Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirezen, Mehmet
dc.contributor.authorGüçlü, Ramazan
dc.date.accessioned2018-03-16T07:37:48Z
dc.date.available2018-03-16T07:37:48Z
dc.date.issued2018-02-01
dc.date.submitted2018-12-28
dc.identifier.citationGüçlü, R. (2018). An Investigation of Integrated Skills Practices and Blended Learning in English Classes. Ph.D. Dissertation. Ankara: Hacettepe University, Institute of Educational Sciences.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4390
dc.descriptionDoktora tezimin 1.2.2019 tarihine kadar açık erişime açılmasını istemiyorum.tr_TR
dc.description.abstractAbstract This research was conducted with 65 elementary students in four preparatory English classes at Bozok University with a pretest posttest quasi experimental design. Out of two homogeneous groups, one was selected as an experimental group (N=33) and the other as a control group (N=32). The research primarily aimed at comparing segregated reading skill practices with reading skill practices through integrated skills (in the form of pre-reading and post-reading) activities in blended learning environment. The results of the first posttest indicated that the students in the experimental group performed significantly better in paragraph writing and vocabulary acquisition than those in the control group while no significant difference was observed in terms of reading comprehension and grammar. In the second phase of the research, reading-based integrated skills practices were applied in both groups, and a second posttest was administered. The second posttest showed that the difference in favor of the experimental group persisted in both writing and vocabulary components. However, the difference in the mean scores became smaller and insignificant. This research also aimed at identifying student perceptions of online practices through an e-learning scale, which was supported with face-to-face interviews. The collected data demonstrated very positive student ratings about doing online practice and the corresponding feedback received. Interviews with the students indicated that they found receiving online feedback and automatic grading for the activities really motivating. Based on the collected data and teacher (researcher) observations of teaching and learning practices in-class and online, implications were drawn for blended learning and reading skills practices as integrated with the other skills in the form of pre-reading and post-reading activities. Keywords: Teaching English, integrated skills practices, reading skill, blended learning, feedback. tr_TR
dc.description.tableofcontentsTable of Contents Abstract iii Öz iv Acknowledgements v List of Tables viii List of Figures ix List of Abbreviations x Chapter 1 Introduction 1 Background of the Research 1 Statement of the Problem and Aim of the Research 2 Research Questions 3 Overview of Methodology 4 Limitations of the Research 5 Chapter 2 Review of Literature 6 Introduction 6 Segregated Skill Approach 6 Integrated Skills Approach 7 Forms of Integrated-Skills Instruction 9 Theories Related to Reading 10 Integrated Skills and Communicative Language Teaching 13 Blended Learning 14 Constructivism and Its Relation to Blended Learning 17 Chapter 3 Methodology 18 Design of the Research 18 The Sample and the Setting 18 Instruments of the Research 20 Instructional Procedure 22 Instructional Materials and Procedure in the Experimental Group 23 Post-reading Activities 31 Integrated Digital Content of the Coursebook: iqonlinepractice 34 The Iqonlinepractice Teacher Site 57 Instructional Procedure in the Control Group 58 First Posttest 58 Same Treatment in Both Groups and the Second Posttest 59 Chapter 4 Findings and Discussion 60 Introduction 60 Findings for the First Research Question 60 Findings for the Second Research Question 61 Findings for the Third Research Question 62 Findings for the Fourth Research Question 64 Findings for the Fifth Research Question 66 Interview Results 71 Chapter 5 Conclusion 74 Introduction 74 An overview of the Research and the Results 74 Pedagogical Implications 76 Implications for Blended (Online) Learning 76 Implications for Integrated Skill Practices 77 References 81 APPENDIX-A: Placement Test 86 APPENDIX-B: Pretest 94 APPENDIX-C: Second Posttest 104 APPENDIX-D: Sample reading texts used in the control group 113 APPENDIX-E: Ethics Committee Approval 118 APPENDIX-F: Declaration of Ethical Conduct 119 APPENDIX-G: Thesis/Dissertation Originality Report 120 APPENDIX-H: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 121tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTeaching Englishtr_TR
dc.subjectintegrated skills practices
dc.subjectreading skill
dc.subjectblended learning
dc.subjectfeedback
dc.titleAn Investıgatıon Of Integrated Skılls Practıces And Blended Learnıng In Englısh Classestr_TR
dc.title.alternativeİngilizce Sınıflarında Tümleşik Beceri Uygulamaları ve Harmanlanmış Öğrenmeye İlişkin Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖz Bu araştırma, Bozok Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıflarında 65 öğrenci ile ön test son test yarı deneysel desen ile yapılmıştır. İki homojen gruptan biri deney grubu; diğeri ise kontrol grubu olarak seçilmiştir. Bu araştırmada öncelikle, ayrık okuma becerisi uygulamaları ile harmanlanmış öğrenme ortamında tümleşik beceri (okuma öncesi ve okuma sonrası yazma, dinleme, konuşma) aktivitelerine dayalı okuma becerisi uygulamalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. İlk son test sonuçları, paragraf yazımı ve kelime edinimi bakımından deney grubunun kontrol grubundan önemli derecede daha iyi performans gösterdiğini ve iki grup arasında okuma becerileri ve gramer açısından önemli bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmanın ikinci evresinde, her iki grupta da okuma öncesi ve okuma sonrası tümleşik beceri (yazma, dinleme, konuşma) uygulamaları yürütülmüş ve ikinci bir son test verilmiştir. İkinci son test sonuçlarına göre, deney grubu lehine paragraf yazımı ve kelime edinimi açısından fark devam etse de bu farkın küçüldüğü ve önemsiz hale geldiği görülmüştür. Ayrıca, bu araştırmada harmanlanmış öğrenme ortamının bir parçası olan çevrimiçi / dijital uygulamalar ile ilgili öğrenci algıları bir e-öğrenme anketi yoluyla toplanmış, bu anketle elde edilen veriler öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler yoluyla da desteklenmiştir. Öğrenciler, çevrimiçi alıştırmalar ve bağlı dönütler ile ilgili çok olumlu görüşler belirtmiş, çevrimiçi aktivitelerdeki otomatik değerlendirme ve öğretmen dönütlerini motive edici bulduklarını söylemişlerdir. Elde edilen veriler ve araştırmacının sınıf içi ve çevrimiçi ortamda öğrenme / öğretme etkinliklerine dair gözlemleri ışığında, harmanlanmış öğrenmeye ve okuma becerisi temelinde tümleşik beceri uygulamalarına ilişkin öneriler sunulmuştur. Anahtar sözcükler: İngilizce öğretimi, tümleşik beceri uygulamaları, okuma becerisi, harmanlanmış öğrenme, dönüt.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID10179995tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record