Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Semra
dc.contributor.authorSzeremy, Yeliz
dc.date.accessioned2018-07-26T13:42:05Z
dc.date.available2018-07-26T13:42:05Z
dc.date.issued2018-07-26
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.citationAtıf Analizitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4736
dc.description.abstractABSTRACT Szeremy, Y., Analyzing Turkish and Foreign Children’s Story Books Dealing with Health, Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Special Education, Master Thesis, Ankara, 2018. In this study, Turkish, English and French children's story books were examined within the context of child health and children's story books were analyzed to find out which health topics were presented in these story books. In accordance with this purpose, data were collected through “The Form of Analysing the Childrens’s Story Books (Theme: Health) developped by the researcher. This study was based on a sample of 96 Turkish, 32 English and 32 French children’s story books which were suitable for kids ages 4-8 and published between 2007-2017. In this study, descriptive survey model was used and document analysis was conducted to collect research data. Collected data were analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Studies) program. From the results of the evaluation, it was concluded that in the children’s story books, health topics such as oral and dental health, hand and body cleanse, physical activity and nutrition were mostly included. Apart from these health topics, 28 different health topic themes were figured out in analyzed children’s story books. There were a few children’s books with theme “cancer, diabetes, epilepsy" but fewer in number, thus it can be said, there is a need for more books which have these kinds of health topics. Key words: Children’s Literature, Health, Children’s story booksen
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii GRAFİKLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kapsam 1 1.2. Amaç 2 1.3. Varsayım 4 1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Çocuk ve Çocukluk 5 2.2. Çocuk Edebiyatı 6 2.2.1. Dünyada Çocuk Edebiyatı 7 2.2.2. Türk Çocuk Edebiyatı 9 2.2.3. İngiliz Çocuk Edebiyatı 11 2.2.4. Fransız Çocuk Edebiyatı 13 2.3. Türk Çocuk Edebiyatına Kazandırılan Çeviri Eserler 15 2.3.1. Erek – Odaklı Çeviri 18 2.3.2. Fransız Çocuk Edebiyatından Türk Çocuk Edebiyatına Kazandırılan İlk Çeviri Eserler: “Telemak” ve “La Fontaine Fablları” 20 2.3.3. İngiliz Çocuk Edebiyatından Türk Çocuk Edebiyatına Kazandırılan İlk Çeviri Eserler “Robinson Crusoe” ve “Gulliver’in Gezileri” 24 2.4. Çocuk Edebiyatı ve Kitaplarının İşlevleri 25 2.4.1. Özel Amaçla Yazılmış Resimli Çocuk Kitapları ve Eğitim Amaçlı Kullanımı 27 2.4.2. Çocuk Kitaplarında Sağlık Kavramı 29 2.5. Sağlık Eğitimi ve Erken Sağlık Eğitimi 32 2.5.1. Sağlık Okur Yazarlığı ve Erken Sağlık Okur Yazarlığı 34 3. GEREÇ VE YÖNTEM 38 3.1. Araştırmanın Modeli 38 3.2. Araştırmanın Evreni 39 3.3. Araştırmanın Örneklemi 39 3.4. Veri Toplama Aracı 40 3.5. Geçerlik ve Güvenirlik 41 3.6. Veri Toplama İşlemi 43 3.7. Verilerin Analizi 44 4. BULGULAR 45 4.1. İncelenen Öykü Kitaplarının Künye Bilgileri Yönünden Değerlendirilmesi 45 4.2. İncelenen Öykü Kitaplarının Hitap Ettikleri Yaş Aralığı Yönünden Değerlendirilmesi 51 4.3. İncelenen Öykü Kitaplarının Ek Bilgi İçermesi Yönünden Değerlendirilmesi 52 4.4. İncelenen Öykü Kitaplarının Fiziksel Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 54 4.5. İncelenen Öykü Kitaplarının Resimle Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 55 4.6. İncelenen Öykü Kitaplarının Ana Karakter Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 61 4.7. İncelenen Öykü Kitaplarının İçerik Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 69 4.8. İncelenen Öykü Kitaplarının Dil ve Anlatım Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 75 4.9. İncelenen Öykü Kitaplarının İşlenen Sağlık Konu ve Temalar Yönünden Değerlendirilmesi 80 5. TARTIŞMA 88 5.1. Künye Bilgileri ve Kitapların Çeviri Olması Açısından 88 5.2. Fiziksel Özellikleri Açısından 90 5.3. Resimleme Özellikleri Açısından 92 5.4. Karakter Özellikleri Açısından 93 5.5. İçerik Özellikleri Açısından 95 5.6. Dil ve Anlatım Özellikleri Açısından 97 5.7. İşlenen Konu ve Temalar Açısından 98 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 102 6.1. Sonuçlar 102 6.2. Öneriler 103 7. KAYNAKLAR 105 8. EKLER EK-1: Öykü Kitabı İnceleme Formu (Tema: Sağlık) EK-2: Türkçe Kitap Listesi EK-3: İngilizce Kitap Listesi EK-4: Fransızca Kitap Listesi 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuk Edebiyatıtr_TR
dc.subjectSağlık
dc.subjectÇocuk öykü kitapları
dc.titleSağlık Temasını İçeren Türkçe ve Yabancı Dillerdeki Çocuk Kitaplarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Szeremy, Y., Sağlık Temasını İçeren Türkçe ve Yabancı Dillerdeki Çocuk Kitaplarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu araştırmada Türkçe ve yabancı dillerde olan, Türkçe, İngilizce ve Fransızca resimli öykü kitapları, çocuk sağlığı teması kapsamında incelenmiş ve resimli çocuk öykü kitaplarında hangi sağlık konularına yer verildiği sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda, veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Öykü Kitabı İnceleme Formu (Tema: Sağlık)” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2007-2017 yılları arasında basılmış, 4-8 yaş arası çocuklar için uygun olduğu düşünülen 96 adet Türkçe, 32 adet İngilizce ve 32 adet Fransızca resimli öykü kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve erişilen resimli öykü kitaplarının incelenmesine yönelik doküman analizi yapılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara bakıldığında, çocuk öykü kitaplarında, en çok ağız ve diş sağlığı, el ve vücut temizliği, fiziksel aktivite, beslenme gibi sağlık konularına yer verildiği görülmüştür. Ayrıca bu sağlık konuları dışında, incelenen resimli çocuk öykü kitaplarında 28 farklı sağlık konu ve temasına yer verildiği bilgisine ulaşılmıştır. Araştırma dahilinde erişilebilen kitaplar arasında “kanser, diyabet, epilepsi” gibi farklı sağlık konularına yönelik çocuk öykü kitaplarının sınırlı sayıda olduğu görülmüştür ve dolayısıyla bu tip sağlık konularını işleyen kitapların daha çeşitli olması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Sağlık, Çocuk Öykü Kitaplarıtr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Eğitimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record