Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük, Birsen
dc.contributor.authorAvşar Arık, Işıl
dc.date.accessioned2018-10-02T10:58:58Z
dc.date.available2018-10-02T10:58:58Z
dc.date.issued2018-07
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5166
dc.description.abstractThe concept of generations in literature of social sciences is made with specific reference to the West and America. One of the most important characteristic features in determining Generation Y is the technological developments. In the living era, besides its benefits, use of technology can cause the negative outcomes. Internet addiction is the one of these negative results. With becoming of the internet cheap and widespread people, especially younger, has begun to waste time on the internet longer and this situation has started to be effective on socialization. Thus, the internet has become alternative socialization agent to the family which has effective on individuals from the beginning of the life in process of socialization. Identity and social identity which are made in the process of socialization has influenced by this progress. In the recent study, historical age range of generation Y in Turkey was tired to predict, was researched the level of internet addiction of generation Y in Turkey and was examined the impact of this situation on the construct of social identity processes. In line with this purpose a questionarie which has formed by researcher and “Internet Addiction Teste” which has fomed byYoung (1998) and adapted to Turkish version by Çakır Balta and Horzum (2008) used in the study. In the result of the study have been found that the historical age range of generation Y in Turkey may be different from the West and America; according to the sex, age, class and faculty the usage of internet differs and usage of internet can be effective on the construct of social identities. Beside this 56,7 % is controlled internet usage, 13,3 % is risky internet usage and 0,7 % is internet addict of the participant.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL ve ONAY……………………………………………………………..……….i BİLDİRİM………………………………………………………...….………………...ii YAYIMLAMA ve FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………..…iii ETİK BEYAN…………………………………………………………………………iv TEŞEKKÜR……………………………………………………..………………….….v ÖZET…………………………………………………………………………………..vi ABSTRACT…………………………………………………………………………...vii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………….…viii ŞEKİLLER DİZİNi……….……………………………………………………….….xii TABLOLAR DİZİNİ………………………………………………………………...xiii GİRİŞ............................................................................................................................................1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ve YÖNTEMİ……...…………………..5 1.1. Araştırmanın Konusu……………………………………………………...5 1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi……………………………………………7 1.3. Araştırmanın Yöntemi…………………………………………………….8 1.3.1. Evren ve Örnekleme Belirleme Süreci……………………………9 1.3.2.Veri Toplama ve Analiz Teknikleri ………………………...……10 1.3.3 Araştırmanın Hipotezleri …………………………………………11 2. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ARKAPLANI……………………..12 2.1. Sosyalizasyon……………………………………………………………..12 2.1.1. Sosyalizasyon Ajanları…………………………………………13 2.2. Kimliklerin ve Sosyal Kimliklerin Oluşumunda Sosyalizasyon Sürecinin Önemi………………………………………………………………………….15 2.2.1. Sosyolojik Açıdan Benlik, Kimlik, Sosyal Kimlik Tanımlamaları ve Bunların Oluşumuna Dair Teoriler………………………………….15 2.3. Teknolojinin Bilimsel Olarak Gelişimi ve İnternet Teknolojisinin Ortaya Çıkışı…………………………………………………………………..21 2.3.1. Teknoloji ve Bilim……………………………………………….21 2.3.2. Geleneksel ve Yeni Medya………………………………………22 2.3.3. Elektronik ve Dijital Teknolojinin Kronolojik Gelişimi………..23 2.3.4. İnternetin Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi…………………………….23 2.3.5. Bir Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet………………….………24 2.3.6. İnternet Bağımlılığı……………………………………….……...25 2.3.7. İnternet Bağımlılığına İlişkin Kuramsal Açıklamalar……………26 2.3.7.1. Young’un İnternet Bağımlılığı Modeli……..…………27 2.3.7.2. Davis’in Bilişsel Davranışsal Patolojik İnternet Kullanımı Modeli…………………………………………………………29 2.3.7.3. Caplan’ın Bilişsel Davranışsal Modeli……….……….31 2.3.7.4. Ying’in Nöropsikolojik Modeli………………………32 2.4. Nesiller Kavramsallaştırması ve Nesiller……………………………….35 2.4.1. Nesil Kavramı……………………………………………………35 2.4.2. Nesiller…………………………………………………………..38 2.4.2.1. Bebek Patlaması Nesli…………………………………38 2.4.2.2. X Nesli…………………………………………………39 2.4.2.3. Y Nesli………………………………………………….41 2.4.2.4. Z Nesli………………………………………………….43 2.5. Çalışmanın Modeli..............................................................44 3. BÖLÜM: KONUYA İLİŞKİN LİTERATÜR ÖZETİ: Y NESLİ ve TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI…………………………………………….…………50 3.1. Psikolojik Açıdan Teknoloji Bağımlılığı………………………………...50 3.2. Teknoloji Bağımlılığı ve İletişim…………………………………………52 3.3. Teknoloji Bağımlılığı ve Eğitim………………………………………….53 3.4. Teknoloji Bağımlılığı ve Kültürlerarası Karşılaştırmalı Çalışmalar….55 3.5. Sosyolojik Açıdan Teknoloji Bağımlılığı……………………..…………55 3.6. Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Kimlikler………………………………59 3.7. Y Nesline İlişkin Literatürün Değerlendirilmesi……………………….64 3.7.1. Y Nesli ve İş Yaşamı…………………………………………….64 3.7.2. Y Nesli’nin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı………………..68 3.7.3. Y Nesli ve Öğrenme-Öğretme Stilleri…………………...………71 4. BÖLÜM: BULGULAR……………………………………………………………73 4.1. Sosyodemografik Bulgular………………………………………………73 4.2. Türkiye’deki Y Nesli’nin Yaş Aralığını Belirlemeye Yönelik Bulgular……………………………………………………………………………….79 4.3. İnternet Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Bulgular…………………83 4.4. Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Bulgular…………..88 4.5. Bireylerin Aitlik Hissettikleri Sosyal Grupları Belirlemeye Yönelik Bulgular………………………………………………………………………..94 4.6. Gençlerin Sosyal Kimliklerinin Oluşmasında Ailelerinin Etkisi ...……98 4.7. Hipotez Testleri………………………………………………………….105 4.7.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Analizler…………..………..106 4.7.2. İnternet Kullanım Alışkanlıklarına İlişkin Analizler……….…109 4.7.3. Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarına İlişkin Analizler……111 4.7.4. Sosyal Kimliğe İlişkin Analizler………………………….……113 SONUÇ ve TARTIŞMA………………………………………………………….…122 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………139 EK 1. Anket Formu……………………………….…………………………………154 EK 2. İnternet Bağımlılığı Testi………….…………………………………………159 EK 3. Etik Kurul Raporu……………………………………..…………….………160 EK 4A. Orijinallik Raporu (Türkçe)……….………………………………………161 EK 4B. Orijinallik Raporu (İngilizce)……………………………………………...162tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectY Nesli
dc.subjectTeknoloji
dc.subjectİnternet
dc.subjectAile
dc.subjectSosyalizasyon
dc.subjectSosyal Kimlik
dc.titleTeknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Kimlik Oluşumu: Y Neslitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetNesiller kavramsallaştırması sosyal bilimler literatüründe Batı ve Amerika’da yapılan çalışmalar referans gösterilerek yapılmaktadır. Y Nesli’nin özelliklerini belirleyen en önemli etkenlerden biri teknolojik gelişmelerdir. Teknoloji kullanımı içerisinde yaşadığımız yüzyılda sağladığı faydaların yanında olumsuz sonuçlara da neden olabilmektedir. İnternet bağımlılığı ise bu olumsuz sonuçlardandır. İnternet tüketiminin ucuz hale gelmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, internette geçirilen süre özellikle genç bireylerde artış göstermiş ve bu durum sosyalizasyon süreçlerinde de etkili olmaya başlamıştır. Öyle ki internet, sosyalizasyon sürecinde bireyin yaşantısının ilk yıllarından itibaren etkili olan aile kurumuna alternatif bir sosyalizasyon ajanı haline gelmiştir. Sosyalizasyon sürecinde inşa edilen kimlikler ve sosyal kimlikler de bu gelişmelerden etkilenmiştir. Bu çalışmada ise Türkiye’deki Y Neslinin yaş aralığı teknoloji kullanımı açısından tahmin edilmeye çalışılarak, Türkiye’deki Y Neslinin internet bağımlılık düzeyi araştırılmış ve bu durumun gençlerin sosyal kimliklerini inşa sürecine olan etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve Young (1998) tarafından geliştirilip, Türkçe uyarlaması ile geçerlilik ve güvenirlik çalışması Çakır Balta ve Horzum (2008) tarafından yapılan “İnternet Bağımlılığı Testi” kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’deki Y Nesli’nin yaş aralığının Batı ve Amerika’dakinden daha farklı olabileceği; bu neslin cinsiyet, devam edilen sınıf, fakülte ve yaşa göre internet kullanım davranış ve alışkanlıklarının farklılaştığı, internet kullanımın sosyal kimlik oluşumunda etkili olabileceği ortaya çıkmıştır. Ayrıca gençlerin %56,7’sinin kontrollü internet kullanıcısı, %13,3’ünün riskli internet kullanıcısı ve %0,7’sinin de internet bağımlısı olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10196186tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record