Show simple item record

dc.contributor.advisorBİLGİÇ, Pelin
dc.contributor.authorKIRCALI, Nagihan
dc.date.accessioned2018-07-27T10:36:39Z
dc.date.available2018-07-27T10:36:39Z
dc.date.issued2018-07-27
dc.date.submitted2018-07-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4737
dc.description.abstractKırcalı N., Assessment of the Relationship Between Dietary Magnesium Intake and Depression, Anxiety and Eating Behaviours, Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Master of Science Thesis in Community Nutrition, 2018. Mg is an essential mineral for the organism. Althouhg toxicity of Mg is rarely seen, inadequate intake is more common and is found to be associated with many diseases. The aim of this study was to determine the intake of dietary Mg in university students and the consumption of Mg rich foods and to define its relationship between depressive symptoms, anxiety and eating behaviors. This study included 386 university students who were not diagnosed with any psychiatric disorder and were not using Mg-containing nutritional supplements. A questionnaire of 7 sections including the general characteristics of participants, a food consumption frequency form containing Mg-rich foods, Beck Depression Scale, Beck Anxiety Scale, 24-hour retrospective food consumption form, physical activity record form and Dutch Eating Behaviour Questionnaire were applied face to face and weight, height and waist circumference was measured. Statistical analyzes were performed using SPSS IBM © version 23. The average Mg intake of participants whose intake was inadequate was 175,5±47,6 mg and 353,4±107,23 mg in participants whose Mg intake was adequate. The factors such as smoking, meal skipping, supplement use, weight, BMI, waist circumference, n-3, n-6 fatty acids and fiber intake were found to be related with Mg intake. (p <0.05). Dietary Mg intake was evaluated according to “Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi”, it was determined that the Mg requirements of the inadequate level of Mg intake were only 48,2 ± 12,09% of the requirements were met. It was concluded that depressive symtoms frequency was not found to be lower in the participants having adequate Mg intake (OR: 1,66, %95 Cl: 0,83-3,29, p=0,145), and anxiety, restricting eating, emotional eating and external eating behaviors had no relationsip with dietary Mg intake (p> 0.05).According to this researh there is no relationhip between adequate Mg intake and depression, anxiety and eating behaviours.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMagnezyumtr_TR
dc.subjectDepresyon
dc.subjectAnksiyete
dc.subjectYeme Davranışları
dc.titleDiyet Magnezyum Alımı ile Duygu Durum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetKırcalı N., Diyet Magnezyum Alımı ile Duygu Durum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplum Beslenmesi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Mg, organizma için esansiyel bir mineraldir. Toksikasyonu nadiren görülmekle birlikte yetersizliğine sık rastlanmakta ve pek çok hastalıkla ilişkili bulunmaktadır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde diyet Magnezyum alımının ve yüksek Mg içeren besinlerin tüketim sıklığının belirlenmesi, diyet Mg alımının; depresif semptomlar, anksiyete ve yeme davranışlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Bu çalışmaya, herhangi bir psikiyatrik hastalık teşhisi almamış, magnezyum içeren besin destek ürünü kullanmayan 386 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Katılımcılara genel özellikler, magnezyumdan zengin besinleri içeren bir besin tüketimi sıklık formu, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, 24 saatlik geriye dönük besin tüketim formu, fiziksel aktivite kayıt formu ve Hollanda Yeme Alışkanlıkları Anketi olmak üzere toplam 7 bölümden oluşan anket uygulanmış ve ağırlık, boy ve bel çevresi ölçümleri alınmıştır. İstatistiksel analizler SPSS IBM© versiyon 23 kullanılarak yapılmıştır. Yaşları ortanca değeri 22 (19-30) yıl olan katılımcıların ortalama Mg alımları yetersiz düzeyde Mg alanlarda ortalama 175,5±47,6 mg; yeterli düzeyde Mg alanlarda 353,4±107,23 mg olarak bulunmuştur. Magnezyum alımı ile sigara kullanımı, öğün atlama, Mg içermeyen besin desteği kullanımı, ağırlık, BKİ, bel çevresi, n-3, n-6 yağ asitleri ve posa alımı gibi faktörler arasında ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Mg alımı Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’ne göre değerlendirilmiş, yetersiz düzeyde Mg alanların gereksinimlerinin sadece %48,2±12,09’unu karşılayacak kadar Mg aldıkları saptanmıştır. Çalışma sonunda gereksinim düzeyinde Mg alan grupta depresif semptom görülme sıklığının değişmediği (OR: 1,66, %95 Cl: 0,83-3,29, p=0,145), anksiyete, kısıtlayıcı yeme, duygusal yeme ve dışsal yeme davranışları ile diyet Mg arasında ilişki olmadığı sonucu elde edilmiştir (p>0,05). Çalışma sonuçlarına göre diyetle gereksinim düzeyinde alınan Mg’nin duygu durumu ile herhangi bir ilişkisi yoktur.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID249173tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record