Show simple item record

dc.contributor.advisorŞAHİN KÜTÜK, Birsen
dc.contributor.authorÇELİK, Elçin
dc.date.accessioned2018-10-02T07:51:11Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5079
dc.description.abstractIn this study, how social mitigation and social responsibility practices are related to international conventions is addressed in connection with the concepts of sustainability and corporate social responsibility. The aim of the study is to show how the people of the region perceive the social effects and the applications made by the large scale investment projects which are likely to create environmental and social impacts in the regions where they are applied. The research was carried out through the example of the ongoing TANAP Project. Within this scope, semi-structured interviews were conducted with a total of 36 participants from Ankara Province, Gölbaşı District, Karagedik Neighborhood, Polatlı District Eskikarsak Neighborhood; Eskisehir Province, Günyüzü District KavuncuMahallesi, Odunpazarı District Akpınar Neighborhood; Bursa Province Mustafa Kemalpaşa District, Güllüce Neighborhood and Büyükorhan District, İsmetpaşa Neighborhood. According to the results of the research, it is found that the applied investment projects have different effect levels. In the emergence of this difference, it was seen that the density of construction activities, the amount of affected land, the political opinion, the ownership of the land, the land value of the land and the square meter of the land were influential.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY .......................................................................................................... i BİLDİRİM ....................................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI................................. iii ETİK BEYAN ................................................................................................................. iv TEŞEKKÜR .................................................................................................................... v ÖZET ........................................................................................................................... vi ABSTRACT ................................................................................................................... vii İÇİNDEKİLER ............................................................................................................ viii KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................................. xi TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................... xiii ŞEKİLLER DİZİNİ ..................................................................................................... xiv GRAFİKLER DİZİNİ .................................................................................................. xv GİRİŞ ............................................................................................................................ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ ........................... 6 1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMİ ............................. 6 1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ................................................................ 9 1.2.1. Araştırmanın Katılımcılarını Belirleme Süreci ..................................... 9 1.2.2. Veri Toplama ve Analiz Süreci .......................................................... 22 1.2.3. Araştırma Soruları .............................................................................. 23 2. BÖLÜM: YATIRIM PROJELERİNDE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÖRNEĞİ ............ 25 2.1. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) ................................. 25 2.2. ULUSLARARASI ÇEVRESEL VE SOSYAL STANDARTLAR ...... 27 2.3. ARAZİ EDİNİMİYLE İLGİLİ TEMEL YASALAR .......................... 35 3. BÖLÜM: ARAŞTIRMADA KULLANILAN KAVRAMLAR VE KURAMSAL ARKA PLAN ......................................................................................... 39 3.1. ARAŞTIRMADA KULLANILAN KAVRAMLAR ............................ 39 3.1.1.Küreselleşme .............................................................................. 39 3.1.2.Kalkınma Tanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma .......................... 44 3.1.3.Kalkınma .................................................................................... 45 3.1.4 Sosyal Sorumluluk ..................................................................... 51 3.2. SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME (SED) ....................................... 58 3.2.1.SED Kavramı ve Tarihsel Süreci ............................................... 63 3.2.2.SED ve Paydaş Katılımı ............................................................ 66 3.2.3.SED ve Halkın Katılımı Süreçleri ............................................. 68 3.2.4.Sosyal Etki Kavramı Kullanılmaksızın Yapılan Sosyal Etki Çalışmaları: Çevresel-Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Değişimler ............... 70 3.2.5.Sosyal Gelişmişlik İhtiyaç Analizi ............................................ 76 3.3. ÇALIŞMADA KULLANILAN KURAMLAR ..................................... 77 3.3.1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Sürdürülebilirlik ......... 78 3.3.2.Çatışma Kuramı ve Yapısal İşlevselcilik ................................... 86 3.3.3.İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ........................................... 89 3.4. ÇALIŞMANIN MODELİ ....................................................................... 93 4. BÖLÜM: ARAŞTIRMA BULGULARI ...................................................... 98 4.1. KATILIMCILARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ....... 98 4.2. EKONOMİK FAALİYETLER ........................................................... 100 4.3. TOPRAK KULLANIMI VE TARIM ................................................. 101 4.4. TANAP PROJESİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE PROJENİN ETKİLERİ ............................................................................................................... ................................................................................................................. 103 4.5. TANAP PROJESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER ........................ 105 4.5.1.TANAP Projesi’nin Olumlu ve Olumsuz Etkileri ................... 107 4.6. PROJEYE DESTEK OLMA KOŞULLARI ...................................... 112 4.7. PROJE KAPSAMINDA DEVLETE VE KANUNLARA DUYULAN GÜVEN ............................................................................................................... 114 SONUÇ VE TARTIŞMA ............................................................................................ 122 KAYNAKÇA ............................................................................................................... 135 EKLER ........................................................................................................................ 150 EK – 1 : TANAP PROJESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ............................ 150 EK – 2 : ETKİ ALANINA GİREN YERLEŞİM YERLERİ ......................... 174 EK – 3 : GÖRÜŞME FORMU ......................................................................... 191 EK – 4 : ETİK KURUL İZİN FORMU ........................................................... 197 EK – 5 : ORJİNALLİK RAPORU ................................................................... 198 EK – 6 : TURNİTİN BENZERLİK İNDEKSİ ............................................... 199 EK – 7 : ÖZGEÇMİŞ ........................................................................................ 200tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Etki, Yatırım Projeleri.tr_TR
dc.titleÇATIŞMA ALANLARI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İŞLEVSELLİĞİ: TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÖRNEĞİtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada sosyal etki azaltma ve sosyal sorumluluk uygulamalarının uluslararası sözleşmelerle nasıl ilişkilendirildiği sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarıyla bağlantılı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı ise çevresel ve sosyal etki oluşturması muhtemel büyük ölçekli yatırım projelerinin uygulandıkları bölgelerde yarattığı sosyal etkiyi ve yapılan uygulamaları bölge halkının nasıl algıladığını ortaya koymaktır. Araştırma, yapımı devam eden TANAP Projesi örneği üzerinden ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, Polatlı ilçesi Eskikarsak Mahallesi; Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi Kavuncu Mahallesi, Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi; Bursa ili Mustafa Kemalpaşa ilçesi Güllüce Mahallesi ve Büyükorhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesinden toplam 36 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, uygulanan yatırım projelerinin farklı etki düzeylerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın ortaya çıkmasında ise inşaat faaliyetlerinin yoğunluğunun, etkilenen arazi miktarının, politik görüşün ne olduğunun, arazi sahiplik durumunun, arazilerin vasfının ve arazi metrekare fiyatlarının etkili olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2020-10-03T07:51:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record