Show simple item record

dc.contributor.advisorKapucu, Sevgisun
dc.contributor.authorTerzi, Kübra
dc.date.accessioned2018-07-23T07:23:28Z
dc.date.available2018-07-23T07:23:28Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4712
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the views of patients with cancer and their nurses regarding end-of-life care and to contribute to the care needs of patients. This was a phenomenological study. In-depth interview technique was used. The study was conducted between 05.09.2017 and 22.01.2018 at Hacettepe University Hospital. Study sample consisted of 15 patients with cancer at the end-of-life and 15 nurses who care for them. Data were collected using a data collection form introducing socio-demographic characteristics and a semi-structured interview guide. A content analysis of the data was conducted using the induction method, and then, themes and sub-themes were identified. For patients with cancer at the end-of-life, 6 themes and 4 sub-themes were identified. These themes were “end of life, desperation, painless death, increased needs, feeling loved and quality care.” 4 themes and 3 sub-themes were identified for nurses. These themes were “increased care needs, providing quality death, multidisciplinary team approach and providing support.” In general, patients and nurses defined end-of-life care as a time when painless death is near, physical and psychological needs increase and team collaboration is absolutely necessary. It was also found that although nurses want to provide the necessary care, they are not able to do so due to excess workload. Thus, the result of this study will be shared with nurses and related institutions, and necessary training and cooperation will be planned to improve the quality of care provided to patients with cancer at the end-of-life by healthcare professionals.en
dc.description.sponsorshipHacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinasyon Birimitr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 3 1.3. Araştırma Soruları 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Yaşam Sonu Dönem Bakım 4 2.1.1. Yaşam Sonu Dönem Bakımın Tanımı ve Amacı 4 2.1.2. Yaşam Sonu Dönemde Bakım Hizmetleri 5 2.1.3. Yaşam Sonu Dönemdeki Hasta Gereksinimleri 7 2.1.4. Yaşam Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı 12 2.2. Donabedian Modeli 13 3. GEREÇ ve YÖNTEM 15 3.1. Araştırmanın Türü 15 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 15 3.3. Araştırmanın Katılımcıları ve Özellikleri 15 3.4. Araştırmaya Alınma Kriterleri 16 3.5. Araştırmanın Veri Toplama Araçları 16 3.5.1. Veri Toplama Formu 17 3.5.2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Rehberi 17 3.6. Araştırmanın Veri Toplama Süreci 18 3.7. Araştırmanın Veri Analizi 19 3.8. İnanırlılık (Trustworthiness) 19 3.9. Araştırmanın Etik Yönü 20 3.10. Araştırmanın Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları 20 4. BULGULAR 21 4.1. Çalışma Grubunun Sosyo-Demografik Özellikleri 21 4.2. Çalışma Grubuna İlişkin Temalar 23 4.2.1. Hastalar için Oluşturulan Ana ve Alt Temalar; 23 4.2.2. Hemşireler için Oluşturulan Ana ve Alt Temalar 27 5. TARTIŞMA 30 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 39 6.1. Sonuçlar 40 6.2. Öneriler 41 7. KAYNAKLAR 42 8. EKLER EK 1. Etik Kurul EK 2. Kurum İzni EK 3. Aydınlatılmış Onam Formu EK 4. Karnofsyk Skalası EK 5. Hasta ile İlgili Yarı Yapılandılmış Görüşme Rehberi EK-6 Hemşire ile İlgili Yarı Yapılandılmış Görüşme Rehberi EK-8 Palyatif Bakım Temel Eğitim Kursu Sertifikası EK-9 Ölüm Riski Yüksek Hastalarda Çalışma, Ölümle Yüzleşme Kursu Sertifikası 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectHastatr_TR
dc.subjectHasta gereksinimleri
dc.subjectHemşire
dc.subjectÖlüm
dc.subjectYaşam sonu dönem bakımı
dc.titleKanser Tanılı Hastalar ve Hemşirelerin Bakış Açısıyla Yaşam Sonu Dönem ve Bakımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, kanserli hastalar ve onlara bakım veren hemşirelerin yaşam sonu dönem bakıma ilişkin görüşlerinin belirlenerek hastaların bakım gereksinimlerinin giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma fenomenolojik bir araştırmadır ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde 05.09.2017-22.01.2018 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Yaşam sonu dönem kanser hastası olan 15 hasta ve bu hastalarla birebir ilgilenen 15 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada hasta ve hemşireler ile ilgili verilerin toplanmasında sosyo-demografik özelliklerini tanıtan veri toplama formu ve yarı yapılandırılmış görüşme rehberi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin tümevarım yöntemi ile içerik analizi yapılmış ve buna göre tema ve alt temalar belirlenmiştir. Yaşam sonu dönemdeki kanser tanılı hastalar için 6 tema ve 4 alt tema; bu hastalarla birebir ilgilenen hemşireler için 4 tema 3 alt tema oluşturulmuştur. Yaşam sonu dönemdeki kanserli hastalar için oluşturulan temalar: ‘‘hayatın bitmesi, çaresizlik, acısız ölüm, gereksinimlerin artması, önemsenme ve kaliteli bakım alma’’; bu hastalarla birebir ilgilenen hemşireler için oluşturulan temalar: ‘‘bakım gereksinimlerinin artması, kaliteli ölüm sağlama, multidisipliner ekip yaklaşımı ve destek sağlama’’ olarak belirlenmiştir. Hastalar ve hemşireler genel olarak yaşam sonu dönem ve bakımı ölümün yaklaştığı, acısız, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerin arttığı, bakımda mutlaka ekip işbirliğinin gerekli olduğu bir dönem olarak belirtmişlerdir. Ayrıca, hemşirelerin gerekli bakımı sağlamayı istemelerine rağmen, iş yükü fazlalığı nedeniyle bunu gerçekleştiremedikleri saptanmıştır. Bu nedenle çalışmanın sonucu, hemşirelerle ve ilgili kurumlarla paylaşılarak yaşam sonu bakım veren sağlık ekibinin bakım kalitesinin arttırılması için gerekli eğitimler planlanacak ve işbirliği sağlanacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.contributor.authorID10201280tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record