Show simple item record

dc.contributor.advisorDÜGER, Tülin
dc.contributor.authorVATANSEVER, Özüm Melis
dc.contributor.authorVATANSEVER, Özüm Melis
dc.date.accessioned2018-07-19T12:39:45Z
dc.date.available2018-07-19T12:39:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4697
dc.description.abstractVATANSEVER, Ö.M. The investigation of the relationship between body awareness and balance and posture in healthy individuals with different physical activity levels. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Master Thesis in Physical Therapy and Rehabilitation Program, Ankara, 2018. The aim of this study was to investigate the relationship between body awareness, balance and posture in healthy indivuduals with different physical activity levels. 64 healthy volunteers within the range of 18-65 years without any orthopaedic, neurological, mental, vestibular, sistemic illnesses and problems that hinder achieving the balance tests were included in the study. Individuals’ body awareness was assessed by the Body Awareness Questionnaire (BAQ). Balance was measured by modified Romberg Test and Y Balance Test. Postural analysis was assessed with the form created by Corbin et al. Physical activity level was determined with International Physical Activitiy Questionnaire-short form (IPAQ). Individuals were classified as inactive (n=20), minimally active (n=24) and sufficiently active (n=20) in accordance with IPAQ. We found that body awareness of sufficiently active group was better than inactive group (p0.05).When we investigated the relationship between body awareness and balance in accordiance with groups, there was no relationship between BAQ and Modified Romberg Test and Y Balance Test scores (p0.05). It was found that there was a negative and significant relationship between BAQ and lateral posture, total posture and classification of posture in inactive group (p0.05). It was determined that while body awareness was increasing in inactive group, their posture were improving too. As a result of recently developing technology, increased postural disturbances are becoming more serious problems for physiotherapists due to reasons such as increased sedanter activity, poor working conditions and increased stress. We think that if physiotherapist and the population they are working with become consious about body awareness, the development of postural disturbances can ocurred and these postural disturbances can be prevented in healthy individuals. Key words: Body awareness, balance, posture, physical activityen
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVücut farkındalığıtr_TR
dc.subjectdenge
dc.subjectpostür
dc.subjectfiziksel aktivite
dc.titleFarklı fiziksel aktivite düzeyindeki sağlıklı bireylerde vücut farkındalığı ile denge ve postür arasındaki ilişkinin incelenmesi.tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetVATANSEVER, Ö.M. Farklı fiziksel aktivite düzeylerindeki sağlıklı bireylerde vücut farkındalığı ile denge ve postür arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018. Çalışmanın amacı farklı fiziksel aktivite düzeyine sahip sağlıklı bireylerin vücut farkındalıkları ile denge ve postür arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya okuma yazma bilen, 18-65 yaş arası herhangi bir ortopedik, nörolojik, mental, vestübüler, sistemik rahatsızlığı olmayan, denge testlerini tamamlamayı engelleyecek bir problemi olmayan gönüllü, sağlıklı 64 birey dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin vücut farkındalıkları Vücut Farkındalığı Anketi (VFA) ile değerlendirildi. Denge, Modifiye Romberg Testi ve Y Denge Testiyle değerlendirildi. Postür ise Corbin ve arkadaşları tarafından hazırlanan form ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (UFAA) kısa formuna göre belirlendi. Sağlıklı bireyler UFAA skorlarına göre inaktif (n=20), az aktif (n=24) ve yeterince aktif (n=20) olarak sınıflandı. Yeterince aktif grubun vücut farkındalığı inaktif gruptan daha iyi bulundu (p0.05). Gruplara göre vücut farkındalığı ile denge arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; VFA ile Y Denge Testi skorları ve Modifiye Romberg Testi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p˃0.05). İnaktif grubta VFA ile lateral postür analizi, toplam postür analizi ve postür sınıflaması puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulundu (p˂0.05). İnaktif bireylerin vücut farkındalığı artarken postüral düzgünlüklerinin de arttığı belirlendi. Günümüzde gelişen teknolojinin bir sonucu olarak artan sedanter aktivite, kötü çalışma koşulları ve artan stres gibi nedenler yüzünden artan postüral bozukluklar, fizyoterapistler için ciddi bir sorun haline gelmektedir. Fizyoterapistlerin vücut farkındalığı ile ilgili bilinçlenmesi ve çalıştığı popülasyonu da bu konuda bilinçlendirmesi sonucunda bireylerdeki postüral bozukluklarda düzelme olabileceğini hatta sağlıklı bireylerde bu postüral bozuklukların önlenebileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Vücut farkındalığı, denge, postür, fiziksel aktivitetr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record