Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Çetin
dc.contributor.authorErdem, Eylül
dc.date.accessioned2018-09-28T12:02:50Z
dc.date.available2018-09-28T12:02:50Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4976
dc.description.abstractThe presevation of faith in the functioning and reliability of public administration is of great importance in society. On the other hand, because some acts called corruption damage this belief, the legislator has subjected such actions to criminal charges. Corruption is a matter which needed to be struggeled not only at the national level but also at the international level. For this reason, various international organizations are established within the framework of fight against corruption and also a great number of international conventions are concluded. Crime of trading in influence is one of the corruption-based acts and is regulated in Article 255 of the Turkish Penal Code No. 5237 on the basis of the obligations of the international contracts to which our country is a party. As this regulation which has been added to Turkish Penal Code with the amendment made by the Law No. 6352 is relatively new, there is not enough resources in the doctrine and the number of judicial decisions in the guiding nature is also insufficient. Crime of trading in influence occurs when a person provides advantage to anyone who confirms that he or she is able to exert an improper influence over the public officer in order to make an unlawfull work get done and when this person agrees tho use his influence on the public officcer to make the unlawfull work get done in exchange of the benefit mentionded above. In the course of our study, we have discussed the basic concepts, the legal basis, structural elements of the crime and some other issues that are important in terms of this offence, by drawing controversial points to the forefront. While doing this, some points that could be problematic were tried to be put forward and some suggestions for solution were given.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY v BİLDİRİM v YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI v ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii TABLOLAR DİZİNİ xiv ŞEKİLLER DİZİNİ xv KISALTMALAR xvi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: CEZA KANUNLARININ UYGULANMASINDA KAMU İDARESİ VE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMLARI, KAMU İDARESİNİN GÜVENİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER, YOLSUZLUK KAVRAMI VE ULUSLARARASI BOYUTTA YOLSUZLUKLA MÜCADELE 3 1.1. CEZA KANUNLARININ UYGULANMASINDA KAMU İDARESİ VE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMLARI 3 1.1.1. Kamu İdaresi Kavramı 3 1.1.2. Kamu Görevlisi Kavramı 5 1.1.2.1. Genel Olarak 5 1.1.2.2. Türk Ceza Hukukunda 7 1.1.2.3. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmelerde 11 1.1.2.3.1. OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinde 11 1.1.2.3.2. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinde 11 1.1.2.3.3. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde 12 1.1.2.3.4. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinde 12 1.2. KAMU İDARESİNİN GÜVENİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR 13 1.3. YOLSUZLUK KAVRAMI VE ULUSLARARASI BOYUTTA YOLSUZLUKLA MÜCADELE 16 1.3.1. Yolsuzluk Kavramı 16 1.3.2. Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bazı Uluslararası Sözleşmeler 19 1.3.2.1. OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 19 1.3.2.2. Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi 20 1.3.2.3. Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi 20 1.3.2.4. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 22 1.3.2.5. BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 23 1.3.3. Yolsuzluğa Karşı Mücadelede Uluslararası Bir Organizasyon Olarak: GRECO 24 1.3.4. Türkiye’nin GRECO Süreci 27 1.3.4.1. Birinci ve İkinci Değerlendirme Aşaması 27 1.3.4.2. Üçüncü Değerlendirme Aşaması 28 1.3.4.3. Dördüncü Değerlendirme Aşaması 33 1.3.4.4. Beşinci Değerlendirme Aşaması 33 2. BÖLÜM: NÜFUZ TİCARETİ KAVRAMI, KANUNİ DÜZENLEME, TÜRK HUKUKUNDA TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, BENZER SUÇ TİPLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI VE KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER 34 2.1. NÜFUZ TİCARETİ KAVRAMI 34 2.2. KANUNİ DÜZENLEME 38 2.3. NÜFUZ TİCARETİ SUÇUNUN TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHİ GELİŞİMİ 39 2.3.1. Genel Olarak 39 2.3.2. 765 Sayılı Kanun Döneminde 41 2.3.2.1. Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçu 41 2.3.2.1.1. Kanuni Düzenleme 41 2.3.2.1.2. Değerlendirmeler 43 2.3.2.2. Devlet Memurlarına İntisap İddiasiyle Menfaat Temini Suçu 45 2.3.2.2.1. Kanuni Düzenleme 45 2.3.2.2.2. Değerlendirmeler 46 2.3.3. 5237 Sayılı Kanun Döneminde 50 2.3.3.1. Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçu 50 2.3.3.1. Kanuni Düzenleme 50 2.3.3.2. Değerlendirme 51 2.3.3.2. Nüfuz Ticareti Suçu 52 2.4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 54 2.5. BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESESİ 57 2.5.1. Genel Olarak 57 2.5.2. Nitelikli Dolandırıcılık Suçu 59 2.5.3. Rüşvet Suçu 67 2.5.4. İrtikâp Suçu 71 2.5.6. Görevi Kötüye Kullanma Suçu 73 2.5.7. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu 75 2.6. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 81 3. BÖLÜM: SUÇUN UNSURLARI 84 3.1. GENEL OLARAK 84 3.2. TİPİKLİK 86 3.3. MADDİ UNSURLAR 87 3.3.1 Genel Olarak 87 3.3.2. Fiil 89 3.3.2.1. Genel Olarak 89 3.3.2.2. Talep-Teklif Aşaması 93 3.3.2.2.1. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacıyla Menfaat Talep Etmek 94 3.3.2.2.2. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacıyla Menfaat Sağlamayı Teklif veya Vaat Etmek 94 3.3.2.3. Anlaşma Aşaması 95 3.3.2.3.1. Nüfuz Ticareti Anlaşması Tarafların Gerçek ve Serbest İradeleriyle Kurulmuş Olmalıdır. 96 3.3.2.3.2. Nüfuz Ticareti Anlaşması Çerçevesinde Görülecek İş Belirli ve Haksız Bir İş Olmalıdır 98 3.3.2.3.3. Kamu Görevlisi Haksız İşi Görmeye Yetkili Olmalıdır 100 3.3.2.3.4. Nüfuz Taciri Fail Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğundan Bahsetmelidir 101 3.3.2.4. Menfaat Aşaması 102 3.3.2.4.1. Pasif Nüfuz Ticareti 103 3.3.2.4.2. Aktif Nüfuz Ticareti 104 3.3.3. Netice 104 3.3.4. Nedensellik Bağı 107 3.3.5. Fail 107 3.3.5.1. Genel Olarak 107 3.3.5.2. Nüfuz Taciri Fail 111 3.3.5.3. İş Sahibi Fail 112 3.3.6. Mağdur 113 3.3.7. Konu 116 3.3.8. Nitelikli Hal 119 3.4. MANEVİ UNSUR 120 3.5. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 123 4. BÖLÜM: KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, YAPTIRIMI VE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 128 4.1. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 128 4.2. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 130 4.2.1. Teşebbüs 130 4.2.2. İştirak 136 4.2.2.1. Genel Olarak 136 4.2.2.2. Nüfuz Ticareti Suçuna Aracılık Etmek 140 4.2.2.3. Nüfuz Ticareti İlişkisinden Dolaylı Olarak Menfaat Sağlamak 142 4.2.3. İçtima 145 4.3. YAPTIRIM 148 4.3.1. Genel Olarak 148 4.3.2. Ceza 149 4.3.3. Güvenlik Tedbirleri 152 4.3.3.1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 152 4.3.3.2. Müsadere 153 4.3.3.3. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 154 4.4. CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 155 4.4.1. Soruşturma ve Kovuşturma 155 4.4.2. Koruma Tedbirleri 160 4.4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 162 SONUÇ 165 KAYNAKÇA 171 Ek 1: Orijinallik Raporu 177 Ek 2: Etik Kurul ya da Muafiyet İzni 179 ÖZGEÇMİŞ 181tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectNüfuztr_TR
dc.subjectnüfuz ticareti
dc.subjectnüfuz taciri
dc.subjectyolsuzluk
dc.titleNüfuz Ticareti Suçutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetToplumda kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine ilişkin inancın korunması büyük önem arz etmektedir. Öte yandan yolsuzluk olarak adlandırılan kimi fiiller bu inancı zedelemekte olduğundan kanun koyucu bu tip eylemleri cezai yaptırıma tabi tutmuştur. Yolsuzluk sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de mücadele edilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle yolsuzlukla mücadele çerçevesinde çeşitli uluslararası organizasyonlar kurulmuş ve çok sayıda uluslararası sözleşme akdedilmiştir. Nüfuz ticareti suçu da yolsuzluk tabanlı fiillerden biri olup ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 255. maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’na 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle eklenen işbu düzenlemenin nispeten yeni olması karşısında doktrinde konu hakkında yeterli kaynak bulunmadığı gibi yol gösterici nitelikte yargı kararı sayısı da azdır. Nüfuz ticareti suçu bir kimsenin bir kamu görevlisi üzerinde nüfuzu olduğundan bahseden bir kişiye haksız bir işinin gördürülmesi amacıyla menfaat sağlaması, kamu görevlisi üzerinde etki sahibi olan kişinin ise bu menfaat karşılığı kamu görevlisi üzerindeki nüfuzunu haksız bir işin gördürülmesi amacıyla kullanmayı kabul etmesi sonucunda oluşur. Çalışmamızda tartışmalı noktalar ön plana çıkarılmak suretiyle, suça ilişkin temel kavramlar, suçun hukuki temelleri, yapısal unsurları ve suç bakımından önem teşkil eden diğer bazı konular incelenmiştir. Bu yapılırken sorun teşkil edilebilecek noktalar ortaya konmaya çalışılmış ve çözüme yönelik kimi önerilere yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.contributor.authorID10198933tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record