Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorBaşöz, Tutku
dc.date.accessioned2018-03-16T07:42:57Z
dc.date.available2018-03-16T07:42:57Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4397
dc.description.abstractThe present study aimed to probe Turkish EFL learners’ perceived levels of WTC in English inside and outside the classroom as well as to explore the probable interrelationships between L2 WTC, ideal L2 self, ought-to L2 self, L2 learning experience, imagery capacity, L2 motivation, L2 anxiety, vocabulary size and course achievement. Besides, Turkish EFL learners’ perceptions of the factors which affect their WTC in English inside and outside the classroom were examined in the study.The study, which employed a mixed methods sequential explanatory research design, was conducted at Balıkesir University Faculty of Tourism in Balıkesir, Turkey in the 2016-2017 academic year. Quantitative data were collected from 701 EFL learners, 32 of whom also participated in the qualitative phase of the research. The data collection instruments consisted of a composite survey instrument, a vocabulary size test, and semi-structured interviews. The quantitative data were analyzed descriptively using IBM SPSS 21. The hypothesized relationships between the variables of interest were tested by means of the path analysis technique, which was conducted using LISREL 8.80. The qualitative data collected from the interviews were analyzed through qualitative content analysis. The results indicated that the tertiary level Turkish EFL learners have a moderate level of WTC in English both inside and outside the classroom. The final model of L2 WTC showed good fit to the data. Among the variables tested, L2 motivation and imagery capacity were found as the most significant predictors of L2 WTC. Both direct and indirect influences of ideal L2 self on in-class and out-of-class L2 WTC were also revealed. The qualitative findings demonstrated that L2 WTC is affected by various factors including L2 classroom environment, affective factors, topic, interlocutor, personal characteristics, linguistic factors, self-perceived communication competence, past communication experience, opportunity for communication, group size, ideal L2 self, and ought-to L2 self.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectwillingness to communicate in Englishtr_TR
dc.subjecttertiary level EFL learners
dc.subjectindividual difference variables
dc.subjectaffective factors
dc.subjectlinguistic factors
dc.subjectpath analysis
dc.titleWillingness To Communicate: A Path-Analytic Model For Tertiary Level Learners Of English in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Türkiye'de İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin sınıf içinde ve sınıf dışında İngilizce iletişim kurma isteklilik düzeylerini belirlemenin yanı sıra İngilizce iletişim kurma istekliliği ile ideal yabancı dil benliği, zorunlu yabancı dil benliği, yabancı dil öğrenme yaşantıları, görselleştirme becerisi, yabancı dil öğrenme motivasyonu, yabancı dil öğrenme kaygısı, sözcük dağarcığı ve ders başarısı arasındaki olası ilişkileri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Ek olarak, çalışmada, öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı İngilizce iletişim kurma istekliliklerini etkileyen faktörlere yönelik algıları da incelenmiştir. Ardışık açıklayıcı karma yöntem deseninin kullanıldığı bu çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel verileri İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen 701 üniversite öğrencisinden toplanmış, bu öğrencilerden 32 tanesi aynı zamanda çalışmanın nitel bölümüne de katılmıştır. Veri toplama aracı olarak karma bir anket, bir sözcük dağarcığı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nicel veriler IBM SPSS 21 aracılığıyla betimsel olarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasında kurulan ilişkiler LISREL 8.80 ile gerçekleştirilen yol analizi aracılığıyla test edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler ise nitel içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında orta düzeyde İngilizce iletişim kurma isteğine sahip olduklarını göstermiştir. İkinci dilde iletişim kurma istekliliği modelinin son halinin iyi bir uyum değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Test edilen değişkenlerden, yabancı dil öğrenme motivasyonunun ve görselleştirme becerisinin İngilizce iletişim kurma istekliliğinin en önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. İdeal yabancı dil benliğinin hem sınıf içi hem sınıf dışı İngilizce iletişim kurma istekliliği üzerinde doğrudan ve dolaylı etkili olduğu da ortaya çıkmıştır. Nitel veri analizinin sonuçları, İngilizce iletişim kurma istekliliğinin, yabancı dil sınıf ortamı, duyuşsal faktörler, konu, konuşulan kişi, kişisel özellikler, dilsel faktörler, algılanan iletişim yetkinliği, geçmiş iletişim deneyimleri, iletişim fırsatı, grup büyüklüğü, ideal yabancı dil benliği ve zorunlu yabancı dil benliği gibi çeşitli faktörler tarafından etkilendiğini göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID35967tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record