Show simple item record

dc.contributor.advisorGül, Bülent
dc.contributor.authorTürköne, Ayşe Selva
dc.date.accessioned2018-07-20T12:25:40Z
dc.date.available2018-07-20T12:25:40Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.citationTÜRKÖNE, Ayşe Selva. Türk, Moğol ve Kore Atasözlerinde Kadın, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4701
dc.description.abstractThe Turkish, Mongolian and Korean people bring about social and cultural associations whereby their geographic proximate, from ancient times until today. The main element of the cultural association is linguistic kinship relationships. Altaic Language Theory asserts that Mongolian and Turkish have a kinship relationship with Korean and Manchurian-Tungus. Within this kinship relationship, as one of the most powerful outputs of oral literature, proverbs present us the most natural way to be informed about communities' lives. Proverbs contain some subjects that differ from family relations to group communications, from kinship dialogues to economic dynamics. Additionally, they help us to analyze the period's structure with their behavior and attitude towards any members of the community. Therefore, in this study, women's status in the Turkish, Mongolian and Korean communities is examined through proverbs. Approximately 20.000 proverbs are studied, and the proverbs that are about women are selected and classified by their topics. The study's purpose is whether status of women is identical within dynamics of this three communities that have lived in same geographies and, are in same language family. Thus, it will be figured out that whether linguistic association provides a resemblance in social structure.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 3 TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE ATASÖZLERİNDE KADIN 3 1.1. TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN 3 1.1.1. Eski Türk Toplumunda Kadın 3 1.1.2. İslam’a Geçiş Sürecinde Kadın 7 1.1.3. Selçuklu Devletinde Kadın 9 1.1.4. Osmanlı Devletinde Kadın 11 1.1.4.1. Harem 12 1.1.5. Türk Kadınının Son İki Asrı 14 1.2.TÜRK ATASÖZLERİNDE KADIN 15 1.2.1 Aile Hayatıyla İlgili Atasözleri 16 1.2.1.1. Evlilik ve Eş Seçimi ile İlgili Atasözleri 16 1.2.1.2. Tek Eşlilik ve Dulluk Hakkında 18 1.2.1.3 Anne Olarak Kadın 19 1.2.1.4. Karı-Koca İlişkilerinin Atasözlerine Yansıması 20 1.2.1.5. Atasözlerinde İdeal Ev Kadını 23 1.2.2. Atasözlerinin Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi 25 1.2.3. Akrabalık İlişkileri Bağlamında Kadın 26 1.2.4. Kadınlarla İlgili Genel Yargılar İçeren Atasözleri 27 1.2.4.1. Namus Temelli Kadın Anlayışı 27 1.2.4.2. At ve Kadın 27 1.2.4.3. Korkulacak Bir Varlık Olarak Kadın 28 1.2.4.4. Şiddet, Alay, Hakaret İçeren Atasözleri 29 2. BÖLÜM 34 MOĞOL KÜLTÜRÜNDE VE ATASÖZLERİNDE KADIN 34 2.1. MOĞOL KÜLTÜRÜNDE KADIN 34 2.1.1. Aile İçinde Kadın 35 2.1.1.1. Evlilik 36 2.1.1.2. Çok Eşlilik ve İlk Eşin Önemi 38 2.1.1.3. İç Güveyilik ve Damatlar 39 2.1.1.4. Annelik 40 2.1.2. Toplum İçinde Kadın 42 2.1.3. Devlet Yönetiminde Kadın 43 2.1.4. Günümüz Moğol Kadını 45 2.2. MOĞOL ATASÖZLERİNDE KADIN 47 2.2.1. Aile İçi İlişkileri Anlatan Atasözleri 47 2.2.1.1.Anne-Babanın Önemi 49 2.2.1.2. Anne Olarak Kadın 51 2.2.1.3. Eş Seçimi ve Karı-Koca İlişkisi 55 2.2.2. Kadınlarla İlgili Genel Yargılar İçeren Atasözleri 63 3. BÖLÜM 67 KORE KÜLTÜRÜNDE VE ATASÖZLERİNDE KADIN 67 3.1. KORE KÜLTÜRÜNDE KADIN 67 3.1.1. Tarihsel Dönem 67 3.1.1.1 Üç Krallık Dönemi 68 3.1.1.2 Koryo Krallığı Dönemi 69 3.1.1.3. Choson Krallığı 70 3.1.2. Anne-Babaya Saygı Ve Konfüçyüsçülüğün Etkisi 74 3.1.3. Günümüz Kore Kadını 77 3.2. KORE ATASÖZLERİNDE KADIN 78 3.2.1. Aile İçinde Kadın 78 3.2.1.1. Sizipsal 79 3.2.1.2. Karı-Koca İlişkilerinin Atasözlerine Yansıması 79 3.2.2. Atasözlerinin Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi 82 3.2.3 Akrabalık İlişkileri Bağlamında Kadın 84 3.2.4. Kadınlarla İlgili Genel Yargılar İçeren Atasözleri 87 4. BÖLÜM 90 TÜRK MOĞOL VE KORE ATASÖZLERİNİN KADININ KONUMU ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 90 SONUÇ 99 KAYNAKÇA 101 EK 1. ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU 107 EK 2. ORİJİNALLİK RAPORU 108 EK 3. TURNİTİN BENZERLİK İNDEKSİ 109tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjecttürk kadınıtr_TR
dc.subjectmoğol kadını
dc.subjectkore kadını
dc.subjecttürkçe atasözleri
dc.subjectmoğolca atasözleri
dc.subjectkorece atasözleri
dc.titleTürk, Moğol Ve Kore Atasözlerinde Kadıntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkler, Moğollar ve Koreliler coğrafi yakınlıkları ile kadim zamanlardan bu yana sosyal ve kültürel birliktelikler kurmuşlardır. Kültürel birlikteliğin en temel unsuru dilsel akrabalık ilişkileridir. Altay Dilleri Teorisi Moğolca ve Türkçenin Korece ve Mançu-Tunguzca ile akraba olduğunu ileri sürer. Bu akrabalık ilişkisi içerisinde sözlü edebiyatın en güçlü ürünlerinden biri olan atasözleri toplumların sosyal yaşamları hakkında bilgi sahibi olmanın en doğal yöntemini bizlere sunar. Atasözleri, aile içi ilişkilerden grupsal iletişime, akrabalık diyaloglarından ekonomik dinamiklere kadar pek çok konuyu içermekle birlikte toplumun herhangi bir üyesine karşı takındığı tavır ve gösterdiği tutumla dönemin yapısını çözmemize yardımcı olur. Bu sebeple bu çalışmada Türk, Moğol ve Kore toplumunda kadının sosyal konumu atasözleri üzerinden değerlendirilmiştir. Her üç millete ait yaklaşık 20 bin atasözü incelenmiş, bunların arasından kadınla ilgili olanlar seçilerek konularına göre tasnif edilmiştir. Çalışmanın amacı ortak coğrafyalarda yaşamış ve aynı dil grubuna dahil bu üç milletin sosyal yaşam dinamiklerinde kadını konumlandırdıkları yerin aynı olup olmadığıdır. Böylelikle dilsel birlikteliğin toplumsal yapıda bir benzerlik sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record