Show simple item record

dc.contributor.advisorKARADUMAN, Aynur Ayşe
dc.contributor.authorCENGİZ, Emre
dc.date.accessioned2018-08-13T11:20:29Z
dc.date.available2018-08-13T11:20:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-06
dc.identifier.citationCengiz, E. Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Tipine Göre Motor Fonksiyonların Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4763
dc.description.abstractThe aim of this study is comparision of motor functions according to motor functions in children with cerebral palsy (CP). 35 children with CP, an average age of 8,34 ± 3,38 years was included in the study. The cases were divided into two groups: oral (n = 19) and enteral (n = 16). Demographic information of the cases and CP subtype, nutritional status, prematurity status, recurrent lung infections, reflux and physical characteristics of the oral area were recorded. Levels of the gross motor skills were scaled with Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Gross motor functions were scored, chewing performances and oral intake status were recorded. Quality of life of the cases was rated. In addition, anxiety and depression levels of caregivers were assessed. It was found that children who were fed enterally had more abnormalities in physical properties of the oral area (p<0.05). In this study, GMFCS levels (p<0.05) were increased, motor functions (p<0.05) were decreased, chewing skills (p<0.05) and the oral intake status (p<0.001) were worsened in children fed enterally. It was observed that the children who were fed enterally had a significant decrease in the quality of life scores and the depressive symptoms of caregivers increased (p<0.05). There was no difference in anxiety symptoms (p>0.05). There was a relationship between feeding type and all subscores and total score (r=-0.591) of gross motor function measurement (p<0.001). As a result, ambulance level, chewing performance, oral intake status and oral structure disorders are worsened as well as motor skill levels and functions of enterally fed children. Also, the quality of life of children fed enterally is decreasing, depression signs of caregivers are increasing. Considering these results, adding programs such as oral motor rehabilitation, functional chewing training, and feeding-related family education to the standard rehabilitation of children with severe motor disorders with CP, are important for the rehabilitation of nutritional disorders. Key Words: Enteral Nutrition, Motor Skills, Cerebral Palsyen
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Yutma Fonksiyonu 4 2.1.1. Anatomik Gelişim 5 2.1.2. Yutma Fizyolojisi 6 2.1.3. Yutmanın Nöral Kontrolü 8 2.1.4. Yutma Fonksiyonunun Gelişimi 9 2.2. Serebral Palsi 12 2.2.1. Epidemiyoloji 12 2.2.2. Etyoloji Ve Patofizyoloji 13 2.2.3. Risk Faktörleri 13 2.2.4. Sınıflama 14 2.2.5. Serebral Palsi Klinik Tipleri 15 2.3. Serebral Palsili Çocuklarda Yutma ve Beslenme Bozuklukları 17 2.3.1. Serebral Palsili Çocuklarda Yutma ve Beslenme Bozukluklarının Değerlendirilmesi 19 2.3.2. Serebral Palside Beslenme Desteği 22 3. BİREYLER VE YÖNTEM 26 3.1. Bireyler 26 3.2. Yöntem 26 3.3. İstatistiksel Analiz 31 4. BULGULAR 32 5. TARTIŞMA 40 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 50 7. KAYNAKLAR 53 8. EKLER Ek 1 Onam Formları Ek 2 Genel Değerlendirme Formu Ek 3 Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü Ek 4 Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Ek 5 Beck Anksiyete Envanteri Ek 6 Beck Depresyon Envanteri Ek 7 Etik Kurul Onayı Ek 8 Orijinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEnteral Beslenmetr_TR
dc.subjectMotor Fonksiyon
dc.subjectSerebral Palsi
dc.titleSerebral Palsili Çocuklarda Beslenme Tipine Göre Motor Fonksiyonların Karşılaştırılması.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışma; Serebral palsili (SP) çocuklarda beslenme tipine göre motor fonksiyonların karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 8,34±3,38 yıl olan 35 SP’li çocuk dahil edildi. Olgular oral yolla beslenen (n=19) ve enteral yolla beslenen (n=16) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların demografik bilgileri, SP alt tipi, beslenme tipi, prematürite durumu, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu sayısı, reflü varlığı ve oral bölgenin fiziksel özellikleri kaydedildi. Olgular Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemine (KMFSS) göre seviyelendirildi. Olguların motor fonksiyon durumları, çiğneme performansları, oral alım durumları ve yaşam kaliteleri değerlendirildi. Bakım verenlerin anksiyete ve depresyon düzeyleri değerlendirildi. Enteral yolla beslenen çocuklarda oral bölgede fiziksel bozuklukların daha fazla olduğu görüldü (p<0.05). Enteral yolla beslenen çocukların çoğunlukla nonambulant çocuklardan oluştuğu (p<0.05), motor fonksiyon skorlarının düşük (p<0.05), çiğneme bozukluklarının daha fazla (p<0.05) ve oral alım durumlarının düşük seviyede (p<0.001) olduğu bulundu. Enteral yolla beslenen çocukların yaşam kalitesi skorlarının daha düşük olduğu ve bakım verenlerin depresyon düzeylerinin arttığı görüldü (p<0.05). Beslenme tipi ile motor fonksiyon arasında ilişki olduğu tespit edildi (r=-0.591). Sonuç olarak enteral yolla beslenen çocukların motor fonksiyonları ile birlikte ambulasyon seviyesi, çiğneme performansları, oral alım durumları azalmakta ve oral yapı bozukları da arttığı bulundu. Aynı zamanda çocukların yaşam kaliteleri azalmakta, bakım verenlerin depresyon düzeyleri arttığı görüldü. Ayrıca nazogastrik tüp uygulamasının literatürde belirtilenden daha uzun süre olduğu, gastrostomi gibi kullandığı belirlendi. Bu sonuçlar göz önüne alındığında şiddetli motor etkilenimi olan SP’li çocukların standart rehabilitasyon uygulamalarına oral motor rehabilitasyon, fonksiyonel çiğneme eğitimi, beslenme ilişkili aile eğitimi gibi programların eklenmesi, beslenme bozukluklarının rehabilitasyonun sağlanması açısından son derece önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID250657tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record