Show simple item record

dc.contributor.advisorUluç , Sait
dc.contributor.authorYıldırım, Burcu
dc.date.accessioned2018-10-01T07:13:03Z
dc.date.available2018-10-01T07:13:03Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.citationYILDIRIM, Burcu. Beliren Yetişkinlikte Romantik İlişki Temalı Ve Eş Odaklı Obsesif Kompulsif Belirtilerin Gelişimsel Yordayıcıları: Özerklik, Bağlanma Ve Mükemmeliyetçilik, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5028
dc.description.abstractThe purpose of the study was to investigate the link between adult attachment styles, perceived level of psychological control and autonomy support from participants’ parents, perfectionistic tendencies to partner related and romantic relationship themed obsessive compulsive symptoms. The sample in the study included 233 (66%) female and 120 (34%) male university students who were attending to diffrent faculties at Hacettepe University. In the study “Experiences in Close Relationships Inventory II (ECRI - II)”, “Psychological Control Scale - Youth Self Report (PCS-YSR)”, ‘‘Autonmy Support Scale’’, “Frost Multidimensional Perfectionism Scale (F-MPS)”, Relationship Obsessions and Compulsions Inventory (ROCI) and Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory (PROCSI) were administered to the participants. Developmental models were evaluated with Structural Equation Model (SEM). In the study, attachment based developmental model was generated at first. Afterwards, psychological control based model generated and tested. In consequence of the model analysis adult attachment styles, parents’ psychological control and level of perfectionistic tendencies of participants, partner related and romantic relationship themed obsessive-compulsive symptoms were evaluated with an integrated approach. According to the results of the attachment based model anxious and avoidant attachment and psychological control take place as strong developmental variables in the model. Also it has shown that maladaptive perfectionism make stronger the pathway to psyhopathology. In a similar manner, psychological control based model also showed that maladaptive perfectionism mediated the relationship of parents’ psychological control and partner related and romantic relationship themed obsessive-compulsive symptoms. Results were discussed in the light of literature.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM…………………………………………………………………………...ii TEŞEKKÜR ..............................................................................................................iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………….…v ETİK BEYAN………………………………………………………………………vi ÖZET.........................................................................................................................vii ABSTRACT ...............................................................................................................ix İÇİNDEKİLER .........................................................................................................xi TABLOLAR DİZİNİ ...............................................................................................xv ŞEKİLLER DİZİNİ ................................................................................................xvi EKLER DİZİNİ......................................................................................................xvii GİRİŞ ..........................................................................................................................1 1.BÖLÜM....................................................................................................................1 1.1. Dinamik Bakış Açısından Anal Karakter Özellikleri, Mükemmeliyetçilik ve Obsesyonel Nevroz.....................................................................................3 1.2. Bilişsel Bakış Açısından Romantik İlişki ve Eş Odaklı Obsesif Kompulsif Belirtiler……………………………………………………...........................6 1.3. Romantik İlişki ve Eş Odaklı Obsesif Kompulsif Belirtilerin Etiyolojisi………………………………………............................................9 1.3.1. Bilişsel Yatkınlıklar ve Mükemmeliyetçi Eğilimler….……………..10 1.3.2. Ebeveynin Özerklik Desteği ve Psikolojik Kontrolü…………….….12 1.3.3. Bağlanma Sorunları………………………………………………….16 1.4. Romantik İlişki ve Eş Odaklı Obsesif Kompulsif Belirtilere İlişkin Gelişimsel Bir Model Önerisi……………………………………………..18 1.4.1. Araştırmanın Amacı Ve Soruları ...................................................18 1.4.1.1. Araştırmanın Amacı……………………….......………..…….19 1.4.1.2. Araştırma Soruları……….……………………...……...……..29 YÖNTEM..................................................................................................................21 2.BÖLÜM..................................................................................................................21 2.1. ÖRNEKLEM..........................................................................................21 2.2. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI............................................................23 2.2.1. Demografik Bilgi Formu...........................................................23 2.2.2. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II).............................................................................................23 2.2.3. Özerk İradeyi Destekleme Ölçeği (ÖİDÖ)................................................................................................23 2.2.4. Psikolojik Kontrol Ölçeği (PKÖ)……………..........................24 2.2.5. Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (FÇBMÖ)............................................................................................25 2.2.6.Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği (RİOKÖ)……………………………………………………….……25 2.2.7. Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği (PİOKBÖ)……………………………………………………….......26 2.3. İŞLEM.....................................................................................................27 2.4. VERİLERİN ANALİZİ ........................................................................27 BULGULAR..............................................................................................................28 3.BÖLÜM..................................................................................................................28 3.1. DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER....................................28 3.2. SOSYO-EKONOMİK DURUM VE CİNSİYETİN ÇALIŞMADA YER ALAN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI..………….....……………………………….......32 3.2.1. Özerk İradenin Desteklenmesi Ölçeğinin Anne-Baba Formundan Alınan Puanlardaki Gruplar Arası Farklar.……….…….32 3.2.2. Bağlanmanın Alt Boyutlarındaki Gruplar Arası Farklar……...33 3.2.3. Psikolojik Kontrolün Alt Boyutlarındaki Gruplar Arası Farklar.................................................................................................34 3.2.4. Mükemmeliyetçiliğin Alt Boyutlarındaki Gruplar Arası Farklar.................................................................................................34 3.2.5. Romantik İlişki Obsesif Kompulsif Belirtilerin Alt Boyutlarındaki Gruplar Arası Farklar.................................................35 3.2.6. Partenere İlişkin Obsesif Kompulsif Belirtilerin Alt Boyutlarındaki Gruplar Arası Farklar……………………………….36 3.3. PİOKBÖ VE RİOKÖ DÜZEYİNİN PSİKOLOJİK KONTROL VE MÜKEMMELİYETÇİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI..............................................................................38 3.3.1. Psikolojik Kontrolün Alt Boyutlarındaki PİOKBÖ ve RİOKÖ Grupları Arası Farklar.........................................................................38 3.3.2. Mükemmeliyetçiliğin Alt Boyutlarındaki PİOKBÖ ve RİOKÖ Grupları Arası Farklar.........................................................................41 3.4. MODEL ANALİZİ SONUÇLARI………………………………...…43 3.4.1. Bağlanma Temelli Gelişimsel Model (Model 1)……………..44 3.4.2. Psikolojik Kontrol Temelli Model (Model 2)………...………47 TARTIŞMA ..............................................................................................................53 4.BÖLÜM..................................................................................................................53 4.1. ARAŞTIRMADA YER ALAN DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................53 4.2. CİNSİYET VE SED’E İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................................................57 4.3. ROMANTİK İLİŞKİ VE EŞ ODAKLI OBSESYON VE KOMPULSİYON DÜZEYİNE İLİŞKİN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................................................59 4.4. MODELLERE İLİŞKİN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………....61 4.4.1. Bağlanma Temelli Gelişimsel Model (Model 1)…………......61 4.4.2. Psikolojik Kontrol Modeli (Model 2).......................................64 4.5. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ, KLİNİK DOĞURGULARI VE SINIRLILIKLARI…………………………………....................................67 4.6. SONUÇ…………………………………………………...……….……69 KAYNAKÇA.................................................................................................71 EKLER...........................................................................................................87tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectObsesif-Kompulsif Belirtiler
dc.subjectRomantik İlişki
dc.subjectRomantik Eş
dc.subjectBağlanma
dc.subjectMükemmeliyetçilik
dc.subjectÖzerklik
dc.titleBeliren Yetişkinlikte Romantik İlişki Temalı Ve Eş Odaklı Obsesif Kompulsif Belirtilerin Gelişimsel Yordayıcıları: Özerklik, Bağlanma Ve Mükemmeliyetçiliktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada yetişkin bağlanma biçimleri, ebeveynlerin psikolojik kontrol düzeyi, özerk iradeyi destekleme düzeyi ve bireyin mükemmeliyetçilik düzeyinin bireyin romantik ilişki temalı ve eş (romantik ilişki içinde bulunulan kişi; sevgili, nişanlı, sözlü, eş, partner) odaklı obsesif-kompulsif belirtileri arasındaki ilişkinin sınanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde halen lisans eğitimini sürdüren 233’ü kadın (%66) 120’si erkek (%34) olmak üzere 353 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Özerk İradeyi Destekleme Ölçeği, Psikolojik Kontrol Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II, Frost–Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği, Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği kullanılmıştır. Romantik İlişki Temalı ve Eş Odaklı Obsesif-Kompulsif belirtilere ilişkin gelişimsel modeller Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında ilk olarak bağlanma temelli gelişimsel bir model ve ardından psikolojik kontrol temelli ikinci bir model oluşturulmuş ve sınanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre bağlanma temelli modelde güvensiz bağlanma örüntüleri olan kaygılı, kaçınmacı bağlanmanın ve psikolojik kontrolün gelişimsel faktörler olarak geliştirilen modelde güçlü birer değişken olduğu ve uyumsuz mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin patolojiye giden yolu güçlendiriği görülmüştür. Aynı zamanda psikolojik kontrol modelinde de uyumsuz mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin, psikolojik kontrol ve romantik ilişki-eş odaklı obsesif kompulsif belirtiler arasında bir aracı olduğu görülmüştür. Yapılan model analizi sonucunda yetişkin bağlanma biçimi, ebeveynlerin psikolojik kontrolü ve bireyin mükemmeliyetçilik düzeyinin eş odaklı ve romantik ilişki temalı obsesif-kompulsif belirtileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.contributor.authorID10204026tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record