Show simple item record

dc.contributor.advisorŞENOL ÇELİK, Sevilay
dc.contributor.authorCEBECİ, Fatma
dc.date.accessioned2018-07-09T11:05:22Z
dc.date.available2018-07-09T11:05:22Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4623
dc.description.abstractCebeci, F. Knowledge and Practices of Operating Room Nurses for Prevention of Pressure Injuries. Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Surgical Nursing Program Master Thesis, Ankara, 2018. This study was conducted as a descriptive study to determine the level of knowledge and practice of operating room nurses about pressure injuries. The sample of the study consisted of 234 operating room nurses working in 8 public hospitals located in the city center of Ankara. During the data collection, “identifying characteristics of nurses”, “Practices to Prevent Pressure Injuries” and “Knowledge status of Operating Room Nurses about Pressure Injuries” survey forms were used. The data were analyzed by descriptive statistics, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H and exact chi-square tests. The average age of the participating nurses was determined as 36,15±6,03, 91,5% of the participants were female and 66,2% of the participants had bachelor's degree. It was determined that 66.7% of the nurses were educated during the basic nursing education and 41.5% were educated about pressure injury after graduation. It was found that 9% of the nurses read articles and 2.6% read the pressure injury guide. It was determined that 97.4% of the nurses used a guide as a source and 97.9% did not use a scale to evaluate pressure injury risk. It was determined that 81.5% of the nurses did not receive risky patient's information and 92.3% did not record risk assessment and prevention interventions. The mean score of the nurses' responses to the pressure injury questionnaire was 52.09±13,76. The lowest score average was 'staging' and the highest score was 'injuries prevention attempts'. It was suggested that pressure injury education should take part in basic nursing education and in-service training programs, current guidelines should be in institutional policies and procedures, appropriate risk assesment scales or evaluation forms should be available and the registration system should be established.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa No ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 5 1.3. Araştırma Soruları 5 2. GENEL BİLGİLER 6 2.1. Basınç Yaralanmasının Tanımı 6 2.2. Basınç Yaralanmalarının Etiyolojisi 6 2.2.1. Dışsal Faktörler 6 2.2.2. İçsel Risk Faktörleri 7 2.3. Basınç Yaralanmalarının Fizyopatolojisi 9 2.4. Basınç Yaralanmalarının Evrelendirilmesi 10 2.5. Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Uygulamalar 12 2.5.1. Risk Değerlendirmesi 13 2.5.2. Derinin Değerlendirilmesi ve Bakımı 14 2.5.3. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 16 2.5.4. Mobilizasyon ve Yeniden Pozisyon Verme 17 2.5.5. Destek Yüzeylerinin Kullanımı 19 2.5.6. Eğitim 21 2.6. Basınç Yaralanmalarının Tedavisi 21 2.6.1. Topikal Yara Bakımı ve Temizliği 21 2.6.2. Yara Örtüleri/ Yara Pansuman Materyalleri 22 2.6.3. Cerrahi Tedavi 23 2.6.4. Debritman 24 2.6.5. Basınç Yaralanmalarının Tedavisinde Kullanılan Diğer Yöntemler 24 2.7. Yara Bakım Hemşireliği 25 3. GEREÇ VE YÖNTEM 28 3.1. Araştırmanın Şekli 28 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yerler ve Özellikleri 28 3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 30 3.4. Verilerin Toplanması 30 3.4.1. Veri Toplama Formlarının Hazırlanması 30 3.4.2. Araştırmanın Ön Uygulaması 31 3.4.3. Araştırmanın Uygulanması 31 3.5. Verilerin Değerlendirilmesi 32 3.6. Araştırmanın Etik Yönü 32 3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 33 4. BULGULAR 34 5. TARTIŞMA 5.1. Ameliyathane Hemşirelerinin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgularının Tartışılması 5.2. Ameliyathane Hemşirelerinin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Uygulamalarına İlişkin Bulguların Tartışılması 5.3. Ameliyathane Hemşirelerinin Basınç Yaralanmaları Bilgi Durumlarına İlişkin Bulguların Tartışılması 49 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 59 6.1. Sonuç 59 6.2. Öneriler 62 7. KAYNAKLAR 64 8. EKLER 72 EK-1. Ameliyathane Hemşirelerinin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Ameliyatta Risk Değerlendirme Durumları EK-2. Araştırmaya Katılmayı Kabul Eden Hemşirelerden Alınan Aydınlatılmış Yazılı Onam Formu EK-3. Hemşireleri Tanıtıcı Özellikler Formu EK-4. Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Uygulamaları Formu EK- 5. Ameliyathane Hemşirelerinin Basınç Yaralanmaları Hakkında Bilgi Durumları Formu EK -6. Araştırmanın Planlandığı Hastanelerin İzin Yazıları EK- 7. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İzin Yazısı 7. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectAmeliyahane hemşireliğitr_TR
dc.subjectbasınç yaralanması
dc.subjectbilgi ve uygulama
dc.titleAmeliyathane Hemşirelerinin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamalarıtr_TR
dc.typeYüksek Lisans Tezitr_TR
dc.description.ozetCebeci, F. Ameliyathane Hemşirelerinin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu araştırma, ameliyathane hemşirelerinin basınç yaralanmaları hakkında bilgi düzeylerini ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezinde yer alan 8 kamu hastanesinde çalışan 234 ameliyathane hemşiresi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Hemşirelere Ait Tanıtıcı Özellikler”, “Basınç Yaralanmasını Önlemeye Yönelik Uygulamalar” ve “Ameliyathane Hemşirelerinin Basınç Yaralanmaları Hakkındaki Bilgi Durumları” formları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H ve kesin ki kare testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 36,15±6,03, %91,5’inin kadın ve %66,2’nin lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %66,7’sinin temel hemşirelik eğitiminde ve %41,5’nin mezuniyet sonrasında basınç yaralanmasıyla ilgili eğitim aldığı saptanmıştır. Hemşirelerin %9’unun makale ve %2,6’sının basınç yaralanması rehberini okuduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin %97,4’nün kaynak olarak rehber ve %97,9’nun basınç yaralaması riskini değerlendirmek için bir ölçek kullanmadığı saptanmıştır. Hemşirelerin %81,5’nin riskli olan hastalar hakkında bilgi almadığı ve %92,3’nün risk değerlendirme ve önleme girişimlerini kayıt altına almadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin basınç yaralanmasına yönelik sorulardan aldıkları puanların ortalaması 52,09±13,76. olarak saptanmıştır. Puan ortalamalarının en düşük olduğu alan evrelendirme, en yüksek olduğu alan ise yaralanmayı önleme girişimleridir. Temel hemşirelik ve hizmet içi eğitim programlarında basınç yaralanması konusunun yer alması; kurum politika ve prosedürlerinde güncel rehberlerin, risk değerlendirmesi için uygun ölçeklerin ya da değerlendirme formlarının yer alması ve kayıt sistemlerinin oluşturulması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentCerrahi Hastalıkları Hemşireliğitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record