Show simple item record

dc.contributor.advisorGelekçi, Prof. Dr. Cahit
dc.contributor.authorMercan Sarı, Rahime
dc.date.accessioned2018-04-13T07:29:45Z
dc.date.available2018-04-13T07:29:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-03-20
dc.identifier.citationMERCAN SARI, Rahime, (2018). "Irak'tan Türkiye'ye Göç Etmek Zorunda Kalan Türkmenler Üzerine Bir Araştırma: Ankara Örneği", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4442
dc.description.abstractMigration, in most general terms, is a phenomenon in which individuals or human groups change their residing environments temporarily or permanently thanks to various reasons. Human beings migrate voluntarily or compulsorily to adapt to changing living conditions and to linger on. The most frequently encountered reasons for human beings’ to leave their residing environments are such compulsory conditions as war and economic problems. Turkmens are a Turkic community living in Northern Iraq for centuries. Some of Iraqi Turkmens have migrated to Turkey’s different provinces and districts in different times due to oppressive regimes, instability, ethnic conflicts, foreign interventions and warfares. In this study, Iraqi Turkmens’ reasons for migration to Turkey, in particular to Ankara, which has been ongoing since the Gulf War, migration processes, results and their living conditions in Ankara are examined. With the aim of accessing valid information, after getting into touch with the Iraqi Turkmens Association for Culture and Aid, Iraqi Turkmen migrants in Ankara have been contacted with. Qualitative research method has been employed in the study. Accordingly, in-depth interviews have been carried out with participants within the sample. This study, different from other academic researches on Iraq and Turkmens, aims intensity and in-depth information about Iraqi Turkmens in Ankara, rather than being a research for prevalence determination. Furthermore, since current sociological structure of the Iraqi Turkmens in Ankara have been examined, this study is supposed to make contribution into the literature.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY İ BİLDİRİM İİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İİİ ETİK BEYAN İİİ TEŞEKKÜR V ÖZET Vİ ABSTRACT Vİİ İÇİNDEKİLER Vİİİ KISALTMALAR DİZİNİ Xİ ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ Xİİ GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 4 1.1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 4 1.1.1. Araştırmanın Konusu 4 1.1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 1.1.3. Araştırmanın Problem Cümleleri 5 1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 6 1.2.1. Araştırmanın Veri Toplama ve Analiz Süreci 6 1.2.2. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler 7 2. BÖLÜM: GÖÇ, GÖÇE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSU 9 2.1. GÖÇ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 9 2.1.1. Uluslararası göç ile ilgili kavramlar 10 2.2. GÖÇE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 15 2.2.1. Uluslararası Göç İle İlgili Yaklaşımlar 19 2.2.1.1. Neoklasik Ekonomi Kuramı 19 2.2.1.2. Yeni Ekonomi Kuramı 20 2.2.1.3. İkiye Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı 21 2.2.1.4. Dünya Sistem Teorisi (Merkez-Çevre İlişkisi) 22 2.2.1.5. Göç Sistemleri Kuramı 23 2.2.1.6. İlişkiler Ağı (Network) Kuramı 24 2.3. TÜRKİYE’DE GÖÇ 27 2.3.1. Türkiye’de İç Göç Hareketleri 27 2.3.2. Türkiye’nin Dış Göç Süreci 32 2.3.2.1. Türkiye’den Yurtdışına Göçler 34 2.3.2.2. Türkiye’ye Yurtdışından Göçler 36 3. BÖLÜM: IRAK’TA TÜRKMENLER 39 3.1. Türkmenlerin Irak’a Gelişi 39 3.2. Krallık Döneminde Türkmenler 44 3.3. Cumhuriyet Döneminde Türkmenler 47 3.4. 2003 İşgali Sonrasında Türkmenler 58 4. BÖLÜM: IRAK’TAN ANKARA’YA GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN TÜRKMENLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMANIN BULGULARI 65 4.1. KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 68 4.1.1. Katılımcıların Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 68 4.1.2. Katılımcıların Eğitim Durumları 69 4.1.3. Katılımcıların Medeni Durumları 73 4.1.4. Katılımcıların Mesleki Durumları 74 4.2. KATILIMCILARIN TÜRKİYE’YE GELMEDEN ÖNCEKİ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI 75 4.3. KATILIMCILARIN IRAK’TAN GÖÇ ETME SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ 81 4.3.1. Göç Etme Sebepleri 81 4.3.2. Türkiye’yi Tercih Etme Sebepleri 85 4.3.3. Ankara’yı Tercih Etme Sebepleri 92 4.3.4. Göç Ederken Türkiye’den Beklentileri 95 4.4. KATILIMCILARIN GÖÇ SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI DURUMLAR 97 4.5. KATILIMCILARIN ANKARA’DAKİ SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI 107 4.5.1. Hukuki Durumları 107 4.5.2. Sosyal ve Kültürel Özellikleri 111 4.5.2.1. Aile Yapıları 112 4.5.2.2. Günlük Yaşam ve Komşularla İlişkileri 115 4.5.2.3. Düğünleri, Cenaze Törenleri ve Diğer Kültürel Faaliyetleri 124 4.5.2.4. İzlenilen TV Kanalları ve Irak İle Haberleşme Yolları 131 4.5.3. Ekonomik Durumları 132 4.5.4. Çocukların Eğitim Hayatı ve Adaptasyonu 139 4.5.5. Sağlık Faaliyetlerinden Faydalanma İmkanları 143 4.6. TÜRKMENLERİN MEVCUT SORUNLARI VE ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ 144 4.7. TÜRKMENLERİN IRAK’A GERİ DÖNMEYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ 149 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 154 KAYNAKÇA 164 EK 1. ERKEK KATILIMCI TABLOSU 177 EK 2. KADIN KATILIMCI TABLOSU 178 EK 3. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 179 EK 4. FOTOĞRAFLAR 180 EK 5. ORİJİNALLİK RAPORU 182 EK 6. ETİK KURUL İZNİ 184tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectgöçtr_TR
dc.subjectzorunlu göç
dc.subjectkültürel süreçler
dc.subjectIrak Türkmenleri
dc.subjectAnkara
dc.titleIrak'tan Türkiye'ye Göç Etmek Zorunda Kalan Türkmenler Üzerine Bir Araştırma: Ankara Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGöç olgusu en genel ifadeyle bireylerin veya insan topluluklarının çeşitli sebeplerle bulundukları ortamları geçici veya kalıcı olarak değiştirmesidir. İnsanlar değişen yaşam şartlarına uyum sağlayabilmek ve yaşamını idame ettirebilmek amacıyla kimi zaman isteyerek kimi zaman da zorunlu olarak göç etmektedirler. İnsanların bulundukları yerleri terk etmesinin en sık karşılaşılan sebepleri savaş gibi zorunlu şartlar ve ekonomik sorunlar olmuştur. Türkmenler, Irak’ın kuzeyinde yüzyıllardır yaşayan bir Türk topluluğudur. Irak’taki baskıcı rejimler, istikrarsızlık, etnik çatışma, dış müdahale, savaş gibi sebeplerden dolayı Irak Türkmenlerinin bir kısmı farklı zamanlarda Türkiye’nin farklı il ve ilçelerine göç etmişlerdir. Bu çalışmada Irak Türkmenlerinin Türkiye’ye ve özellikle çalışmanın kapsamı dolayısıyla Ankara’ya, Körfez Savaşı’ndan itibaren devam eden göçlerinin sebepleri, süreçleri, sonuçları ve mevcut yaşam koşulları araştırılmıştır. Çalışmada geçerli bilgiler elde edebilmek amacıyla öncelikle Ankara’daki Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile görüşülerek Ankara’daki Irak Türkmeni göçmenlerle iletişim sağlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, bu bağlamda örneklemdeki katılımcılar ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışma Irak ve Türkmenler hakkında yapılan diğer akademik çalışmalardan farklı olarak yaygınlık tespiti amaçlı bir araştırma olmaktan ziyade; Ankara’daki Irak Türkmenlerine dair derinlemesine bilgiler elde etmeyi hedefleyen yoğunluk amaçlı bir araştırmadır. Ayrıca Ankara’daki Irak Türkmenlerinin güncel sosyolojik yapısının incelenmesi sebebi ile çalışmanın literatüre önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record