Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Ali Murat
dc.contributor.authorKaya, Hülya
dc.date.accessioned2018-05-09T06:19:56Z
dc.date.available2018-05-09T06:19:56Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-03-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4473
dc.description.abstractTransformation of the International Law of Occupation: Case of Iraq. Master’s Thesis. Ankara. 2018. The sui generis structure of the 2003 Occupation of Iraq is analyzed thoroughly within the context of transformation assertions of the classical concept of belligerent occupation by the rapacious hegemons. The evolution of the traditional law of occupation compounded with the building blocks of republicanism principle based on the sovereignty and the codification of the conservationist principle. It was acknowledged that a great power state would pursue her hegemonic desire by unlawful waging war with transformative occupation incentives despite for the first time officially assigned as an occupying authority. The 2003 Occupation of Iraq was not a last minute deal for the US when it is thoroughly read between the lines of the process which was triggered with the adoption of the UNSCR 661 on 6th of August in 1990 till the creation of the Coalition Provisional Authority (CPA) and the Development Fund for Iraq in advance by the Bush Government and consecutively endorsement of these acts by the UNSCR 1483 dated 22 May 2003. The understanding of equal sovereignty of states was violated not only by the superpower state US but also with the connivance of the UN. UNSCR 2001 dated 28 July 2011 was manifestly exposed that a non-Western state Iraq’s sovereignty was not equal as the Western sovereign states’ and ipso facto Iraq had been whittled down to size by the US-led manipulation of the UN in the public eyes of ‘the civilized European-Western nations’. The current international law of occupation embodies enough norms for the protection of the sovereign rights of the occupied state’s people satisfactorily till occupant’s transfer of the de facto sovereignty to the de jure sovereign of the occupied territory. The 2003 occupation of Iraq has crucial importance for comprehending both prevalent and prospective imperialist operations and the violations of law caused by them. Key words: Classical concept of belligerent occupation, law of war, traditional law of military occupation, international law of occupation, the occupation of Iraq, republicanism principle, the conservationist principle, the Coalition Provisional Authority, de facto sovereign, de jure sovereign.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS ACCEPTANCE AND APPROVAL.......................................................................i DECLARATION……………………………………………………………………….ii THE STATEMENT OF PUBLICATION AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS..............................................................................................................iii THE ETHICAL STATEMENT……………………………………………...............iv ABSTRACT……………………………………......................................................v TURKISH ABSTRACT……………………………………………………………..vi TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………...vii INTRODUCTION…………………………………………………………………….. 1 PART I:CLASSICAL CONCEPT OF BELLIGERENT OCCUPATION.............12 1.1. Historical Overview........................................................................16 1.2. The Definition of Traditional Law of Occupation: The Conservationist Principle................................................................................21 1.2.1 The Codification Process till the 1907 Hague Regulations 1.2.2 The 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949..................................................27 PART II : WHAT HAPPENED IN IRAQ?..........................................................32 2.1. Legitimization and multilateralization of the unilateralist occupation of Iraq with relevant U.N. Security Council Resolutions.........36 2.1.1 The surveying of US for the legitimization of occupation of Iraq in March 2003 with the Operation Iraqi Freedom.......................................38 vii 2.1.2 Multilateralization of the unilateralist occupation of Iraq by US with relevant UN Security Council Resolutions and practices.....................46 2.2. The analysis of contraventions of the conservationist principle within the context of Coalition Provisional Authority orders and reforms56 2.2.1 CPA Reforms and arrangements related to governance, socalled relief, public property and natural resources...........................................58 2.2.2 CPA’s economic reforms.....................................................67 2.2.3 CPA’s legal reforms.............................................................71 CONCLUSION...................................................................................................76 REFERENCES..................................................................................................86 ANNEX 1. THE ORIGINALITY REPORT..........................................................97 ANNEX 2. THE ETHICS BOARD WAIVER FORM...........................................98 BIOGRAPHYtr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectClassical concept of belligerent occupationtr_TR
dc.subjectlaw of war
dc.subjecttraditional law of military occupation
dc.subjectinternational law of occupation
dc.subjectthe occupation of Iraq
dc.subjectrepublicanism principle
dc.subjectthe conservationist principle
dc.subjectthe Coalition Provisional Authority
dc.subjectde facto sovereign
dc.subjectde jure sovereign
dc.titleTransformation of International Law of Occupation: Case of Iraqtr_TR
dc.title.alternativeUluslararası İşgal Hukukunun Dönüşümü: Irak Olayıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetUluslararası İşgal Hukukunun Dönüşümü: Irak Olayı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 2018. 2003 Irak İşgali’nin nev’i şahsına münhasır yapısı, açgözlü hegemonlarca klasik muharip devlet işgal kavramının dönüştüğü söylemleri kapsamında enine boyuna tahlil edilmiştir. Geleneksel işgal hukukunun gelişimi, yapı taşları olan egemenlik kavramına dayanan cumhuriyetçilik ilkesi ile konzervasyonist ilkenin kodifikasyonu ile birleşerek oluşmuştur. Büyük güç olan bir devletin, ilk defa işgalci güç olarak resmen tayin edilmesine rağmen, dönüştürücü işgal saikleriyle yasadışı savaş açarak hegemonyacı arzularının peşinden gittiği gerçeği kabul edilmiştir. 6 Ağustos 1990 tarihli ve 661 sayılı BM Güvenlik Konsey Kararı’nın kabulü; Geçici Koalisyon Yönetimi ve Irak Kalkınma Fonu’nun önceden ihdas edilmesi ve müteakiben bahse konu eylemlerin 22 Mayıs 2003 tarihli ve 1483 sayılı BM Güvenlik Konsey Kararı ile tasdik edilmesi ile tetiklenen sürecin satır araları tamamen okunduğunda; 2003 Irak İşgalinin son dakika anlaşması olmadığı anlaşılacaktır. Devletlerin egemen eşitliği anlayışı, sadece süper güç olan ABD’nin değil aynı zamanda BM’nin de bu işgal suçuna müsamaha göstermesi ile ihlal edilmiştir. 28 Temmuz 2011 tarihli ve 2001 sayılı BM Güvenlik Konsey Kararı, Batılı bir devlet olmayan Irak’ın egemenliğinin Batılı devletlerin egemenlikleri kadar eşit olmadığını ve aslında ‘medeni Avrupalı-Batılı ulusların’ gözleri önünde, ABD önderliğinde ve ABD’nin kendi çıkarları için BM’nin kullanılması ile Irak bir anlamda hizaya getirilmiştir. Mevcut uluslararası işgal hukuku, işgalci gücün işgal ettiği toprak parçası üzerindeki fiili egemenliğini hukuki egemene devredene kadar işgal edilen devletin halkının egemen haklarını yeterince koruyacak normları bünyesinde barındırmaktadır. 2003 Irak İşgali, hem hâlihazırdaki ve muhtemel emperyalist harekâtları hem de onların sebep olduğu hukuk ihlallerini idrak etmek için hayatî önemi haizdir. Anahtar Sözcükler Klasik muharip devlet işgali kavramı, savaş hukuku, geleneksel askerî işgal hukuku, uluslararası işgal hukuku, Irak’ın işgali, cumhuriyetçilik ilkesi, konzervasyonist ilke, Geçici Koalisyon Yönetimi, fiilî egemen, hukukî egemen.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.contributor.authorID10185950tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record