Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Özkul
dc.contributor.authorYıldız Altın, Kübra
dc.date.accessioned2018-04-24T11:04:26Z
dc.date.available2018-04-24T11:04:26Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-04-13
dc.identifier.citationAbramova, Z. A., Page, C., & Chard, C. S. (1967). Palaeolithic art in the U.S.S.R. Arctic Anthropology, 4(2), 1-179. Acıpayamlı, O. (1954). Acıpayam ve çevresinde mesken ve mesken ile ilgili etnografik araştırmalar. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 12(3-4), 163-216. Acıpayamlı, O. (1962). İptidailerde ölü gömme ile ilgili bazı pratikler ve izahları. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 20(3-4), 245-254. Acıpayamlı, O. (1963a). Türkiye halk hekimliğinde dalak kesme ve etnolojik izahı. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, 1(1), 37-58. Doi: 10.1501/antro_0000000039 Acıpayamlı, O. (1963b). Türkiye’de yağmur duası ve psiko-sosyal bir metot’la incelenmesi. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 21(1-2), 1-39. Doi: 10.1501/Dtcfder_0000000687 Acıpayamlı, O. (1973). Türkiye’de bahar bayramı Hıdırellez. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (8), 21-25. Doi: 10.1501/antro_0000000132 Acıpayamlı, O. (1974). Halkbilim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Acıpayamlı, O. (1977). Acıpayam folklorunda çocuk oyunları. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (10), 45-53. Aça, M. (2000). Kültür-medeniyet kahramanları ve Türk müzik âletlerinin ortaya çıkışı hakkında teşekkül etmiş bazı efsaneler. Milli Folklor, (45), 43-51. Aday, E. (2013). Kütahya ili türbe ve yatırları etrafında oluşan inanç ve uygulamalar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Addison, J. T. (1924). Ancestor worship in Africa. The Harvard Theological Review, 17(2), 155-171. Adilbekova, E. (1999). Koblandı Batır Destanı ile Dede Korkut arasındaki ilişkiler, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir. Adiloğlu, A. (2007). Karaçay-Malkar Türklerinde Nart Destanları. Turkish Studies, 2(1), 196-218. Afşin Dedebaba Türbesi tarihi ve Efsus’ta (Afşin) Dedebaba Zaviyesi vakıfları. (2016). 16 Ağustos 2017 tarihinde http://www.yesilafsin.com/afsin-dedebaba-turbesi-tarihi-ve-efsus-afsin-da-dedebaba-zaviyesi-vakiflari-makale,318.html adresinden erişildi. Akdoğan, Y. (1999). Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne büyük sözlük. İstanbul: Beşir Yayınevi. Akgün, E. (2007). Şamanist Türk halklarında kurban sungusu ve kendisine kurban sunulan varlıklar. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (44), 1-11. Akıncı, R. E. (2009). Batı Moğolistan Tsengel Tuvaları’nda Şamanizm, şaman olma ve kozmoloji ilişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Akman, E. (2005). Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan’da folklor politikaları ve çalışmaları (1917–1953). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Aksakallılar Meclisi’nde önemli kararlara imza atıldı. (2017). 11 Ekim 2017 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/aksakall_lar-mecl_s_nde-oneml_-kararlara-_mza-at_ld_/59ddccb501a30aa264a033e8 adresinden erişildi. Aksoy, Ö. A. (1984). Atasözleri ve deyimler sözlüğü II. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Aktaş, E. (2007). Hakas kahramanlık destanı Han Orba (inceleme-metin). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir. Akyurt, İ. M. (1998). M. Ö. 2. binde Anadolu’da ölü gömme adetleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Akyüz, Ç. (2010). Manas Destanı’nda alp kadın tipi. Mukaddime, (1), 169-180. Alangu, T. (1953). Ortazaman Anadolu komşu milletlerinin eposlarında kadın kahramanlar. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 3(27), 144-148. Alangu, T. (1983). Türkiye folkloru el kitabı. İstanbul: Adam Yayıncılık. Alekseyev, N. A. (2013). Türk dilli Sibirya halklarının Şamanizmi. (M. Ergun, Çev.). Konya: Kömen Yayınları. Alimov, R. (2015). II. Karabalgasun Yazıtı. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 12(4), 27-38. Alimuxamedov, R. (2016). Eski Türk Mani edebiyatına ait Tövbenâmeler hususunda. Turkish Studies, 11(15), 19-30. Allen, G. (1897). The evolution of the idea of God-an inquiry into the origins of religion. London: Grant Richards. Alptekin, C. (1991). Ata. İslam Ansiklopedisi içinde (ss. 32-33). 4, İstanbul: İSAM. Altınkaynak, E. (2008a). Deşt-i kıpçak balbalları. Turkish Studies, 3(4), 97-119. Altınkaynak, E. (2008b). Ukrayna’daki Kıpçak balballarında eşya ve motifler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 72-82. Alyılmaz, C. (2016). Gobus’stan’ın gizemi (Kıpçaklar’a giden yol). Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları. Anadolu’da ilginç tedavi yöntemleri. (2004). 16 Ağustos 2017 tarihinde http://www.gazetevatan.com/anadolu-da-ilginc-tedavi-yontemleri-24499-yasam/ adresinden erişildi. And, M. (1977). Dünyada ve bizde gölge oyunu. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. And, M. (2014). Başlangıcından 1983’e Türk tiyatro tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. Arat, R. R. (1979). Kutadgu Bilig III indeks. İstanbul: Edebiyat Fakültesini Basımevi. Arat, R. R. (1987). Iduk-kut unvanı kakkında. Makaleler (I. Cilt) içinde (ss. 23-33), Ankara: TKAE Yayınları. Arık, D. (2005). Kırgızlarda kurban fenomeni. AÜİFD, (1), 157-174. Arıkan, M. (2003). Kazak sözlü geleneğinde arkaik destanların tipolojik özellikleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir. Arıkan, M. (2005). Kahramanın dönüşümü. G. Gülsevin ve M. Arıkan (Ed.), Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağan Kitabı içinde (ss. 55-63). İzmir: Kanyılmaz Matbaası. Arıkan, M. (2006). Türk sözlü kültür geleneğinde ayrıntılar-2: Hayvan ata kültü mü? Atalar kültü mü?. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 6(1), 13-18. Arıkoğlu, E. (2005). Örnekli Hakasça-Türkçe sözlük. Ankara: Akçağ Yayınları. Arıkoğlu, E. ve Kuular, K. (2003). Tuva Türkçesi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Arsal, S. M. (1947). Türk tarihi ve hukuk. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. Arslan Kalay, H. (2017). Anadolu’da ana Tanrıça kültü ve Anadolu kilimlerine yansımaları. İ. Eliri ve M. A. Eroğlu (Ed.), Yörük Yaşamı Kültürü Ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss. 191-200). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Yayınları. Arslan, M. (2016). Türkmen Göroğlu Destanında bilge tipin görünümü. A. Aktaş Yasa ve F. Öztürk (Ed.), VI. Uluslararası Köroğlu Ve Türk Dünyası Destan Kahramanları Sempozyumu Bildirileri içinde (ss. 483-490). İstanbul: Kaan Matbaa. Aslan, C. C. (2011). A place of burning: Hero or ancestor cult at Troy. Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 80(3), 381-429. Assmann, J. (2015). Kültürel bellek eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Atalay, B. (1986). Divanü Lûgat-it-Türk dizini. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Atanyỳazow, S. (2004). Türkmen diliniň sözköki (etimolojik) sözlügi. Aşgabat: Türkmenistanỳn Metbugat. Atnur, G. (2002). Başkurt ve Tatar efsaneleri üzerine karşılaştırmalı motif çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Atsız, H. N. (1985). Âşıkpaşaoğlu Tarihi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Aydın, S. (2009a). Arkeoloji. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji Sözlüğü içinde (ss. 62-67). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Aydın, S. (2009b). Gömme. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji Sözlüğü içinde (s. 344). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Aydoğan, H. A. (2012). Türk kültüründe bereketi arttırmaya yönelik inanış ve uygulamalar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Bachofen, J. J. (1861). Das Mutterrecht. Stuttgart: Verlag von Krais&Hoffmann. Bae, A. (2012). Understanding ancestor worship among Korean Christians: A case study of Koreans in the Jackson, Mississippi Area. (Unpublished Doctoral Thesis). Mississippi: Kosin University. Baldick, J. (2010). Hayvan ve Şaman: Orta Asya’nın antik dinleri. (N. Şahin, Çev.). İstanbul: Hil Yayın. Balzer, M. M. (2017). Toplumsal cinsiyet kimliği ritüelleri: Sibiryalı Hantilerin etnik köken, statü ve inanç göstergeleri. (K. Yıldız Altın, Çev.). Kadın Folkloru içinde (ss. 211-249). Konya: Kömen Yayınları. Bang, W. ve Rahmeti, G. R. (1936). Oğuz Kağan Destanı. İstanbul: Burhaneddin Basımevi. Bapaeva, J. M. (2013). Tuva Şamanizmi. Konya: Kömen Yayınları. Barth, F. (1975). Ritual and knowledge among the Baktaman of New Guinea. Oslo: Universitetsforlaget. Barthold, W. (1947). Türklerde ve Moğollarda defin merasimi meselesine dair. (A. İnan, Çev.). Belleten, 11(43), 515-539. Bayat, F. (2003). Köroğlu şamandan âşıka, alpten erene. Ankara: Akçağ Yayınları. Bayat, F. (2006a). Ana hatlarıyla Türk şamanlığı. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Bayat, F. (2006b). Türk mitolojisinde dağ kültü. folklor/edebiyat, 12(46), 47-60. Bayat, F. (2007a). Türk mitolojik sistemi (ontolojik ve epistemolojik bağlamda Türk mitolojisi) (I. Cilt). İstanbul: Ötüken Neşriyat. Bayat, F. (2007b). Türk mitolojik sistemi (kutsal dişi-mitolojik ana, umay paradigmasında ilkel mitolojik kategoriler-iyeler ve demonoloji) (II. Cilt). İstanbul: Ötüken Neşriyat. Bayat, F. (2010). Türk kültüründe kadın şaman. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Bayniyazov, A. ve Bayniyazova, J. (2003). Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi sözlüğü. K. Koç (Ed.). Ankara: Akçağ Yayınları. Bekki, S. (2015). Dedem Korkut Kitabı’nın mukaddimesi ile boylar arasındaki organik bağ. Millî Folklor, (107), 5-13. Bekki, S. (2017). Türk destanlarının “altın” lakaplı kadın kahramanları. M. F. Köksal, M. Kaçar ve M. İlhan (Ed.), Uluslararası Türk dili ve edebiyatında “kadın” sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 231-242). Ankara: KIBATEK. Benedict, R. (2011a). Kültür örüntüleri. (M. Topal, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. (Özgün eser 1934 yılında yayımlandı) Benedict, R. (2011b). Krizantem ve kılıç. (T. Turgut, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Berg, G. M., Gerholm, T., Esoavelomandroso, M., Heald, S., Peel, J. D. Y. & Wolf, E. R. (1986). Review [Review of the book From blessing to violence: History and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar by Maurice Bloch]. Current Anthropology, 27(4), 349-360. Beydili, C. (2004). Türk mitolojisi ansiklopedik sözlük. (E. Ercan, Çev.). Ankara: Yurt Kitap-Yayın. Bilgin, N. (2003). Sosyal psikoloji sözlüğü (kavramlar, yaklaşımlar). Ankara: Bağlam Yayıncılık. Bloch, M. & Sperber, D. (2002). Kinship and evolved psychological dispositions the mother’s brother controversy reconsidered. Current Anthropology, 43(5), 723-748. Bloch, M. (1992). Prey into hunter: the politics of religious experience. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Bonnefoy, Y. (2000a). Antik dünya ve geleneksel toplumlarda dinler ve mitolojiler sözlüğü (I. Cilt). (L. Yılmaz, Haz.). Ankara: Dost Kitabevi. Bonnefoy, Yves, (2000b), Antik dünya ve geleneksel toplumlarda dinler ve mitolojiler sözlüğü (II. Cilt). (L. Yılmaz, Haz.). Ankara: Dost Kitabevi. Boratav, P. N. (1947). Çukurova’da folklor derlemeleri. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 5(3), 255-273. Doi: 10.1501/Dtcfder_0000000320 Boratav, P. N. (1969). Az gittik, uz gittik. Ankara: Bilgi Yayınevi. Boratav, P. N. (1984). 100 soruda Türk folkloru (inanışlar, töre ve törenler, oyunlar). İstanbul: Gerçek Yayınevi. Boret, S. P. (2014). Review [Review of the book Ancestor in Borneo societies: Death, transformation and social immortality by P. Couderc and K. Sillander (Ed.)]. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 29(2), 498-501. Bozkurt, F. (1995). Semahlar (Alevi dinsel oyunları). İstanbul: Cem Yayınevi. Bölge ağızlarında atasözleri ve deyimler I-II. (2004). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Bryant, A. T. (1917). The Zulu cult of the dead. Man, 17, 140-145. Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Buluç, S. (1979). Şaman. İslam Ansiklopedisi (XI. Cilt) içinde (ss. 310-335). İstanbul: MEB Yayınları. Burke, P. (1996). Yeniçağ başında Avrupa halk kültürü. (G. Aksan, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Burnakov, V. A. (2011). Erlik Khan in the traditional worldview of the Khakas. Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia, 39(1), 107-114. Doi: https://doi.org/10.1016/j.aeae.2011.06.014 Burston, D. (1986). Myth, religion and mother right. Contemporary Psychoanalysis, 22(4), 666-687. Butanayev, V. ve Butanayeva, İ. (2007). Yenisey Kırgızları folklor ve tarih. (Y. Gümüş, Çev.). İstanbul: Ötüken Neşriyat. Büyükbuğa, B. (2010). Adam Smith’in ticari toplum tasavvuru: Eşitsizlik ve modern devletin oluşumu. H. Kapucu, M. Aydın, İ. Şiriner, F. Morady ve Ü. Çetin (Ed.), Politik iktisat ve Adam Smith içinde (ss. 115-126). İstanbul: Yön Yayıncılık. Büyükokutan Töret, A. (2014). Geleneğin süzgecinde Teke yöresi delbekçi kadınları. TÜBAR-XXXVI, 369-388. Chidester, D. (2005). Animism. In B. R. Taylor (Ed.), The encyclopedia of religion and nature (ss. 78-81). London: Thoemmes Continuum. Chirli, N. (2008). Şor kahramanlık destanlarında kadın tipi. Turkish Studies, 3(7), 292-305. Clauson, S. G. (1972). An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Great Britain: Oxford At The Clarendon Press. Cohen, A. C. (2005). Death rituals, ideology and the development of early Mesopotamian kingship. Boston: Brill. Connerton, P. (1996). How societies remember. Great Britain: Cambridge University Press. Creel, H. G. (1936). The birth of China. London: Jonathan Cape Thirty Bedford Square. Crooke, W. (1908). Ancestor-worship and cult of the dead. In J. Hastings (Ed.), Encyclopædia of Religion and Ethics (I. volume) (pp. 425-432). Edinburgh: T. & T. Clark. Cumakunova, G. (2007). Kırgızların mitolojik içerikli destanlarından “Kococaş” Destanı. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4(2), 36-46. Çağatay, S. (1977). Altay Türklerinde kıyamet anlayışı. Türkoloji Dergisi, 7(1), 1-12. Çağbayır, Y. (2007). Orhun Yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığı Ötüken Türkçe sözlük 3. İstanbul: Ötüken Yayınları. Çavar, G. (2007). 当代麦盖提维吾尔刀郎人民间信仰中的自然崇拜Bugünkü Makit Uygur Dolanlarının halk dinindeki doğal inançları. (Unpublished Master’s Thesis). Xinjiang Normal University, China. Çay, A. (1988). Türk Ergenekon bayramı Nevrûz. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Çelebioğlu, A. (1982). Türk ninniler hazinesi. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Çeribaş, M. (2004). Kadirli ve çevre folklorunda eski Türk inançlarının izleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Çeribaş, M. (2012a). Kırgız şecerecilik geleneğinde Türk boyları meselesi ve Oğuz Kağan. Türk Kültürü, 5(1), 61-78. Çeribaş, M. (2012b). Sovyetler Birliği döneminde Kırgızistan’da folklor çalışmalarında ideolojik yaklaşımlar: Er Soltonoy Destanı örneği. Turkish Studies, 7(1), 753-780. Çeribaş, M. (2014). Şaman/Bakşı tipolojisi bağlamında Kırgızlarda halk hekimliği geleneği ve halk hekimleri-I. religioussciences, (2), 65-83. Çetin, C. (2008). Türk düğün gelenekleri ve kutsal evlilik ritüeli. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 48(2), 111-126. Çetin, İ. (2007). Türk kültüründe baba (baba)/ata geleneği. Milli Folklor, (76), 70-75. Çınaroğlu, M. (2008). Türk Kültüründe eskatoloji mitlerine dair bir inceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. Çinili, O. (?). İstanbul’un mesireleri: 1 Yuşâ Tepesi. Taha Toros Arşivi, 17 Kasım 2017 tarihinde http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/2316/001501598006.pdf? sequence=3 adresinden erişildi. Çobanoğlu, Ö. (1993). Türk kültür tarihinde su kültü. Türk Kültürü, (361), 288-298. Çobanoğlu, Ö. (1999). Sözlü kültürden yazılı kültür ortamına geçiş bağlamında erken dönem Osmanlı tarihlerinden Aşıkpaşazade’nin epik karakteri üzerine tespitler. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 65-82. Çobanoğlu, Ö. (2000). Âşık tarzı kültür geleneği ve destan türü. Ankara: Akçağ Yayınları. Çobanoğlu, Ö. (2001a). Ata. Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü (I. Cilt) içinde (ss. 248-250). Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Çobanoğlu, Ö. (2001b). Türk mitolojisinde sabit mekân fikrinin yaratılış mitolojisi üzerine tespitler. Uluslararası Türkistan halk kültürü sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 49-62). Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları. Çobanoğlu, Ö. (2003a). Kağanlık ve Kamlık kurumları arasındaki çekişmenin Türk mitolojisine yansıması problematiğinde yöntem sorunları. bilig, (27), 19-49. Çobanoğlu, Ö. (2003b). Karşılaştırmalı atasözleri bağlamında Türk dünyası atasözlerinde sosyo-kültürel süreklilik ve değişme üzerine tespitler. Türkbilig, 4(5), 3-12. Çobanoğlu, Ö. (2004a). Türk halk kültüründe tör/başköşe kavramı ve anlam yaratmadaki simgesel sürekliliği. Türkbilig, (7), 33-44. Çobanoğlu, Ö. (2004b). Türk dünyası ortak atasözleri sözlüğü. Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Çobanoğlu, Ö. (2007). Türk dünyası epik destan geleneği. Ankara: Akçağ Yayınları. Çobanoğlu, Ö. (2011). Batı Sibirya Türk kültürü tetkiklerine göre kayın ağacının Türk mitolojisinde “kutsal”laşmasının maddi kültürel nedenleri. Ü. Çelik Şavk (Ed.), III. Uluslararası Türkiyat araştırmaları sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 245-247). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Çobanoğlu, Ö. (2012a). Halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. Çobanoğlu, Ö. (2012b). Türk mitolojisinde Al Dini ve okra ilişkisi. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları kongresi bildirileri: Tarih ve medeniyetler tarihi (II. Cilt) içinde (ss. 981-986). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı. Çobanoğlu, Ö. (2016). Alperenleşen kadın destan kahramanı Altın Arığ modeli ve Tomris Hatun’dan Süyünbike’ye kadın hükümdarlarımız. Tarihi Değiştiren Toplumu Dönüştüren Kadınlar bildiri kitabı içinde (ss. 31-39). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Çocuk Evleri’nde sünnet şöleni. (2017). 29 Temmuz 2017 tarihinde http://www.gazetepusula.net/2017/07/28/cocuk-evlerinde-sunnet-soleni/ adresinden erişildi. Çoruhlu, Y. (2002). Türk mitolojisinin ana hatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Çoruhlu, Y. (2016). Eski Türklerin kutsal mezarları kurganlar-Orta ve İç Asya’nın erken devir Türk mezar mimarisi üzerine bir deneme-. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Danişmend, İ. H. (1959). Türk ırkı niçin Müslüman olmuştur?. İstanbul: Okat Yayınları. Dapila, F. N. (1995). Inculturation and ancestor veneration: The case of the Dagaaba Catholics. (Unpublished Doctoral Dissertation). School of Graduate Studies and Research of the University of Ottawa, Canada. Davut, R. (2003). Uygurların mezar kültürü üzerinde bir araştırma. (A. İnayet, Çev.). Milli Folklor, (60), 207-210. Dıykanbayeva, A. (1999). Kococaş Destanında şamanistik unsurlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir. Dıykanbayeva, M. (2009). Kırgız atalar kültü ve Kırgız atalar kültünün yaşayan kültüre etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Dıykanbayeva, M. (2016). Kırgızlarda atalar kültü. Konya: Kömen Yayınları. Dilçin, C. (1983). Yeni tarama sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Dilek, İ. (1996). Altay Türklerinin atasözleri. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (1), 107-121. Dilek, İ. (2002). Altay Destanları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Dilek, İ. (2007). Sibirya Türklerinde ateşle ilgili inançlar, törenler ve bazı efsaneler. bilig, (43), 33-54. Dilek, İ. (2015). Türk mitolojisi. İ. Çapcıoğlu ve H. Beşirli (Ed.), Türk kültürü el kitabı içinde (ss. 267-302). Ankara: Grafiker Yayınları. Divitçioğlu, S. (2000). Kök Türkler (kut, küç, ülüg). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Diyarbekirli, N. (2002). Eski Türklerde kültür ve sanat. H. C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca (Ed.), Türkler Ansiklopedisi (III. Cilt) içinde (ss. 827-894). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Dlujnevskaya, G. V. (1996). Kudırge kayası eski Türklerdeki Umay tasvirlerinin sorununa bir bakış. (M. Duranlı, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (1), 235-240. Doğan, S. (2002). Kümbet. İslam ansiklopedisi (XXVI. Cilt) içinde (ss. 547-550). İstanbul: İSAM. Doğrusöz, M. (2005). Kayseri ve çevresinde su ile ilgili inanç ve uygulamalar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Donuk, A. (1988). Eski Türk devletlerinde idarî-askerî unvan ve terimler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Dulanto, J. (2002). The archaeological study of ancestor cult practices: The case of Pampa Chica, a late initial period and early horizon site on the central coast of Peru. In H. Silverman & D. B. Small (Ed.), The Space and Place of Death (pp. 97-117). American Anthropological Association Arlington, VA: Archaeological Press. Duranlı, M. (2008). Saha (Yakut) Türklerinin Hristiyanlaştırılma sürecine genel bir bakış. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 8(2), 81-86. Durkheim, E. (1995). The elementary forms of religious life. (K. E. Fields, Translated and with an introduction). ABD, New York: The Free Press. Ebu’l-Gazi Bahadır Han. (1996). Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin soy kütüğü). (Z. Kargı Ölmez, Haz.). Ankara: Simurg Yayınları. Ebu’l-Gazi Bahadır Han. (2009). Türk’ün soy ağacı Türk şeceresi. (R. Nur, Çev.). İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık. Efe, Z. (2011). Anadolu Türk kültüründe mumyalama. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Eister, A. W. (1972). An outline of a structural theory of cults. Journal for the Scientific Study of Religion, 11(4), 319-333. Ekineker, O. (1996). Türklerde hayvan kültü ve bilmecelere yansıması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. Ekrem, E. (1995). Çin kaynaklarına göre eski Türk kavimleri (M. Ö. 2146-318), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Elçin, Ş. (2004). Tuz, ekmek hakkı deyimi üzerine. Halk Edebiyatına Giriş içinde (ss. 652-661), Ankara: Akçağ Yayınları. Eliade, M. & Couliano, I. P. (1997). Dinler tarihi sözlüğü. (A. Erbaş, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları. Eliade, M. (1959), Cosmos and history the myth of the eternal return. (W. R. Trask Translator). New York: Harper Torchbooks Eliade, M. (1990). Dinin anlamı ve sosyal fonksiyonu. (M. Aydın, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı. Eliade, M. (1991). Kutsal ve dindışı. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: Gece Yayınları. Eliade, M. (1994). Ebedi dönüş mitosu. (Ü. Altuğ, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Eliade, M. (2001). Mitlerin özellikleri. (S. Rifat, Çev.). İstanbul: Om Yayınevi. Eliade, M. (2003). Dinler tarihine giriş. (L. Arslan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Eliade, M. (2005). Dinler tarihi (inançlar ve ibadetlerin morfolojisi). (M. Ünal, Çev.). Konya: Serhat Kitabevi. Elias, N. (2000). Zaman üzerine. (V. Atayman, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Emelyanov, N. V. (2016). Soy ataları hakkında Olongho konuları. (M. Ergun, Çev.). Kona: Kömen Yayınları. Emiroğlu, K. (2009a). Ata kültü (tapımı). K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (s. 78-79). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009b). Maske. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (s. 576). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009c). Ölüm-ölüler dünyası-ölüler ibadeti. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 657-658). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009d). Töz. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 811-812). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009e). Verimlilik ritleri. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 868-869). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009f). Animizm. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 44-45). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009g). Fetiş, fetişizm. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 314-316). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009h). Tylor, Sir Edward. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (s. 840). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009ı). Tabu. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 771-772). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. (2009i). Uran. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 850). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Emiroğlu, K. ve Kutlu, M. (2009). Şaman-Şamanizm. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 758-761). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Encyclopedia of sociology. (1974). USA: Dushkin Publishing Group. Erdal, Y. S. (2009). Neandertal insanı (homo neanderthalensis). K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 624-627). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Erden, A. (1973). Burhaniye köylerinde konutla ilgili adet ve inanmalar. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (8), 53-66. Erdentuğ, N. (1967a). Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde evlenme görenekleri ve törenleri bölüm I. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (4), 27-64. Erdentuğ, N. (1967b). Türk ve Japon kültürleri arasında bazı benzerlikler. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (4), 59-64. Erdentuğ, N. (1969). Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde evlenme görenekleri ve törenleri bölüm II. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (5), 231-266. Erdentuğ, N. (1972). Türkiye’nin Karadeniz evlenme görenekleri. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (7), 5-16. Ergin, M. (1964). Dede Korkut Kitabı metin-sözlük. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Ergin, M. (1989). Dede Korkut Kitabı giriş-metin-faksimile. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ergin, M. (2011). Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları. Erginer, G. (2009). Manizm (ölüler-ata tapınımı). K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (s. 567). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Ergun, M. (2000). Türk ağaç kültü inancının Dede Korkut Hikayelerindeki yansımaları. Milli Folklor, (47), 22-30. Ergun, M. (2006). Şor kahramanlık destanları. Ankara: Akçağ Yayınları. Ergun, P. (2004). Türk kültüründe ağaç kültü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Eriksen, T. H. (2009). Küçük yerler derin mevzular. İstanbul: Avesta Yayınları. Eröz, M. (1973). Evlenme ve düğün töreni ile ilgili Türk gelenekleri. Töre, (27), 21-26. Eröz, M. (1990). Türkiye’de Alevîlik-Bektâşilik. Ankara: Kültür Bakanlığı. Eröz, M. (1992). Eski Türk dini (Gök Tanrı inancı) ve Alevîlik-Bektaşilik. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Ersoy, E. (2009). Avcı-toplayıcılık. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 94-97). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Ersoy, R. (2007). Kadın Kamlar’dan göçerevli Türkmenler’de “Ebelik” Kurumu’na dönüşüm. Türkbilig, (13), 60-71. Erşahin, S. (1999). Kırgızların İslamlaşması üzerine bazı mülahazalar. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39(1), 393-438. Esin, E. (2001). Türk kozmolojisine giriş. Ankara: İstanbul Yayınevi. Evans-Pritchard, E. (1998). İkellerde Din. (H. Portakal, Çev.). Ankara: Öteki Yayınevi. Eyüp Sultan imamından Eyüp Sultan. (2010). 29 Temmuz 2017 tarihinde http://www.haber7.com/roportaj/haber/585751-eyup-sultan-imamindan-eyup-sultan adresinden erişildi. Fasholé-Luke, E. W. (1974). Ancestor veneration and the communion of saints. In M. Glasswell & E. Fasholé-Luke (Ed.), New testament Christianity for Africa and the world: Essays in honour of Harry Sawyer (pp. 209-221). London: SPCK Publishing. Ferm, V. (1945). An encyclopedia of religion. New York: Philosophical Library. Fisherman’s Bastion Budapest. (?). 28 Ağustos 2017 tarihinde http://www.fishermansbastion.com/history adresinden erişildi. Fortes, M. (1965). Some reflections on ancestor worship in African system. In M. Fortes and G. Dieterlen (Ed.), African Systems of Thought (pp. 122-142). London: Oxford University Press. 18 Mart 2017 tarihinde http://lucy.ukc.ac.uk/era/ancestors/fortes2.html adresinden erişildi. Frazer, J. G. (1913). The belief in immortality and the worship of the dead, Vo. I: The belief among the Aborigines of Australia, the Torres Straits Islands, New Guinea and Melanesia. London: Macmillan and Co. Ltd. Frazer, J. G. (1992). Altın dal dinin ve folklorun kökleri II. (M. H. Doğan, Çev.). İstanbul: Payel Yayınları. (Özgün eser 1890 yılında yayımlandı) Freud, S. (2012). Totem ve tabu. (H. İlhan, Çev.). Ankara: Alter Yayıncılık. Gabain, A. von (1944). Köktürklerin tarihine bir bakış. (S. Ş. Çağatay, Çev.). Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 2(5), 685-696. Gallou, C. (2002). The cult of the dead in central Greece during the Mycenaean period (I. volume: Text). (Unpublished Doctoral Thesis). East Midlands: University of Nottingham. Gaster, T. H. (1993). Eroe. In M. Eliade (Diretta), Enciclopedia delle religioni (I. volume) (pp. 255-258). Milano: Jaca Book. Gaydarci, G. A., Koltsa, E. K., Pokrovskaya, L. A. ve Tukan, B. P. (1991). Gagauz Türkçesinin sözlüğü. (İ. Kaynak ve A. M. Doğru, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Gelman, S. A. (2004). Psychological Essentialism in children. TRENDS in Cognitive Sciences, Language and Conceptual Development Series, 8(9), 404-409. Gluckmann, M. (1937). Mortuary customs and the belief in survival after death among the South-Eastern Bantu. Bantu Studies, 11(1), 117-136. Goldenweiser, A. A. (1912). The origin of totemism. American Anthropologist, New Series, 14(4), 600-607. Goldstein, L. G. (1976). Spatial structure and social organization: Regional manifestations of Mississippian society. (Unpublished Doctoral Thesis). Northwestern University, Chicago. Göher Vural, F. (2016). İslamiyet’ten önce Türklerde kültür ve müzik Hun, Kök Türk ve Uygur devletleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Gökalp, Z. (1976). Türk töresi. (H. Dizdaroğlu, Haz.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Gökalp, Z. (1979). Türk kültürünün gelişme çağları. Ankara: Kömen Yayınları. Gökalp, Z. (1981). Türk devletinin tekâmülü. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Gökalp, Z. (1991). Türk uygarlığı tarihi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Gökyay, Orhan Ş. (2007). Dedem Korkudun Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Gönel, T. (2011). Rahman Abdurrehim’in “Uygurlarda Şamanizm” adlı eserinin halkbilimi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir. Görez, F. (2011). Beyliklerden imparatorluğa giden süreç ve ilk imparator Qin Shi Huang Di. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Grach, A. D. (1961). Drevnetyurkskiye izvayaniya Tuvy. Po Materialam İssledovaniy 1953-1960, Vkleyki. Graç, D. (2008). Eski Türk dönemine ait dağ keçisi damgalarının tarihlendirilmesi ve anlamlandırılması üzerine. (K. Alyılmaz ve S. Dinç, Çev.). A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (37), 209-230. Gryaznov, M. P. (1969). The ancient civilization of Southern Siberia. (J. Hogarth, Translator). New York: Cowles Book Company, INC. Gumilëv, L. N. (2002). Eski Türkler. (D. A. Batur, Çev.). İstanbul: Selenge Yayınları. Gumilëv, L. N. (2006). Avrasyadan makaleler-1. (D. A. Batur, Çev.). İstanbul: Selenge Yayınları. Guthrie, S. (2001). Rethinking animism. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 7, 156-157. Gülensoy, T. (1989). Orhun’dan Anadolu’ya Türk damgaları (damgalar, imler, enler). İstanbul: Türk Dünyası AraştırmalarıVakfı. Günay, U. (2011), Türkiye’de âşık tarzı şiir geleneği ve rüya motifi. Ankara: Akçağ Yayınları. Günay, Ü. ve Güngör, H. (2003). Başlangıçlarından günümüze Türklerin dinî tarihi. İstanbul: Rağbet Yayınları. Güneş, A. (2009). Oğuz grubu Türk kahramanlık destanlarında kadın. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Güney, E. C. (1967). Folklor ve eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Güney, E. C. (1971). Folklor ve halk edebiyatı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Güngör, E. (2010). Kültür değişmesi ve milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Güngör, H. (2007). Geleneksel Türk dininden Anadolu’ya taşınanlar. Yaşayan eski Türk inançları bilgi şöleni: Bildiriler içinde (ss. 1-6). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları. Güngör, H. (2013). Türk dünyasında dini ve politik bir fenomen olarak Tanrıcılık=Tengriyanstvo. Turkish Studies, 8(9), 63-70. Gürsoy-Naskali, E. (2015). Altay Destanı Maaday-Kara. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Gürsoy-Naskali, E. ve Duranlı, M. (1999). Altayca-Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Hamayon, R. (1990). La chasse à l’âme, esquisse d'une théorie du Chamanisme Sibérien. Nanterre: Société d'ethnologie. Hançerlioğlu, O. (1975). İnanç sözlüğü (dinler-mezhepler-tarikatler-efsaneler). İstanbul: Remzi Kitabevi. Hançerlioğlu, O. (1978). Felsefe ansiklopedisi kavramlar ve akımlar (III. Cilt). Ankara: Remzi Kitabevi. Hançerlioğlu, O. (1993). Ruhbilim sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi. Hangi türbeden ne istenir?. (2008). 29 Temmuz 2017 tarihinde http://blog.milliyet.com.tr/hangi-turbeden-ne-istenir-/Blog/?BlogNo=85543 adresinden erişildi. Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens insan türünün kısa bir tarihi. (E. Genç, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap. Hardacre, H. (1994). Antenati, culto degli. In M. Eliade (Diretta), Enciclopedia delle religioni (II. volume) (pp. 19-24). Milano: Jaca Book. Harrison, J. E. (1913). Ancient art and ritual. London: Williams and Norgate. Harva, U. (2014). Altay panteonu mitler, ritüeller, inançlar ve Tanrılar. (Ö. Suveren, Çev.). İstanbul: Doğu Kütüphanesi. Harvey, G (2005). Animism-a contemporary perspective. In B. R. Taylor (Ed.), The encyclopedia of religion and nature (pp. 81-83). London: Thoemmes Continuum. Hassan, Ü. (1985). Eski Türk toplumu üzerine incelemeler. İstanbul: Kaynak Yayınları. Helms, M. W. (1998). Access to origins: Affines, ancestors, and aristocrats. Austin, ABD: University of Texas Press. Hertz, R. (2004). Death and the right hand. (R. and C. Needham, Translators). (E. E. Evans-Pritchard, Introduction). Aberdeen, Great Britain: The University Press,. Hiebert, P. G. (2002). Transforming worldviews. Mission Focus: Annual Review, 10, 7-32. Holmberg, U. (1964). The mythology of all races, Finno-Ugric, Siberian. New York: Cooper Square Publishers. Hoppál, M. (2001). Sibirya şamanizminde doğa tapınımı. (G. Erginer, Çev.). Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 41(1), 209-225. Hoppál, M. (2012). Avrasya’da şamanlar. (B. Bayram, H. Şevket ve Ç. Çapraz, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Huizinga, J. (2006). Homo ludens oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme. (M. A. Kılıçbay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Humphrey, C. (1979). The uses of genealogy: A historical study of the nomadic and sedentarised Buryat. In Pastoral production and society (pp. 235-260). Great Britain: Cambridge University Press. Ibrayev, Ş. (2005). Kazak mitleri ve mitik efsaneleri hakkında. (M. Arıkan, Çev.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 5(2), 353-358. Insoll, T. (2011). Ancestor cults. In T. Insoll (Ed.), Oxford handbook of the archaeology of ritual and religion (65 Chapter) (pp. 1043-1058). Oxford: Oxford University Press. İnan, A. (1948). Göçebe Türk boylarında evlâtlık müesseseleriyle ilgili gelenekler. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 6(3), 127-137. İnan, A. (1976). Eski Türk dini tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. İnan, A. (1986). Tarihte ve bugün Şamanizm materyaller ve araştırmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. İnan, A. (1991). Makaleler ve incelemeler (II. Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. İnan, A. (1998). Makaleler ve incelemeler (I. Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. İnayet, A. (2010). Türk dünyası efsane ve masallarında bir dev tipi Yalmavuz/Celmoğuz. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. İnayet, A. ve Öger, A. (2009). Uygur Türklerinin mitolojik, dini ve tarihi kadın kahramanları üzerine. Turkish Studies, 4(3), 1183-1198. İstanbul’un en çok ziyaret edilen türbeleri. (2013). 17 Kasım 2017 tarihinde http://www.haber7.com/guncel/haber/1056956-istanbulun-en-cok-ziyaret-edilen-turbeleri adresinden erişildi. İşankul, C. (2005). Destanlarda olağanüstü doğum motifi. (S. Fedakar, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 5(1), 125-128. İzgi, Ö. (1989). Çin elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur seyahatnamesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Johann Jacob Bachofen. (2012). 3 Ağustos 2017 tarihinde https://www.britannica.com/biography/Johann-Jakob-Bachofen#ref84656 adresinden erişildi. Jung, C. G. (2006). Analitik psikoloji. (E. Gürol, Çev.). Payel Yayınları, İstanbul. Kaçalin, M. S. (2006). Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi. İstanbul: Kitabevi. Kafesoğlu, İ. (1980). Eski Türk dini. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Kafesoğlu, İ. (1992). Atalar kültü. Türk dünyası el kitabı (coğrafya-tarih) (I. Cilt) içinde (ss. 212-215). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Kafesoğlu, İ. (2011). Türk millî kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Kalafat, Y. (1998). Kuzey Azerbaycan-Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta eski Tük dinî izleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Kalafat, Y. (2004a). Anadolu’da ulu kadın kişiler ve halk inançları. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (32), 37-54. Kalafat, Y. (2004b). Tatar Türklerinde karşılaştırmalı halk inançları. Karadeniz Araştırmaları, (3), 119-127. Kalafat, Y. (2006). Karşılaştırmalı Nogay-Türk halk kültürü. Karadeniz Araştırmaları, (9), 111-126. Kalafat, Y. (2008). Dedem Korkut Daş Oğuz Elleri. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2009). Kodlar-kültler I. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2011a). Nübüvvet tarihi itibariyle Türklüğün dinî geçmişi. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2011b). Türk kültürlü halklarda ölüm. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2011c). Türk kültürlü halklarda Hz. Hızır’dan Sultan Nevruz’a. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2012a). Türk halk inançlarında tabu. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2012b). Türk kültürlü halklarda mitler. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. (2012c). Anadolu kültür coğrafyasında erenler. Ankara: Berikan Yayınevi. Kalafat, Y. ve Kamalov, İ. (2005). Tatar efsaneleri. Karadeniz Araştırmaları, (6), 52-77. Kalenderoğlu, İ. (2007). Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da folklor politikaları ve çalışmaları (1917–1954). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Kalenderoğlu, İ. (2010). Türkmen bahşılık geleneğinde tirmeci ve destancı bahşılar. Türkbilig, (19), 49-58. Kandemir, M. Y. (1994). Ebû Türâbi. İslam Ansiklopedisi (X. Cilt) içinde (s. 243). İstanbul: İSAM. Kaplan, M. (1996). Türk edebiyatı üzerinde araştırmalar 3 tip tahlilleri. İstanbul: Dergâh Yayınları. Karademir, F. (2007). Kalıp kullanımları bakımından Türk halk bilmeceleri. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 7(2), 103-132. Karakaş, S. (2009). Kut-Tanrı ilişkisi bağlamında Türklerde yönetim erkinin ilahi temelleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(Özel Sayı), 29-44. Karça, R. ve Koşay, H. Z. (1954). Karaçay-Malkar Türklerinde hayvancılık ve bununla ilgili gelenekler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü I. (1991). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Kartaeva, T. ve Habijanova, G. (2017). Kazak kültüründe Nevruz ve Nevruznâme bayramı ritüelleri, özellikleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (82), 107-124. Kaskabasov, S. (2007). Kazak folklorunda kenesarı tipi. (B. Ospanaliyeva, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 7(1), 201-205. Kaşgarlı Mahmut (1985a). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi (I. Cilt). (B. Atalay, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Kaşgarlı Mahmut (1985b). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi (II. Cilt). (B. Atalay, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Kaşgarlı Mahmut (1985c). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi (III. Cilt). (B. Atalay, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Katanov, N. F. (2000). Bilimsel eserlerinden seçmeler Hakas folkloru ve etnografyası metinleri. (F. Özkan, Çev.). Ankara: Türksoy. Katanov, N. F. (2004). Türk kabileleri arasında. (A. Bağcı, Çev.). Konya: Kömen Yayınları. Kaya, D. (2008). Sivas’ta işyeri adlandırmaları ile ilgili bazı tespitler. 13 Şubat 2018 tarihinde http://dogankaya.com/fotograf/sivasta_isyeri_adlari.pdf adresinden erişildi. Kaya, M. (2007). Mitolojiden efsaneye Türk mitolojisinin Türkiye’deki efsanelerde izleri. Ankara: Bağlam Yayıncılık. Kendall, L. (1984). Review. [Review of the book Ancestor worship and Korean society by Roger L. Janelli and Dawnhee Yim Janelli]. Journal of Korean Studies, 5, 191-195. Kenz, E. I. (1985). Review [Review of the book Ancestor worship and Korean society by Roger L. Janelli and Dawnhe Yim Janelli]. Korean Studies, 9, 98-101. Khazanov, A. M. (1994). Nomads and the outside world. (J. Crookenden, Translator). England: The University of Wisconsin Press. Kılıçaslan Kırpık, S. (2009). Türk kültüründe Tufan ve Tufan ile ilgili anlatılar, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Kırımlı, Y. (2010). Yetişkin olmaya ilk adım sünnet. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (24), 19-35. Killi Yılmaz, G. (2007). Hakaslarda ölüm ile ilgili gelenekler. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4(4), 65-87. Kirkpatrick, L. A. (2015). Religiosity. In V. Zeigler-Hill, L. L. M. Welling & T. K. Shackelford (Ed.), Evolutionary perspectives on social psychology (pp. 69-79). Switzerland: Springer International Publishing. Klimkeit, J. H. (2009). Türk Orta Asyasında Budizm. (M. T. Berbercan, Çev.). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 93-108. Koca, S. (2002). Eski Türklerde devlet geleneği ve teşkilatı. H. C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca (Ed.), Türkler Ansiklopedisi (II. Cilt) içinde (ss. 823-844). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Koca, S. (2012). Kutadgu Bilig’de ‘hükümdar, vezir ve sûfî tipleri’nin tanıtılmasında ve bu tiplerin temsil ettikleri fikirlerin açıklanmasında metaforların rolü. Gazi Türkiyat, (10), 63-79. Koca, S. K. (2004). Türk kültüründe ongunlar ve semboller. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Kocabıyık, E. (2015). Dolaylı hayvan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Koç, A. (2015). Güruh-ı Naci’nin saçlı bacıları: Alevî-Bektaşi inanç sisteminde kadın olmak. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 125-144. Koç, K. (Ed.). (2007). Turikşe-Kazakşa sözdik. Almatı. Koestler, A. (2007). 13. Kabile. (B. Dişbudak, Çev.). İstanbul: Plato Film Yayınları. Kolankaya Bostancı, N. (2016). İlk avcı-toplayıcı topluluklarda kadının rolü. Tarihi Değiştiren Toplumu Dönüştüren Kadınlar içinde (ss. 119-138). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kopytoff, I. (1971). Ancestors as elders in Africa. Journal of the International African Institute, 41(2), 129-142. Köksal, H. (2002). Türk destanlarında bazı ortak motifler. H. C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca (Ed.), Türkler Ansiklopedisi (III. Cilt) içinde (ss. 584-596). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Köprülü, F. (1976). Türk Edebiyatı’nda ilk mutasavvıflar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Köprülü, F. (1980). Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Köprülü, F. (2005). Türk Tarih-i dinîsi. Ankara: Akçağ Yayınları. Kramer, S. N. (1999). Sümer mitolojisi. (H. Koyukan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Kramer, S. N. (2014). Tarih Sümer’de başlar: Yazılı tarihteki otuz dokuz ilk. (H. Koyukan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Kronenfeld, D. B. (2009). Fanti kinship and the analysis of kinship terminologies. Urbana and Chicago: University of İllinois Press. Kubarev, V. D. (1995). Izvayaniye s reki hara-yama. Problemy Ohrany, İzucheniya i İspolzovaniya Kulturnogo Naslediya Altaya, 158-162. Kumartaşlıoğlu, S. (2012). Türk kültüründe ateş ve ocak kültü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Kurat, A. N. (1972). IV.-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Kuzgun, Ş. (1985). Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin menşei meselesi Hazar ve Karay Türkleri. Ankara: Üçbilek Matbaası. Kyu, L. K. (1984). The concept of ancestors and ancestor worship in Korea. Asian Folklore Studies, 43(2), 199-214. Kyzlasov, L. R. (1966). O znachenii termina «balbal» drevnetyurkskikh nadpisey. Tyurkologicheskiy sbornik. K shestidesyatiletiyu Andreya Nikolayevicha Kononova, 206-208. 30 Haziran 2017 tarihinde http://kronk.spb.ru/library/kyzlasov-lr-1966.htm adresinden erişildi. Lang, A. ve Burne, C. S. (1902). The origin of totem names and beliefs. Folklore, 13, 347-393 Lau, G. F. (2002). Feasting and ancestor veneration at Chinchawas, North Highlands of Ancash, Peru. Latin American Antiquity, 13(3), 279-304. Lessing, F. (2003). Moğolca-Türkçe sözlük. (G. Karaağaç, Çev.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Lévi-Strauss, C. (1983). Din ve büyü. (A. Güngören, Çev.). İstanbul: Yol Yayınları. Lévi-Strauss, C. (2013). Mit ve anlam. (G. Y. Demir, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları. Lévy-Bruhl, L. (2006a). İlkel insanda ruh anlayışı. (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Özgün eser 1927 yılında yayımlandı) Lévy-Bruhl, L. (2006b). İlkel toplumlarda mistik deneyim ve simgeler. (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları. Linton, R. (1936). The study of man. New York: D. Appleton-Century Company. Liu, L. (1996). Mortuary ritual and social hierarchy in the Longshan culture. Early China, 21, 1-46. Liu, L. (1999). Who were the ancestors? The origins of chinese ancestral cult and racial myths. Antiquity, 73(281), 602-613. Liu, L. (2000). Ancestor worship: An archaeological ınvestigation of ritual activities in neolithic North China. Journal of East Asian Archaeology, 2(1-2), 129-164. Lombard, D. ve Pelras, C. (2000). Kültürel kahramanlar-takımadalar. (İ. Yerguz, Çev.). Antik dünya ve geleneksel toplumlarda dinler ve mitolojiler sözlüğü (II. Cilt) içinde (ss. 696-702). Ankara: Dost Kitabevi. Lot-Falck, E. (1953). La notion de propriété et les esprits-maitres en Sibérie. Revue De L'histoire Des Religions, 144(2), 172-197. Doi: 10.3406/rhr.1953.6003 Lot-Falck, E. (1956). A popos d’Ätügän déesse Mongole de la terre. Revue de L'histoire Des Religions, 149(2), 157-196. Doi: 10.3406/rhr.1956.7120 Lvova, E. L., Oktyabrskaya, İ. V., Sagalayev, A. M. ve Usmanova, M. S. (2013). Güney Sibirya Türklerinin geleneksel dünya görüşleri-Kâinat ve zaman. Nesneler dünyası. (M. Ergun, Çev.). Konya: Kömen Yayınları. Macaistan’da Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarı bulundu. (2015). 1 Aralık 2017 tarihinde http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151209_kanuni_macaristan_mezar adresinden erişildi. Makwasha, G. (2009). Not without my ancestors: A Christological case study of the shona ancestor cult of Zimbabwe. (Unpublished Doctoral Thesis). Boston, ABD: Boston University School Of Theology. Malinowski, B. (1998). İlkel toplum. (H. Portakal, Çev.). Ankara: Öteki Matbaası. Malov, S. (2005). Sarı Uygurlarda şamanlığın kalıntıları. (M. Duranlı, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 5(2), 391-399. Marett, R. R. (1914). The threshold of religion. London: Methuen & Co. LTD. Marler, J. (2003).The body of woman as sacred metaphor. M. Panza and M. T. Ganzerla (Ed.), In Il mito e il culto della grande dea: Transiti, metamorfosi, permanenze (pp. 9-24). Bologna: Associazione Armonie. Marshall Thomas, E. (1959). The harmless people. New York: Alfred A. Knopf. Marshall, G. (2005). Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınhay ve D. Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper and Row. Matsumoto, G. (2014). Ancestor worship in the Middle Sıcán theocratic state. (Unpublished Doctoral Thesis). School Southern Illinois University Carbondale, USA. Maynagaşev, S. D. (1991). Beltir Türklerinde Gök Tanrıya kurban töreni. (A. İnan, Çev.), Makaleler ve İncelemeler (II. Cilt) içinde (ss. 215-221). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. McAnany, P. A. (1995). Living with the ancestors: Kinship and kingship in ancient Maya tociety. USA: University of Texas Press Austin. McCants, W. F. (2012). Kültür mitleri Tanrıları yaratmak ulusları icat etmek. (Merve Tabur, Çev.). İstanbul: İthaki. Mcknight, J. D. (1967). Extra-descent group ancestor cults in African societies. Journal of the International African Institute, 37(1), 1-21. Meillassoux, C. (1972). From reproduction to production. Economy and Society, 1(1), 93-105. Mesleklerin pirleri. (2015). 5 Aralık 2017 tarihinde http://www.akintarih.com/turktarihi/turkbilim/pirler.htm adresinden erişildi. Mihray. (2001). 古代维吾尔人的自然崇拜 Eski Uygurların doğal inançları. Journal of Xinjiang Employee University, 9(1), 20-22. Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Karışık Motif Çizimleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Mirzaoğlu, F. G. (2014). Zeybeklik geleneği bağlamında efe, zeybek ve kızan: Kavramlar, tanımlar ve törenler. 8 Ocak 2018 tarihinde http://actaturcica.com/_media/2014-07/vi_ii_06.pdf adresinden erişildi. Moğolların gizli tarihi. (1986). (A. Temir, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. (Özgün eser 1240 yılında yayımlandı) Moldagaliyev, B. E., Smagulov, M., Satershinov, B. M., & Sagikyzy, A. (2015). Synthesis of traditional and Islamic values in Kazakhstan. European Journal of Science and Theology, 11(5), 217–229. Morris, I. (1991). The archaeology of ancestors: The Saxe/Goldstein hypothesis revisited. Cambridge Archaeological Journal, 1(2), 147-169. Naugle, D. K. (2002). WorldView: The history of a concept. Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company. Nenola, A. (1999). Gender, culture and folklore. ELO, (5), 21-42. Newell, W. H. (1979). Good and bad ancestors. In W. H. Newell (Ed.), Ancestors (pp. 17-29). Paris: De Gruyter Mouton Publishers. Obuz, L. ve Obuz, M. (1965). Kalevala Fin Destanı. Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık. Ocak, A. Y. (1989). Türk folklorunda kesik baş (tarih-folklor ilişkisinden bir kesit). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Ocak, A. Y. (1992). Kültür tarihi kaynağı olarak Menâkıbnâmeler (metodolojik bir yaklaşım). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ocak, A. Y. (1996). Türk sufîliğine bakışlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (2002). Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm öncesi temelleri. İstanbul: İletişim Yayınları. Ocak, A. Y. (2003). Türkler, Türkiye ve İslâm. İstanbul: İletişim Yayınları. Oğuz, M. Ö. (2002). Boz atlı Hızır-ren geyikli Noel Baba ikileminde Türklerde Yılbaşı. Küreselleşme ve uygulamalı halkbilimi içinde (ss. 77-93). Ankara: Akçağ Yayınları. Okutan, N. (2016). Hakaslarda atalar kültü ve günümüz Hakas kültürüne etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Ong, W. J. (2013). Sözlü ve yazılı kültür sözün teknolojileşmesi. (S. Postacıoğlu Banon, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Ortiz, V. J. (1993). Athenian tragedy and hero-cult: A study of the Greek poetic and religious imagination. (Unpublished Doctoral Thesis). Los Angeles: University of California. Ozankaya, Ö. (1984). Temel toplumbilim terimleri sözlüğü. Ankara: Savaş Yayınları. Ozankaya, Ö. (1991). Toplumbilim. İstanbul: Cem Yayınevi. Ögel, B. (1948). Türk efsaneleri üzerinde incelemeler Uygurların menşe efsanesi. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 6(1-2), 17-26. Ögel, B. (1984). İslâmiyetten önce Türk kültür tarihi Orta Asya kaynak ve buluntularına göre. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ögel, B. (1993). Türk mitolojisi (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar) (I. Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ögel, B. (1995). Türk mitolojisi (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar) (II. Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ögel, B. (2000). Türk kültür tarihine giriş-Türklerde köy ve şehir hayatı (Göktürklerden Osmanlılara) (II. Cilt). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Öger, A. (2007). Uygur efsanelerinde lokman hekim. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 7(1), 79-95. Öger, A. (2008). Uygur efsaneleri üzerinde bir araştırma (inceleme ve metinler). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir. Öger, A. (2012). Uygur Türklerinin doğum adetleri. Turkish Studies, 7(1), 1679-1694. Öger, A. ve İnayet, A. (2013). Uygur Türklerinde ölüm ile ilgili inanış ve adetler. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 1(2), 49-64. Ölülerini akbabalara yediriyorlar. (2013). 19 Temmuz 2017 tarihinde http://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/olulerini-akbabalara-yediriyorlar adresinden erişildi. Ömer, A. ve Ğappar, Z. (2006). Uygur efsanelerindeki felsefi düşünceler üzerine. (A. Öger, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 6(2), 525-530. Önal, M. N. (2003). Dağ kültü, eren kültü ve şenliklerinin Muğla’daki yansımaları. bilig, (25), 99-124. Öncül, K. (2016). Destan devrinden günümüz politiğine destan kahramanı. A. Aktaş Yasa ve F. Öztürk (Ed.), VI. Uluslararası Köroğlu ve Türk dünyası destan kahramanları sempozyumu bildirileri içinde (ss. 455-462). İstanbul: Kaan Matbaa. Örnek, S. V. (1966). Sivas ve çevresinde hayatın çeşitli safhalarıyla ilgili bâtıl inançların ve büyüsel işlemlerin etnolojik tetkiki. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Örnek, S. V. (1971a). Anadolu folklorunda ölüm. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Örnek, S. V. (1971b). Etnoloji sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Örnek, S. V. (1973). Budunbilim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Örnek, S. V. (1979). Geleneksel kültürümüzde çocuk. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Örnek, S. V. (1995). 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane. İstanbul: Gerçek Yayınevi. Örnek, S. V. (2000). Türk halkbilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı. Özarslan, M. (1998). Oğuz Kağan Destanı’nda tarihî, dinî, beşerî ve tabiatüstü unsurlar. Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı içinde (ss. 424-438). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Matbaası. Özarslan, M. (2003). Türk kültüründe ağaç ve orman kültü. Türkbilig, (5), 94-102. Özbekistan, 2. Dünya Savaşı’na katılan ataların unutmuyor. (2017). 8 Şubat 2018 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/ozbekstan-2-dunya-savasna-katlan-atalarn-unutmuyor/59141a0301a30b1804fa92cc adresinden erişildi. Özbudun, S. (2009a). Ayin (ritüel). K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 99-102). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Özbudun, S. (2009b). Evans-Pritchard, Edward. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 291-293). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Özbudun, S. (2009c). Radcliffe-Brown, Alfred. K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 708-712). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Özbudun, S., Şafak, B. ve Altuntek, N. S. (2007). Antropoloji: Kuramlar/kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınları. Özdemir, H. (2003). Dede Korkut’un kişiliği ile ilgili efsaneler. Türkoloji Dergisi, 16(2), 23-33. Özdemir, N. (1997). Türkiye’de Cumhuriyet dönemi çocuk oyunlarının halkbilimi açısından incelenmesi I. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Özdemir, N. (1999). Eğlence kavramı ve Hıdırellez kutlamaları. Milli Folklor, (42), 31-38. Özdemir, N. (2012). Kültür ekonomisi ve yönetimi (seçki). Ankara: Hacettepe Yayıncılık. Özdemir, N. (2017). Kültür bilimi ve yönetimi. Ankara: Grafiker Yayınları. Özerdim, M. (1963). Chou’lar ve bu devirde Türklerden gelen Gök dini. Belleten, 27(105), 1-23. Özgüç, T. (1943). Öntarihte Anadolu idollerinin anlamı. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 2(1), 65-72. Özkan, F. (1997). Altın Arığ Destanı. Ankara: Bilig Yayınları. Özkan, F. ve Özkan, İ. (2017). Karapapak Terekeme Türklerinin atasözleri ve deyimleri. 21. yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6(17), 547-562. Özkan, İ. (1989). Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destânı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Özkan, İ. (1995). Türkmenistan’daki adak yerleri ve bu yerlerle ilgili inançlar. İpek Yolu uluslararası halk edebiyatı sempozyumu bildirileri içinde (ss. 465-475). Ankara: Kültür Bakanlığı. Özkan, İ. (2007). Bengü İzler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Özkan, İ. (2015). Uygur Türklerinin Çın Tömür Batır Destanındaki masal motifleri, Türk dünyası masal araştırmaları (Tastarakay’dan Keloğlan’a) içinde (ss. 505-538). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Öztürk, A. (2000). Çağları içinde Türk destanları. İstanbul: Alioğlu Yayınevi. Öztürk, Ö. (2009). Folklor ve mitoloji sözlüğü. Ankara: Phoenix Yayınevi. Paasonen, H. (1950). Çuvaş Sözlüğü. (TDK Çevirmenleri, Çev.). İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi. Pamir, A. (2003). Türklerin geleneksel dini Şamanizm’in Orta Asya eski Türk Kamu Hukuku’na etkisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(4), 155-186. Pearson, M. P. (2000). The archaeology of death and burial. United States: Texas A&M University Press. Pearson, R. (1981). Social complexity in Chinese coastal neolithic sites. Science, New Series, 213(4512), 1078-1086. Doi: 10.1126/science.213.4512.1078 Pentikäınen, J. (1997a). Animism. In T. A. Green & S. Barbara (Ed.), Folklore: An encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art (pp. 19-20). California: ABC-CLIO, Inc. Pentikäınen, J. (1997b). Manism. In T. A. Green & S. Barbara (Ed.), Folklore: An encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art (p. 531). California: ABC-CLIO, Inc. Peregrine, P. (1996). The birth of the Gods revisited: A partial replication of guy Swanson’s (1960) cross-cultural study of religion. Cross-Cultural Research, 30(1), 84-112. Pilipçuk, Y. V. (2013). <<Polovetskie Babı>> kak istoçnik po sotsialnoy istorii Kıpçakov. Kazak Orkenieti Kazahskaya Tsivilizatsiya the Kazakh Civilization, 3(52), 57-68. Plamper, J. (2001). The Stalin cult in the visual arts, 1929-1953. (Unpublished Doctoral Dissertation), University of California, Berkeley. Porter, A. (2000). Mortality, monuments and mobility: Ancestor traditions and the transcendence of space. (Unpublished Doctoral Thesis). The University of Chicago, Illinois. Potapov, L. P. (1960). Göçebelerin İbtidai cemaat hayatlarını anlatan çok eski bir adet. (R. Uygun, Çev.). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11(15), 71-84. Potapov, L. P. (1996). Etnografik veriler ışığında eski Türklerin Tanrısı Umay. (M. Duranlı, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (1), 213-233. Potapov, L. P. (2012). Altay şamanizmi. (M. Ergun, Çev.). Konya: Kömen Yayınları. Proctor, O. A. (1926). The meaning and value of ancestor worship. (Unpublished Master’s Thesis). ABD: Boston University. Puhov, I. V. (2015). Yakut kahramanlık destanı Olonho genel tipler. (M. Ergun, Çev.). Konya: Kömen Yayınları. Quarcoo, A.K. (1972). Akan visual art and the cult of the ancestors. Research Review, 9(3), 48-82. Radloff, W. (1995). Manas Destanı. (E. Gürsoy-Naskali, Haz.). Ankara: Türksoy Yayınları. Radloff, W. ve Kúnos, I. (1998). Proben VIII. (S. Sakaoğlu ve M. Ergun, Akt. ve Haz.) Ankara: Türk Dil Kurumu. Rahman, A. (1996). Uygur folkloru. (S. Yalçın ve E. Emet, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Rásonyi, L. (1993). Tarihte Türklük. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Reber, A. S. (1995). Dictionary of psychology. London: Penguin Books. Rice, P. C. (1981). Prehistoric venuses: Symbols of motherhood or womanhood?. Journal of Anthropological Research, 37(4), 402-414. Richardson, J. T. (1979). From cult to sect: Creative eclecticism in new religious movements. The Pacific Sociological Review, 22(2), 139-166. Roux, J.-P. (1994). Türklerin ve Moğolların eski dini. (A. Kazancıgil, Çev.). İstanbul: İşaret Yayınları. Roux, J.-P. (1999). Eskiçağ ve ortaçağda Altay Türklerinde ölüm. (A. Kazancıgil, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Roux, J.-P. (2000a). Ahiret. Türkler ve Moğollarda dünyanın sonu ve ölümden sonra insanın kaderi. (G. Yılmaz, Çev.). L. Yılmaz (Haz.), Antik dünya ve geleneksel toplumlarda dinler ve mitolojiler sözlüğü (I. Cilt) içinde (ss. 28-29). Ankara: Dost Kitabevi. Roux, J.-P. (2000b). Atalar kültü. Türkler ve Moğollar. (G. Yılmaz, Çev.). L. Yılmaz (Haz.), Antik dünya ve geleneksel toplumlarda dinler ve mitolojiler sözlüğü (I. Cilt) içinde (ss. 81-82). Ankara: Dost Kitabevi. Roux, J.-P. (2000c). Cenaze adetleri. Türklerin ve Moğolların gelenekleri. (G. Yılmaz, Çev.), L. Yılmaz (Haz.), Antik dünya ve geleneksel toplumlarda dinler ve mitolojiler sözlüğü (I. Cilt) içinde (ss. 131-132). Ankara: Dost Kitabevi. Roux, J.-P. (2005). Orta Asya’da kutsal bitkiler ve hayvanlar. (A. Kazancıgil ve L. Arslan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Roux, J.-P. (2011). Eski Türk mitolojisi. (M. Y. Sağlam, Çev.). Ankara: BilgeSu Yayıncılık. Rubruk, W. (2012). Moğolların büyük hanına seyahat. İstanbul: Ayışığı Kitapları. Sagalayev, A. M. ve Oktyabrskaya, I. V. (2013). Güney Sibirya Türklerinin geleneksel dünya görüşleri-simge ve ritüel. (M. Ergun, Çev.). Konya: Kömen Yayınları. Sağlık, G. S. (2006). Türkmen düğün geleneği. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 3(2), 71-85. Sakaoğlu, S. (1976). 101 Anadolu efsanesi. İstanbul: Damla Yayınevi. Sakaoğlu, S. (1983). Kıbrıs Türk masalları. Ankara: Başbakanlık Basımevi. Sakaoğlu, S. ve Duymaz, A. (2006). İslamiyet öncesi Türk destanları. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Salzman, P. C. (1978). Ideology and change in Middle Eastern tribal societies”. Man, New Series, 13(4), 618-637. Sauma, R. (2002). Ancestor practices in the Muslim world: A problem of contextualization from Cental Asia. Missiology: An International Review, 30(3), 323-345. Saxe, A. A. (1970). Social dimensions of mortuary practices. (Unpublished Doctoral Thesis). ABD: The University of Michigan. Schmidt, K. (2000). Göbekli Tepe and the rock art of the Near East. TÜBA-AR. (3), 1-14. Schmidt, P. W. (1964). Eski Türklerin dini. (S. Buluç, Çev.). İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 13, 75-90. Se Yin (2012). 祖先崇拜的宗教人类学探析 Ata tapımı hakkında dini antropolojik bir analiz. İç Moğolistan Normal Üniversitesi Dergisi (Felsefe&Sosyal Bilimler), 41(3), 29-34. Selçuk, A. (2010a). Horasan’da eren Anadolu’da evliya: Acısu Sıraç Köyü örneğinde kahraman atalar kültü. Milli Folklor, (87), 136-147. Selçuk, A. (2010b). Dede mezarındaki sır: Ziyaret fenomeni ve kutsalın tezahürleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (56), 61-72. Selçuk, A. (2014). İki ayrı topluluk ve ortak bir ata: Paşa türbesi ziyareti (Ayaş Sünnileri ve Erdemli-Tömük Tahtacıları örneği). Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, (10), 195-214. Selçuk, A. (2016). Anşa Bacı’nın torunu, kahraman bir kadın ata: Gönül Bacı. Turkish Studies, 11(15), 359-372. Service, E. R. (1980). Avcı-toplayıcı toplumlarda evlilik ve akrabalık. (A. Erdentuğ, Çev.). Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (12), 213-225. Sever, M. (2010). Orhon Yazıtları’ndaki bazı kavramları yeniden okumak. Orhon Yazıtlarının bulunuşundan 120 yıl sonra Türklük bilimi ve 21. yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat araştırmaları sempozyumu bildiriler kitabı (II. Cilt) içinde (ss. 727-732). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Sever, M. (2011). Köroğlu Destanı’nda (Azerbaycan kolu) kahraman ve karşı kahraman tipleri. Akademik Bakış, 4(8), 195-202. Seyidoğlu, B. (2011). Mitoloji üzerine araştırmalar, metinler ve tahliller. İstanbul: Dergâh Yayınları. Seyidov, M. A. (1996). Eski Türk kitabelerindeki yer-sub meselesi. (S. Gömeç, Çev.). Tarih Araştırmaları Dergisi, 18(29), 259-265. Sheils, D. (1975). Toward a unified theory of ancestor worship: A cross-cultural study. Social Forces, 54(2), 427-440. Shils, E. (1982). The constitution of society. Chicago and London: The University of Chicago. Smith, A. (2006). Milletlerin zenginliği. (H. Derin, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Smith, P. (2005). Cultural theory an introduction. UK: Blackwell Publishing. Smith, P. (2007). Kültürel kuram. (S. Güzelsan ve İ. Gündoğdu, Çev.). İstanbul: Babil Yayınları. Soykut, İ. H. (1974). Türk atalar sözü hazinesi. İstanbul: Ülker Yayınları. Spencer, H. (1897). The principles of sociology (I. Cilt). New York, ABD: D. Appleton and Company. Spinei, V. (2009). The Romanians and the Turkic nomads north of the Danube Delta from the tenth to the mid-thirteenth century (VI. Volume). Leiden, Boston: Brill. Steadman, L. B., Palmer, C. T. & Tilley, C. F. (1996). The universality of ancestor worship. Ethnology, 35(1), 63-76. Stevenson, J. C. (1991). Dictionary of concepts in physical anthropology. Newyork, London: Greenwood Press. Stone, M. (2000). Tanrılar kadınken. (N. Şarman, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi. Stringer, M. D. (1999). Rethinking animism: Thoughts from the infancy of our discipline. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 5, 541-555 Su, S. (2009). Politeizm (ÇokTanrıcılık). K. Emiroğlu ve S. Aydın (Ed.), Antropoloji sözlüğü içinde (ss. 690-692). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Sulti, R. (1998). Edigey Destanı. Ankara: Türksoy Yayınları. Sumner, W. G. (1906). Folkways. USA: Ginn and Company. Süleyman Demirel kimdir?. (2015). 8 Şubat 2018 tarihinde http://www.internethaber.com/suleyman-demirel-kimdir-siyasi-hayati-ve-lakaplari-787522h.htm adresinden erişildi. Sümer, F. (1959). Oğuzlar’a ait destani mahiyetde eserler. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 17(3-4), 359-456. Sümer, F. (1972). Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri, boy teşkilatı, destanları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Sümer, F. (2002). Kimek. İslam Ansiklopedisi (XXVI. Cilt) içinde (ss. 25-26). İstanbul: İSAM. Swanson, G. E. (1960). The birth of the Gods (the origin of primitive beliefs). New York: Ann Arbor The University of Michigan Press. Şehirler şehri İstanbul’u kuşatmış 16 evliya ve türbeleri. (2014). 17 Kasım 2017 tarihinde http://listelist.com/istanbul-evliyalari-ve-turbeleri/ adresinden erişildi. Şeşen, R. (2012). İbn Fadlan Seyahatnamesi ve ekleri. İstanbul: Yeditepe Yayınevi. Talgat, M. & Ayman, A. (2015). Religion of old Turks. Anthropologist, 21(1-2), 46-50. Taliaferro, C. ve Marty, E. J. (2010). A dictionary of philosophy of religion. New York: Continuum. Tanyu, H. (1967). Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Tanyu, H. (1978). Türklerin dinî tarihçesi. İstanbul: Türk Kültür Yayını. Tanyu, H. (1980). İslâmlıktan önce Türklerde tek Tanrı inancı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Tarama Sözlüğü (Ciltler I-VIII). (1995). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Tarcan, H. (1998). Ön-Türk tarihi. İstanbul: Kaynak Yayınları. Taş, İ. (2011). Türk düşüncesinde kozmogoni-kozmoloji. Konya: Kömen Yayınları. Taşağıl, A. (2013). Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları (MÖ III-M.S. X. Asır). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Taştan, Y. K. (2016). Millî veli yaratmak ‘Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar’ üzerine farklı bir okuma denemesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16(2), 33-73. Tatje, T. & Hsu, F. L. K. (1969). Variations in ancestor worship beliefs and their relation to kinship. Southwestern Journal of Anthropology, 25(2), 153-172. Tavkul, U. (2000a). Karaçay-Malkar Nart destan kahramanlarından “Demirci Nebet”. 8 Şubat 2018 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/ ufuk_tavkul_demirci_debet.pdf adresinden erişildi. Tavkul, U. (2000b). Karaçay-Malkar Türkçesi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekçam, T. (2007). Arkeoloji sözlüğü. İstanbul: Alfa Yayınları. Tekin, Ş. (1962). Mani dininin Uygurlar tarafından devlet dini olarak kabul edilişinin 1200. yıldönümü dolayısı ile birkaç not (792-1962). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (217), 1-11. Tekin, T. (1996). Orhon Yazıtları Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. İstanbul: Simurg. Tekin, T., Ölmez, M., Ceylan E., Ölmez, Z. ve Eker S. (1995). Türkmence-Türkçe sözlük. Ankara: Şafak Matbaacılık. Tekin, T., Ölmez, M., Ceylan E., Ölmez, Z. ve Eker, S. (1995). Türkmence-Türkçe sözlük. Ankara: Şafak Matbaacılık. Temiz, M. (2005). Andırın (Kahramanmaraş)’dan derlenen ağıtlar (inceleme-metinler). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. Temur, N. (2009). Sovyetler Birliği döneminde Kırgızistan’da folklor politikaları ve çalışmaları (1917–1958). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Teziç, M. C. (2017). Yu. V. Bromley’in metodolojisinde etnos olgusunun dikey ve yatay taksonomik düzlemlerde incelenişi. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 14(1), 185-205. Timuçin, A. (2004). Felsefe sözlüğ. İstanbul: Bulut Yayınları. Togan, Z. V. (1981). Umumî Türk tarihine giriş (en eski devirlerden 16. Asra kadar) (I. Cilt). İstanbul: Enderun Kitabevi. Togan, Z. V. (1982). Oğuz Destanı Reşideddin Oğuznâmesi, tercüme ve tahlili. İstanbul: Enderun Kitabevi. Tokarev, S. A. (2006). Türk kültür tarihinde ateş sembolü. (M. Duranlı, Akt.). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 6(1), 257-262. Tokyürek, H. (2012). Eski Uygurca metinlere göre Budizmin Manihaizme etkisi. Turkish Studies, 7(4), ss. 2889-2906. Torun, A. (1998). Türk edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nameler üzerinde bir inceleme. Ankara: Kültür Bakanlığı. Townsend, N. A. (1969). Ancestor worship and social structure: A review of recent analyses. (Unpublished Master’s Thesis). Ontario: McMaster University. Tryjarski, E. (2012). Türkler ve ölüm. (H. Er, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Tural, S. K. (2000). Dede Korkut kelimeleri üzerine. Türk Dili, (577), 3-8. Turhan, M. (1987). Kültür değişmeleri (sosyal psikoloji bakımından bir tetkik). İstanbul: Bayrak Yayıncılık. Tutar, H. (2002). Tarihte ve mitolojide Nevruz. H. C. Güzel, K. Çiçek ve S. Koca (Ed.), Türkler Ansiklopedisi (III. Cilt) içinde (ss. 611-621). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Türkan, K. (2008). Türk dünyası masal geleneğinde şamanistik unsurlar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Türkiye’de halk ağzından derleme sözlüğü (Ciltler I-XII). (1993). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Türkmenistan şehitlerini andı. (2017). 8 Ocak 2017 tarihinde http://www.atavatan-turkmen_stan.com/news_deta_ls.php?news__d=MTAyMA%3D%3D adresinden erişildi. Türkmenistan Yaşlılar Maslahatı toplanıyor. (2017). 17 Ekim 2017 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkmenstan-yasllar-maslahat-toplanyor/59db25cd01a30a6ec87066b3 adresinden erişildi. Türkmenistan Yaşlılar Maslahatı’nın 2017 yılı toplantısı başladı. (2017). 8 Şubat 2018 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkmen_stan-yasl_lar-maslahat_-n_n-2017-y_l_-toplant_s_-baslad_/59db6a9601a30a6ec87066cd adresinden erişildi. Türkmenistan’da hasat zamanı. (2017). 17 Ekim 2017 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkmenstan-da-hasat- zaman/593a952201a30a1f8052b9c7 adresinden erişildi. Türkmenistan’da pamuk hasadı başladı. (2017). 8 Şubat 2018 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkmenstanda-pamuk-hasad-baslad/59ae4f5601a30a22ac9c672a adresinden erişildi. Türmenistan’da 2017-2018 sezonu buğday ekimi törenlerle ve dualarla başladı. (2017). 8 Şubat 2018 tarihinde https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkmenistan-da-2017-2018-sezonu-bugday-ekimi-torenlerle-ve-dualarla-basladi/599eb08b01a30a1e00bf6052 adresinden erişildi. Tylor, E. B. (1920). Primitive culture (I. Volume). London: John Murray. Uğur Çerikan, F. (2015). Türk kültüründe demir. Ankara: Grafiker Yayınları. Uğureli, A. (2017). Kültür ve mekân etkileşiminin halk bilimsel çözümlemesi: Türkiye’deki Yedi Uyurlar Mağaraları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Uhri, A. (2006). Batı Anadolu Erken Tunç Çağı ölü gömme gelenekleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir. Useev, N. (2016). Manas Destanı’nda “bark” kelimesi ve eski Türk mezar geleneği. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (42), 173-191. Uslu, M. (1992). Yozgat Ninnileri. Milli Folklor, 2(15), 35-37. Uyanık, N. ve Berk, F. M. (2016). Mekân-şehir ve medeniyet bağlamında Çatalhöyük. Çatalhöyük uluslararası turizm ve sosyal araştırmalar dergisi, (16), 1-13. Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Üreyen lakaplar. (2017). 8 Şubat 2017 tarihinde http://www.birmart2003.com/makale/ureyen-lakaplar-68/ adresinden erişildi. Vasiliev, Y. (1995). Türkçe-Sahaca (Yakutça) sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Vasilyev, V. (2007). Saha halkının kamlığı. Yaşayan eski Türk inançları bilgi şöleni: bildiriler içinde (ss. 25-26). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları. Vasilyev, Y., Kirişçioğlu, M. F. ve Killi, G. (1996). Saha (Yakut) halk edebiyatı örnekleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Veselovskiy, N. I. (1915). Sovremennoye sostoyaniye voprosa o «Kamennıh Babah» ili «Balbalah». Zap. Imp. Odesskogo Ob-va Istorii i Drevnostey, t. XXXII. Wallace, A. F. C. (1956). Revitalization movements. American Anthropologist, New Series, 58(2), 264-281. Weber, M. (1947). The theory of social and economic organization. (A. M. Henderson & T. Parsons, Translators). New York, ABD: Oxford University Press. Weber, M. (2005). Bürokrasi ve otorite. (H. B. Akın, Çev.). Ankara: Adres Yayınları. Whitley, J. (2016). Review [Review of the book The archaeology of ancestors: Death, memory, and veneration by E. Hill & J. B. Hageman (Ed.)]. European Journal of Archaeology, 19(3), 532-534. Winick, C. (1969). Dictionary of anthropology. New York, ABD: Greenwood Press. Yakıcı, A. (2011). Konya ovasında yaşayan Türkmenlerde modern teknolojiden geleneksele dönüşün adı: Bastırık. Milli Folklor, ( 91), 157-163. Yalçınkaya, I. (1971). Paleolitik devirlerde kadın figürinleri. Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, (6), 203-222. Doi: 10.1501/antro_0000000238 Yaya, I. (2015). Sovereign bodies: Ancestor cult and state legitimacy among the Incas. History and Anthropology, 26(5), 639-660. Yenice, N. (2007). Terracotta heykel ve bir sergi. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Yıldırım, D. (1991). Türk folklor araştırmalarının problemleri. Milli Folklor, 2(11), 13-21. Yıldırım, D. (1998). Türk bitiği araştırma/inceleme yazıları. Ankara: Akçağ Yayınları. Yıldız, K. (2013). Türk halk edebiyatında bir eğitim metodu olarak manzum metin örnekleri ve bunların Jung Psikolojisi açısından tahlili. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Yıldız, N. (2001). Animizm. Türk Dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü (I. Cilt) içinde (ss. 165-166). Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Yıldız, N. (2009). Türk destancılık geleneği. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6(1), 7-15. Yıldız, N. (2016). Manas Destanında gazi tipi olarak Koşoy. A. Aktaş Yasa ve F. Öztürk (Ed.). VI. Uluslararası Köroğlu ve Türk dünyası destan kahramanları sempozyumu bildirileri içinde (ss. 513-525). İstanbul: Kaan Matbaa. Yılmaz Özkarslı, Ş. (2000). Türk kültüründe tılsımlı objeler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Yılmaz, A. (2005). Baba mı, balbal mı yoksa bediz mi?. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(4), 206-214. Yolcu, M. A. (2013). Havva’nın öyküsü: Kozmolojik ve antropogonik mitlerden kadın yaratımına senkrektik bir yaklaşım. Folklor/Edebiyat, (73), 185-196. Yolcu, M. A. (2014). Babasız gebelik mitleri bağlamında Türk mitolojisinde gök-yer dikotomisi ve Ana Tanrıça kültünün izleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 70-92. Yörükân, Y. Z. (2014). Müslümanlıktan evvel Türk dinleri Şamanizm-Şamanizm’in diğer dinler ve Alevîlik üzerindeki etkileri. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Yudahin, K. K. (1998). Kırgız sözlüğü (I. Cilt). (A. Taymas, Çev.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yurtbaşı, M. (1994). Sınıflandırılmış Türk atasözleri. Ankara: Özdemir Yayıncılık. Yusuf Has Hacip. (1947). Kutadgu Bilig I metin. (R. R. Arat, Haz.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Yusuf Has Hacip. (1959), Kutadgu Bilig II tercüme. (R. R. Arat, Haz.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Zaripova Çetin, Ç. (2005). Tatar Türklerinin düğün geleneği. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(3), 92-119. Zeren, M. (2004). Çin kaynaklarına dayanarak Batı Gök-Türkleri hakkında bilgiler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Zhirmunskii, V. M. (2011). The legend of a Singer’s calling. (U. Günay, Çev.). Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği Ve Rüya Motifi içinde (ss. 213-220). Ankara: Akçağ Yayınları.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4454
dc.description.abstractThis thesis deals with the structure and functions of the cult of ancestors in the Turkish culture and there are six chapters and a introduction. Studies on the cult of ancestors has been investigated in the first part of the thesis and these have been studied thematically. Domestic and foreign studies on the subject are discussed in this section and six themes have been identified as Theological, Psychological, Descent System/Genetics/Kinship, the Status of Character and Development of the Property Thinking. Also, these are handled chronologically in themselves. Theoretical perspectives examined in these themes have been evaluated with a critical and holistic approach. In the second chapter, a conceptual and theoretical framework has been created. The formation of cults is formulated on the basis of the concepts of center and environment. In this chapter, also, the issue of identity and gender of the ancestors with cult of dead and ancestor are considered in the context of critical approach. In the third part of the thesis, there is information about the cult of ancestors in Turkish myths and belief systems. Also, the relation between religions that Turks accept and the cult of ancestors have been examined in this chapter. In the fourth and fifth chapter of the thesis, the cult of ancestors in faith and practice and oral literature products have been examined and these separated by theme. In the sixth chapter, the state of ancestor cult has been determined in today's society life. In most of the studies dealing with the “cult” issue in Turkish culture, the context has been neglected. Text-centered approaches have been used in these studies. In this study was based on a holistic approach covering material, spiritual and social areas of society. Written, oral, visual, archeological and ethnographic materials as well as cult studies have been used during the research. However, Turkish culture has spread to a wide geographical area, so the materials are in fragments. This is one of the most important limitations of the research. In this framework, the samples representing the area have been selected and compared. As a result, The general structure of the cult of Turkish ancestors has been determined and its significance in mythological research has been put forward.tr_TR
dc.description.sponsorshipTUBİTAK 2211A - Yurt İçi Doktora Burs Programıtr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x ÖNSÖZ xiv GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 12 1.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Önemi 12 1.2. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri 18 1.3. Atalar Kültü Üzerine Yapılan Çalışmalar 21 1.3.1. Atalar Kültünü Kuramsal Temelde Ele Alan Çalışmalar 21 1.3.2. Türk Atalar Kültünü Kuramsal Temelde Ele Alan Çalışmalar 52 2. BÖLÜM: ATALAR KÜLTÜNDE KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 73 2.1. Araştırmanın Kavramsal Yapı ve Çerçevesi 73 2.1.1. Kut ve Kutsal 74 2.1.2. Rit ve Ritüel 84 2.1.3. Kült ve Kültür 86 2.2. Türk Kültüründe Ata Kavramı ve Atalara İlişkin Kavramlar 104 2.2.1. Atanın Kimliği ve Cinsiyeti Meselesi 107 2.2.1.1. Türk Kültüründe Atanın Kimliği 109 2.2.1.2. Türk Kültüründe Atanın Cinsiyeti 112 2.2.1.3. Türk Kültüründe Anaerkil Dönem ve Kadın Atalar 117 2.2.2. Ölü ve Ata Kültü Üzerine 134 2.2.2.1. Ongon ve Atalar Kültü İlişkisi 142 2.2.2.2. Obo ve Atalar Kültü İlişkisi 147 2.2.3. Atalar Kültünü Tanımlama 150 2.2.3.1. Türk Kültüründe Atalar Kültünün Esası 155 2.2.3.2. Türk Devlet Yönetiminde Atalar Kültünün Esası 167 2.2.4. Atalar Kültünün İşlevleri 172 2.3. Türk Atalar Kültünün Kuramsal Yapı ve Çerçevesi 192 2.3.1. Merkez ve Çevre İlişkisi: Türk Atalar Kültü ve Pergel Metaforu 192 2.3.2. Yatay ve Dikey Döngüsellik 195 2.3.3. “Çerçeve Figür” Olarak Atalar 198 2.3.4. Kahraman ve Ata Kültü Bağlamında Türk Kültüründe Ata Tipolojisi 199 2.3.4.1. Kahraman ve Ata Kültü İlişkisi 199 2.3.4.2. Türk Kültüründe Ata Prototipi ve Tipleri 205 3. BÖLÜM: MİTLER, DİNLER VE ATALAR KÜLTÜ 236 3.1. İnanç Sistemleri 236 3.1.1. Animizm ve Atalar Kültü İlişkisi 236 3.1.2. Manizm ve Atalar Kültü İlişkisi 240 3.1.3. Fetişizm ve Atalar Kültü İlişkisi 241 3.1.4. Polidemonizm ve Atalar Kültü İlişkisi 242 3.1.5. Politeizm ve Atalar Kültü İlişkisi 242 3.1.6. Ur-Monoteizm, Monoteizm ve Atalar Kültü İlişkisi 242 3.1.7. Totemizm ve Atalar Kültü İlişkisi 243 3.2. Türk Mitlerinde Atalar Kültü 248 3.2.1. Evrenin Yaratılışına Dair Kozmogoni Mitlerinde Atalar Kültü 248 3.2.2. İnsanın Yaratılışına Dair Antropogoni Mitlerinde Atalar Kültü 253 3.2.2.1. Türk Boylarının Türeyişlerine Dair Mitlerde Atalar Kültü 257 3.2.2.2. Medenileştirici Kahraman ve Ataların Doğuşu 261 3.2.3. Eskatoloji Mitlerinde Atalar Kültü 262 3.3. Türklerde Din Değişimlerinin Atalar Kültüne Etkisi 265 3.3.1. Budist Türkler ve Atalar Kültü 268 3.3.2. Maniheist Türkler ve Atalar Kültü 270 3.3.3. Musevi Türkler ve Atalar Kültü 274 3.3.4. Hıristiyan Türkler ve Atalar Kültü 275 3.3.5. Müslüman Türkler ve Atalar Kültü 276 4. BÖLÜM: TÜRK İNANÇ VE UYGULAMALARINDA ATALAR KÜLTÜ 280 4.1. Kam Geleneğinde Atalar Kültü 280 4.2. Sosyal Hayata İlişkin İnanç ve Uygulamalarda Atalar Kültü 292 4.2.1. Geçiş Döneminde Dini İnanç ve Uygulamalar 292 4.2.1.1. Doğuma Bağlı İnanç ve Uygulamalarda Atalar Kültü 292 4.2.1.2. Evlenmeye Bağlı İnanç ve Uygulamalarda Atalar Kültü 294 4.2.1.3. Ölüme Bağlı İnanç ve Uygulamalarda Atalar Kültü 298 4.2.2. Erginlenme Törenlerinde Atalar Kültü 308 4.2.3. Ant İçme Törenlerinde Atalar Kültü 320 4.2.4. Kurban Törenlerinde Atalar Kültü 323 4.2.5. Fetiş Öğelerinde Atalar Kültü 326 4.2.6. Halk Sanatında Atalar Kültü 330 4.2.7. Halk Hekimliğinde Atalar Kültü 334 4.2.8. Geleneksel Türk Tiyatrosunda Atalar Kültü 340 4.2.9. Çocuk Oyunlarında Atalar Kültü 343 4.2.10. Adlandırmalarda Atalar Kültü 346 4.3. Tabiata İlişkin İnanç ve Uygulamalarda Atalar Kültü 351 5. BÖLÜM: TÜRK SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİNDE ATALAR KÜLTÜ 370 5.1. Türk Sözlü Edebiyat Ürünlerinde Atalar Kültünün Durumu 370 5.1.1. Geçiş Dönemleri 371 5.1.2. Erginlenme 380 5.1.3. Tabiata İlişkin Kültler 383 5.1.4. Gelecek Tayini ve Ataların Sözleri: İmtihanlar, Vasiyetler ve Kehanetler 392 5.1.5. Yardım Edenler ve Ceza Verenler 404 5.1.6. Kahraman ve Ataya Ait Eşya ve İzler: İnancın Kültleşmesi 412 5.1.7. Ant İçme 422 5.1.8. Şecere Geleneği ve Ata Tipolojisi 422 6. BÖLÜM: KÜLTÜREL DEĞİŞME VE SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA ATALAR KÜLTÜ 453 6.1. Günümüzdeki Kültürel Değişmeler Karşısında Atalar Kültünün Durumu: Yenilenen Atalar 453 SONUÇ 477 KAYNAKÇA 483 Ek 1: Orijinallik Raporu 523 Ek 2: Tez Çalışması Etik Komisyon Muafiyeti Formu 524tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjecttürk kültürütr_TR
dc.subjectatalar kültürü
dc.subjectgelenek
dc.titleTürk Kültüründe Atalar Kültütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTürk kültüründe atalar kültünün yapı ve işlevlerinin ele alındığı bu tezde giriş ve ona bağlı altı bölüm yer almaktadır. Tezin Birinci Bölüm’ünde atalar kültü üzerine yapılan çalışmalara yer verilmiş ve bunlar tematik açıdan incelenmiştir. Konu üzerine yapılan yerli ve yabancı çalışmaların ele alındığı bu bölümde Teolojik, Psikolojik, Soy Sistemi/Genetik/Akrabalık, Kahramanın Statüsü, Mülkiyet Fikrinin Gelişmesi ve İdeolojik Düşünceler olmak üzere altı tema belirlenmiş ve bunlar da kendi içinde kronolojik olarak ele alınmıştır. Bu temalar özelinde incelenen kuramsal bakış açıları eleştirel ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Kavramsal ve kuramsal bir çerçevenin oluşturulduğu İkinci Bölüm’de, kültlerin oluşumu merkez ve çevre kavramları temelinde formülleştirilmiştir. Bu bölümde, ayrıca, ataların kimliği ve cinsiyeti meselesi, ölü ve ata kültü konuları eleştirel yaklaşım bağlamında ele alınmıştır. Tezin Üçüncü Bölüm’ünde inanç sistemleri ve Türk mitlerinde atalar kültü konularına yer verilmiş, Türklerin kabul ettikleri dinler ile atalar kültü arasındaki ilişki incelenmiştir. Tezin Dördüncü ve Beşinci Bölüm’ünde atalar kültünün inanç ve uygulamalar ile sözlü edebiyat ürünlerindeki durumu temalar belirlenerek ele alınmıştır. Altıncı Bölüm’de günümüzün toplum hayatında atalar kültünün durumu tespit edilmiştir. Türk kültüründe “kült” konusunu ele alan çalışmaların çoğunda bağlamın ihmal edilip metin merkezli yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir. Atalar kültünün inceleme alanı olarak seçildiği bu çalışmada gerek kült gerekse atalar kültü konusunda yaygın olarak kullanılan teolojik bakış açısının aksine; maddi, manevi ve sosyal olmak üzere toplumun tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşım temel alınmıştır. Araştırma boyunca kült üzerine yapılmış diğer çalışmalardan ve elde bulunan yazılı, sözlü, görsel, arkeolojik ve etnografik malzemelerden yararlanılmıştır. Ancak, Türk kültürünün geniş bir coğrafi alana yayılmış olması söz konusu malzemelerin parçalar halinde bulunmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum, Türk kültürüne bütüncül yaklaşma noktasında, araştırmanın en önemli sınırlılığından birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, hemen her boydan, imkanlar ölçüsünde, alınan malzemelerin karşılaştırılmasıyla, Türk atalar kültünün genel yapısı belirlenmiş ve mitoloji araştırmaları için taşıdığı önem ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.contributor.authorID227291tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record