Show simple item record

dc.contributor.advisorÖner, Levent
dc.contributor.authorDemir Kabaş, Huriye
dc.date.accessioned2018-05-15T12:46:20Z
dc.date.available2018-05-15T12:46:20Z
dc.date.issued2018-04-27
dc.date.submitted2018-04-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4482
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to solve the dose-proportionality problem encountered in high doses as a result of low solubility of rivaroxaban (RXB) which is a direct factor Xa inhibitor and a Biopharmaceutical Classification System Class II drug. To increase the solubility of RXB, its nanocrystal formulations were prepared and their physicochemical characterizations were examined. Pluronic F 127 and Pharmacoat 603 were used as the stabilizers to prepare nanosuspensions with a combination of ultra turrax, ball mill and high pressure homogenization methods. With nanocrystal technology, the particle size is reduced, the in vitro dissolution and permeability coefficient is increased. The presence of crystal structure and the chemical structure of RXB have been found to be preserved. The nanosuspension formulation with the best particle size distribution, in vitro dissolution profile and permeability results was applied by oral gavage to rabbits at doses of 3 mg / kg, 10 mg / kg and 15 mg / kg. Plasma RXB levels were determined by LC / MS / MS method. The area under the curve and the maximum plasma concentration parameters were evaluated in terms of dose proportionality. The results obtained from simple linear regression, analysis of variance and equivalence criterion methods showed that dose proportionality between 3 mg-15 mg and 10 mg -15 mg doses were achieved.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xiv ŞEKİLLER xvii TABLOLAR xxi 1. GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 5 2.1. Venöz Tromboembolizm Tedavisi 5 2.2. İlaçlarda Biyoyararlanım Çalışmaları ve Biyoyararlanımı Etkileyen Faktörler 8 2.3. Nanokristal Teknolojisi 13 2.3.1. Nanokristal Hazırlama Yöntemleri 14 2.3.2. Nanosüspansiyonların Fiziksel ve Kimyasal Stabilitesi 25 2.3.3. Nanosüspansiyonların Katı Şekle (Nanokristal) Dönüştürülmesi 27 2.3.4. Nanokristal Formülasyonlarının Uygulama Yolları 29 2.3.5. Nanokristal Formülasyonlarının İn Vivo Performansı 34 2.4. İlaçların Membranlardan Geçiş Mekanizmaları 37 2.4.1. GİS’de İlaç Absorpsiyonu 38 2.4.2. Hücre Kültürü Çalışmaları 39 2.5. Çalışmada Kullanılan Etkin Madde RXB’ye Ait Bilgiler 42 2.5.1. Fizikokimyasal Özellikleri 43 2.5.2. Miktar Tayini 45 2.5.3. Stabilite 46 2.5.4. Farmakolojik Özellikleri 47 2.6. Farmakokinetik Sonuçların Doz Orantısallığının Değerlendirilmesi 51 3.GEREÇ VE YÖNTEM 59 3.1. Gereçler 59 3.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler 59 3.1.2. Kullanılan Aletler ve Cihazlar 61 3.2. Yöntemler 63 3.2.1. RXB ve Nanokristal Formülasyonlarının Fizikokimyasal Özellikleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar 63 3.2.2. RXB ve Nanokristal Formülasyonlarının İn Vitro Çözünmenin Tayini 64 3.2.3. Partikül Büyüklüğü Dağılımı Analizi 65 3.2.4. Stabilite Çalışmaları 65 3.2.5. Nanokristal Formülasyonu Hazırlanmasında Kullanılacak Yöntem ve Stabilizanların Belirlenmesi İçin Yapılan Ön Çalışmalar 66 3.2.6. Geçirgenlik Çalışmalarında Kullanılanacak Nanokristal Formülasyonu Hazırlanması ve Karekterizasyonu 76 3.2.7. RXB’nin HPLC ile ACN: Su (80:20, h:h) ve % 0,4 SDS İçeren pH 4,5 Fosfat Tamponu İçindeki İn Vitro Miktar Tayini Yöntemi Geliştirilmesi ve Validasyonu 77 3.2.8. HBSS içinde RXB’nin LC/MS/MS ile Miktar Tayini Yöntemi Geliştirme ve Validasyonu 81 3.2.9. Tavşan Plazmasında RXB’nin LC/MS/MS ile Miktar Tayini Yöntemi ve Validasyonu 84 3.2.10. Hücre Kültürü Çalışmaları 87 3.2.11. İn Vivo Biyoyararlanım Çalışması 89 3.2.12. İstatistiksel Analiz 92 4.BULGULAR 94 4.1. RXB’nin Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi 94 4.1.1. UV Spektrumu 94 4.1.2. IR Spektrumu 94 4.1.3. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Analizi 96 4.1.4. X-Işını Kırınımı Analizi 96 4.1.5. Taramalı Elektron Mikroskop Analizi 96 4.1.6. Çözünürlük Tayini 97 4.2. Etkin Maddenin Partikül Büyüklüğü Tayini 98 4.3. RXB’nin Stabilite Çalışmaları 98 4.4. RXB’nin HPLC ile ACN: Su (80:20, h:h) ve % 0,4 SDS İçeren pH 4,5 Fosfat Tamponu İçindeki Miktar Tayini Yöntemi Geliştirilmesi ve Validasyonu 102 4.4.1. Özgüllük 103 4.4.2. Doğrusallık 104 4.4.3. Doğruluk 105 4.4.4. Kesinlik 107 4.4.5. Duyarlılık 109 4.4.6. Stabilite 109 4.4.7. Sağlamlık 109 4.5. HBSS’de RXB’nin LC/MS/MS ile Miktar Tayini ve Kromotografik Koşulların Belirlenmesi 110 4.5.1. Özgüllük 115 4.5.2. Doğrusallık 118 4.5.3. Doğruluk 119 4.5.4. Kesinlik 119 4.5.5. Kararlılık 121 4.5.6. Sistem Uygunluk Testleri 122 4.6. Tavşan plazmasından RXB’nin LC/MS/MS ile Miktar Tayini Yöntemi Geliştirme ve Validasyonu 122 4.6.1. Doğrusallık 123 4.6.2. Doğruluk 124 4.6.3. Kesinlik 124 4.6.4. Özgüllük 126 4.6.5. Duyarlılık 127 4.7. Nanokristal Formülasyonu Hazırlanmasında Kullanılacak Yöntem ve Stabilizanların Belirlenmesi İçin Yapılan Ön Çalışma Sonuçları 128 4.7.1. Farklı Stabilizanlar Kullanılarak ve Tek Yöntem İle Hazırlanan Formülasyona İlişkin Sonuçlar 128 4.7.2. Çöktürme Yöntemi İle Hazırlanan Nanokristal Formülasyonlarına İlişkin Sonuçlar 129 4.7.3. İki Farklı Stabilizan Kullanılarak BD Yöntemi İle Hazırlanan Formülasyonlara İlişkin Sonuçlar 130 4.7.4. Birden Fazla Nanokristal Hazırlama Yönteminin Kombinasyonu İle Hazırlanan Formülasyonlara İlişkin Sonuçlar 131 4.7.5. RXB’nin Partikül Büyüklüğü Dağılımında Meydana Gelen Değişim Üzerine Yöntem ve Stabilizan Etkisi 136 4.7.6. Partikül Büyüklüğü Dağılımına BD Öğütme Süresinin Etkisinin İncelenmesi 138 4.7.7. Partikül Büyüklüğü Dağılımına YH’de Yapılan Döngü Sayısının Etkisinin İncelenmesi 139 4.7.8. Mannitol İlavesinin Partikül Büyüklüğüne Etkisinin İncelenmesi 142 4.8. Nanokristal Ön Formülasyonlara Ait Karekterizasyon Sonuçları 142 4.9. Nanokristal Ön Formülasyonların İn vitro Çözünme Sonuçları 146 4.10. Çalışmalarında Kullanılanacak Nanokristal Formülasyonlarının Partikül Büyüklüğü Analizi 149 4.11.Geçirgenlik Çalışmalarında Kullanılanacak Nanokristal Formülasyonlarının Karakterizasyonu 153 4.11.1. DSC Analizi 153 4.11.2. X-Işını Kırınımı Analizi 156 4.11.3. IR Spektrumu 159 4.11.4. SEM Analizi 161 4.11.5. Çözünürlük Tayini 162 4.12. Nanokristal Formülasyonlarının İn Vitro Çözünme Testleri 162 4.13. RXB Nanokristal Formülasyonlarının Stabilite Çalışması 164 4.14. Hücre Kültürü Çalışmaları 167 4.14.1. Caco-2 Tek Tabaka Hücre Bütünlüğünün Değerlendirilmesi 167 4.14.2. Geçirgenlik Çalışmaları Sonuçları 167 4.15. İn Vivo Oral Uygulamada Kullanılan Formülasyonların Partikül Büyüklüğü Dağılımı Sonuçları 168 4.16. İn Vivo Miktar Tayini Sonuçları 169 4.17. Nanokristal Formülasyonlarının Oral Uygulanmasından Sonra Elde Edilen Farmakokinetik Bulgular 169 4.17. Doz Orantısallığı Sonuçları 181 5.TARTIŞMA 189 5.1. RXB’nin Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi 190 5.2. RXB Stabilite Çalışmaları 192 5.3. RXB’nin Miktar Tayini Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Validasyonu 193 5.4. Farklı Stabilizanlar Kullanılarak ve Tek Yöntem İle Hazırlanan Formülasyona İlişkin Sonuçlar 197 5.5. Çöktürme Yöntemi İle Hazırlanan Nanokristal Formülasyonlarına İlişkin Sonuçlar 198 5.6. İki Farklı Stabilizan Kullanılarak Bilyeli Değirmen Yöntemi İle Hazırlanan 199 5.7. Birden Fazla Nanokristal Hazırlama Yönteminin Kombinasyonu İle Hazırlanan Formülasyonlara İlişkin Sonuçlar 199 5.8. RXB’nin Partikül Büyüklüğü Dağılımına Yöntem ve Stabilizan Etkisi 201 5.9. Partikül Büyüklüğü Dağılımına Bilyeli Değirmende Öğütme Süresinin ve Homojenizasyon Döngü Sayısının Etkisinin İncelenmesi 203 5.10. Mannitol İlavesinin Partikül Büyüklüğüne Etkisinin incelenmesi 204 5.11. Nanokristal Ön Formülasyonlara İlişkin Karekterizasyon Sonuçları 204 5.12. Nanokristal Ön Formülasyonlara İn Vitro Çözünme Sonuçları 204 5.13. Geçirgenlik Çalışmalarında Kullanılacak Formülasyonların Hazırlanması 205 5.14. Geçirgenlik Çalışmalarında Kullanılanacak Nanokristal Formülasyonlarının Karakterizasyonu 207 5.15. Geçirgenlik Çalışmalarında Kullanılanacak Nanokristal Formülasyonlarının Çözünürlük Tayini 210 5.16. Geçirgenlik Çalışmalarında Kullanılanacak Nanokristal Formülasyonlarının İn Vitro Çözünme Testleri 211 5.17. Hücre Kültürü Çalışmaları 214 5.18. İn Vivo Çalışmada kullanılacak Nanokristal Formülasyonlarının Hazırlanması 216 5.19. İn Vivo Çalışmalardaki Kullanılan Formülasyondaki RXB Miktar Tayini 217 5.20. Tavşanlarda İn Vivo Çalışmalar 218 5.21. İn Vivo Çalışmadan Elde Edilen Farmakokinetik Verilerin Değerlendirilmesi 219 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 225 7. KAYNAKLAR 227 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectbiyoyararlanımtr_TR
dc.subjectdoz orantısallığı
dc.subjectLC/MS/MS
dc.subjectnanosüspansiyon
dc.subjectrivaroksaban
dc.titleRivaroksaban Nanokristallerinin Hazırlanması ve İn Vitro - İn Vivo Değerlendirilmesitr_TR
dc.typedoctoralThesisen
dc.description.ozetBu tez çalışmasında doğrudan etkili faktör Xa inhbitörü ve Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi Sınıf II bir ilaç olan Rivaroksabanın (RXB) düşük çözünürlüğüne bağlı yüksek dozlarında karşılaşılan doz orantısallığı sorunun çözülmesi amaçlanmıştır. RXB’nin çözünürlüğününü artırmak amacıyla nanokristal formülasyonları hazırlanmış ve fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Pluronik F 127 ve Pharmacoat 603 stabilizan olarak kullanılarak ultra turaks, bilyeli değirmen ve yüksek basınçlı homojenizasyon yöntemlerinin kombinasyonu ile nanosüspansiyonlar hazırlanmıştır. Nanokristal teknolojisi ile partikül büyüklüğü küçültülmüş, in vitro çözünmesi ve geçirgenlik katsayısı artırılmıştır. Kristal yapının varlığı ve rivaroksabanın kimyasal yapısının korunduğu tespit edilmiştir. En iyi partikül büyüklüğü dağılımı, in vitro çözünme profili ve geçirgenlik sonuçları elde edilen nanosüspansiyon formülasyonu tavşanlara 3 mg/kg,10 mg/kg ve 15 mg/kg dozlarda oral gavaj ile uygulanmıştır. Plazma RXB düzeyleri LC/MS/MS yöntemi ile tayin edilmiştir Elde edilen eğri altında kalan alan ve maksimum plazma konstrasyonu parametreleri doz orantısallığı yönünden değerlendirilmiştir. Basit doğrusal regresyon, varyans analizi ve eşdeğerlik kriteri yöntemlerinden elde edilen sonuçlar 3 mg-15 mg ve 10 mg -15 mg dozları arasında doz orantısallığının sağlandığının gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyofarmasötik ve Farmakokinetiktr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record