Show simple item record

dc.contributor.advisorAKSOY, Cemalettin
dc.contributor.authorMUTLU, Ersin
dc.date.accessioned2018-09-27T06:57:58Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.citationPes ekinovarus, Dimeglio, Ponseti yöntemi, konservatif tedavitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4940
dc.descriptionPes ekinovarus, Dimeglio, Ponseti yöntemitr_TR
dc.description.abstractABSTRACT Mutlu, E., Assessment of Early Achillotomy in the Newborn Idiopathic Pes Equinovarus According to Dimeglio Classification, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Orthopaedics and Traumatology. Ankara 2018. Ponseti method is gold standard in congenital pes equinovarus (PEV) treatment. The classical Ponseti method consists of tenotomy of the achilles tendon following serial casting. In this study, we aimed to evaluate the clinical and radiological results of early achillotomy which was applied before Ponseti plastering in untreated newborns with typical PEV deformities and to investigate the effect of early achillotomy on the number of casting. Thirty patients (43 feet) were treated with early achillotomy and Ponseti plastering technique. Four patients (6 feet) were removed from the study due to teratological PEV. PEV deformities were evaluated using the Dimeglio classification. The study group included those with Dimeglio type 3 and type 4 deformities. Unlike the classical Ponseti method, pre-cast achillotomy was performed in the treatment. In the follow-up period, the patients were plastered with Ponseti method. After the plastering, the patients’ treatment continued with the foot abduction splints. Follow-up of the foot deformities were assessed with the Dimeglio scoring clinically, and with lateral talocalcaneal and tibiocalcaneal angles radiologically. The median age of the patients at the time of the achillotomy was 14 days (4-37 days). Twenty of the patients were male and 6 were female. There were 11 bilateral and 15 unilateral deformities. The average follow-up period was 12 months (7-18 months). The mean Dimeglio score before the achillotomy was 14.4 (11-16) for the right feet and 13.6 (10-16) for the left feet. At the 6th month follow-up the last Dimeglio scores were 4.2 (4-6) for the right feet and 4.2 (4-6) for the left feet. The mean casting number was 3.8  0.4 for right feet and 3.7  0.4 for left feet. The mean talocalcaneal angle was 24  8.2 degrees for the right feet and 27  8.2 degrees for the left feet. The mean tibiocalcaneal angle was 69.1  12.9 for the right feet and 72  14 degrees for the left feet. Idiopathic PEV with early achillotomy and Ponseti plaster technique can achieve effective clinical and radiological results. The number of casting was decreased when compared with the classical Ponseti plastering technique in the literature. This case is time-saving, reduces the cost of the therapy and also the concerns of the parents about the treatment. Keywords: Pes equinovarus, Dimeglio, Ponseti method, conservative treatmenten
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER KISALTMALAR DİZİNİ viii ŞEKİLLER DİZİNİ ix TABLOLAR DİZİNİ xi 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. İnsidans 2 2.2. Etiyoloji 2 2.2.1. Genetik 2 2.2.2. İntrauterin Faktörler 2 2.2.3. Mevsimsel Varyasyonlar 3 2.2.4. Histolojik Anomaliler 3 2.2.5. Vasküler Anomaliler 3 2.2.6. Anomalili Kaslar 3 2.2.7. Nörojenik Teori 3 2.3. Anatomi-Patolojik Anatomi 4 2.3.1 Kemikteki Patoanatomik Değişiklikler 5 2.3.2. Yumuşak Dokudaki Patoanatomik Değişiklikler 9 2.4. Biyomekanik 10 2.5. Tanı 10 2.5.1. Fizik Muayene: 10 2.5.2. Ayırıcı Tanı 12 2.6. Radyolojik Değerlendirme 12 2.7. Sınıflama 18 2.7.1. Dimeglio Sınıflaması: 18 2.7.2. Pirani Deformite Skoru 21 2.8. Tedavi 22 2.8.1. Cerrahi Dışı Tedavi: 22 2.8.2. Cerrahi Tedavi 38 3. OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 40 3.1. Giriş 40 3.2. Gereç Ve Yöntemler 41 4. BULGULAR 46 5. TARTIŞMA 49 6. SONUÇ VE ÇIKARIMLAR 53 7. KAYNAKLAR 54tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPes ekinovarustr_TR
dc.subjectDimeglio
dc.subjectPonseti yöntemi
dc.subjectkonservatif tedavi
dc.titleİdiyopatik Pes Ekinovaruslu Yenidoğanlarda Erken Yapılan Aşilotominin Dimeglio Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesitr_TR
dc.typemedicineThesisen
dc.description.ozetÖZET Mutlu, E., İdiopatik Pes Ekinovaruslu Yenidoğanlarda Erken Yapılan Aşilotominin Dimeglio Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Tezi. Ankara 2018. Ponseti yöntemi konjenital pes ekinovarus (PEV) tedavisinde altın standarttır. Klasik ponseti yöntemi, alçılama ve sonrasında uygulanan aşil tendonu tenotomisinden oluşur. Bu çalışmada daha önce tedavi uygulanmamış tipik PEV deformitesine sahip yenidoğanlarda, aşilotomiyi takip eden Ponseti alçılama sonuçlarını klinik ve radyolojik olarak değerlendirmek ve erken aşilotominin alçılama sayısı üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Otuz hasta (43 ayak) erken aşilotomi ve Ponseti alçılama tekniği uygulanarak tedavi edildi. 4 hasta (6 ayak) teratolojik PEV nedeniyle çalışmadan çıkartıldı. PEV deformitesi Dimeglio sınıflaması kullanılarak değerlendirildi. Çalışma grubuna Dimeglio Tip 3 ve Tip 4 deformitesi olanlar dahil edildi. Tedavide klasik Ponseti yönteminden farklı olarak alçılama öncesinde aşilotomi yapıldı. Takip eden süreçte hastalara Ponseti yöntemiyle alçılama uygulandı. Alçılamadan sonra hastaların tedavisine ayak abdüksiyon ateli ile devam edildi. Takipte ayak deformiteleri klinik olarak Dimeglio puanlaması ile, radyolojik olarak ise lateral talokalkaneal ve tibiokalkaneal açılar ölçülerek değerlendirildi. Hastaların aşilotomi zamanındaki ortalama yaşı 14 gündü (4-37 gün). Hastaların 20’si erkek 6’sı kızdı. Hastaların 11 tanesinde bilateral, 15 tanesinde tek taraflı deformite vardı. Ortalama takip süremiz 12 aydı (7-18 ay). Aşilotomi öncesi ortalama Dimeglio skoru sağ ayaklar için 14.4 (11-16) sol ayaklar için 13.6 (10-16) idi. 6. Ay takipte son Dimeglio skorları sağ ayaklar için 4.2 (4-6) sol ayaklar için 4.2 (4-6) idi. Ortalama alçılama sayısı sağ ayaklar için 3.8  0.4, sol ayaklar için 3.7  0.4 idi. Ortalama talokalkaneal açı sağ ayaklar için 24,8  8.7 sol ayaklar için 27  8.2 dereceydi. Ortalama tibiokalkaneal açı sağ ayaklar için 69.1  12.9 sol ayaklar için 72  14 derece idi. İdiyopatik PEV’de erken aşilotomi ve takibinde uygulanan Ponseti alçılama tekniği ile klinik ve radyolojik olarak etkin düzelme elde edilebilir. Alçı sayısı literatürde klasik Ponseti alçılama tekniği ile kıyaslandığında azalmaktadır. Bu durum hekime zaman kazandırır, maliyet ve ebeveyn endişesinin azalmasına olanak sağlar. Anahtar Kelimeler: Pes ekinovarus, Dimeglio, Ponseti yöntemi, konservatif tedavitr_TR
dc.contributor.departmentOrtopedi ve Travmatolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record