Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Bülent
dc.contributor.authorErbaş, Eda Peri
dc.date.accessioned2018-10-02T10:41:53Z
dc.date.available2018-10-02T10:41:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.citationERBAŞ, Eda Peri. (2018). KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İLE BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5149
dc.description.abstractHaving both the reading and library usage habits affects young people's educational life positively. For this reason, it is important to examine the reading and library usage habits of the undergraduate level young teacher candidates from the point of view the effects of the education department and to overcome the existing deficiencies related to the subject. In this study were examined the thoughts, attitudes and behaviors of the last year students of Karamanoglu Mehmetbey University (KMU) Turkish Language/Literature (TLL) and Baku State University (BSU) Azerbaijan Language/Literature (ALL) Department. In this context the main purpose of this research is; to reveal which factors arise the similar and different features about reading habits of KMU Turkish Language/Literature and BSU Azerbaijan Language/Literature Departments last year students that despite having common culture taking place in different regions (Turkey and Azerbaijan). In total from both universities 187 students were participated in this research. In this research were used description and comparison methods and the results were evaluated in the SPSS 21 program. The result of this research shows that, the socio-economic status of Azerbaijan Language/Literature (ALL) and Turkish Language/Literature (TLL) Department students is in the middle. Both department students find childhood and youth periods important in acquiring reading habits. Students of these two department were encouraged by teachers to gain reading habits more than librarians. In general, the two comparative department students have more similar features according reading and library usage habits than dissimilarities.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………...i BİLDİRİM……………………………………………………………………………..ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..………………...iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………..iv TEŞEKKÜR ………………..………………………………………………………..v ÖZET………………………………………………………………………………....vi ABSTRACT………………………………………………………………………….viii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………..x KISALTMALAR DİZİNİ ………….…………………………………………………xiii TABLOLAR DİZİNİ …………. …………………………………………………….xiv GİRİŞ…………..………………………………………………………………………1 1. BÖLÜM: KONU HAKKINDA GENEL BİLGİLER………………………........2 1.1. KONUNUN ÖNEMİ……………………………………………………...2 1.2. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ………………………………......5 1.3. ARAŞTIRMANIN AMACI, PROBLEM VE HİPOTEZİ………….....11 1.4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI………………………………………….13 1.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ………………………………………….14 1.6. KAYNAKLAR………………………………………………….............16 xi 2. BÖLÜM: OKUMA ALIŞKANLIĞI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETME YETİŞTİRME SİSTEMİ………..……………………………………...18 2.1. OKUMA VE OKUMA ALIŞKANLIĞI……...…………………………18 2.1.1. OKUMA ALIŞKANLIĞI EDİNME SÜRECİ…...……………..........26 2.1.2. OKUMA ALIŞKANLIĞININ İŞLEVLERİ VE YARARLARI………………………………………..……...............31 2.1.3. OKUMA ALIŞKANLIĞINI ETKİLEYEN BİREYSEL VE TOPLUMSAL FAKTÖRLER…………….....................................33 2.2. ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞI………………………………..….……………………..35 2.3. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ………………………………..42 2.3.1. TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ...…….........42 2.3.2. AZERBAYCAN’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ ………………………………………………………………………………..43 2.4. TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA TÜRK/AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNİN YAPISI VE PROGRAMLARI ………………………………………………………………………………...45 3. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDİRME………………………………..52 3.1. ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ…………………………52 3.2. ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ……………………………………..............54 3.3. ÖĞRENCİLERİN KENDİ OKUMA ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ…………………………………………….62 3.4. ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANILMASI SÜRECİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ……………67 xii 3.5. ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINDA BÖLÜMÜN ROLÜ……………………….....71 3.6. ÖĞRENCİLERİN KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ..........................76 SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………………………......................84 SONUÇ……………………………………………………………………...84 ÖNERİLER………………………………………………………………….94 KAYNAKÇA………………………………………………………………………....96 EK 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerine Uygulanan Anket (Türkçe Örneği)……………………………………………….103 EK 2. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerine Uygulanan Anket (Azerice Örneği)…………………………………111 EK 3. Gönüllü Katılım Formu (Türkçe Örneği)………………………….119 EK 4. Gönüllü Katılım Formu (Azerice Örneği)…………………………120 EK 5. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Anket Uygulamak İçin İzin Belgesi……………………………………………………………..121 EK 6. Bakü Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünde Anket Uygulamak İçin İzin Belgesi (Türkçe çevirisi ile birlikte)…………….………………….123 EK 7. Etik Kurul Onay Belgesi……………………………………………..128 EK 8. ORİJİNALLİK BELGESİ………………………………………….…...129 ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………130tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectokuma ve okuma alışkanlığı
dc.subjectgençler
dc.subjectöğretmen adayları
dc.subjecttürkiye’de ve azerbaycan’da öğretmen yetiştirme sistemi
dc.subjecttürk/azerbaycan dili ve edebiyatı bölümü
dc.titleKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHem kitap okuma hem de kütüphane kullanma alışkanlığına sahip olmak gençlerin eğitim hayatını olumlu etkilemektedir. Bu nedenle lisans düzeyinde öğrenim gören, ayrıca kısa bir süre sonra öğretmenlik mesleğini icra edecek olan genç öğretmen adaylarının kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının incelenmesi, bu konuda eğitim aldıkları bölümün etkileri, aynı zamanda konuyla ilgili mevcut olan eksikliklerin giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) ile Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (ADE) Bölümünde eğitim alan son sınıf öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarına ilişkin düşünce, tutum ve davranışları incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı; farklı coğrafyalarda yer almasına rağmen ortak bir kültüre sahip iki ülkede (Türkiye ve Azerbaycan) bulunan KMÜ TDE Bölümü ile BDÜ ADE Bölümü son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı konusunda benzer ve farklı özelliklerinin hangi etkenlerden kaynaklandığını ortaya koymaktır. Araştırmaya her iki üniversiteden toplam 187 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada betimleme ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar SPSS 21 programında değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Azerbaycan Dili/Edebiyatı ve Türk Dili/Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumu ortadır. Her iki bölüm öğrencileri ayda ortalama bir kitap okumaktadırlar. Öğrenciler okuma alışkanlığı kazanmada çocukluk ve gençlik dönemlerini önemli bulmaktadırlar. Her iki bölüm öğrencileri okuma alışkanlığı kazanmada öğretmenler, en az ise kütüphaneciler tarafından teşvik edilmişler. Genel olarak, karşılaştırılan iki bölüm öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından benzer özellikleri farklılıklarına göre daha fazladır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID10197779tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record