Show simple item record

dc.contributor.advisorTerzioğlu, Füsun
dc.contributor.authorPeksoy, Sibel
dc.date.accessioned2018-05-25T12:17:05Z
dc.date.available2018-05-25T12:17:05Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.date.submitted2018-04-24
dc.identifier.citationPeksoy, S., Perinatal Dönemdeki Hemşirelik Müdahalelerinin Doğum Sonu Kanamalardaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Doktora Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4494
dc.description5 yıl süre ile erişime kapalı olmasını beyan ediyorum.tr_TR
dc.description.abstractThis study was conducted as a randomized controlled study to assess the effectiveness in postpartum hemorrhage (PPH) of nursing interventions [Antenatal education, perineum protective procedures (perineal massage, sterile obstetric gel), uterine massage, breastfeeding, telephone counseling] in the perinatal period. The study was carried out between 30/01/2016 and 15/12/2017 at Etlik Zübeyde Hanım Women’s Diseases Training and Research Hospital. Intervention and control groups are specified according to the ratio scores of age, parity and Optimality Index-TR (OI-TR) to the Perinatal Background Index. 70 pregnants (nintervention=33; ncontrol=37) have been included in the scope of samples for the research. Data Collection Forms (DCF) designed by the researcher, LATCH Breastfeeding Assessment Tool, Visual Analog Scale and Optimality Index-Turkey (OI-TR) was used to collect the study data. PPH was measured with BRASS-V Drape and precision weighing in the first 24 hours in both groups. In our study, numbers, percentage and chi-square tests for the analysis of categorical variables; mean, median, "independent sample t test", "Mann Whitney U test", "paired t test" and "two-way mixed ANOVA" were used for continuous variables. According to research findings; during the first 24 hours PPH median [300(189-822)] in intervention group were significantly lower than the control group [399(207-743)] (p<0.05). However, there was no difference between intervention (Primary= 9.1%; secondary= 6.1%) and control (Primary= 27%; secondary= 13.5%) groups in terms of primary and secondary PPH (p>0.05). Perineal trauma is the first cause of PPH. Perineal lacerations were less occured in the intervention group (18.2%) than in the control group (32.4%), but there was no statistically significant difference between groups (p> 0.05). In addition, episiotomy rates were similar in both groups (p>0.05) When comparing groups the women who participate in intervention group ; the first phase of labor was shorter, the pain they perceived during labor was less, the duration of breastfeeding was longer, the total median score of LATCH assesment tool and total median score of OI-TR was higher (p<0.05) than control group. In conclusion, suppurting optimal care in the perinatal period and maintenance of breastfeeding, perineum protective procedures are effective in controlling some of the factors that lead to PPH risk. Therefore, in perinatal period integrating nursing interventions into the care process has place in reducing PPH, promoting and strengthening of maternal health in the study.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 6 1.3. Araştırma Hipotezleri 6 1.3.1. Araştırmanın Ana Hipotezi 6 1.3.2. Araştırmanın Alt Hipotezleri 6 2. GENEL BİLGİLER 7 2.1. Dünyada ve Ülkemizde Anne Ölüm Nedenleri 7 2.2. Doğum Sonu Kanamanın Anne Ölümleri Açısından Önemi 9 2.3. Antenatal Dönemde İzlem ve Bakımın Doğum Sonu Riskli Durumlar İçin Önemi 11 2.4. Doğum Sonu Kanamanın Tanımı 12 2.4.1. Birincil/Erken Doğum Sonu Kanama 12 2.4.2. İkincil/Geç Doğum Sonu Kanama 12 2.5. Doğum Sonu Kanamanın Nedenleri ve Sınıflandırılması 12 2.5.1. Birincil/Erken Doğum Sonu Kanama Nedenleri 13 2.5.2. İkincil/Geç Doğum Sonu Kanama Nedenleri 15 2.5.3. Doğum Sonu Kanamanın Sınıflandırılması 17 2.6. Doğum Sonu Kanama İçin Risk Faktörleri 18 2.6.1. Doğum Öncesi Kaynaklı Riskler 18 2.6.2. Doğum Eylemi Kaynaklı Riskler 26 2.7. Doğum Sonu Kanamanın Yönetiminde Kanıt Temelli Uygulamalar 30 2.7.1. Uterin Masaj 31 2.7.2. Uterotonik Ajanlar 32 2.7.3. Erken Emzirmeye Başlama ve Emzirmenin Sürdürülmesi 33 2.7.4. Perine Koruyucu Uygulamalar 34 2.8. Doğum Sonu Kanamanın Tanılanmasında Kullanılan Ölçüm Araçları 38 2.8.1. BRASS-V Drape 38 2.8.2. Ped ile Kanama Takibi 40 2.9. Doğum Sonu Kanamanın Yönetimine Hemşirelik/Ebelik Hizmetleri Açısından Bakış 40 2.9.1. Antenatal Dönem Değerlendirme Protokolü 41 2.9.2. Doğum Sonu Kanamalarda Standart Değerlendirme Protokolü 42 2.9.3. Birincil/Erken Doğum Sonu Kanama Hemşirelik/Ebelik Protokolleri 43 2.9.4. İkincil/Geç Doğum Sonu Kanama Hemşirelik/Ebelik Protokolü 47 3. GEREÇ VE YÖNTEM 50 3.1. Araştırmanın Şekli 50 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 50 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 53 3.3.1. Araştırmanın Evreni 53 3.3.2. Örneklem Seçimi 53 3.4. Veri Toplanması ve Araçlar 57 3.4.1. Doğum Öncesi Dönem Veri Toplama Formu 57 3.4.2. Doğum Öncesi Telefon Danışmanlığı Formu 57 3.4.3. Doğum Eylemi Süreci (Birinci Evre) Veri Toplama Formu 57 3.4.4. Doğum Eylemi (İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Evre) ve Doğum Sonu Dönem Gözlem Formu 58 3.4.5. Evde Bakım Süreci Veri Toplama Formu 58 3.4.6. Taburculuk Sonrası Kanama Takibi Çizelgesi 58 3.4.7. LATCH Emzirme ve Tanılama Ölçeği 58 3.4.8. Optimalite İndeksi-TR (Oİ-TR) 59 3.4.9. Görsel Ağrı Skalası/Visual Analog Skala (VAS) 60 3.5. Antenatal Eğitim Kitapçığının Oluşturulması 61 3.6. Antenatal Eğitim Planının Oluşturulması 61 3.7. Ön Uygulama 62 3.8. Araştırmanın Uygulanması 62 3.8.1. Anketör, Gözlemci ve Uygulayıcının Eğitimi 63 3.8.2. Müdahale ve Kontrol Grubu Gebelerin Perinatal Süreçte Takibinin Yapılması 69 3.9. Araştırmanın Etik Boyutu 75 3.10. Araştırmanın Sınırlılıkları 75 3.11. Verilerin Değerlendirilmesi 76 3.12. Araştırmanın Güçlükleri 77 4. BULGULAR 79 5. TARTIŞMA 104 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 125 6.1. Sonuçlar 125 6.1.1. Kadınların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Sonuçları 125 6.1.2. Kadınların Bazı Obstetrik Özelliklerinin ve Doğum Eylemine İlişkin Sonuçlarının Dağılımı 125 6.1.3. Kadınların Doğum Sonu Dönem, Doğum Sonu Kanama ve Taburculuk Sonrasına İlişkin Bazı Özellikleri 127 6.1.4. Kadınların LATCH Emzirme ve Tanılama, Görsel Ağrı Skalası ve Optimalite İndeksi-TR puanlarının karşılaştırılması 129 6.2. Öneriler 130 7. KAYNAKLAR 132 8. EKLER EK-1: Araştırmanın Güç Analizi Sonuçları EK-2: Araştırma Sonunda Vajinal Doğum Yapan Rastgele Randomizasyona Göre Belirlenen Çalışma Grupları EK-3: Doğum Öncesi Dönem Veri Toplama Formu EK-4: Doğum Öncesi Dönem Telefon Danışmanlığı Formu EK-5: Doğum Eylemi Süreci (Birinci Evre) Veri Toplama Formu EK-6: Doğum Eylemi (İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Evre) ve Doğum Sonu Dönem Veri Toplama Formu EK-7: Evde Bakım Süreci Veri Toplama Formu EK-8: Taburculuk Sonrası Kanama Takibi Çizelgesi EK-9: LATCH Emzirme ve Tanılama Ölçeği EK-10: Optimalite İndeksi-TR EK-11: Görsel Ağrı Skalası EK-12: Gebe Eğitim Kitapçığı (Kapak Sayfası) EK-13: Perine Maketi EK-14: Antenatal Eğitim Planı EK-15: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri - Beslenme EK-16: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Enfeksiyon Kontrolü EK-17: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri –Kanama Takibi EK-18: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Perine Masajı & Doğum Jelinin Kullanımı EK-19: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Ikınma Teknikleri EK-20: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Uterin Masaj EK-21: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Erken Emzirmeye Başlama EK-22: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Loşia İzlemi EK-23: Perinatal Dönemde Hemşirelik Müdahaleleri – Taburculuk ve Evde Bakım EK-24: Perine Masajında Kullanılan Ürün EK-25: Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu (Çalışma İçin Öneri) EK-26: Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu İzin Yazısı EK-27: Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı EK-28: Müdahale Grubu Olur Alma Formu ve Katılımcı Beyanı EK-29: Kontrol Grubu Olur Alma Formu ve Katılımcı Beyanı EK-30: Ek Tablolar ve Şekilller 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectDoğum sonu kanamatr_TR
dc.subjectperine koruyucu yaklaşımlar
dc.subjectuterin masaj
dc.subjectemzirme
dc.subjecthemşirelik
dc.subjectrandomize kontrollü çalışma
dc.titlePerinatal Dönemdeki Hemşirelik Müdahalelerinin Doğum Sonu Kanamalardaki Etkinliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typedoctoralThesisen
dc.description.ozetBu araştırma, perinatal dönemdeki hemşirelik müdahalelerinin [Antenatal eğitim, perine koruyucu yaklaşımlar (Perine masajı ve steril obstetrik jel), uterin masaj, emzirme, telefon danışmanlığı] doğum sonu kanamalardaki (DSK) etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla randomize kontrollü bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma grupları; yaş, parite ve Optimalite İndeksi-TR (Oİ-TR), Perinatal Özgeçmiş İndeksinden elde edilen toplam puanlar dikkate alınarak müdahale ve kontrol gruplarında yer alacak kişiler belirlenmiştir. Araştırma, 30/01/2016 ve 15/12/2017 tarihleri arasında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem kapsamına, 70 gebe (nmüdahale=33; nkontrol=37) alınmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formları, LATCH emzirme ve tanılama ölçeği, Görsel Ağrı Skalası ve Oİ kullanılarak elde edilmiştir. Her iki grupta DSK’nın ölçümü ilk 24 saatte BRASS-V Drape ve hassas tartı ile yapılmıştır. Araştırmamızda, kategorik değişkenlerin analizi için sayı, yüzde ve ki-kare testleri; sürekli değişkenler için ortalama, ortanca, “bağımsız örneklem t testi”, “Mann Whitney U testi”, “eşleştirilmiş t testi”, “iki yönlü karma ANOVA”, “Spearman korelasyın analizi” ve “tek ve çok değişkenli regresyon analizi” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; müdahale grubunda ilk 24 saat DSK ortancası [300(189-822)], kontrol grubunda göre [399(207-743)] daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte; birincil/erken ve ikincil/geç DSK açısından müdahale (Birincil DSK=%9.1; ikincil= %6.1) ve kontrol (Birincil= %27; ikincil= %13.5) grubu arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). DSK nedenlerinde ilk sırada perineal travmalar yer almaktadır. Müdahale grubunda (%18.2) perineal laserasyonlar, kontrol grubuna göre (%32.4) daha az gelişmiş ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca, epizyotomi oranları da her iki grupta benzerdir (p>0.05). Araştırmaya katılan müdahale grubu kadınlarda kontrol grubuna göre; doğumun birinci evresi daha kısa, doğum eylemi sırasında algıladıkları ağrı daha az, emzirme süreleri daha uzun, LATCH emzirme ve tanılama ve Oİ-TR’nin toplam puan ortancası yüksektir (p<0.05). Sonuç olarak, perinatal süreçte optimal bakımın sağlanması, emzirmenin desteklenmesi ve sürdürülmesi, perine koruyucu yaklaşımlar DSK riskine yol açan bazı faktörlerin kontrol altına alınmasında etkilidir. Bu nedenle, araştırmamızda perinatal dönemde uygulanan hemşirelik müdahalelerinin DSK’ları azaltmada bakım sürecine entegre edilmesi anne sağlığının korunması ve güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentDoğum Kadın Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.contributor.authorID113901tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record