Show simple item record

dc.contributor.advisorŞengül, Hatice
dc.contributor.authorMarşan, Dilem
dc.date.accessioned2018-09-13T07:06:58Z
dc.date.available2018-09-13T07:06:58Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4903
dc.description.abstractThere is no clear information on the type of behavior quantum dots will exhibit in the environment as it is a new technology. It is vital to assess the behavior and potential risks of quantum dots in different environmental media. to determine environmental impacts. Current studies have focused on exploring the behavior of different structures of CdSe quantum dots that is the most prevanlently used type of quantum dot with the best performance. As widely used cadmium- based quantum dots contain heavy metals with carcinogenic effect is likely a threat to the environment and human health. For this reason, there is a transition towards the use of cadmium- free quantum dots as required by environmental legislation. Two of the most prominent quantum dots types competing with CdSe Qdots are InP/ZnS, CuInS/ZnS quantum dots. In this study, the behavior of CdSe/ZnS and InP/ZnS, CuInS/ZnS quantum dots coated with three different ligands (oleic acid, oleylamine, octadecylamine) were examined for different environmental conditions (humic acid content, pH value and ionic strength). The literature in this area shows that quantity of natural organic matter in water, type of ligand selected, pH and ionic strength are important factors for both phase transfer and behavior in the aquatic environment. Since the release of ions and their mobility in the environment are important after these metals in the semiconductor structure are released in the environment, the rate and speed of release, which is the result of the destabilization of quantum particles and subsequent degradation of their crystal structure, were compared within the scope of the study. The aim of the study is to further advance the scientific knowledge necessary to evaluate environmental effects of quantum dots. The resullts show that the presence of humic acid representing the Natural Organic Matter (NOM) in the aquatic environment is essential for the phase transfer to take place and that the presence of NOM - even in the lowest concentration enable phase transfer Among the three coating ligands studied, oleic acid was found to be transferred more rapidly than the other two types of ligands. The change in the value of the amine group and the oleic acid relative to the pH level significantly influences behavior and makes pH an important variable amongof medium properties. It was observed that the pH value decreases and the transition speed increases in the presence of KCl.tr_TR
dc.description.sponsorshipTÜBİTAKtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKuantum Partikülleri
dc.subjectKadmiyum İçermeyen Kuantum Partikülleri
dc.subjectFaz Trasferi
dc.subjectKuantum Partiküllerinin Sudaki Akıbeti Ve Taşınımı
dc.titleInp/Zns Cuıns Kuantum Partikülleri İle Cdse/Zns Kuantum Partiküllerinin Faz Transferinin Farklı Çevresel Koşullarda Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHenüz yeni bir teknoloji olması nedeniyle kuantum partiküllerinin çevresel ortamlarda ne tür davranışlar sergileyeceği konusunda net bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle, çevresel etkilerinin belirlenmesi için farklı çevresel ortamlarda ve koşullarda davranışlarının ve potansiyel risklerinin değerlendirilmesi gereklidir. Mevcut çalışmalar en iyi performansa sahip olan CdSe kuantum partiküllerinin farklı yapılarına ait davranışın ortaya çıkarılmasına odaklanmıştır. Verim açısından uygun olması nedeniyle, yaygın olarak kullanılan kadmiyum içeren kuantum partiküllerinin kanserojen etkiye sahip ağır metal olarak sınıflandırılması, çevreye ve insan sağlığına tehlike olarak görülmektedir ve bu sebeple çevre mevzuatları gereği kadmiyum içermeyen kuantum partiküllerinin kullanımına doğru bir geçiş dönemi yaşanmaktadır. CdSe ile rekabet eden, öne çıkan iki kuantum partikül çeşidi InP/ZnS, CuInS/ZnS kuantum partikülleridir. Bu çalışmada, üç farklı ligand ile kaplanmış (oleik asit, oleylamin, oktadesilamin), CdSe/ZnS ile InP/ZnS, CuInS/ZnS kuantum partiküllerinin organik fazdan su fazına geçiş hızı incelenerek, farklı yapılar için ve ortam koşullarında (HA içeriği, pH değerleri ve iyonik güç) davranışları karşılaştırılmıştır. Bu konudaki mevcut çalışmalarda, sudaki doğal organik madde miktarı, ligandlar, pH, iyonik güç gibi koşulların kuantum partiküllerinin hem faz transferinde hem de su ortamında davranışında önemli olduğu bulunmuştur. Yarıiletken yapıda bulunan metallerin çevresel ortamda serbest hale geçerek süzülmesi ve ortamda mobilitesi önemli olduğu için kuantum partiküllerini stabilitesinin ve kristal yapısının bozulması sonucu bulunduğu çözeltiye süzülme oranı ve hızı da incelenen yapılar için çalışma kapsamında karşılaştırılmıştır. Çalışmanın hedefi kuantum partiküllerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve bulgulara ulaşmaktır. Yapılan çalışmanın sonucunda, faz transferinin gerçekleşmesi için sucul ortamdaki DOM’ u temsil eden hümik aside ihtiyaç olduğu, en düşük derişimde dahi hümik asit varlığında geçiş gözlendiği dolayısıyla literatürü destekler nitelikte suda DOM varlığının ve kompozisyonun önemli olduğu anlaşılmıştır. Kaplama ligandları arasında, oleik asidin daha hızlı transfer edildiği belirlenmiştir. Amin grubunun ve oleik asidin pH seviyesine göre değerliğinin değişmesi ve davranışı önemli ölçüde etkilemesi ortam koşullarından pH'ı önemli bir değişken yapmaktadır. pH değerinin düşmesiyle ve KCl varlığında geçiş hızının arttığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record