Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçıner, Ruhtan
dc.contributor.authorLivan, Hayrettin Furkan
dc.date.accessioned2018-08-28T06:18:57Z
dc.date.available2018-08-28T06:18:57Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4786
dc.description.abstractAristotle’s influence on Western political theory can also be seen in contemporary political theory from various aspects. Phronēsis is a key concept that makes Aristotle significant, precisely because it establishes ethics in an individual framework as well as politics within the framework of the polis – society, the state and rulers/legislators – as a whole. The dual face of phronēsis, on the one hand, reveals itself as an ethical responsibility that enables the individual how to act in the everyday life; on the other hand, it provides the individual to pursue a life based on virtue according to eudaimonia (happiness) as a state of decision of politics. The point of departure of the thesis is to do an epochal reading of the dual face of phronēsis which is located at the roots of contemporary political theory – ranging from biopolitics to hermeneutics, practical philosophy to deconstruction. The examination of historical and intellectual periodization that enables the epochal reading, and pyhsics and metaphysics that condition the ethical and political argumentation, are crucial elements that allow us to reach the main goal of the thesis. Thanks to such a reading, it is aimed make clear the differential character of the political which must be kept in connection with the state of decision.tr_TR
dc.description.tableofcontentsAristotle’s influence on Western political theory can also be seen in contemporary political theory from various aspects. Phronēsis is a key concept that makes Aristotle significant, precisely because it establishes ethics in an individual framework as well as politics within the framework of the polis – society, the state and rulers/legislators – as a whole. The dual face of phronēsis, on the one hand, reveals itself as an ethical responsibility that enables the individual how to act in the everyday life; on the other hand, it provides the individual to pursue a life based on virtue according to eudaimonia (happiness) as a state of decision of politics. The point of departure of the thesis is to do an epochal reading of the dual face of phronēsis which is located at the roots of contemporary political theory – ranging from biopolitics to hermeneutics, practical philosophy to deconstruction. The examination of historical and intellectual periodization that enables the epochal reading, and pyhsics and metaphysics that condition the ethical and political argumentation, are crucial elements that allow us to reach the main goal of the thesis. Thanks to such a reading, it is aimed make clear the differential character of the political which must be kept in connection with the state of decision.tr_TR
dc.description.tableofcontents1. BÖLÜM: ARİSTOTELYEN EPOKHĒ: TARİHSEL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE.....................................................................................................................10 1.1. ARİSTOTELES DÜŞÜNCESİNDE POLİS VE YURTTAŞLIK..................13 1.1.1. Polis, Yasa Yapıcılar ve Politik Rejimler ..........................................14 1.1.2. Aristoteles’te Politika ve Yurttaşlık...................................................20 1.2. PRESOKRATİKLERDEN PLATON’A: ERDEM VE BİLGELİK..............26 1.2.1. Presokratikler ve Aristoteles ..............................................................26 1.2.2. Platon: Aristotelyen İyinin Kaynakları ..............................................35 1.2.2.1. İdea ve Form………………………………………………..38 1.2.2.2. Etik ve Politika……………………………………………...41 2. BÖLÜM: ARİSTOTELYEN POLİTİKANIN METODOLOJİK ÇERÇEVESİ: METAFİZİK VE PHRONĒSİS...................................................................................47 2.1. METAFİZİK VE POLİTİKA.........................................................................47 2.1.1. Mevcudiyet ........................................................................................49 2.1.2. Devinim ve Zaman………………………………………………….61 2.1.3. Ontolojik Fark....................................................................................70 2.2. ARİSTOTELES DÜŞÜNCESİNDE PHRONĒSİS……………………….…….77 2.2.1. Sophia, Phronēsis ve Poïesis Ayrımı.................................................77 2.2.2. Politika ve Etik Metinlerinde Phronēsis ............................................84vi 3. BÖLÜM: PHRONĒSİS’İN İZİ ................................................................................92 3.1. PHRONĒSİS VE HAKİKÂT MESELESİ .....................................................92 3.1.1. Episteme ve Sophia ............................................................................93 3.1.2. Techne ve Poïesis.............................................................................104 3.2. PHRONĒSİS VE KARAR…………………………………………………112 3.2.1. Boulesis ve Prohairesis....................................................................113 3.2.2. Erdemler, Adalet ve Dostluk............................................................119 3.3. PHRONĒSİS VE TAMAMLANMIŞLIK MESELESİ…………………….126 3.3.1. Eudaimonia ve İyi............................................................................127 3.3.2. Bilgelik ve Politika: Ortak Yaşama Dair .........................................132tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPhronēsis, etik, politika, Aristoteles, erdem, eudaimonia, pratik felsefetr_TR
dc.subjectPhronēsis , ethics, politics, Aristotle, virtue, eudaimonia, practical philosophytr_TR
dc.titlePhronēsis: Aristoteles Düşüncesinde Etik ve Politika İlişkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetAristoteles, Batı düşünce geleneğinin kökenlerini inşa eden argümanlarıyla günümüzde de devam eden politika teorisi tartışmalarına bir çok açıdan etki etmektedir. Aristoteles’i önemli kılan kilit kavram olarak phronēsis, bireysel düzlemde etiği, polis – toplum, devlet, yöneticiler/yasa yapıcılar- düzleminde ise politikayı bir bütün olarak kurar. Phronēsisin ikili yüzü, bir tarafta bireyin her günkü yaşantı içinde nasıl eylemesi gerektiğine dair pratik failliği ifade eden etik sorumluluk meselesi olarak, diğer taraftan yurttaşların erdeme uygun bir yaşam sürmesini sağlayarak eudaimonia (mutluluk) amacına yönlendirecek politikanın karar vasfı olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmanın çıkış noktası, çağdaş politika teorisinin biyopolitikadan hermeneuitiğe, pratik felsefeden dekonstrüksiyona uzanan tartışmalarına kökensel anlamda kaynaklık eden phronēsisin ikili yapısını Aristoteles’in etik ve politika argümanlarında takip etmeyi sağlayacak epokhal bir okuma yapmaktır. Epokhal okumayı yapmayı sağlayacak tarihsel ve düşünsel dönemselliğin değerlendirilmesi ve etik ile politika argümanlarını temellendiren fizik ve metafizik tartışmaları da tezin amacına ulaşmasını sağlayacak önemli hususlardır. Böyle bir okuma sayesinde, karar vasfıyla sürekli irtibat halinde tutulması gereken politik olan tarifinin değişken muhtevasını anlaşılır kılmak amaçlanmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record