Show simple item record

dc.contributor.advisorBakırcı, Kadriye
dc.contributor.authorKüçük, Doğukan
dc.date.accessioned2018-06-06T12:58:53Z
dc.date.available2018-06-06T12:58:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.citationMLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4525
dc.description.abstractThe more employees who become members of a trade union organized in a workplace the more trade union’s influence increase. Employees gathered around a powerful trade union can increase wages through the trade union, acquire better working conditions, limit employer’s right of administrate and terminate. However some employers don’t want to be imposed financial obligations or limit their rights. Therefore they resort to some discriminate acts for weakening trade union organized in workplace. For this purpose, employers can resort to anti-union discrimination in relating to hiring, during employment and dismissal. There are some various legal regulations against acts of anti-union discrimination of employers in order to protect employees’ trade union freedom and right to organize. In this regard article 25 of Act on Trade Unions and Collective Labour Agreement No 6356 is significant. In this context, one of these guarantees against acts anti-union discrimination is trade union compensation. This compensation is a civil penalty against acts of anti-union discrimination of employer. In this study, despite the fact that there are some deficiencies in trade union compensation regulations, it is a deterrent sanction against anti-union discrimination.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ..........................................................................................................i BİLDİRİM .......................................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI.................................iii ETİK BEYAN.................................................................................................................iv ÖZET................................................................................................................................v ABSTRACT....................................................................................................................vi İÇİNDEKİLER ............................................................................................................viii KISALTMALAR ..........................................................................................................xv GİRİŞ ...............................................................................................................................1 1. BÖLÜM :SENDİKA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ..................................................3 1.1. Sendika Kavramı..................................................................................................3 1.2. Sendika Hakkı ve Özgürlüğü..............................................................................7 1.2.1. Genel Olarak ...................................................................................................7 1.2.2. Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkı ............................................................9 1.3. Sendika Hakkı Ve Özgürlüğü İle Sendikal Tazminat Güvencesinin Kaynakları .................................................................................................................12 1.3.1. Ulusal Kaynaklar...........................................................................................12 1.3.1.1. Anayasa ..................................................................................................12 1.3.1.2. Kanunlar.................................................................................................14 1.3.1.3. Tüzük ve Yönetmelikler.........................................................................17 1.3.2. Uluslararası Kaynaklar..................................................................................18 1.3.2.1. Birleşmiş Milletler Kaynakları...............................................................18 1.3.2.1.1. Genel Olarak ...................................................................................18 1.3.2.1.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ...................................................18 ix 1.3.2.1.3. Ekonomik, Sosyal Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi..........19 1.3.2.1.4. Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme..............20 1.3.2.2. Avrupa Konseyi Belgeleri......................................................................20 1.3.2.2.1. Genel Olarak ...................................................................................20 1.3.2.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları.......................................................................................21 1.3.2.2.3. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı .........................................24 1.3.2.3. Uluslararası Çalışma Örgütü..................................................................25 1.3.2.3.1. Genel olarak ....................................................................................25 1.3.2.3.2. UÇÖ Belgeleri.................................................................................26 1.3.2.3.2.1. UÇÖ Anayasası........................................................................26 1.3.2.3.2.2. Filadelfiya Bildirgesi................................................................26 1.3.2.3.2.3. Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi..........27 1.3.2.3.3. UÇÖ Sözleşmeleri...........................................................................28 1.3.2.3.3.1. Genel Olarak ............................................................................28 1.3.2.3.3.2. 11 Sayılı Örgütlenme Hakkı (Tarım) Sözleşmesi ....................28 1.3.2.3.3.3. Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Hakkında 87 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi ....................29 1.3.2.3.3.4. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin 98 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi....................................................32 1.3.2.3.3.5. İşçi Temsilcilerine İlişkin 135 Sayılı Sözleşme .......................34 1.3.2.3.3.6. 151 Sayılı Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi ......35 1.3.2.3.3.7. Hizmet İlişkisine Son Verilmesine İlişkin 158 Sayılı Sözleşme .....................................................................................................................37 1.3.2.3.4. UÇÖ Tavsiye Kararları ...................................................................39 1.3.2.3.5. UÇÖ Denetim Organları .................................................................39 1.3.2.4. Avrupa Birliği Belgeleri.........................................................................41 x 1.4. Sendika Hakkı Ve Özgürlüğü ile Sendikal Tazminat Güvencesinin Kapsamı .....................................................................................................................................43 1.4.1. Kişiler Bakımından Sendika Hakkı ve Özgürlüğü ile Sendikal Tazminat Güvencesinin Kapsamı............................................................................................43 1.4.1.1. İşçiler......................................................................................................43 1.4.1.2. Kamu Görevlileri ...................................................................................44 1.4.1.3. İşverenler................................................................................................45 1.4.1.4. İşveren vekili..........................................................................................45 1.4.2. Konu Bakımından Sendika Hakkı ve Özgürlüğü ile Sendikal Tazminat Güvencesinin Kapsamı............................................................................................46 1.4.2.1. Genel Olarak ..........................................................................................46 1.4.2.2. Bireysel (Ferdi) Sendika Özgürlüğü ......................................................48 1.4.2.2.1. Olumlu (Pozitif) Sendika Özgürlüğü ..............................................48 1.4.2.2.2. Olumsuz (Negatif) Sendika Özgürlüğü...........................................50 1.4.2.2.3. Kolektif Sendika Özgürlüğü ...............................................................52 1.4.2.2.4. Bireysel ve Kolektif Sendika Özgürlüğünün Yarışması .....................54 2. BÖLÜM :İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN VE SENDİKAL FAALİYETTE BULUNMASININ GÜVENCESİ................................................................................56 2.1. İşçinin Sendika Üyeliğinin Güvencesi ..............................................................56 2.1.1. İşçinin Sendika Üyeliği.................................................................................56 2.1.1.1. İşçinin Sendika Üyeliğini Kazanması ....................................................56 2.1.1.1.1. Genel Olarak ...................................................................................56 2.1.1.1.2. İşçinin Sendikaya Üye Olması Yoluyla Sendika Üyeliğinin Kazanılması.....................................................................................................57 2.1.1.1.3. İşçinin Sendika Kurucusu Olması Yoluyla Sendika Üyeliğinin Kazanılması.....................................................................................................59 xi 2.1.1.1.4. Sendikaların Katılması veya Birleşmesi Yoluyla Sendika Üyeliğinin Kazanılması.....................................................................................................60 2.1.1.2. İşçinin Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi................................................60 2.1.1.2.1. Genel Olarak ...................................................................................60 2.1.1.2.2. İşçinin Sendika Üyeliğinden Ayrılması Yoluyla Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi ....................................................................................................61 2.1.1.2.3. Sendika Üyeliğinden Çıkarılma ......................................................62 2.1.1.2.4. Sendika Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi.............................64 2.1.2. İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi ............................................................65 2.1.2.1. Genel Olarak ..........................................................................................65 2.1.2.2. İşçinin İşe Alımında Üyelik Güvencesi .................................................69 2.1.2.3. İş İlişkisinin Devamında Üyelik Güvencesi...........................................72 2.1.2.4. İş Sözleşmesinin Feshinde Üyelik Güvencesi........................................79 2.1.2.4.1. Genel Olarak ...................................................................................79 2.1.2.4.2. İşçinin Sendikaya Üye Olması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi.80 2.1.2.4.3. İşçinin Sendikaya Üye Olmaması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi .........................................................................................................................86 2.2. İşçinin Sendikal Faaliyette Bulunmasının Güvencesi.....................................87 2.2.1. Sendikal Faaliyet...........................................................................................87 2.2.1.1. Genel Olarak ..........................................................................................87 2.2.1.2. Propaganda ve Üye Kaydı......................................................................91 2.2.1.3. Grev Kararına Katılma...........................................................................93 2.2.1.4. İşyeri Sendika Temsilciliği ...................... xii 2.2.2.1. İşe Alınmada Sendikal Faaliyette Bulunmanın Güvencesi..................104 2.2.2.2. İşin Devamında Sendikal Faaliyette Bulunmanın Güvencesi..............106 2.2.2.3. İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Faaliyet Güvencesi.....................109 2.2.2.3.1. Genel Olarak .................................................................................109 2.2.2.3.2. Sendikal Faaliyette Bulunma Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi .110 2.2.2.3.2.1. Genel Olarak ..........................................................................110 2.2.2.3.2.2. İşçinin Sendikal Faaliyette Bulunma Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi ..........................................................................................................111 2.2.2.3.2.3. İşyeri Sendika Temsilcisinin Temsilcilik Faaliyetleri Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi ..............................................................................113 2.2.2.3.2.4. Sendika Yöneticisinin Yöneticilik Faaliyetleri Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi..................................................................................116 3. BÖLÜM :FESİH DIŞI SENDİKAL AYRIMCILIK VE SENDİKAL NEDENLE FESHİN SONUÇLARI...............................................................................................119 3.1. Fesih Dışı Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılığa Bağlanan Sonuçlar ..........119 3.1.1. İşe Alımda Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılığa Bağlanan Sonuçlar........119 3.1.2. İş İlişkisinin Devamında Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılığa Bağlanan Sonuçlar.................................................................................................................120 3.2. Sendikal Nedenle Feshe Bağlanan Sonuçlar..................................................121 3.2.1. İş Güvencesi Kapsamına Giren İşçiler Bakımından ...................................121 3.2.1.1. 4773 Sayılı Kanun Sonrası Durum ......................................................121 3.2.1.2. 6356 sayılı Kanun Sonrası Durum.......................................................125 3.2.2. İş Güvencesi Kapsamına Girmeyen İşçiler Bakımından ............................129 3.2.2.1. 4773 Sayılı Kanun Öncesi Durum .......................................................129 3.2.2.2. 4773 Sayılı Kanun Sonrası Durum ......................................................130 3.2.2.3. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Öncesi Durum..........................131 xiii 3.2.2.4. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Sonrası Durum.........................133 3.3. Sendikal Tazminat ...........................................................................................138 3.3.1. Sendikal Tazminatın Hukuki Niteliği .........................................................138 3.3.2. Sendikal Tazminattan Sorumluluk..............................................................139 3.3.2.1. Genel Olarak ........................................................................................139 3.3.2.2. Üçlü İlişkilerde Sendikal Tazminattan Sorumluluk.............................139 3.3.2.2.1. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ....................................................139 3.3.2.2.2. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ..............................................................141 3.3.2.2.3. İşyeri Devri....................................................................................143 3.3.2.2.4. İş Sözleşmesinin Devri..................................................................146 3.3.3. Sendikal Tazminat Miktarı..........................................................................147 3.3.4. Sendikal Tazminatta Faiz ve Zamanaşımı ..................................................151 3.3.5. Sendikal Tazminat ve Gelir Vergisi............................................................153 3.3.6. Sendikal Tazminat Davasında Yargılama Usulü ........................................154 3.3.7. Sendikal Tazminat Davasının Niteliği ........................................................156 3.3.8. Sendikal Tazminatın Diğer Tazminatlarla Olan İlişkisi..............................161 3.3.8.1. Sendikal Tazminat ile Kötüniyet Tazminatı İlişkisi.............................161 3.3.8.2. Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi ...........................165 3.3.8.3. Sendikal Tazminat ile İş Güvencesi Tazminatı İlişkisi........................167 3.3.8.4. Sendikal Tazminat ile Haksız Fesih Tazminatı İlişkisi........................168 3.3.8.5. Sendikal Tazminat ile İhbar Tazminatı İlişkisi ....................................169 3.3.8.6. Sendikal Tazminat ile Kıdem Tazminatı İlişkisi..................................170 3.3.8.7. Sendikal Tazminat ile Maddi-Manevi Tazminat İlişkisi......................170 3.3.8.8. Sendikal Tazminat ile İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğuna Uyulmaması Nedeniyle Ödenecek Tazminatlar İlişkisi .........................................................171 xiv 3.4. Fesih Dışı Sendikal Ayrımcılık ve Sendikal Fesih Nedeniyle Açılan Davada İspat Yükü ...............................................................................................................173 3.4.1. Fesih Dışı Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılık Sebebiyle Açılan Davada İspat Yükü......................................................................................................................173 3.4.2. Sendikal Fesih Nedeniyle Açılan Davada İspat Yükü ................................175 3.4.2.1. 4773 sayılı Kanun Öncesinde İspat Yükü............................................175 3.4.2.2. 4773 sayılı Kanun Sonrası İspat Yükü.................................................176 3.4.2.3. 6356 sayılı Kanun Sonrası İspat Yükü.................................................177 SONUÇ.........................................................................................................................182 KAYNAKÇA ...............................................................................................................189 EK 1: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU..................................................207 EK 2: ORİJİNALLİK FORMU.................................................................................208tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectsendika hakkıtr_TR
dc.subjectüyeliktr_TR
dc.subjectsendikal faaliyettr_TR
dc.subjectsendikal nedene dayalı ayrımcılıktr_TR
dc.subjectsendikal fesihtr_TR
dc.subjectsendikal tazminattr_TR
dc.titleSendikal Tazminattr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİşyerinde örgütlenmiş bulunan bir sendikaya üye olan işçi sayısı ne kadar fazla olursa sendikanın o işyerindeki etkisi de o nispette artmaktadır. Güçlü bir sendikanın etrafında toplanan işçiler, sendika vasıtasıyla ücret artışı sağlayabilmekte, daha iyi şartlarda çalışma imkânı elde edebilmekte, işverenin yönetim ve fesih hakkını sınırlayabilmektedir. Buna karşılık bazı işverenler kendilerine mali yükümlülükler getirilmesini yahut haklarının sınırlandırılmasını istememektedir. Bu nedenle de işyerinde kurulu bulunan sendikal düzeni zayıflatma yönünde kimi eylemlere başvurabilmektedir. Bu amaçla işverenler işe alımda, işin devamında ve işe son vermede sendikal nedenlere dayalı ayrımcılıkta bulunabilmektedir. İşverenlerin sendikal nedene dayalı ayrımcılık eylemlerine karşı işçilerin sendika hak ve özgürlüğünü korumak adına çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan düzenleme önem arz etmektedir. İlgili düzenleme çerçevesinde sendikal nedene dayalı ayrımcılığa karşı işçiye sağlanan güvencelerden birisi de sendikal tazminattır. Söz konusu tazminat, işverenin sendikal nedene dayalı ayrımcılık eylemlerine karşı getirilen medeni bir cezadır. İlgili çalışmada, sendikal tazminata ilişkin düzenlemelerde kimi eksik yönler bulunmasına karşın sendikal nedene dayalı ayrımcılığa karşı caydırıcı bir yaptırım olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.contributor.authorID263092tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record