Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan Özünlü, Emine
dc.contributor.authorAydın, Kenan
dc.date.accessioned2018-09-28T08:30:34Z
dc.date.available2018-09-28T08:30:34Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.citationAYDIN, Kenan. Arhavi Kazası’nda İskân ve Nüfus (1486-1583), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4970
dc.description.abstractAYDIN, Kenan. Settlement and Population in Arhavi Town (1486-1583), Master‟s Thesis, Ankara, 2018 The Ottoman State established its own hegemony over a very large territory in which different communities from different cultural, ethnic and religious backgrounds lived together. It gave great importance to the system for counting the population in order to rule the territory under its own authority in a best manner possible. The system for counting the population was used with different names such as cadastral record books or population books. Today it is also an important historical source for the studies related with population and settlement. In this context the study aims to determine the population, settlement and the continuity of settlement locations in Arhavi between the years of 1486-1583. For this purpose detailed cadastral record books, brief books, brief account books, and population books were examined as an important source in terms of the Ottoman history of population and settlement. At the end of the examination the obtained findings show that Arhavi was affected by the ongoing struggle for domination between The Ottoman State, Safavids and Georgian principalities in the Caucasian territory. However, the findings also indicate that Arhavi and its affiliated villages kept their names without any changes between the years of 1486-1583. Moreover the findings points that the ongoing struggles for domination in the region led to some population movements (migration). The Muslim and non-Muslim population movements in the region which is located among Fındıklı, Arhavi and Hopa between the years 1564 and 1583 can be exemplified to this. The data obtained from the research also indicates that there are more questions needed to be answered regarding the history of the region. Key Words XV th century, XVI th century, Arhavi, Cadastral record books, Population, Settlement, The Ottoman Statetr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY İ BİLDİRİM İİ YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………...........İİİ ETİK BEYAN İV TEŞEKKÜR V ÖZET Vİ ABSTRACT Vİİ İÇİNDEKİLER Vİİİ KISALTMALAR DİZİNİ X TABLOLAR DİZİNİ Xİİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 1.GİRİŞ 1 1.1. KONU, AMAÇ VE YÖNTEM 1 1.2. ARŞİV KAYNAKLARI VE MODERN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA 3 İKİNCİ BÖLÜM 15 2. ARHAVİ KAZASINA GENEL BİR BAKIŞ 15 2.1. İKLİM VE COĞRAFİ YAPI 15 2.2. ARHAVİ TARİHİ 16 2.2.1. Osmanlı’nın Fethinden Önce Arhavi 16 2.2.2. Osmanlı’nın Fethinden Sonra Arhavi (1486-1583) 18 2.2.2.1. İdâri Yapı 19 2.2.2.2. Sosyal ve Kültürel Yapı 22 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 24 3. ARHAVİ KAZASINDA İSKȂN VE YERLEŞİM BİRİMLERİ 24 3.1. İSKÂN BİRİMLERİ 29 3.1.1. Arhavi Kazası 29 3.1.2. Arhavi’nin Nahiyeleri 29 3.1.3. Arhavi’nin Köyleri 31 3.2. YERLEŞİM YERLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ 44 3.2.1. Hâslar 48 3.2.2. Zeâmetler 49 3.2.3. Timarlar 50 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 54 4. ARHAVİ KAZASININ NÜFUSU 54 4.1. ARHAVİ KAZA NÜFUSUNU OLUŞTURAN UNSURLAR 54 4.2. ARHAVİ KAZA NÜFUSU 59 4.2.1. Arhavi/Laz Nahiyesi 70 4.2.2. Vilayet-i İskele (Vilayet-i İçkale) Nahiyesi 81 4.2.3. Vilayet-i Bağobit (Beğlevan) Nahiyesi 86 4.2.4. Gönye/Koniya Nahiyesi 92 4.2.5. Köylerin Değerlendirilmesi (1564-1583) 97 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 103 KAYNAKÇA 107 EKLER 114 EK-1: XVI. Yüzyıl Arhavi Kazası Fiziki Haritası 115 EK-2: XVI. Yüzyıl Arhavi Kazası Siyasi Haritası 116 EK-3: Etik Kurul İzni Muafiyet Formu 117 EK-4: Orjinallik Raporu 118 EK-5: Özgeçmiş 119tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectXV. yüzyıltr_TR
dc.subjectXVI. yüzyıl
dc.subjectArhavi
dc.subjectTahrir defterleri
dc.subjectNüfus
dc.subjectYerleşme
dc.subjectOsmanlı Devleti
dc.titleArhavi Kazası’nda İskân ve Nüfus (1486-1583)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetOsmanlı Devleti farklı kültürel, etnik ve dini özelliklere sahip toplulukların yaşadığı oldukça geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurmuş ve hâkimi olduğu bu coğrafyayı daha iyi yönetebilmek amacıyla sayım yöntemine büyük önem vermiştir. Bu yöntem dönemsel olarak tahrir defterleri veya nüfus defterleri gibi farklı isimler altında kullanılmıştır. Sayım yöntemi bugün de nüfus ve iskânla ilgili çalışmalarda çok önemli bir tarihi kaynaktır. Bu çerçevede çalışma, 1486-1583 yılları arasında Arhavi kazasının nüfusu, yerleşim durumu ve yerleşim yerlerindeki sürekliliği belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma kapsamında bölgeye ait mufassal tahrir, icmal, muhasebe-icmal ve nüfus defterleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, Kafkasya topraklarında Osmanlı Devleti, Safeviler ve Gürcü prenslikleri arasında devam eden hâkimiyet kurma mücadelesinin Arhavi kazasını etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, Arhavi kazası ve bağlısı nahiyelerdeki nefs ve köylerin 1486-1583 yılları arasında isim olarak devamlılıklarını muhafaza ettikleri tespit edilmiştir. Yine elde edilen bulgular bölgede hâkimiyeti ele geçirmek için süregelen çarpışmaların bir takım nüfus hareketlerine (göç) yol açtığı yönündedir. 1564-1583 döneminde Arhavi nahiyesi olarak ifade edilen günümüz Fındıklı, Arhavi ve Hopa kazaları arasında yer alan bölgede Müslim ve gayrimüslim nüfus hareketliliğinin yaşanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Yapılan araştırmalar neticesi elde edilen veriler, bölge tarihine ilişkin cevaplandırılması gereken daha çok soru olduğunu da göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record