Show simple item record

dc.contributor.advisorCanay, R.Şenay
dc.contributor.authorKöseoğlu Şahin, Merve
dc.date.accessioned2018-04-06T12:11:00Z
dc.date.available2018-04-06T12:11:00Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-02-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4440
dc.description.abstractResin matrix ceramics are newly developed ceramic material alternatives that collect the positive properties of all ceramics and composite systems in their structure, have an elastic modulus close to dentin, do not require additional heat treatment, can be easily milled and provide time saving in parallel. However, information on the mechanical properties of these newly developed materials is limited. The purpose of this in-vitro study is; the comparative evaluation of flexural strengths and fatigue strengths of three different resin matrix ceramic materials. To accomplish this study, a total of 105 beams were produced in the form of 2x2x12 mm rectangular prisms from three different ceramic blocks. After error scanning with the optical magnifier, n = 10 samples from each group were subjected to a quasi-static test. On the basis of the findings obtained here, dynamic fatigue tests were performed with n = 25 samples of each group using the "stair-case" method. The fatigue limits of the materials were determined. Scanning electron microscopy was used to examine the structure of the materials and the effect of the dynamic fatigue test on the materials. Normal distributions of data were examined by Shapiro Wilk test. Normal distribution data were compared using one-way ANOVA. Tukey HSD and Tamhane's T2 were used when testing differences among the groups. The causality relationship between stress and cycle was determined using non-linear regression model. Analyzes were conducted at a confidence interval of 0.05. While no statistically significant difference was found between the Lava Ultimate and GC Cerasmart samples in the flexural strength comparison of the materials, the flexural strength of Enamic samples was found to be statistically lower than the other two materials. The fatigue strengths of the materials after dynamic fatigue test were determined as Lava Ultimate, GC Cerasmart and Enamic in descending order. The differences among groups were statistically significant (p<0.05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTam seramiktr_TR
dc.subjectCAD/CAM
dc.subjecthibrit seramik
dc.subjectpolimer infiltre seramik
dc.subjecttek diş restorasyon
dc.subjectyorulma testi
dc.subjectdört nokta bükme testi
dc.titleRezin Matriks Seramiklerin Yorulma Dayanıklılıklarının İn-Vitro Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetRezin matriks seramikler, tam seramiklerin ve kompozit sistemlerin olumlu özelliklerini yapısında toplayan, dentine yakın elastik modülüne sahip, ek bir ısıl işleme ihtiyaç duymayan, kolay şekilde freze edilebilen ve buna paralel olarak zaman kazancı sağlayan, ağız içerisinde tamir yapabilme fırsatı sunan, yeni geliştirilmiş seramik materyal alternatifleridir. Ancak yeni geliştirilen bu materyallerin mekanik özellikleri ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu in-vitro çalışmanın amacı; üç farklı rezin matriks seramik materyalin bükülme dirençleri ve yorulma dayanıklılıklarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için üç farklı seramik bloktan 2x2x12 mm dikdörtgenler prizması şeklinde toplamda 105 adet çubuk üretildi. Optik büyüteçle hata taraması yapılmasının ardından her gruptan n=10 örneğe yarı statik test uygulandı. Buradan elde edilen bulgular temel alınarak her gruptan n=25 örneğe ‘’stair-case’’ yöntemi ile dinamik yorulma testi uygulandı. Materyallerin yorulma limitleri belirlendi. Materyallerin yapısının ve dinamik yorulma testinin materyaller üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla taramalı elektron mikroskobu kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro Wilk testi ile incelendi. Normal dağılım gösteren veriler, tek yönlü varyans analizi kullanılarak karşılaştırıldı. Gruplar arası farkların test edilmesinde Tukey HSD ve Tamhane’s T2 kullanıldı. Stres ve döngü arasındaki nedensellik ilişkisi non-lineer regresyon modeli kullanılarak belirlendi. Analizler 0.05’lik güven aralığında gerçekleştirildi. Materyallerin bükülme direnci karşılaştırmasında Lava Ultimate ve GC Cerasmart örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamazken, Enamic örneklerin bükülme direnci diğer iki materyale göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Dinamik yorulma testi sonrası materyallerin yorulma dayanıklılıkları yüksekten düşüğe sırayla Lava Ultimate, GC Cerasmart ve Enamic olarak belirlendi. Tüm gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record