Show simple item record

dc.contributor.advisorRakıcıoğlu, Neslişah
dc.contributor.authorDemirkol, Oya Neva
dc.date.accessioned2018-06-07T08:07:53Z
dc.date.available2018-06-07T08:07:53Z
dc.date.issued2018-04-17
dc.date.submitted2017-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4527
dc.description.abstractThe study was planned in order to evaluate the nutritional status, nutritional diversity, physical activity levels and hand grip strength in 30 depressed patients and 30 healthy individuals including 15 women and 15 men in each group, who are between 18-64 years and applied to a private psychiatric hospital in Kazan district of Ankara province. Socio-demographic characteristics, nutrition habits, nutritional status and physical activity records of the individuals were taken by using the questionnaire form. Anthropometric measurements were made, body composition was determined with Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) and hand grip strength was measured with a hand dynamometer. Biochemical findings were taken from the files of the patients’. Individuals’ energy and nutrient intake were determined by using the individual food consumption record form for 3 consecutive days and the sufficiency status of nutrients consumed with diet was assessed. In addition, the Food Diversity Score was used to determine food diversity. Participants’ 24-hour activity records were taken and physical activity levels (PAL) were determined. The right, left and total hand grip strengths were found to be significantly higher in the male control group than in the maile depression group (p<0,05). The main daily yoghurt and fish consumption of individuals in the control group was significantly higher than the individuals in the depression group (p<0,05). For the individuals in the depression group; daily mean sugary foods, vegetable oil and fat consumption were statistically higher than control group (p<0,05). The mean duration of sleep in the depression group also significantly higher than the control group (p<0,05). At the end of the study it was concluded that, depressive individuals should be planned for private dietary treatment in the psychiatric treatment process and the patient should be encouraged to physical activity.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectdepresyontr_TR
dc.subjectobezite
dc.subjectfiziksel aktivite
dc.subjectel kavrama gücü
dc.titleDepresyonlu Hastaların Beslenme Durumu, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve El Kavrama Gücünün İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma Ankara ili Kazan ilçesinde bulunan özel bir psikiyatri hastanesine müracaat eden 18-64 yaş arası, her bir grupta 15 kadın, 15 erkek birey olmak üzere, 30 depresyonlu hasta ve 30 sağlıklı bireyde beslenme durumu, besin çeşitliliği, fiziksel aktivite düzeylerini ve el kavrama gücünün değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Anket formu kullanılarak; bireylerin sosyo-demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, beslenme durumuna ilişkin veriler ve fiziksel aktivite kayıtları alınmıştır. Antropometrik ölçümler yapılmış, Biyoelektriksel impedans analizi (BİA) ile vücut kompozisyonları saptanmış, el dinamometresi ile el kavrama gücü ölçülmüştür. Biyokimyasal bulgular, hastaların dosyalarından alınmıştır. Bireylerin enerji ve besin öğesi alımları, birbirini takip eden 3 gün süresince bireysel besin tüketimi kayıt formu kullanılarak saptanmış ve diyetle tüketilen besin öğelerinin yeterlilik durumu değerlendirilmiştir. Ayrıca besin çeşitliliğini saptamak amacıyla, Besin Çeşitlilik Skoru kullanılmıştır. Katılımcıların 24 saatlik aktivite kayıtları alınmış ve fiziksel aktivite düzeyleri (PAL) belirlenmiştir. Sağ, sol ve toplam el kavrama gücünün, kontrol grubundaki erkeklerde depresyon grubundaki erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubundaki bireylerin günlük ortalama yoğurt ve balık tüketimleri, depresyon grubundaki bireylere göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). Depresyon grubundaki bireylerin ise; günlük ortalama şekerli besin, bitkisel yağ ve katı yağ tüketimleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Depresyon grubundaki bireylerin ortalama uyku süresinin de kontrol grubundaki bireylere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<0,05). Çalışmanın sonunda depresyonlu bireylerin psikiyatrik tedavi sürecinde mutlaka kişiye özel diyet tedavisi planlanması gerektiği ve hastanın fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record