Show simple item record

dc.contributor.advisorSöylemezoğlu, Figen
dc.contributor.authorBabaoğlu, Berrin
dc.date.accessioned2018-03-21T07:37:11Z
dc.date.available2018-03-21T07:37:11Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4408
dc.description.abstractWhile medulloblastomas being the most observed malign brain tumor of childhood are classified based on histomorphology in DSÖ 2007 classification, they suggest the reaching of diagnosis by integrating DSÖ 2016 molecular group and histological phenotype. The use of molecular subtypes is suggested by taking the gene expression and methylation profiles in direction of the developments experienced in molecular pathology in recent years. In this respect, 4 subtypes have been determined under the names of WNT, SHH, Group 3 and Group 4. In this study, medulloblastoma cases between 1981-2015 at Pathology Department of Hacettepe University Medical School have been examined. Cases that can be reached in terms of demographic data and that include sufficient amount of tissue in paraffin embedded blocks are included in the study. Sections obtained from tissue indexes to be created by tissues embedded in formalin fixed paraffin have been used for immunohistochemical protein (β-katanin, GAB1, YAP1, Filamin A and p53 antibody panel) expression and FISH methods (N-myc and C-myc amplification existence). Tumors have been re-evaluated according to epidemiologic features such as age, gender and clinical features such as recurrence and showing dissemination. At our department, sections belonging to 218 patients with medulloblastoma diagnosis have been re-examined according to their histomorphological features; the relationship between molecular medulloblastoma subtypes and histopathological phenotypes with clinical information such as survival and prognosis of patients. Defining statistical studies for all variables have been done and the relationships among categorized variables have been evaluated with Fischer exact and Fischer-Freeman-Halton tests; for survival analysis Kaplan Meier survival curve has been used. In this study, tangible data will be reached in medulloblastoma subtypology by combining immunohistochemical method results and histomorphological features without needing molecular methods. This situation will provide patients in a more aggressive group with an intense treatment protocol and prevent the unnecessary treatment of patients in subgroups with a better prognosis.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER VE KISALTMALAR x ŞEKİLLER xi RESİMLER xii TABLOLAR xiii 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Medulloblastom genel bilgiler 2 2.1.1. İnsidans/epidemiyoloji 2 2.1.2. Klinik bulgular 2 2.1.3. Radyolojik bulgular 3 2.1.4. Histogenez 3 2.1.5. Genetik yatkınlık 6 2.2. Medulloblastomların histopatolojik sınıflaması 7 2.2.1. Klasik medulloblastom 7 2.2.2. Desmoplastik/nodüler medulloblastom 8 2.2.3. İleri derecede nodüler farklılaşma gösteren medulloblastom 10 2.2.4. . Büyük hücreli/anaplastik medulloblastom 11 2.3. Medulloblastomların moleküler sınıflaması 12 2.3.1. WNT yolağı aktif medulloblastom 12 2.3.2. SHH yolağı aktif medulloblastom 13 2.3.3. WNT/SHH yolağı aktif olmayan grup 3 medulloblastom 15 2.3.4. WNT/SHH yolağı aktif olmayan grup 4 medulloblastom 16 2.4. İmmunohistokimyasal belirteçler 17 2.4.1. Tanısal belirteçler 17 vii 2.4.2. Moleküler alt tiplendirmede önerilen belirteçler 18 2.4.2.1. β-katenin 18 2.4.2.2. YAP1 19 2.4.2.3. GAB1 20 2.4.2.4. Filamin A 20 2.4.2.4. p53 21 2.4.3. Moleküler alt tiplendirmede önerilen diğer çalışmalar 22 2.4.3.1. N-myc 22 2.4.3.2. C-myc 24 2.5. Medulloblastomlarda prognostik ve prediktif faktörler 25 2.6. Tedavi protokolleri 26 3. GEREÇ VE YÖNTEM 29 3.1. Olguların seçimi 29 3.2. Histopatolojik kriterlerin tanımlanması 29 3.3. İmmunohistokimyasal çalışma ve değerlendirme 30 3.3.1. β-katenin 32 3.3.2. YAP1 33 3.3.3. GAB1 33 3.3.4. Filamin A 34 3.3.5. p53 35 3.4. FISH çalışması 35 3.4.1. N-myc 35 3.4.2. C-myc 36 3.5. İstatistiksel analiz 37 4. BULGULAR 38 4.1. Genel bulgular 38 4.2. Histomorfolojik alt tiplendirme bulguları 40 4.2.1. Histolojik tip-cinsiyet ilişkisi 41 4.2.2. Histolojik alt tip-eksitus durumu 42 4.2.3. Histolojik alt tip-nüks durumu 42 viii 4.2.4. Histolojik alt tip-risk klasifikasyon durumu 42 4.2.5. Histolojik alt tip-tanı anında metastaz ilişkisi 43 4.2.6. Histolojik alt tiplerin moleküler alt tip dağılımı 43 4.3. Moleküler alt tiplendirme bulguları 44 4.3.1. Moleküler alt tip-cinsiyet ilişkisi 46 4.3.2. Moleküler alt tip-eksitus durumu 47 4.3.3. Moleküler alt tip-nüks durumu 47 4.3.4. Moleküler alt tip-risk klasifikasyon durumu 47 4.3.5. Moleküler alt tip-tanı anında metastaz ilişkisi 48 4.3.6. Moleküler alt tiplerin histolojik alt tip dağılımı 48 4.4. N-myc ve C-myc amplifikasyon bulguları 49 4.4.1. Amplifikasyon ve eksitus durumu 50 4.4.2. Amplifikasyon ve nüks durumu 50 4.4.3. Amplifikasyon ve risk klasifikasyonu durumu 50 4.4.4. Amplifikasyon ve histolojik alt tip ilişkisi 51 4.4.5. Amplifikasyon ve moleküler alt tip ilişkisi 52 4.5. p53 mutasyon durumuna yönelik bulgular 53 4.6. Yaşam analizi sonuçları 54 4.6.1. Yaş faktörü 54 4.6.2. Cinsiyet faktörü 54 4.6.3. Histolojik alt tip faktörü 55 4.6.4. Moleküler alt tip faktörü 56 4.6.5. Tp53 mutasyon faktörü 57 4.6.6. N-myc amplifikasyon faktörü 57 4.6.7. C-myc amplifikasyon faktörü 58 4.6.8. Tanı anında metastaz faktörü 58 4.6.9. Cerrahi faktörü 59 4.6.10. Risk klasifikasyonu faktörü 60 4.6.11. Tüm yaşam analizlerinin birlikte değerlendirilmesi 61 5. TARTIŞMA 65 ix 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 73 7. KAYNAKLAR 76 8. EKLER (incelenen hastaların biyopsi numaraları ve etik kurul onay belgesi)tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNöropatolojitr_TR
dc.subjectMedulloblastomtr_TR
dc.subjectİmmunohistokimyatr_TR
dc.subjectMolekülertr_TR
dc.titleMedulloblastom Subtiplendirmesinde İmmunohistokimyasal Yaklaşımtr_TR
dc.title.alternativeMedulloblastom Subtiplendirmesinde Güncel İmmunohistokimyasal Yaklaşım ve Prognostik Analiztr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetÇocukluk çağının en sık izlenen malign beyin tümörü olan medulloblastomlar, DSÖ 2007 sınıflamasında histomorfolojiye dayalı olarak sınıflanmakta iken DSÖ 2016 moleküler grup ve histolojik fenotipin entegre edilmesi ile tanıya ulaşılmasını önermektedir. Son yıllarda moleküler patolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda gen ekspresyon ve metilasyon profillerini baz alarak moleküler alt tiplerin kullanımı önerilmektedir. Bu doğrultuda WNT, SHH, Grup 3 ve Grup 4 olmak üzere 4 alt tip belirlenmiştir. Bu çalışmada HÜTF Patoloji Anabilim Dalı’nda 1981-2015 yılları arasındaki medulloblastom vakaları incelenmiştir. Çalışmaya demografik verilerine ulaşılabilen ve parafin bloklarında yeterli miktarda doku içeren olgular dahil edilmiştir. Araştırmada formalin fikse parafine gömülü dokulardan oluşturulacak doku dizinlerinden elde edilen kesitler immünohistokimyasal protein (β-katenin, GAB1, YAP1, Filamin A ve p53 antikor paneli) ekspresyonu ve FISH yöntemleri (N-myc ve C-myc amplifikasyon varlığı) için kullanılmıştır. Tümörler yaş, cinsiyet gibi epidemiyolojik özellikleri, rekürrens ve yayılım göstermeleri gibi klinik özelliklerine göre yeniden değerlendirilmiştir. Bölümümüzde medulloblastom tanısı almış 218 hastaya ait kesitler histomorfolojik özelliklerine göre yeniden gözden geçirilmiş; hastaların prognoz ve sağ kalım gibi klinik bilgileri ile histopatolojik fenotiplerin, moleküler medulloblastom alt tipleri ile ilişkisine bakılmıştır. Tüm değişkenler için tanımlayıcı istatistiksel çalışmalar yapılmış olıp kategorize değişkenlerin arasındaki ilişkiler Fisher kesin test ve Fisher-Freeman-Halton ile değerlendirilmiştir; sağ kalım analizinde Kaplan Meier sağ kalım eğrisinden faydalanılmıştır. Bu çalışmada moleküler yöntemlere gerek duymadan, immünohistokimyasal yöntem sonuçları ve histomorfolojik özellikler birleştirilerek medulloblastom subtiplendirmesinde somut verilere ulaşılacaktır. Bu durum daha agresif seyredecek gruptaki hastalara yoğun bir tedavi protokolü sunulmasını, daha iyi prognoza sahip alt gruptaki hastaların gereksiz tedavi almasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTıbbi Patolojitr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record