Show simple item record

dc.contributor.advisorKukal Kayıkcı, Maviş Emel
dc.contributor.authorKahramaner, Merve
dc.date.accessioned2018-06-05T08:31:49Z
dc.date.available2018-06-05T08:31:49Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4520
dc.description.abstractStudies in literature which assess phonological memory and visuo-spatial sketchpad between children who stutter (CWS) and children who do not stutter (CWNS) indicate inconsistent results. Purpose of this study is to compare phonological memory and visuo-spatial sketchpad performance of CWS and CWNS. 20 CWS and 21 CWNS participated to the study. Ages of the children were between 8 years and 10 years 4 months. Procedure of the study was consisted of two stages. Collection of demographic information, video recording of spontaneous speech and application of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) took part in the first stage. Audiological evaluation, application of Turkish Expressive and Receptive Language Test (TİFALDİ), backward digit span, Benton visual retention test and Short-Nonword Repetition (S-NWR) took part in the second stage. Moreover, spontaneous speech records were analyzed to determine disfluencies and stuttering severity. Weighted Stuttering-Like Disfluency Measure (Weighted-SLD) was used to appoint stuttering severity. Results of S-NWR indicated that CWS performed significantly poorer than CWNS in total number of correct produced vowel and total number of correct produced disyllabic nonwords. There was no significant difference between groups for the results of backward digit span and Benton visual retention test. Number of correct produced phonemes, number of correct produced syllables and number of correct produced trisyllabic nonwords parameters of S-NWR significantly differed according to stuttering severity. Significant results of S-NWR pointed that CWS may experience inability with phonological memory. Comparisons between stuttering severity and S-NWR indicated that performance in S-NWR decreases while stuttering severity increases. In conclusion, there may be a bidirectional relationship between stuttering and phonological memory.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Amaç 2 1.2. Çalışmamızın Hipotezleri 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Kekemeliğin Tanımı 4 2.2. Kekemelik Riskini Arttıran Faktörler 6 2.3. Kekemeliğin Ölçümü 7 2.3.1. Kekemeliğin Frekansı 7 2.3.2. Kekemelik Sürelerinin Ortalaması 7 2.3.3. Belirli Akıcısızlık Tiplerinin Frekansı 8 2.3.4. Konuşma Hızı 8 2.3.5. Şiddet Değerlendirmeleri 8 2.4. Kekemeliğin Etiyolojisine Yönelik Teoriler 9 2.4.1. Psikolojik Sebepler 9 2.4.2. Davranışsal ve Öğrenme Teorisi 10 2.4.3. Biyolojik Sebepler 10 2.5. Kekemelik ve Beyin 10 2.6. Kekemelik ve Dil 11 2.6.1. Örtük Düzeltme Hipotezi (Covert Repair Hypothesis) 12 2.6.2. Kısır/Kapalı Döngü Hipotezi (Vicious Circle Hypothesis) 13 2.6.3. Uygulama Planlama Hipotezi (Execution planning theory-EXPLAN) 13 2.7. Bellek 14 2.8. Duyusal Bellek, Kısa Süreli Bellek, Uzun Süreli Bellek 15 2.9. Çalışma Belleği 15 2.9.1. Fonolojik Bellek 16 2.9.2. Görsel-Mekansal Bellek 18 2.9.3. Merkezi Yönetici (Yürütücü İşlevler) 18 2.9.4. Olaysal (Epizodik) Tampon 19 2.10. Çalışma Belleği ve Beyin 19 2.11. Kekemelik ve Çalışma Belleği 20 3. BİREYLER ve YÖNTEM 24 3.1. Bireyler 24 3.1.1. Çalışma Grubuna Dahil Edilme Kriterleri 27 3.1.2. Kontrol Grubuna Dahil Edilme Kriterleri 27 3.2. Yöntem 28 3.2.1. Demografik Değerlendirme 28 3.2.2. Doğal Konuşma Örneği 28 3.2.3. Akıcılık Şiddetinin Değerlendirilmesi 29 3.2.4. Odyolojik Değerlendirme 30 3.2.5. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Versiyon (WÇZÖ-R) 31 3.2.6. Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ) 31 3.2.7.Ters Sayı Dizisi 31 3.2.8. Benton Görsel Bellek Testi 32 3.2.9. Kısaltılmış Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesi (K-AST) 32 3.2.10. İstatistiksel Analiz 34 4. BULGULAR 35 4.1. Gruplara Ait WÇZÖ-R Bulguları 35 4.2. Gruplara Ait TİFALDİ Bulguları 37 4.3. Gruplara Ait K-AST Bulguları 38 4.4. Gruplara Ait Ters Sayı Dizisi Görevi Bulguları 40 4.5. Gruplara Ait Benton Görsel Bellek Testi Bulguları 40 4.6. Kekemelik Şiddeti Bulguları 42 4.7. Kekeme Grubuna Ait Korelasyon Bulguları 45 4.8. Kontrol Grubuna Ait Korelasyon Bulguları 47 5. TARTIŞMA 48 5.1. Kekeme Olan Grubun Korelasyon Bulguları 58 5.2. Kontrol Grubunun Korelasyon Bulguları 59 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 61 7. KAYNAKLAR 63 8. EKLER EK-1: Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İzni EK-2: Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma İzni EK-3: Demografik Bilgi Alma Formu EK-4: Ters Sayı Dizisi Kayıt Formu EK-5: Benton Görsel Bellek Testi Kayıt Formu EK-6: Kısaltılmış-Anlamsız Sözcük Tekrarı Kayıt Formu EK-7: Çalışma Grubuna Ait Korelasyon Bulguları (Kekemelik Bulguları ve WÇZÖ-R) EK-8: Çalışma Grubuna Ait Korelasyon Bulguları (Kekemelik Bulguları, TİFALDİ, K-AST, Ters Sayı Dizisi, Benton Görsel Bellek Testi) EK-9: Çalışma Grubuna Ait Korelasyon Bulguları (WÇZÖ-R, TİFALDİ, K-AST, Benton, Ters Sayı Dizisi) EK-10: Kontrol Grubuna Ait Korelasyon Bulguları 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectÇalışma belleğitr_TR
dc.subjectFonolojik bellek
dc.subjectAkıcı konuşma bozukluğu
dc.subjectAnlamsız sözcük tekrarı
dc.subjectGörsel-mekansal bellek
dc.titleKekeme Çocuklarda Fonolojik Bellek ve Görsel-Mekansal Bellek Değerlendirmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKekeme çocuklarda fonolojik ve görsel-mekansal belleği değerlendiren araştırmalar, kekemelik ve çalışma belleği arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürür. Bu çalışmada, kekeme olan ve olmayan çocukların fonolojik ve görsel-mekansal bellek becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 8.00-10.04 yaş aralığında, 20 kekeme ve 21 kekeme olmayan çocuk katılmıştır. Prosedür iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşama, demografik bilgi alımı, doğal konuşma kaydı ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Versiyon (WÇZÖ-R) uygulamasını içermiştir. İkinci aşama odyolojik değerlendirme, Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ), ters sayı dizisi, Benton Görsel Bellek Testi ve Kısaltılmış-Anlamsız Sözcük Tekrarı (K-AST) uygulamalarını içermiştir. Doğal konuşma kayıtları incelenerek kekemelik bulguları ve Ağırlıklı Kekemelik Şiddet Ölçümü ile kekemelik şiddetleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, kekeme çocuklar K-AST görevinin doğru üretilen ünlü sayısı (DÜÜS) ve doğru üretilen iki heceli sözcük sayısı (İHS) parametrelerinde kontrol grubuna göre daha düşük performans göstermiştir. Ters sayı dizisi ve Benton Görsel Bellek Testinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca K-AST görevinin doğru üretilen fonem sayısı (DÜFS), doğru üretilen hece sayısı (DÜHS) ve doğru üretilen üç heceli sözcük sayısı (ÜHS) parametrelerinde kekemelik şiddetlerine göre anlamlı farklar bulunmuştur. Bu anlamlı farklılıklar, kekeme çocukların fonolojik bellek işleyişinde sıkıntı yaşıyor olabileceğini düşündürmüştür. Ayrıca kekemelik şiddeti arttıkça K-AST performansının düştüğü görülmüştür. Kekemelik ve fonolojik bellek arasında bir ilişki olabileceği ve bu ilişkinin çift yönlü olabileceği düşünülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record