Show simple item record

dc.contributor.advisorLivanelioğlu, Ayşe
dc.contributor.authorÇalışkan, Ozan Orhun
dc.date.accessioned2018-06-11T05:46:07Z
dc.date.available2018-06-11T05:46:07Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationÇalışkan OO. Ayaktan ve Yatarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alan Kişilerin Memnuniyet, İhtiyaç ve Hizmet Alımı Açısından Analizleri [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4528
dc.description.abstractABSTRACT Çalışkan, O.O., Analyzes of Satisfaction, Needs and Service Purchase of People Who Take Outpatient and Inpatient Physiotherapy and Rehabilitation Services. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation Program Master Thesis, Ankara, 2018. Patient satisfaction is beginning to be seen as an important factor in research because it is found that patients with higher satisfaction benefit better in health care. However, in this area there are few studies with physiotherapy and rehabilitation service presentation and physiotherapists. The purpose of this study was to investigate the satisfaction of people who receive physiotherapy and rehabilitation services as outpatient and inpatient, to determine the diagnostic groups, to examine the demographic characteristics, survey study was conducted for this purpose. In the first part of the questionnaire, demographic and sociocultural characteristics were questioned. In the second part, service presentation was questioned. In the third part, needs and satisfaction were evaluated. Patients who were treated for at least 10 working days were included in the study. The study consisted of 280 outpatient, 90 inpatients and 30 patient in special education and rehabilitation centers. According to diagnosis groups, 5 groups were divided into orthopedic, neurological, pediatric, cardiopulmonary and other groups. When the most common diagnosis of physiotherapy were searched; cerebral palsy was found to be 14,2%, lomber discoid 12,5%, gonarthrosis 6,8%, rotator cuff syndrome 5,5%, hemiplegia 5,3%, cervical discopathy 5,0%. According to the results of our study, the group having the highest satisfaction rate is respectively; remotely treated, inpatient treated. This difference between satisfaction levels was found to be statistically significant (p<0,01). In terms of satisfaction levels according to diagnosis groups, were found to be as; orthopedic, neurological, cardiopulmonary other and pediatric diagnostic groups respectively. Correlation analysis was conducted through the factors affecting satisfaction, and there was a good correlation between the satisfaction of the service provided and the adequacy of the materials used and duration of services (r=0,627, r=0,670, (p<0,01, p<0,01). The results of our study were thought to increase the level of satisfaction with the use of materials for physiotherapy and to increase the duration of the service provided. Key words: physiotherapy and rehabilitation, patient satisfaction, treatment services, diagnostic groups, questionnaireen
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR x ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Hastanelerin Tarihsel Gelişimi 4 2.2. Dünya’ da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Fizyoterapistlik Mesleğinin Gelişimi 4 2.2.1. Türkiye’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Tarihi 13 2.3. Sağlık Hizmetinin Planlanmasına Yaklaşım 16 2.3.1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İşlemlerinin Planlanması 16 2.4. Sağlık Sistemleri Modelleri 18 2.4.1. Beveridge Modeli (Ulusak Sağlık Hizmeti) 18 2.4.2. Bismarck Modeli 18 2.4.3. Ulusal Sağlık Sigortası Modeli 18 2.4.4. Cepten Ödeme Modeli 19 2.4.5. ABD Modeli 19 2.4.6. Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası) 19 2.6. Sağlık Hizmeti Sunucuları 20 2.6.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu 20 2.6.2. Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu 20 2.6.3. İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu 20 2.6.4. İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu 20 2.6.5. Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu 20 2.7. Tedavi Kategorileri ve İlişkili Tanımlar 21 2.8. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İşlemleri 21 2.9. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İşlemlerinin Faturalandırılması 23 2.10. Kurumla Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları 23 2.11. Sağlık Hizmetlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi 24 2.11.1. Hasta Memnuniyet Anketleri 25 3. GEREÇ VE YÖNTEM 27 3.1. Bireyler 27 3.2. Yöntem 27 3.2.1. Değerlendirme 28 3.3. İstatistiksel Yöntem 31 4. BULGULAR 32 4.1. . Fizyoterapi Hizmeti Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 32 4.2. Fizyoterapi Hizmeti Alan Hastaların Fizyoterapi Hizmetiyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 34 4.3. Fizyoterapi Hizmeti Alan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi 38 4.4. Fizyoterapi Hizmeti Alan Hastaların Memnuniyet Düzeyleriyle Memnuniyetin Alt Parametreleri Arasındaki İlişki 39 5. TARTIŞMA 40 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 47 7. KAYNAKLAR 50 8. EKLER EK 1. Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK 2. Aydınlatılmış Onam Formları EK 3. Hastaların Memnuniyetinin ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirildiği Veri Kayıt Formu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEtr_TR
dc.subjectFizyoterapi ve rehabilitasyon
dc.subjectHasta memnuniyeti
dc.subjectTedavi hizmetleri
dc.subjectTanı grupları
dc.subjectAnket
dc.titleAyaktan ve Yatarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alan Kişilerin Memnuniyet, İhtiyaç ve Hizmet Alımı Açısından Analizleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Çalışkan, O.O., Ayaktan ve Yatarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alan Kişilerin Memnuniyet, İhtiyaç ve Hizmet Alımı Açısından Analizleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Hasta memnuniyeti, araştırmalarda önemli bir faktör olarak görülmeye başlanmıştır. Çünkü memnuniyeti yüksek olan hastaların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlandığı bulunmuştur. Ancak bu alanda fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet sunumu ve fizyoterapistlerce yapılan çalışmaların sayısı azdır. Bu çalışmanın amacı ayaktan ve yatarak fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti alan kişilerin tanı gruplarının belirlenmesi, demografik özelliklerinin incelenmesi, memnuniyetlerinin araştırılması hedeflenmektedir ve bu amaçla bir anket çalışması yapılmıştır. Anketin 1. bölümünde demografik ve sosyokültürel özellikler sorgulanmış, 2. bölümde hizmet sunumu sorgulanmış, 3. bölümde ihtiyaç ve memnuniyet durumları değerlendirilmiştir. En az 10 iş günü tedavi gören hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmamıza 280 ayaktan hasta, 90 yatan hasta ve 30 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hasta katılmıştır. Hastalar tanı gruplarına göre ortopedik, nörolojik, pediatrik, kardiyopulmoner ve diğer olarak 5 gruba ayrılmıştır. Fizyoterapiye en çok başvuran tanılara bakıldığında; serebral palsi %14,2, lomber diskopati %12,5, gonartroz %6,8, rotator cuff sendromu %5,5, hemipleji %5,3, servikal diskopati %5,0 olarak bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına göre memnuniyet oranları en yüksek olan grup sırasıyla; ayaktan tedavi hizmeti verilenler, yatarak tedavi hizmeti verilenler olarak bulunmuştur. Memnuniyet düzeyleri arasındaki bu fark anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Tanı gruplarına göre memnuniyet düzeylerine bakıldığında en yüksek olan grup sırasıyla; ortopedik, nörolojik, kardiyopulmoner, diğer ve pediatrik tanı grubu olarak bulunmuştur. Memnuniyetin hangi faktörlerden etkilendiğine bakmak için yapılan korelasyon analizinde, verilen hizmetin süresiyle ve kullanılan malzemelerin yeterliliğiyle memnuniyet arasında iyi derecede korelasyon bulunmuştur (r=0,627, r=0,670), (p<0,01, p<0,01). Çalışmamızın sonuçları ışığında verilen hizmetin süresinin arttırılması ve fizyoterapi için malzemelerin kullanılması ile memnuniyet düzeylerinin daha da arttırılabileceği düşünüldü. Anahtar kelimeler: fizyoterapi ve rehabilitasyon, hasta memnuniyeti, tedavi hizmetleri, tanı grupları, ankettr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record