Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorKavaklı, Nurdan
dc.date.accessioned2018-03-16T07:31:42Z
dc.date.available2018-03-16T07:31:42Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4383
dc.description.abstractAs an offspring of the negotiation on the accession of Turkey to the European Union, the Framework has been adopted as a basis for language education policies with related implementations in the field of language testing and assessment. Although there is a growing body of research on the CEFR and language teaching, testing and assessment in formal educational settings, there is a perceived gap in the literature regarding the CEFR oriented testing and assessment practices of English language schools serving as non-formal educational settings. Considering this research gap, the prevalent aim of this study is to scrutinize the appropriateness of the current testing and assessment practices of English language schools rendering non-formal education to some European guidelines together with the Framework. Grounded upon a mixed methods research design, this study embraces quantitative data gathered from English language teachers who are also test (-item) developers at 3 private institutions rendering non-formal English language education, which are renowned for quality with the highest course attendee capacity and branches in Turkey together with the qualitative data gathered from their directors and that of the Association of Private Educational Institutions and Study Centers in Turkey (ÖZKUR- DER). Accordingly, the results have yielded that English language schools do not apply European guidelines in language testing and assessment thoroughly as the Framework is not adequately covered in related practices. This study has several implications for research on the development of the CEFR oriented language testing and assessment practices, and feeds into the growing body of research on the utilization of the European standards in non-formal educational settings. To sum up, in this study, the current language testing and assessment practices in non-formal educational settings, as the arteries of Turkish education economy, have been discussed to improve the quality by the exploitation of the CEFR.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCEFRtr_TR
dc.subjectADOÇEPtr_TR
dc.subjectEFLtr_TR
dc.subjectİngilizce'nin yabancı dil olarak öğretimitr_TR
dc.subjectölçünleştirilmiş sınavtr_TR
dc.subjectstandardized teststr_TR
dc.subjectlanguage testingtr_TR
dc.subjectassessmenttr_TR
dc.subjectölçme ve değerlendirmetr_TR
dc.subjectyaygın eğitimtr_TR
dc.subjectnon-formal educationtr_TR
dc.titleCefr Orıented Testıng And Assessment Practıces In Non-Formal Englısh Language Schools In Turkeytr_TR
dc.title.alternativeTürkiye'deki İngilizce Kurslarında Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’nin Avrupa Birliği müzakere süreci kapsamında benimsediği ve yürütmekte olduğu dil eğitim politikalarının dayanağı olan ADOÇEP, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında da uygulanmaktadır. Yapılan alanyazın taramasına göre, yaygın eğitim kapsamında ölçme ve değerlendirme uygulamalarını irdeleyen çalışmaların yanı sıra, Türkiye’de yaygın eğitim hizmeti veren İngilizce kurslarının ölçme ve değerlendirme uygulamaları açısından daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buna göre, bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de yaygın eğitim hizmeti veren İngilizce kurslarının ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ADOÇEP ile birlikte birtakım Avrupa ölçme ve değerlendirme ölçütlerine uygunluğunu irdelemektir. Çalışmada temel alınan Avrupa ölçme ve değerlendirme ölçütleri, Avrupa Dil Ölçme ve Değerlendirme Birliği, Avrupa Dil Testleri Uygulayıcılar Birliği, Uluslararası Ölçme Birliği ve Avrupa Dil Eğitim Değerlendirme Birliği tarafından öngörülen uygulama esaslarıdır. Metodolojik açıdan bu doktora tezi, karma yönteme dayalıdır. Nicel veri, 5 seçenekli Likert tipi ölçek yoluyla, Türkiye’de yaygın eğitim hizmeti veren, ülke genelinde kalitesiyle bilinen 3 İngilizce kursunun belirlenmesiyle, bu kurumlarda sınav hazırlayıcı olarak çalışan İngilizce öğretmenlerinin görüşleri alınarak toplanmıştır. Nitel veri ise İngilizce kurslarının ve ‘Tüm Özel Öğretim Kursları, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER)’nin yöneticileri ile 6 soru üzerinden yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları İngilizce kurslarında çalışan öğretmenlerin ilgili ölçütler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını göstermiştir. Ayrıca, kurum yöneticilerinden toplanan görüşler ise ADOÇEP’in ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli düzeyde uygulamaya konulmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, yaygın eğitim hizmeti veren İngilizce kurslarının ölçme ve değerlendirme çalışmalarının Avrupa standartları çerçevesinde geliştirilmesi konusunda çeşitli çıkarımlar da sunmaktadır. Özetle, bu çalışmada Türkiye’de yaygın eğitim yoluyla İngilizcenin öğretiminde benimsenen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ADOÇEP kapsamında gelişimi tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID103440tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record