Show simple item record

dc.contributor.advisorBörü, Levent
dc.contributor.authorBilgiç, Hasan Basri
dc.date.accessioned2018-10-02T08:09:51Z
dc.date.available2018-10-02T08:09:51Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.citationDipnot atıf usulütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5120
dc.description.abstractIn this study, we aimed to examine the presentation of evidence in terms of civil procedure. The study is composed of an introduction, three chapters and a conclusion. In the first chapter, firstly general information about proof, evidence and burdens related to proof was given and burden of adducing evidence which corresponds to the burden part of the presentation of evidence was evaluated. Then, by trying to explain what is meant by the notion of the presentation of evidence, it has been attempted to distinguish the presentation of evidence from the other concepts involved in the proof activity. In the last part, the relation between the presentation of evidence and the principles and obligations prevailing the civil proceedings was put forward. In the second chapter, first of all, it has been investigated to what stage of the first instance trial proceedings an evidence can be presented in written and simple jurisdiction procedures, under what conditions the evidence can be submitted after the time foreseen in the law, and how the evidence can be put forward. Later on, it was addressed whether it is possible to present evidences in appeal process, and in which circumstances it may be allowed to put forward new evidence in terms of the ordinary and the extraordinary legal remedies. In the third chapter, the presentation of evidence was examined in the light of the types of evidence, and the actions to be performed by the party for each type of evidence were covered. Afterwards, the relation of the presentation of evidence to the prohibition of extension and amendment of the claim and defense, and to the litigation fees were scrutinized.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………...ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..……...iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...………iv ÖZET……………………………………………………………………………………v ABSTRACT……………………………………………………………………………vi İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………..vii KISALTMALAR DİZİNİ…………………………………………………………….xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM İSPAT, DELİLLER VE DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 4 1.1. İSPAT VE DELİLLER 4 1.1.1. İspat Kavramı 4 1.1.2. İspatın Konusu 5 1.1.3. Delil Kavramı 7 1.1.4. Delil Sistemleri 8 1.1.5. Delil Türleri 10 1.1.5.1. Kesin deliller 10 1.1.5.2. Takdiri Deliller 11 1.2. İSPAT KONUSUNDAKİ YÜKLER VE İSPAT FAALİYETİNDE DELİL İKAME YÜKÜNÜN YERİ 12 1.2.1. Genel Olarak 12 1.2.2. İddia (ve Savunma) Yükü 14 1.2.3. Somutlaştırma Yükü 17 1.2.4. İspat Yükü (Objektif İspat Yükü) 20 1.2.5. Delil İkame Yükü (Sübjektif İspat Yükü) 24 1.2.5.1. Soyut Delil İkame Yükü 26 1.2.5.2. Somut Delil İkame Yükü 28 1.3. DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPAT FAALİYETİNDEKİ DİĞER İŞLEMLERDEN AYIRDEDİLMESİ 29 1.3.1. Genel Olarak 29 1.3.2. Delillerin İleri Sürülmesi 30 1.3.3. Delilerin Sunulması (İbrazı) 35 1.3.4. Delillerin Toplanması 36 1.3.5. Delillerin İncelenmesi 37 1.3.6. Delillerin Değerlendirilmesi 38 1.4. DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN MEDENİ YARGILAMAYA HAKİM OLAN BAZI İLKELER VE ÖDEVLERLE İLİŞKİSİ 40 1.4.1. Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi 40 1.4.2. Davayı Aydınlatma ve Katkıda Bulunma Ödevleri 43 1.4.2.1. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 43 1.4.2.2. Tarafın Davayı Aydınlatma Ödevi 48 1.4.3. Adil Yargılanma Hakkı 50 1.4.3.1. Hukuki Dinlenilme Hakkı 50 1.4.3.2. Silahların Eşitliği İlkesi 55 1.4.4. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Ödevi 56 1.4.4.1. Dürüstlük Kuralı (Dürüst Davranma Ödevi) 56 1.4.4.2. Doğruyu Söyleme Ödevi 58 2. BÖLÜM İLK DERECE VE KANUN YOLU AŞAMALARINDA DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLME ZAMANI VE USULÜ 60 2.1. İLK DERECE AŞAMASINDA DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ 60 2.1.1. Yazılı Yargılama Usulünde Delillerin İleri Sürülmesi 60 2.1.1.1. Genel Olarak 60 2.1.1.2. Dilekçeler Teatisi Aşamasında 62 2.1.1.2.1. Dava Dilekçesinde 62 2.1.1.2.2. Cevap Dilekçesinde 65 2.1.1.2.3. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçelerinde 71 2.1.1.3. Delillerin Hasredilmesi 73 2.1.1.4. Ön İnceleme Aşamasında 75 2.1.1.5. Tahkikat Aşamasında 82 2.1.1.5.1. Genel Olarak 82 2.1.1.5.2. Sonradan Delil İleri Sürülmesi 82 2.1.1.6. Sözlü Yargılama ve Hüküm Aşamalarında 90 2.1.2. Basit Yargılama Usulünde Delillerin İleri Sürülmesi 94 2.2. KANUN YOLU AŞAMASINDA DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ 98 2.2.1. Genel Olarak Kanun Yolu Kavramı ve Türleri 98 2.2.2. İstinaf Aşamasında Delillerin İleri Sürülmesi 100 2.2.2.1. Genel Olarak 100 2.2.2.2. Yeni Delil İleri Sürülmesi Yasağının İstisnaları 101 2.2.2.2.1. İncelenmeden Reddedilen Deliller 101 2.2.2.2.2. Mücbir Sebeple İleri Sürülemeyen Deliller 109 2.2.2.2.3. Re’sen Gözetilecek Deliller 112 2.2.2.3. Yeni Delil İleri Sürülmesi Usulü 113 2.2.2.4. Sonradan Delil İleri Sürülmesi 115 2.2.2.5. Yeni Vakıa İleri Sürülmesi Yasağı 116 2.2.3. Temyiz Aşamasında Delillerin İleri Sürülmesi 118 2.2.3.1. Genel Olarak 118 2.2.3.2. Bozmaya Uyma Kararı Sonrasında Delillerin İleri Sürülmesinin Değerlendirilmesi 123 2.2.4. Yargılamanın Yenilenmesi Aşamasında Delillerin İleri Sürülmesi 124 3. BÖLÜM DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN DELİL TÜRLERİ VE BAZI MÜESSESELERLE İLİŞKİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 127 3.1. DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN DELİL TÜRLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 127 3.1.1. Tanık Delilinin İleri Sürülmesi 127 3.1.2. Bilirkişi ve Keşif Delillerinin İleri Sürülmesi 137 3.1.3. Belge ve Senet Delilinin İleri Sürülmesi 140 3.1.4. Yemin Delilinin İleri Sürülmesi 144 3.1.5. Kesin Hükmün İleri Sürülmesi 149 3.2. DELİLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI VE ISLAHLA İLİŞKİSİ 153 3.2.1. Delillerin İleri Sürülmesinin İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağıyla İlişkisi 153 3.2.2. Delillerin İleri Sürülmesinin Islahla İlişkisi 156 3.3. DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ İLE İLİŞKİSİ 159 SONUÇ 166 KAYNAKÇA 178 EK 1: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU…………………………………193 EK 2: ORİJİNALLİK RAPORU……………………………………………………194tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectdelil
dc.subjectdelil ikame yükü
dc.subjectispat
dc.subjectdelil gösterme
dc.subjectispat hukuku
dc.subjectmedeni usul hukuku
dc.titleMedeni Usul Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada delillerin ileri sürülmesini medeni usul hukuku bakımından incelemeyi amaçladık. Çalışma giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle ispat ve delillere ilişkin genel bilgilere ve ispata ilişkin yüklere yer verilerek bu yüklerin ve delillerin ileri sürülmesinin yük boyutunu oluşturan delil ikame yükünün konumuzla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Ardından delillerin ileri sürülmesi kavramıyla neyin kastedildiği açıklanarak delillerin ileri sürülmesi ve ispat faaliyeti içerisinde yer alan diğer kavramlar birbirinden ayırt edilmeye çalışılmıştır. Son kısımda ise, delillerin ileri sürülmesinin medeni yargılamaya egemen olan ilkeler ve ödevlerle ilişkisi ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, öncelikle yazılı ve basit yargılama usullerinde ilk derece yargılamasının hangi aşamasına kadar delil ileri sürmenin mümkün olabileceği, Kanun’da öngörülen süreden sonra delil ileri sürülmesine hangi şartlarla cevaz verilebileceği ve delillerin hangi usulle ileri sürülebileceği irdelenmiştir. Daha sonra ise, kanun yolu aşamalarında delil ileri sürmenin mümkün olup olmadığı ve yeni bir delil ileri sürülmesine hangi durumlarda izin verilebileceği, olağan ve olağanüstü kanun yolları bakımından ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, delillerin ileri sürülmesi delil türleri açısından incelenerek her bir delil türü bakımından tarafın yerine getirmesi gereken işlemlere yer verilmiştir. Bunun akabinde ise delillerin ileri sürülmesinin iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı ve yargılama harç ve giderleriyle ilişkisi irdelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.contributor.authorID241939tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record