Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükyazıcı, Murat
dc.contributor.authorBakar, Özer
dc.date.accessioned2018-09-13T06:54:03Z
dc.date.available2018-09-13T06:54:03Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4867
dc.description.abstractIn this study, the AR (1) model was used for the interest rate which is one of the two basic variables that used in calculating the net single premium of the annuity. For the years between 2005-2018, government debt securities, dolar and stocks annual real returns were examined which was obtained from Turkey Statistical Institute (TUIK). These returns are weighted with certain ratios, yielding low and high risk return rate ratios. Then, AR (1) model was created by using these real returns and the real rates of return for the coming years were estimated. For life probabilities of individuals which is the other basic variable, the life probabilities that vary according to age and years obtained from the dynamic life table which is generated from the project made in Turkey called "Creating the Insured and Anüitant Life Tables and Projections". The net single premiums of joint life and last surviving annuities in multiple life annuities have been calculated under the assumptions of independence and dependence between spouses future life times with dynamic and static life probabilities. These values calculated with Monte Carlo simulation method and results are compared. According to the results, in case of dependence of life time, the net single premium of the joint life whole annuity is higher than that of independence, whereas the survivorship whole annuity gives lower results under dependency than the net single premium in independence case. The reason is when positive dependence is accepted among the spouses, the possibility of life increases if the other spouse is alive, while the possibility of life decreases if the other spouse is dead. If the interest rate is stochastic, the net single premiums show higher results. In annuity calculations made with tables that includes the risk of longevity, the net single premiums are higher than the net single premiums calculated according to the table without the risk of longevity.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET i ABSTRACT iv TEŞEKKÜR vii İÇİNDEKİLER viii ŞEKİLLER x ÇİZELGELER xi SİMGELER VE KISALTMALAR xii 1. GİRİŞ 1 1.1. Giriş 1 1.2. Önceki Çalışmalar 4 2. GENEL BİLGİLER 11 2.1. Stokastik Faiz Oranı Modeli 11 2.2. Uzun Ömürlülük Riski 12 2.3. Kopula Bağımlılık Modeli 14 3. ÇOKLU HAYAT ANÜİTELERİ 18 3.1. Çoklu Yaşam Durumu 18 3.2. Gelecek Yaşam Sürelerinin Bağımsızlığı Durumunda Çoklu Hayat Anüiteleri 21 3.2.1. Birleşik Yaşam Durumunda Çoklu Hayat Anüitesi 21 3.2.2. Son Yaşayan Durumunda Çoklu Hayat Anüitesi 23 3.3. Gelecek Yaşam Sürelerinin Bağımlılığı Durumunda Çoklu Hayat Anüiteleri 25 3.3.1. Birleşik Hayat Anüitesinin Kopula Fonksiyonu Yardımıyla Hesaplanması 25 3.3.2. Son Yaşayan Anüitesinin Kopula Fonksiyonu Yardımıyla Hesaplanması 25 4. BENZETİM YÖNTEMİ İLE ÇOKLU HAYAT ANÜİTELERİNİN NET TEK PRİMİNİN HESAPLANMASI 27 4.1. Hesaplamalarda Kullanılacak Parametreler 27 4.1.1. Getiri Oranı Modeli 27 4.1.2. Uzun Ömürlülük Modeli 29 4.1.3. Kopula Bağımlılık Modeli 31 4.2. Uzun Ömürlülük Riski ile Hesaplanan Net Tek Primler 31 4.2.1. Birleşik Tam Hayat Anüitesi için Net Tek Primler 32 4.2.2. Son Yaşayan Tam Hayat Anüitesi için Net Tek Primler 33 4.3. Uzun Ömürlülük Riski Olmadan Hesaplanan Net Tek Primler 34 4.3.1. Birleşik Tam Hayat Anüitesi için Net Tek Primler 34 4.3.2. Son Yaşayan Tam Hayat Anüitesi için Net Tek Primler 35 4.4. Uzun Ömürlülük Riskinin Net Tek Primlere Etkisi 36 4.4.1. Uzun Ömürlülük Riskinin Birleşik Tam Hayat Anüitesinin Net Tek Primlerine Etkisi 37 4.4.2. Uzun Ömürlülük Riskinin Son Yaşayan Tam Hayat Anüitesinin Net Tek Primlerine Etkisi 38 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 40 KAYNAKLAR 42 ÖZGEÇMİŞ 49tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUzun Ömürlülük Riski
dc.subjectMonte-Carlo Benzetimi
dc.subjectÇoklu Hayat Anüiteleri
dc.subjectStokastik Getiri Oranı
dc.subjectStokastik Ölümlülük
dc.subjectOtoregresif Süreç
dc.subjectKopula Bağımlılık
dc.titleBağımlı Çoklu Hayat Anüitelerinde Uzun Ömürlülük Riskinin Stokastik Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada anüitenin net tek priminin hesaplanmasında kullanılacak iki temel değişkenden faiz oranı için AR(1) modeli kullanılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TUİK) elde edilen 2005-2018 yılı arasındaki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), dolar ve hisse senedinin yıllık reel getirileri incelenmiştir. Bu getiriler belli oranlarla ağırlıklandırılarak düşük ve yüksek riskli reel getiri oran serileri elde edilmiştir. Daha sonra bu reel getiriler kullanılarak AR(1) modeli oluşturulmuş ve gelecek yıllara ilişkin reel getiri oranları tahmin edilmiştir. Diğer temel değişken olan yaşam olasılığı için ise 2017 yılında "Türkiye Sigortalı ve Anüitant Hayat Tablolarının Oluşturulması ve Projeksiyonları" projesi ile oluşturulan anüitant uzun ömürlülük riskini içeren dinamik hayat tablolarından yaşlara ve yıllara göre değişen yaşam olasılıkları kullanılmıştır. Çoklu hayat anüitelerinde birleşik yaşam ve son yaşayan anüitelerinin net tek primleri, dinamik ve statik yaşam olasılıkları ile eşlerin gelecek yaşam süreleri arasında bağımsızlık ve bağımlılık varsayımları altında hesaplanmıştır. Monte Carlo benzetim yöntemi yardımıyla hesaplanan bu değerler karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bulunan sonuçlara göre gelecek gelecek yaşam sürelerinin bağımlılığı durumunda birleşik tam hayat anüitesinin net tek primi bağımsızlık durumuna göre daha yüksek iken, son yaşayan anüitesinin bağımlılık durumunda net tek primi bağımsızlık durumuna göre daha düşük sonuçlar vermektedir. Bunun nedeni eşler arasında pozitif bağımlılık kabul edildiğinde bireylerden birinin yaşaması durumu, diğerinin yaşam olasılığını arttırırken, eşlerden biri öldüğünde diğer eşin yaşam olasılığını düşürmesidir. Faiz oranının stokastik olması durumunda ise net tek primlerin daha yüksek sonuçlar verdiği görülmüştür. Uzun ömürlülük riskini içeren tablolarla yapılan anüite hesaplamalarında ise net tek primler uzun ömürlülük riskini içermeyen tablolara göre hesaplanan net tek primlerden daha yüksektir.tr_TR
dc.contributor.departmentAktüerya Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID189438tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record