleri ve artan hızda mekik yürüme testi (AHMYT) ile değerlendirilen egzersiz kapasiteleri incelenip sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 10 DDEÇ müzisyen (10 flüt), 15 YDEÇ (iki trompet, iki korno, beş klarnet, üç trombon, iki saksafon ve bir tuba çalan) müzisyen ile 15 sağlıklı birey alındı. Solunum fonksiyonu, solunum kas kuvveti ve enduransı, fiziksel aktivite düzeyleri ve egzersiz kapasiteleri değerlendirildi. DDEÇ ve YDEÇ müzisyenlerin FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF%25-75, PEF değerlerinin, solunum kas kuvveti ve enduransının kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Fiziksel aktivite düzeylerinin ve AHMYT mesafesinin DDEÇ ve YDEÇ müzisyenler ile kontrol grupları arasında bir farklılığı olmadığı görüldü (p0,05). YDEÇ müzisyenlerin FEV1/FVC ve FEF%25-75 değeri DDEÇ müzisyenlere göre daha yüksekti (p<0,05). AHMYT sırasında ölçülen dispne değeri YDEÇ müzisyenlerde DDEÇ müzisyenlere göre daha yüksekti (p<0,05). Sonuç olarak, YDEÇ müzisyenler küçük havayollarını daha aktif kullandıkları görüldü. Üflemeli çalgı çalmanın solunum fonksiyonlarını iyileştirirken, egzersiz kapasitelerini geliştirmede bir rolü olmadığı bulundu.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record