Show simple item record

dc.contributor.advisorGelekçi, Cahit
dc.contributor.authorYaman Kahveci, Gülhan
dc.date.accessioned2018-10-01T07:24:22Z
dc.date.available2018-10-01T07:24:22Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.citationAbadan-Unat, N. (2006). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa (2. bs.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Abadan-Unat, N. (2011). Turks in Europe: From Guest Worker to Transnational Citizen (C. Campion, Çev.). New York: Berghahn Books. Akbaş, E. (2012). Göçmenler Arasındaki Dayanışmacı Ağların Dönüşümü: Göçmen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Misyonu. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (Der: S. Gülfer Ihlamur-Öner, N. Aslı Şirin Öner). İstanbul: İletişim Yay. Akgündüz, A. (2008). Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974: A Multidisciplinary Analysis. England: Ashgate Publishing Limited. Aksoy, E. (2013). Toplum ve Kültür. Sosyoloji’ye Giriş (İhsan Çapcıoğlu ve Hayati Beşirli, Edt.). Ankara: Grafiker Yayınları, ss. 63-86. Avcı, G. (2008). Comparing Integration Policies and Outcomes: Turks in the Netherlands and Germany. Turkish Immigrants in the European Union: Determinants of Immigration and Integration. (Refik Erzan ve Kemal Kirişçi, Edt.).New York: Routledge. Bağlı, M., Özensel, E. (2013). Çokkültürlü Vatandaşlık. Konya: Çizgi Kitabevi. Barth, F. (1998). ‘Introduction’, in Fredrik Barth (ed) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Culture Difference, USA: Waveland Press, Inc. Berger, P.L., Luckmann, T. (1966). Social Interaction in Everyday Life. The Social Construction of Reality. England: Penguin Books. Berry, B. ve Tischler, H. L. (1978). Race and Ethnic Relations (4. ed). Boston: Houghton Mifflin Company. Berry, J.W. (1992). Acculturation and Adaptation in a New Society. International Migration, 30, 69–85. Berry, J.W. (1997). Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology, 46, 5–68. Berry, J.W., & Sam, D.L. (1997). Acculturation and Adaptation. In J.W. Berry, M.H. Segall, & C. Kigitcibasi (Eds.), Handbook of Cross-Cultural Psychology: Social Behavior and Applications (Vol. 3, pp. 291–326). Boston: Allyn & Bacon. Berry, J.W. (2006). Acculturation: A conceptual overview. M. H. Bornstein ve L. R. Cote, (Ed.), Acculturation and Parentchild Relationships: Measurement and Development (pp. 13-30). Mahwah, NJ: Erlbaum. Berry, J.W., Phinney, J.S., Sam, D.L., & Vedder, P. (2006a). Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation. Applied Pyschology: An International Review, 55(3), 303-332. Berry, J., Phinney, J., Sam, D., & Vedder, P. (Eds.) (2006b). Immigrant Youth in Cultural Transition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Berry, J.W. (2008). Globalisation and Acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 32, 328-336. Bogardus, E. S. (1949). Cultural Pluralism and Acculturation. Sociology and Social Research, 34, 125-129. Bogardus, E. S. (1950). Intercultural Education and Acculturation. Sociology and Social Research, 34, 203-208. Bongard, S., Kelava, A., Sabic, M., Aazami-Gilan, D. & Kim, Y.B. (2007). Akkulturation und gesundheitliche Beschwerden bei drei Migrantenstichproben in Deutschland [Acculturation and Health Complains in Three Migrant Samples in Germany]. In Eschenbeck, H., Heim-Dreger, U. & Kohlmann, C.W. (Hrsg.), Beitrage zur Gesundheitspsychologie [Contributions to Health Psychology] (S. 53). Schwabisch. Canatan, K. (1990). Göçmenlerin Kimlik Arayışı “Konuk İşçilikten Yerleşik Göçmenliğe”. İstanbul: Endülüs Yayınları. Canatan, K. (2006). Hollanda’da İkinci Kuşak Türk Gençlerinin Etnik Kimlik Tanımları: Kıyaslamalı Bir Analiz. Akademik Araştırmalar Dergisi, S. 28, 123-150. Canatan, K. (2007). Avrupa Ülkelerinin Azınlık Politikalarında Türkçe Anadil Eğitiminin Konumu: “İsveç, Fransa ve Hollanda Örnekleri. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, 2/3 Yaz, 159-172. Canatan, K. (2008). Hollanda Toplumunda Yabancı Karşıtı Tutumların Analizi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3/7 Güz, 220-240. Canatan, K. (2011). Hollanda’da Etnik İlişkiler, Gettolaşma ve Paralel Toplum Tartışmaları. Sosyo Ekonomi (Özel Sayı). 2011-MI, 8-27. Canatan, K. (2013). Avrupa Toplumlarının Göç Algıları ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 27. Sayı, 2013/2, 317-332. Castles, S., Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (1. bs.). (B. U. Bal, İ. Akbulut, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Crul, M., Heering, L. (Ed.). (2008). The Position of the Turkish and Moroccan Second Generation in Amsterdam and Rotterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press. Edgar, A., Sedgwick, P. (2007). Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar Sözlüğü. (Türkçesi: Mesut Karaşahan). İstanbul: Açılım Kitap. Ersanilli, E. (2010). Comparing Integration: Host Culture Adoption and Ethnic Retention among Turkish Immigrants and their Descendents in France, Germany and the Netherlands. Vrije Universiteit, Amsterdam. Ersanilli, E. (2014). Netherlands. Focus Migration: Country Profile. No.11. Berlinghoff, M., Hanewinkel, V., Oltmer, J. (Ed.)., Osnabrück, Germany. Ersanilli, E., Koopmans, R. (2010). Rewarding Integration? Citizenship Regulations and the Socio-Cultural Integration of Immigrants in the Netherlands, France and Germany. Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, No. 5, May, 773-791. Esser, H. (2000). Integration and Ethnic Stratification, (içinde) Towards Emerging Ethnic Classes in Europe? Volume 1 Workshop Proceedings, Project Conclusions, Integration and Ethnic stratification, Ethnic Economy and Social Exclusion, ed. H.Esser, I. Light, C. Petry and G. Pieri, Germany. Ganzeboom, H.B.G., De Graaf, P.M., Treiman, D.J. (1992). A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status. Social Science Research, Vol. 21, Issue 1, 1-56. University of California: Academic Press. Gelekçi, C. ve Köse, A. (2009). Misafir İşçilikten Etnik Azınlığa Belçika’daki Türkler. Ankara: Phoenix Yayınevi. Gordon, M. M. (1964). Assimilation in American Life. New York: Oxford University Press. Guveli, A., Ganzeboom, H., Platt, L., Nauck, B., Baykara-Krumme, H., Eroglu, S., Bayrakdar, S., Sozeri, E.K., and Spierings, N. (2016). Intergenerational Consequences of Migration: Socio-economic, Family and Cultural Patterns of Stability and Change in Turkey and Europe. Palgrave Macmillan. Güngör, V. (2005). Bizimkilerin Pedagojisi ‘Göç, Kültür, Kimlik: Hollandalı Türkler’. Liman Kitap. Güngör, V. (2006). Hollanda’ya Türk İşçi Göçü ve Sivil Toplum Örgütleri. Türk Yurdu: Dilde, Fikirde, İşte Birlik (Dış Göçün 45. Yılında Avrupa Türkleri). C. 26, Sayı: 224, 54-67. Güngör, V. (2011). Siyasi Katılım ‘Avrupalı Türkler Sivil Toplum ve Kültür: Hollanda Örneği’. Ankara: Bengü Yayınları. Hall, S., Gieben, B. (eds.). (1992). Formations of Modernity. Cambridge: Polity Press, 275-320. Haug, S. (2008). Migration Networks and Migration Decision-Making, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol: 34, No: 4, 585-605. Hıdır, Ö. (2012). Hollanda’daki Türkler (Turken in Nederland): Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler. Rotterdam: IUR Press. İçduygu, A., Triandafyllidou, A., Kaya, A. ve diğerleri (2014). Farklılıkların Birlikteliği: Türkiye ve Avrupa’da Birarada Yaşama Tartışmaları. (Kaya, A., Der.). İstanbul: Hiperlink Yayınları. Kaplan, M. (1982). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları. Kaya, A. (2014). Farklılıkların Birlikteliği, Türkiye ve Avrupa’da Birarada Yaşama Tartışmaları. İstanbul: Hiperlink Yayınları. Kaya, A., Şahin, B. (2007). Kökler ve Yollar-Türkiye’de Göç Süreçleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kaya, A., Kentel, F. (2008). Belçika Türkleri Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi? (S. Gökçe, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kızılçelik, S. (1994). Sosyoloji Teorileri: 2, Konya: Yunus Emre Yayıncılık. Küçükcan, T., Güngör, V. ve Kocabıyık, H. (2006). Avrupa’daki Türklerin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri: Hollanda Örneği. Amsterdam: Türkevi Araştırmalar Merkezi. Lechner, F. J. (2008). The Netherlands: Globalization and National Identity. London: Routledge. Lucassen, J., Penninx, R. (1997). Newcomers: Immigrants and Their Descendants in the Netherlands 1550-1995. Amsterdam: Het Spinhuis. Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G. ve diğerleri. (2008). Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium. Oxford, New York: Clarendon Press. Özkırımlı, U. (2015). Milliyetçilik Kuramları, Eleştirel Bir Bakış. Ankara: Doğu Batı Yayınları. Öztan, E. (2012). Göçmenlerin Entegrasyonunda Değişen Modeller: “Çokkültürlü Cennet”ten “Çokkültürlü Drama”ya – Hollanda ve Göçmenleri. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (Der: S. Gülfer Ihlamur-Öner, N. Aslı Şirin Öner). İstanbul: İletişim Yay. Penninx, R., Schoorl, J., van Praag, C. (1993). The Impact of International Migration on Receiving Countries: The Case of the Netherlands. NIDI CBGS Publications. Pettigrew, T.F. (2008). Intergroup Prejudice: Its Causes and Cures. Actualidades en Psicología, 22, 115-124. Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology. 24, 1-24. Redfield, R., Linton, R. ve Herskovits, M. (1936). Memorandum for the Study of Acculturation. American Anthropologist, 38, 149-152. Schiller, N. G., Basch, L., Blanc, C. S. (1995). From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration. Anthropological Quarterly. Vol. 68, No. 1, 48-63. Sert, D.Ş. (2012). Uluslarası Göç Yazınında Bütünleyici Bir Kurama Doğru. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (Der: S. Gülfer Ihlamur-Öner, N. Aslı Şirin Öner). İstanbul: İletişim Yay. Smith, P. (2007). Kültürel Kuram (S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu, Çev.). İstanbul: Babil Yayınları. Somersan, S. (2004). Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk. (1. bs.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türkler ‘Misafir İşçilikten Ulusötesi (Transnasyonel) Bağların Oluşumuna Geçiş Süreci’. Ankara: Phoenix Yayınları. Şahin Kütük (2017). Hollanda’ya Gerçekleştirilen Türk Göçü ve Ulusötesi Faaliyetler. Sosyoloji Konferansları, 55 (1), 85-106. Şen, F. (2007). Euro-Türkler Avrupa’da Tük Varlığı ve Geleceği. İstanbul: Günizi. Şen, F., Koray, S. (1993). Türkiye’den Avrupa Topluluğu’na Göç Hareketleri. Önel Yayınevi. Şirin Öner, N.A. (2012). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (Der: S. Gülfer Ihlamur-Öner, N. Aslı Şirin Öner). İstanbul: İletişim Yay. Tekeli, İ. (2008). Göç ve Ötesi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü (1. bs.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Triandis, H.C. (2004). Culture and Social Behavior. McGraw-Hill. Türkdoğan, O. (2006). Etnik Sosyoloji, Türk Toplumunun Etnik Yapısı. İstanbul: Timaş Yayınları. Wets, J. (2006). The Turkish Community in Austria and Belgium: The Challenge of Integration. Turkish Studies, 7: 1, 85-100. Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Elektronik Kaynaklar: Annual Report on Integration 2016 Summary. (2016). Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen/Bonaire. https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2016/47/annual-report-on-integration-2016, Erişim Tarihi: 03.02.2018). BM Resmi Web Sitesi, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017.pdf, 07.06.2018. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), https://www.csgb.gov.tr/media/7991/2014_yillikrapor.pdf, Erişim Tarihi: 26.02.2018. Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en). Pettigrew, T.F. (1997). Generalized Intergroup Contact Effects on Prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin. February 1997, DOI: 10.1177/0146167297232006. [Erişim: 30.05.2016]. Statistics Netherlands (CBS), 12.04.2016. (http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLEN&PA=37296ENG&D1=34,42,50&D2=a&LA=EN&HDR=G1&STB=T&CHARTTYPE=1&VW=T). Statistics Netherlands (CBS), 12.04.2016. (https://www.cbs.nl/en-gb/news/2015/32/1-3-million-people-in-the-netherlands-hold-dual-citizenship). Statistics Netherlands (CBS), 22.05.2018. (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/37325eng/table?ts=1530273220099). Statistics Netherlands (CBS), 10.01.2018. (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/37556eng/table?ts=1522863572594). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14.05.2018. (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27597). Vertovec, S. (2002). Transnational Networks and Skilled Labour Migration. Ladenburger Diskurs “Migration” Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung, Ladenburg, 14-15 February 2002. [19 Ocak 2012] tarihinde http://www.transcomm.ox.ac.uk/working papers/WPTC-02-02 Vertovec.pdf adresinden erişilmiştir. Web Siteleri: file:///C:/Users/LENOVO%20V520/Downloads/kandidatenlijsten_gr2018_amsterdam.pdf., Erişim Tarihi: 02.04.2018. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/., Erişim Tarihi: 02.04.2018. file:///C:/Users/LENOVO%20V520/Downloads/Proces_Verbaal_vaststelling_uitslag_GR2018_Deventer.pdf., Erişim Tarihi: 02.04.2018. https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/stad-bestuur/bestuur/verkiezingen/osv3-7_Publicatie_kandidatenlijsten_GR2018_Tilburg_01.pdf., Erişim Tarihi: 02.04.2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5040
dc.description.abstractLabour deficit which had been happened in West European economies after World War II, was started to be recovered by migrant labour since 1960s. By mass labour migration from Turkey to Europe within 1961-1974, it caused to emerge a permenant Turkish population in Europe through settling into the countries they went to work, continuing migration process through family reunification and marriage. One of the countries that has permanent Turkish population depending labour migration is Netherlands. In this study it is examined that at which level socio-cultural contacts of Turks living in the Netherlands with Dutch society is and how these contacts affect maintaining Turkish language and culture and transmission to next generations. Moreover, it is studied the effects of socio-cultural contacts setting with Dutch society on the level of adoption of Dutch culture. Field research of this study which both quantitative and qualitative methods were used, was conducted in the Netherlands. In the quantitative part of research, among Turks living in the Netherlands regarding variables such as generation, sex, birth place it was determined 532 attendants through non-probability simple random sampling and data was gathered by survey technique. In the qualitative part of research, within snowball sampling, data was gathered by semi-structured interview technique among 21 opinion leaders who represent various groups of Turkish community living in the Netherlands. While gathered quantitative data were analyzed through SPSS 22 program, qualitative data were evaluated in the context of theory-based themes and sub-themes. According to results, the average of the level of maintaining Turkish culture among Turks living in the Netherlands, is higher than the average of adopting Dutch culture. However, the socio-cultural contacts of Turks living in the Netherlands with Dutch society become much frequent from generation to generation and in a relation to this contacts, adopting Dutch culture increases. In a conclusion, it is possible to state that maintenance and transmission of national culture and the level of adopting Dutch culture have a significant difference among generations in Turks living in the Netherlands. However, it is also possible to state that the level of integration by both sustaining their national culture and adopting host society’s culture, increase toward first generation to third generation.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR vi ÖZET viii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER x ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ xiii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 4 1.1. Araştırmanın Konusu 4 1.2. Araştırmanın Amacı 6 1.3. Araştırmanın Önemi 7 1.4. Araştırmanın Yöntemi 8 1.4.1. Araştırmanın Temel Problemleri 9 1.4.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 10 1.4.3. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 14 1.4.4. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler 17 2. BÖLÜM: KURAMSAL-KAVRAMSAL ARKAPLAN VE ÇALIŞMADA TEMEL ALINAN YAKLAŞIM 19 2.1. Kuramsal-Kavramsal Arkaplan 19 2.1.1. Uluslararası Göçe İlişkin Yaklaşımlar 20 2.1.2. E.S. Bogardus Döngüsü 23 2.1.3. Brown Döngüsü 25 2.1.4. “Kültürleşme” ve John W. Berry’nin Kültürleşme Modeli 26 2.1.5. Sosyo-Kültürel Temas ve Kültürel Etkileşim 30 2.1.6. Etnik Grup 32 2.1.7. Çokkültürlülük 33 2.1.8. Kültürel Görecelilik 34 2.1.9. Bütünleşme (Entegrasyon) 34 2.1.10. Asimilasyon 35 2.1.11. Amalgamasyon 37 2.1.12. Önyargı ve Ayrımcılık 37 2.2. Çalışmaya İlişkin Literatür ve Temel Alınan Yaklaşım 40 3. BÖLÜM: HOLLANDA’DA TÜRK VARLIĞI VE TÜRKLERE YÖNELİK POLİTİKALAR 46 3.1. Hollanda-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Boyutu 46 3.2. Hollanda’daki Türklerin Sosyo-Demografik ve Ekonomik Durumları 51 3.3. Hollanda’da Türklere Yönelik Politikalar ve Türkler Üzerindeki Etkileri 56 3.3.1. Hollanda’nın Göç ve Vatandaşlık Politikası 57 3.3.2. Hollanda’nın Entegrasyon Politikası 60 4. BÖLÜM: HOLLANDA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN HOLLANDA TOPLUMUYLA SOSYO-KÜLTÜREL TEMASLARI VE KÜLTÜREL AKTARIM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 66 4.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 66 4.1.1. Cinsiyet Dağılımları 67 4.1.2. Yaş Dağılımları 68 4.1.3. Doğum Yerine Göre Dağılımları 68 4.1.4. Kuşaklara Göre Dağılımları 69 4.1.5. Medeni Duruma Göre Dağılımları ve Çocuk Sayıları 70 4.1.6. Eğitim Durumu ve Eğitim Alınan Ülkeye Göre Dağılımları 71 4.1.7. Asıl Meşguliyetlerine Göre Dağılımları 75 4.1.8. Mesleki Duruma Göre Dağılımları 76 4.1.9. Vatandaşlık Durumuna Göre Dağılımları 78 4.1.10. Göç Edilen Yere Göre Dağılımları 79 4.1.11. Hollanda’da Yaşanılan Şehre Göre Dağılımları 80 4.1.12. Hollanda’ya Göç Etme Tarihi/Yaşı ve Göç Etmeye Yol Açan Temel Sebepler 81 4.2. Dil Yeterliliği ve Dilin Günlük Hayattaki Kullanımı 83 4.2.1. Türkçe Dil Yeterliliği 84 4.2.2. Hollandaca Dil Yeterliliği 85 4.2.3. Aile İçerisinde İlk Öğrenilen ve Öğretilen Dil 86 4.2.4. Çocuklara Hangi Dilde İsim Verildiği 88 4.2.5. Dilin Günlük Hayattaki Kullanımı 89 4.3. Aile Yapısı ve Evlilik Tercihleri 94 4.3.1. Hanehalkı Nüfusu ve Birlikte Yaşanılan Kişiler 94 4.3.2. Gelir Durumu ve Yeterliliği 95 4.3.3. Ailede Kararların Kimler Tarafından Alındığı 96 4.3.4. Aile İçi İlişkiler ve Akrabalık Bağlarına Verilen Önem 96 4.3.5. Evlenme Şekli 97 4.3.6. Evlilik Tercihleri 97 4.3.7. Hollandalılar ile Evlilik Konusundaki Düşünceler 103 4.3.8. Evlenilen/Evlenilecek Kişinin Türk/Müslüman Olmasının Önemli Olup Olmadığına İlişkin Düşünceler 103 4.4. Sosyal İletişim / Etkileşim 106 4.4.1. Yaşanılan Çevre ve Sosyal İletişim / Etkileşim 106 4.4.2. Mesleki Çevre ve Sosyal İletişim / Etkileşim 111 4.4.3. Akraba, Arkadaş Çevresi ve Sosyal İletişim / Etkileşim 112 4.4.4. Hollandalılar ile Sosyal İletişim / Etkileşim 115 4.4.5. Hollanda'daki Türkler Arasındaki Sosyal İletişim / Etkileşim 134 4.5. Hollanda’daki Türklerin Türk Kültürünü Sürdürme ve Hollanda Kültürünü Benimseme Durumları 141 4.6. Kültürel Aktarım 164 4.7. Dinî İnançlar 170 4.8. Aidiyet ve Türkiye ile Bağlar 173 4.9. Yaşanan Sorunlar 188 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 197 KAYNAKÇA 216 EKLER EK 1. Görüşme Yapılan Kanaat Önderleri 224 EK 2. Anket Soruları 225 EK 3. Mülakat Soruları 246 EK 4. Alan Araştırmasına İlişkin Fotoğraflar 247 EK 5. Etik Kurul İzni Formu 262 EK 6. Orjinallik Raporu 263 EK 7. Turnitin Benzerlik İndeksi 264 ÖZGEÇMİŞ 265tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectgöçtr_TR
dc.subjectulus-ötesi göçtr_TR
dc.subjectsosyo-kültürel temastr_TR
dc.subjectkültürel aktarımtr_TR
dc.subjectsosyal entegrasyontr_TR
dc.subjecttürk kültürütr_TR
dc.subjecthollanda kültürütr_TR
dc.subjecthollanda’da yaşayan türklertr_TR
dc.subjectavrupa’daki türklertr_TR
dc.subjectkültürleşmetr_TR
dc.subjectmigrationtr_TR
dc.subjecttransnational migrationen
dc.subjectsocio-cultural contacten
dc.subjectacculturationen
dc.subjectcultural transmissionen
dc.subjectsocial integrationen
dc.subjectturkish cultureen
dc.subjectdutch cultureen
dc.subjectturks living in the netherlandsen
dc.subjectturks in europeen
dc.titleHollanda’da Yaşayan Türklerin Ev Sahibi Toplumla Sosyo-Kültürel Temaslarının Kültürel Aktarım Sürecine Etkileritr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetII. Dünya Savaşından sonra Batı Avrupa ekonomilerinde oluşan iş gücü açığı 1960’lardan itibaren göçmen işçilerle kapatılmaya başlanmıştı. Kitlesel işçi göçüyle birlikte 1961-1974 yılları arasında Türkiye’den Avrupa’ya yoğun bir şekilde göç eden işçilerin gittikleri ülkelerde yerleşmesi, aile birleşimi ve aile kurma kanalıyla devam eden göç süreci, Avrupa’da kalıcı bir Türk nüfusunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. İşgücü göçüne bağlı olarak, Avrupa’da kalıcı Türk nüfusunun oluştuğu ülkelerden biri de Hollanda’dır. Bu çalışmada; Hollanda’da yaşayan Türklerin Hollanda toplumuyla sosyo-kültürel temaslarının Türk dili ve kültürünün sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarımını ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Ayrıca Hollanda toplumuyla kurulan sosyo-kültürel temasların Hollanda kültürünü benimseme düzeyine etkileri incelenmiştir. Nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu çalışmanın alan araştırması Hollanda’da gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel kısmında, Hollanda’da yaşayan Türkler içerisinden cinsiyet, yaş, doğum yeri, yaşanılan bölge gibi değişkenlerin dengeli dağılımı göz önünde bulundurularak olasılıklı olmayan basit tesadüfi örneklem kapsamında 532 katılımcıdan anket tekniği ile; araştırmanın nitel kısmında ise kartopu örnekleme tekniği kapsamında Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun çeşitli kesimlerini temsil eden 21 kanaat önderinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Elde edilen nicel veriler SPSS 22 programına aktarılarak analiz edilmiş, nitel veriler ise teori temelli oluşturulan temalar ve alt temalar bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Hollanda’da yaşayan Türkler arasında Türk kültürünü devam ettirme ortalaması, Hollanda kültürünü benimseme ortalamasından daha yüksektir. Bununla birlikte, Hollanda’da yaşayan Türklerin Hollanda toplumuyla sosyo-kültürel temasları kuşak sayısı yükseldikçe sıklaşmakta ve Hollanda kültürünü benimseme durumu da bu temaslara bağlı olarak artış göstermektedir. Sonuç olarak Hollanda’da yaşayan Türklerde, milli kültürün sürdürülmesi ve aktarımı ile Hollanda kültürünün benimsenme düzeyinin kuşaklar arasında anlamlı oranda farklılaştığı; bununla birlikte birinci kuşaktan üçüncü kuşağa doğru geçtikçe, hem milli kültürlerini muhafaza ederek hem de ev sahibi toplumun kültürünü benimseyerek entegre olma düzeylerinin yükseldiğini ifade etmek mümkündür.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10199252tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record