Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzarslan, Bahadır Bumin
dc.contributor.authorAlpaz, Eda
dc.contributor.authorAlpaz, Eda
dc.date.accessioned2018-10-01T07:14:23Z
dc.date.available2018-10-01T07:14:23Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-28
dc.identifier.citationALPBAZ, Eda, Geri Dönüş Yasası Çerçevesinde Ahıska Türklerinin Gürcistan Cumhuriyeti’ne Dönüşü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5033
dc.description.abstractThe group characterised under the identity of Ahiskan Turks where the Ahiskan Turks comprise the majority of this group, including a small number of Kurds and Hemşins, were exiled from theirm homeland to different parts of the country in 1944 during the period of the Soviet Socialist Republics without any specific reason. Their homeland is called Ahiska region where is now in the Republic of Georgia. Even though they have been maintained their lives under the regime of martial law and rigor conditions, Ahiskan Turks have liberated over time. However return to their homeland, has not been possible despite various initiatives. At the present time, Ahiskan Turks live in various countries including Azerbaijan, Turkey, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan and USA. After the collapse of the USSR in 1991, the homeland of the Ahiskan Turks remained within the borders of the Republic of Georgia. The return of this community which had been detached from its homelands once again came to the force in the membership of Georgia to the Council of Europe and Georgia has been under the obligation to perform their return as a condition of EC membership. Georgia has issued a law to ensure the return of Ahiskali Turks to the country and has made various regulations for the implementation of this law. Georgia has issued a law to implement the return and decrees for the implementation of this law. Nevertheless, Georgia has never been willing to perform the return and has made provisions of law and decrees that will make difficult the return. The Council of Europe has not been effective in the process of Ahiska Turk’s return.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY İ BİLDİRİM İİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İİİ ETİK BEYAN İV ÖZET V ABSTRACT Vİ İÇİNDEKİLER Vİİ KISALTMALAR DİZİNİ X GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 3 TARİHİ SÜREÇTE AHISKA BÖLGESİ VE BÖLGEDEKİ AHISKA TÜRKLERİ 3 1.1. AHISKA BÖLGESİNİN COĞRAFÎ KONUMU 3 1. 2. TARİHİ SÜREÇTE BÖLGEDEKİ AHISKA TÜRKÜ KİMLİĞİ 4 1. 3. AHISKA SORUNUNU ORTAYA ÇIKARAN TARİHİ GELİŞMELER 6 1. 3. 1. 14 Kasım 1944: Ahıska Türklerinin Toplu Sürgünü 6 1. 3. 1. 1. Sürgün Öncesi Süreç 6 1. 3. 1. 2. Ahıska Türklerinin Toplu Sürgünü 8 1. 3. 1. 3. Sürgün Edilme Gerekçesi 9 1. 3. 1. 4. Sürgün Sonrası Yaşam Koşulları 10 1. 3. 2. 1989-1991 Fergana Olayları 12 1. 3. 2. 1. Fergana Olaylarının Gelişimi 12 1. 3. 2. 2. Fergana Olaylarını Ortaya Çıkaran Sebepler 13 1. 3. 2. 3. Fergana Olaylarının Sonuçları 14 1. 3. 3. Krasnodar Sorunu 15 1. 3. 3. 1. Krasnodar'daki Ahıska Türkü Nüfusu 15 1. 3. 3. 2. Krasnodar’da Ahıska Türklerine Yönelik Ayrımcı Politikalar Ve İnsan Hakları İhlâlleri 15 1. 3. 3. 3. 2004 Krasnodar’dan ABD’ye Göç 18 1. 4. AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANA DÖNÜŞ MÜCADELESİ 19 1. 4. 1. Pasif Mücadele Dönemi 19 1. 4. 2. Aktif Mücadele Dönemi 22 1. 4. 3. Uluslararası Plâtformlarda Mücadele Dönemi 24 2. BÖLÜM 27 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN AHISKA TÜRKLERİNİN VATANA DÖNÜŞ SORUNU 27 2. 1. VATANA DÖNÜŞ SORUNU VE SORUNA TARAF DEVLETLER 27 2. 1. 1. Sorunun Tanımı 27 2. 1. 2. Soruna Taraf Devletler 28 2. 1. 3. Taraf Devletlerin Soruna Yaklaşımı 29 2. 2. GÜRCİSTAN'IN AVRUPA KONSEYİ ÜYELİĞİNİN SORUNA HUKUKİ ETKİLERİ 31 2. 2. 1. Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne Üyeliği 31 2. 2. 2. Üyeliğe Kabul Şartı Olarak Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşlerini Sağlama Yükümlülüğü 33 2. 2. 3. Yükümlülüğün Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 34 2. 2. 4. Avrupa Konseyi Belgelerinde Vatana Dönüş Sorunu 36 2. 3. AHISKA TÜRKLERİNİN ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKLARI 39 3. BÖLÜM 44 GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ’NİN VATANA DÖNÜŞ ÇERÇEVESİNDE YAPTIĞI HUKUKİ DÜZENLEMELER 44 3. 1. 5261 SAYILI VE 11 TEMMUZ 2007 TARİHLİ VATANA DÖNÜŞ YASASI 44 3. 1. 1. Yasanın Hazırlık Süreci 44 3. 1. 2. Yasada Yer Alan Hükümlerin İçeriği Ve Değerlendirilmesi 46 3. 1. 2. 1. Yasanın Amacı Ve Yasada Kullanılan Terminoloji 46 3. 1. 2. 2. Başvuruda Bulunma Hakkı Tanınanlar 47 3. 1. 2. 3. Başvuruların Yapılması İle İlgili Usul 47 3. 1. 2. 4. Başvuruların Kayıt Edilme Ve İncelenme Süreci 49 3. 1. 2. 5. Başvurular Hakkında Değerlendirme Sonucu Verilen Kararlar 51 3. 1. 2. 6. Geri Dönüş Statüsüne Dayanılarak Gürcistan Vatandaşlığının Elde Edilmesi 52 3. 1. 2. 7. Geri Dönüş Statüsünü Durduran Ve İptal Eden Haller 53 3. 2. HÜKÜMET KARARLARI: DÜZENLEMELERİN İÇERİĞİ VE YORUMU 54 3. 2. 1. 276 Sayılı Ve 17 Aralık 2007 Tarihli Hükümet Kararı 54 3. 2. 2. 299 Sayılı Ve 28 Aralık 2007 Tarihli Hükümet Kararı 59 3. 2. 3. 3 Sayılı Ve 9 Ocak 2008 Tarihli Hükümet Kararı 61 3. 2. 4. 87 Sayılı Ve 30 Mart 2010 Tarihli Hükümet Kararı 62 3. 3. 2007 YILI SONRASINDA AHISKA TÜRKLERİNİN GÜRCİSTAN'A DÖNÜŞLERİ 64 SONUÇ 68 KAYNAKÇA 78 EK 1: ORJİNALLİK RAPORU 91 EK 2: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU 92 EK 3: 11 TEMMUZ 2007 TARİH VE 5261 SAYILI GÜRCİSTAN YASASI 93 EK 4: 17 ARALIK 2007 TARİH VE 276 NO’LU GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ KARARI 99 EK 5: 28 ARALIK 2007 TARİH VE 299 NO’LU GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ KARARI 104 EK 6: 9 OCAK 2008 TARİH VE 3 NO’LU GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ KARARI 109 EK 7: 30 MART 2010 TARİH VE 87 NO’LU GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ KARARI 111tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAhıska Türkleritr_TR
dc.subjectİkinci Dünya Savaşı
dc.subject1944 Sürgünü
dc.subjectGürcistan
dc.subjectGeri Dönüş Yasası
dc.titleGeri Dönüş Yasası Çerçevesinde Ahıska Türklerinin Gürcistan Cumhuriyetine Dönüşütr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÇoğunluğunu Ahıska Türklerinin oluşturduğu, içinde az sayıda Kürt ve Hemşin’in de bulunduğu, Ahıska Türkleri kimliği ile nitelendirilen topluluk, anavatanları olan Ahıska Bölgesinden 1944’te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde herhangi bir sebep gösterilmeksizin sürgün edilmiştir. Sürgünde son derece zor koşullarda hayatlarını sürdürmelerine rağmen zamanla özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Bununla birlikte Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü çeşitli girişimlere rağmen mümkün olamamıştır. Ahıska Türkleri günümüzde aralarında Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğu çeşitli devletlerde yaşamaktadırlar. SSCB’ nin 1991’de dağılmasından sonra Ahıska Türklerinin anavatanları Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalmıştır. Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne üyeliği çerçevesinde Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü tekrar gündeme gelmiş ve Gürcistan, dönüşü gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmiştir. Gürcistan, geri dönüşü gerçekleştirmek için bir yasa ve bu yasanın uygulanması için kararnameler çıkartmıştır. Buna rağmen Gürcistan geri dönüşü gerçekleştirmeye hiçbir zaman istekli olmamış, yasaya ve kararnamelere de geri dönüşü zorlaştıracak hükümler koymuştur. Avrupa Konseyi de Ahıska Türklerinin geri dönüş sürecinde etkili olamamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.contributor.authorID10199201tr_TR
dc.contributor.authorID10199201tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record