Show simple item record

dc.contributor.advisorBİLGİN, Sevil
dc.contributor.authorAYYILDIZ ÇİNAR, Sinem
dc.date.accessioned2018-08-31T08:45:46Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4799
dc.description.abstractThe aim of this study was to assess cardiopulmonary responses and effects of upper extremity exercises on functional level in intensive care unit patients. Thirty-five patients whom ages were 20-89 years were included in this study. Patients were divided in to two grups. Control group’s (n=20) interventions were classic physiotherapy interventions which include range of motion exercises, chest physiotherapy and mobilization. Treatment group’s interventions were classic physiotherapy and arm cycle ergometry training. Arm cycle ergometry training applied passively or actively, 20 minutes per day. To determine if arm ergometry exercise is safe for intensive care unit patients, we statisticaly analyzed cardiopulmonary responses, dyspnea, fatigue and arm fatigue of the first, second and the last day. Patients functional level and muscle strength assessed in admission and at discharge. In the first day of arm ergometry exercise, there was a significant difference in the respiratory rate, fatigue and arm fatigue (p<0.05) but there was no difference in heart rate, blood pressure, oxygen saturation (SpO₂) and dyspnea (p>0.05). In the second and last day there was difference in all the cardiopulmonary responses and fatigue, but there was no difference in dyspnea. There was no difference the cardiopulmonary responses, fatigue, arm fatigue and dyspnea in the first, second and the last day (p>0.05). There was no difference in data of the ergometry (p>0.05). Consequently, during the arm ergometry exercise cardiopulmonary responses were changed but the difference was between the safe limits. Further randomised controlled study with increased sample size is needed.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectYoğun bakımtr_TR
dc.subjectüst ekstremite
dc.subjectegzersiz eğitimi
dc.subjectfonksiyonel düzey
dc.subjectkardiopulmoner yanıtlar
dc.titleYoğun Bakım Hastalarında Uygulanan Üst Ekstremite Eğitiminin Kardiyopulmoner Yanıtlar ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetYoğun bakımda yatan hastalarda kol ergometresi egzersiz eğitiminin fonksiyonel durum ve kas kuvvetindeki azalmayı önlemek veya azaltmak için güvenli ve etkili bir müdahale olup olmadığını araştırmak amaçlandı. Çalışmaya yaşları 20-89 yıl arasında değişen 35 hasta dahil edildi. Hastalar, normal eklem hareketleri, solunum fizyoterapisi ve mobilizasyon programından oluşan klasik fizyoterapi uygulanan kontrol grubu (n=20) ve klasik fizyoterapiye ek olarak kol ergometresi kullanılarak 20 dakika/gün süreyle pasif veya aktif bir egzersiz eğitimi uygulanan tedavi grubu (n=15) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kol ergometresi egzersiz eğitiminin güvenli olup olmadığını belirlemek için eğitimin birinci, ikinci ve taburculuk günü (son egzersiz seansı) kardiyopulmoner yanıtlar, nefes darlığı, genel ve kol yorgunluk algısı ile kol ergometresi cihazının kaydettiği eğitim verileri istatistiksel olarak analiz edildi. Hastaların fonksiyonel durum ve kas kuvveti yoğun bakıma yatışlarında ve taburculukta değerlendirildi. Kol ergometre egzersiz eğitiminin 1. günü hastaların solunum frekansları, genel ve kol yorgunlukları anlamlı bir değişim gösterirken (p<0,05); kalp hızı, kan basıncı, oksijen satürasyonu (SpO2) ve nefes darlığı değişmedi (p>0,05). 2. ve sonuncu gün tüm kardioyopulmoner yanıtlar ve yorgunluk algısında anlamlı bir değişim izlenirken (p<0,05), nefes darlığı görülmedi (p>0,05). 1., 2. ve sonuncu gün kaydedilen kardiyopulmoner yanıtlar, nefes darlığı ve yorgunluk algısı birbirine benzerdi (p>0.05). Kol ergometresi eğitiminin birinci, ikinci ve sonuncu günü cihazın kaydettiği eğitim verilerinin değişiklik göstermediği saptandı (p>0,05). Her iki grubun ambulasyon skoru, Barthel İndeksi, fiziksel fonksiyon ve kas kuvvet değerlerinde anlamlı bir artış saptandı (p<0,05), ancak iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak, kol ergometresi egzersiz eğitimi sırasında kardiyopulmoner yanıtlar değişiklik göstermiş olmasına rağmen, bu değişim güvenli sınırlar içerisinde idi. Yoğun bakım ünitesi'nde kol ergometresi egzersiz eğitiminin günlük olarak uygulanabilirliği mümkün ve güvenlidir. Randomize ve kontrollü çalışmalarda kol ergometre eğitiminin etkinliğinin daha fazla sayıda hastada araştırılmasının yararlı olacağı görüşüne varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-03-05T08:45:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record