Show simple item record

dc.contributor.advisorGüllü, Gülen
dc.contributor.authorYağcı, Gamze
dc.date.accessioned2018-07-05T11:25:04Z
dc.date.available2018-07-05T11:25:04Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4610
dc.description.abstractIn this thesis study, it is aimed to determine the concentrations of PCB compounds (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) in dust samples taken from 127 houses in Ankara province. During the second trimester of pregnancy, dust samples were collected from the homes of women who voluntarily participated in this experimental work. The dust samples were collected from the baby room of the house, the hall and electric vacuum cleaners once during the third trimester of pregnancy and twice when the babies were 0-2 years of age. The samples (n=434) were extracted by ultrasonic extraction method. After the final enrichment, the samples were read on the GS-MS device to determine PCB concentrations. The data obtained; periodic, seasonal, cumulative and instantly compared. The relationship between house conditions and PCB concentrations was assessed by the ANOVA test method. Average Σ PCB concentrations in houses in Ankara are compared with other literature studies. The concentration of Σ PCB in the house ranged from 19,142 ng/g to 9598,38 ng/g, with an average Σ PCB concentration of 513,089 ng /g. In household dust; hexa-CB, tetra-CB, tri-CB compounds were found to be highly concentrated. As expected in this thesis study; the PCB compounds found in dust samples in houses and the PCB compounds found in building materials were match. When we compare the average total PCB concentrations in the dust samples collected from the baby room and household electric cleaners for the three periods; the average Σ PCB concentration in the baby room during the summer months and the dust samples taken from the household electric sweepers during the winter period were high. When we compare the average values of each PCB compound in dust samples collected from the the1st period baby room, hall and household electrical vacuum cleaners, the concentrations of PCB 153, PCB 52 and PCB 138 were respectively high. When we compare the average values of each PCB compound in dust samples collected from the 2nd period baby room and household electrical vacuum cleaners, the concentrations of PCB 138, PCB 52, PCB 153 and PCB 180 were high. Only PCB 28, PCB 52 and PCB 180 were detected in the dust samples taken from the 3rd period baby room and household electric vacuum cleaners. Dust samples taken from the baby room (n = 30) and electric vacuum cleaners (n = 16) for the summer and winter periods of the same houses were compared. The average Σ PCB concentrations in the dust samples collected during the summer period were higher. When we compared the cumulative (dust samples from electric sweepers, n=148) average Σ PCB concentration and the instantaneous (dust samples collected from baby's room, n=186) average Σ PCB concentrations, the instantaneous average Σ PCB concentration (9542 ng/g) was higher than the cumulative average Σ PCB concentration (5353.07 ng/g). In statistical study with ANAVO test; the house floor, the type of heating in the house, the state of the window during sampling, the recent work of wood / gluing / clay / model work done at home, the use of deodorant spray, whether or not repairs have been done in the last year, whether new items have been taken home, and the type of baby cradle relations with PCB concentrations was found.tr_TR
dc.description.sponsorship110Y082 nolu TÜBİTAK PROJESİtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 1 2. İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİ 4 2.1. Asbest 4 2.2. Karbon Monoksit (CO) ve Azot Dioksit (NO2) 4 2.3. Uçucu Organik Bileşikler (VOCs) ve Formaldehit 5 2.4. Kurşun (Pb) 6 2.5. Partikül Madde (PM) 7 2.6. Biyolojik Kirleticiler 7 2.7. Radon (Rn) Gazı 7 2.8. Poliklorlu Bifeniller (PCB) 8 2.8.1. Poliklorlu Bifenillerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 11 2.8.2. Poliklorlu Bifenillerin Kaynakları 17 2.8.3. Poliklorlu Bifenillerin Hava, Su ve Toprakta Döngüsü 21 2.8.4. Poliklorlu Bifenillere Maruziyet 22 2.8.5. Poliklorlu Bifenillerin Sağlığa Etkileri 23 3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 26 3.1. Toprak ve Sediman Örneklerinde Yapılan Çalışmalar 26 3.2. Yağmur ve Kar Örneklerinde Yapılan Çalışmalar 28 3.3. Atmosferik Gaz ve Partikül Faz Üzerinde Yapılan Çalışmalar 29 3.4. Gıdalarda ve Kanda Yapılan Çalışmalar 31 3.5. İç Ortam ve Ev Tozunda Yapılan Çalışmalar 35 4. MATERYAL VE YÖNTEMLER 40 4.1. Örneklerin Toplanacağı Evlerin Belirlenmesi ve Örneklerin Toplanması 40 4.2. Ev Koşulları 41 4.3. Deneysel Çalışmada Kullanılacak Malzemeler ve Kimyasallar 45 4.3.1. Kullanılan Kimyasallar 45 4.3.2. Cam Malzemeler 47 4.3.3. Cam Yünü 47 4.3.4. Sodyum Sülfat (Na2SO4), Alüminyum Oksit (Al2O3), Florisil 47 4.4. Örneklerin Hazırlanması 48 4.5. Örneklerin Ekstraksiyonu ve Ön Zenginleştirilmesi 48 4.6. Temizleme (Clean-Up) ve Son Zenginleştirme 48 4.7. GC-MS Parametrelerinin Düzenlenmesi 50 4.8. Çalışmadaki Verilerin Değerlendirilmesi ve Kullanılan İstatiksel Yöntemler 53 5. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR 54 5.1. PCB Derişimleri 54 5.1.1. I. Dönem PCB Verilerinin Değerlendirmesi 72 5.1.2. II. Dönem PCB Verilerinin Değerlendirmesi 79 5.1.3. III. Dönem PCB Verilerinin Değerlendirmesi 82 5.2. Verilerin Mevsimsel Olarak Değerlendirmesi 85 5.3. Dönemlerin Birbiri ile Karşılaştırılması 91 5.4. Kümülatif ve Anlık PCB Derişimlerinin Karşılaştırılması 92 5.5. Ev Koşulları ile Analiz Sonuçlarının İstatiksel Değerlendirilmesi 93 5.6. Sonuçların Literatür ile Karşılaştırılması 104 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 107 6.1. Sonuçlar 107 6.2. Öneriler 111 KAYNAKLAR 113 EKLER 118 ÖZGEÇMİŞ 122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectpcbtr_TR
dc.subjectaroclortr_TR
dc.subjectevtr_TR
dc.subjecttoztr_TR
dc.subjectultrasoniktr_TR
dc.subjectmevsimseltr_TR
dc.titleEv Tozlarında Pcb Seviyelerinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında Ankara ilinde bulunan 127 evden alınan toz örneklerindeki PCB bileşiklerinin (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) derişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hamileliğinin 2. trimester döneminde bu deneysel çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen kadınların evlerinden toz örnekleri toplanmıştır. Toz örnekleri; kadınların hamileliklerinin 3. trimester döneminde bir kez, bebeklerin 0-2 yaşları arasında 2 kez olmak üzere evlerin bebek odasından, salonundan ve elektrik süpürgelerinden toplanmıştır. Alınan örnekler (n=434) ultrasonik ekstraksiyon yöntemiyle ekstrakt edilmiştir. Son zenginleştirme işleminden sonra örnekler GS-MS cihazında okutularak PCB derişimleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler; dönemsel, mevsimsel, kümülatif ve anlık olarak karşılaştırılmıştır. ANOVA test metoduyla Ev koşulları-PCB derişimleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Ankara ilinde bulunan evlerdeki ortalama ∑ PCB derişimleri diğer literatür çalışmalarıyla karşılaştırılmıştır. Evlerdeki ∑ PCB konsantrasyonu 19,142 ng/g ile 9598,38 ng/g arasında değişmekte olup, ortalama ∑ PCB konsantrasyonu 513,089 ng/g bulunmuştur. Ev tozlarında; hexa-CB, tetra-CB, tri-CB bileşiklerin derişimlerimleri yüksek bulunmuştur. Bu tez çalışmasında beklenildiği gibi; evlerdeki toz örneklerinde bulunan PCB bileşikleri ile yapı malzemelerin içinde bulunan PCB bileşikleri aynı bulunmuştur. Üç döneme ait bebek odasından ve evlerin elektrik süpürgelerinden toplanan toz örneklerindeki ortalama toplam PCB derişimlerini karşılaştırdığımızda; yaz dönemlerinde bebek odasında, kış döneminde ise evlerin elektrik süpürgelerinden alınan toz örneklerinde ortalama ∑ PCB konsantrasyonu yüksek çıkmıştır. 1. dönem bebek odası, salon ve evlerin elektrikli süpürgelerinden toplanan toz örneklerinde, her bir PCB bileşiğinin ortalama değerlerini karşılaştırdığımızda; sırasıyla PCB 153, PCB 52 ve PCB 138’ in konsantrasyonları yüksek çıkmıştır. Yapı malzemelerinde kullanılan Aroclor 1254, 1248, 1260 gibi ticari karışımlarının içinde belli oranlarda bu PCB bileşikleri bulunmaktadır. Yaptığımız bu deneysel çalışmada beklediğimiz sonuçla karşılaştık. 2. dönem bebek odası ve evlerin elektrikli süpürgelerinden toplanan toz örneklerinde, her bir PCB bileşiğinin ortalama değerlerini karşılaştırdığımızda; PCB 138, PCB 52, PCB 153 ve PCB 180’ nin konsantrasyonları yüksek çıkmıştır. 3. dönem bebek odasından ve evlerin elektrikli süpürgelerinden alınan toz örneklerinde sadece PCB 28, PCB 52 ve PCB 180 tespit edilmiştir. Aynı evlerin yaz-kış dönemlerine ait bebek odasından (n=30) ve elektrik süpürgelerinden (n=16) alınan toz örnekleri karşılaştırılmıştır. Yaz döneminde toplanan toz örneklerinde ortalama ∑ PCB konsantrasyonları daha yüksek bulunmuştur. Kümülatif (elektrik süpürgelerinden alınan toz örnekleri, n=148) ortalama ∑ PCB derişimi ile anlık (bebek odasından toplanan toz örnekleri, n=186) ortalama ∑ PCB derişimlerini karşılaştırdığımızda anlık ortalama ∑ PCB derişimi (9542 ng/g), kümülatif ortalama ∑ PCB derişiminden (5353,07 ng/g) yüksek çıkmıştır. ANAVO testi ile yapılan istatiksel çalışmada; evin katı, konutun ısıtma türü, örnekleme sırasında pencerenin durumu, evde son zamanlarda yapılan ağaç/yapıştırma/kil/model işi, koku giderici sprey kullanılıp kullanılmadığı, son bir yıl içinde tamir yapılıp yapılmadığı, eve yeni eşya alınıp alınmadığı, bebek karyolası cinsi ile PCB derişimleri arasındaki ilişki bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID10194122tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record