Show simple item record

dc.contributor.advisorKeyf, Filiz
dc.contributor.authorŞanver, Ahmet
dc.date.accessioned2018-09-07T11:16:44Z
dc.date.available2018-09-07T11:16:44Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-11-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4817
dc.description.abstractRemovable partial or full dentures have been used for many years for the rehabilitation of edentulous patients. Color stability is an important measurement to consider for long-term protection of the aesthetic of the denture. Cleansing agents or methods may disrupt the surface morphology of the acrylics or cause whitening of the acrylic and corrosion or black staining on the metal parts of the denture. The purpose of this study is to compare the color stability of acrylic base materials treated with different denture cleansing solutions under in vitro conditions. For this purpose, 40 acrylic discs from eight brands, for a total of 320 specimens were prepared, each with a diameter of 15 mm and thickness of 2 mm treated with four thermally polymerized (meliodent heat cure, paladent 20, procryla and rodex) and four chemically polymerized (meliodent rapid repair, paladent rr, panacryl and takilon) acrylic base materials. Only one side of the specimens was polished to imitate the denture base. Ten samples from each acrylic brand were stored in three different denture cleaning solutions in accordance with the manufacturer's instructions. This process was repeated every day for 90 days long. 10 samples from each brand were kept in the control group water. At the end of 90 days, the color of the samples was measured using a spectrophotometer. ΔE values were calculated according to the CIE Lab color system. For statistical analysis, IBM SPSS Statistics 23.0 was used. As a result, the color change was observed in all samples. The color change in the chemically polymerized Takilon acrylic materials and thermally polymerized Rodex with the 1% sodium hypochlorite solution and thermally polymerized Paladent acrylic materials with the Protefix solution was found statistically significant when compared to control group in water. The color change on the unpolished surface was more in the vast majority of samples. Heat-polymerized Meliodent and chemically polymerized Takilon materials kept in Protefix solution showed significantly more coloring on non-polished surfaces than polished surfaces. The color change between the polished and non-polished surfaces of other acrylic materials was not found statistically significant.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Polimerler 4 2.1.1. Polimerlerin Yapısı 4 2.1.2. Polimerizasyon ve Polimerizasyon Tipleri 6 2.2. Protez Kaide Maddeleri 7 2.2.1. Tanım ve Tarihsel Gelişim 7 2.2.2. Protez Kaide Maddelerinde Bulunması Gereken Özellikler 8 2.2.3. Protez Kaide Maddelerinin Sınıflandırılması 9 2.2.4. Modifiye Edilmiş Protez Kaide Maddeleri 14 2.3. Protez Hijyeni ve Temizleme Yöntemleri 17 2.3.1. Mekanik Yöntemler 21 2.3.2. Kimyasal Yöntemler 22 2.3.3. Protez Temizleme Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı 25 2.3.4. Temizleme Yöntemlerinin Protez Kaide Maddelerinin Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri 25 2.4. Işık ve Renk 27 2.4.1. Renk Sistemleri 29 2.4.2. Işık ve Renk ile İlgili Temel Kavramlar 34 2.4.3. Renk Değişimi 37 2.4.4. Renk Ölçümü ve Renk Ölçümünde Kullanılan Aygıtlar 38 3. GEREÇ ve YÖNTEM 42 3.1. Kullanılan Materyaller 42 3.1.1. Protez Kaide Materyalleri 42 3.1.2. Protez Temizleme Solüsyonları 47 3.2. Örnek Gruplarının Oluşturulması 47 3.3. Protez Temizleme Solüsyonlarının Hazırlanması 49 3.4. Temizleme Solüsyonlarında Bekletme İşlemleri 49 3.5. Renk Ölçümü 49 3.6. İstatistiksel Analizler 50 4. BULGULAR 51 5. TARTIŞMA 92 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 97 7. KAYNAKLAR 98 8. ÖZGEÇMİŞ 109tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAkrilik Kaide Materyalitr_TR
dc.subjectRenk Stabilitesi
dc.subjectProtez Temizleme Solüsyonu
dc.titleFarklı Protez Temizleme Solüsyonları ile Muamele Edilen Akrilik Kaide Materyallerinin Renk Stabilitelerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHareketli bölümlü veya tam protezler dişsiz hastaların rehabilitasyonunda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Protezin estetiğinin uzun dönemli korunması için renk stabilitesi, dikkate alınması gereken önemli bir ölçüttür. Temizleyici maddeler veya yöntemler akriliklerin yüzey morfolojisini bozabilir veya akriliğin beyazlamasına, protezin metal bölümlerinin ise kararmasına veya korozyona uğramasına yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı protez temizleme solüsyonlarıyla muamele edilen akrilik kaide materyallerinin, renk stabilitelerinin in vitro koşullarda karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada dört adet ısı ile polimerize olan (meliodent heat cure, paladent 20, procryla ve rodex), dört adet kimyasal yolla polimerize olan (meliodent rapid repair, paladent rr, panacryl ve takilon) toplam sekiz akrilik kaide materyali kullanılarak 2 mm kalınlığa ve 15 mm çapa sahip disk şeklinde, her bir akrilik markasından 40 adet olmak üzere toplamda 320 adet örnek hazırlanmıştır. Protez kaidesini taklit etmek amacıyla örneklerin sadece tek yüzü polisajlanmıştır. Her akrilik markasından 10’ar örnek üç farklı protez temizleme solüsyonunda üretici firma talimatlarına uygun sürede bekletilmiştir. Bu işlem 90 gün süre ile her gün için tekrar edilmiştir. Her markadan 10’ar örnek ise kontrol grubu olan suda bekletilmiştir. Doksan günün sonunda spektrofotometre cihazı kullanılarak örneklerin renk ölçümü yapılmıştır. CIE Lab renk sistemine göre ΔE değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 23.0 paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak tüm örneklerde renk değişimi gözlenmiştir. Protefix solüsyonunda bekletilen ısı ile polimerize olan Paladent akrilik materyalinde ve %1’lik sodyum hipoklorit solüsyonunda bekletilen ısı ile polimerize olan Rodex ve kimyasal yolla polimerize olan Takilon akrilik materyallerinde renk değişimi daha fazla olmuştur. Bu değişim kontrol grubu olan su ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Örneklerin büyük çoğunluğunda polisajsız yüzeylerde renk değişimi daha fazladır. Isı ile polimerize olan Meliodent ve kimyasal yolla polimerize olan Takilon materyallerinin Protefix solüsyonunda bekleyen örneklerinde polisajsız yüzeylerde, polisajlı yüzeylere göre anlamlı derecede daha fazla renklenme görülmüştür. Diğer akrilik materyallerin polisajlı ve polisajsız yüzeyleri arasındaki renk değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.contributor.authorID207983tr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record