Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Esra
dc.contributor.authorAKTOP, Bahar
dc.date.accessioned2018-12-07T10:34:50Z
dc.date.issued2018-11-02
dc.date.submitted2018-11-02
dc.identifier.citationAktop, B., Kaynaştırma Eğitime Devam Eden Koklear İmplantlı Öğrencilerin Ebeveynlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5432
dc.description.abstractIn this study, in order to provide quality and equal education opportunities to children with cochlear implantation, it is aimed to investigate the meaning of integration programs for families, the problems in practice, the factors affecting the success of the applications; and the relation between those affects above and the variables known to enhance the quality of educationthat are determined by searching literature. In this direction, the parents of 50 children aged between 7 and 12 years, who use cochlear implant at the primary and secondary education levels in Ankara, continue their integration and follow up at the Department of Audiology of the Faculty of Health Sciences of Hacettepe University; a Demographic Information Form and the Requirements and Determination Questionnaire for Parents whose Cochlear Implant using Child Continuing to Integration Programes (KESGEB-IK) was applied. The hypothesis that parents' satisfaction is related to variables that are used at the Demographic İnformation Form which was designed by the resercher were investigated.. When the results of the research were examined, it was found that the satisfaction of the parents of the children with cochlear implant who were continuing the mainstreaming training reached to the meaningful results (p <0,05) in relation to the variables related to the gender of the child, the age of diagnosis, classroom availability and other disabled children in class; the gender of parents, age, occupation, educational status, presence of other hearing-impaired children; variables such as the biological age of the child, the use of hearing aids, cochlear implant surgery age and duration of use, the length of cochlear implant use during the day, the number of years continued to coalesce, and whether special education has been continued did not appear to have any significant effect on parental satisfaction with the cohort education (p > 0,05).en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1 İşitme Kaybının Tanımı ve Tanılama Süreçleri 5 2.2 Erken Tanı 6 2.3 İşitmeye Yardımcı Cihazlar 7 2.3.1 Amplifikasyon Sistemleri ve İmplantlar 8 2.4 Koklear İmplantasyonlu Çocuklarda Psikososyal Gelişim Süreçleri 10 2.5 İşitme Kayıplı ve Koklear İmplantlı Bireyin Ailesi Olmak ve Ailenin Desteklenmesi 11 2.6 Özel Eğitim Uygulamaları 16 2.6.1 Dünyada Özel Eğitim Uygulamaları 17 2.6.2 Türkiye’de Özel Eğitim Uygulamaları ve İşitme Engelli Bireylerin Özel Eğitim Süreci 19 2.6.3 Kaynaştırma Eğitimi Nedir? 20 2.6.4 Türkiye’de Kaynaştırma Eğitimi 21 2.7 Kaynaştırma Eğitiminden Temel Alan Alternatif Bir Yaklaşım: Bütünleştirme Eğitimi (Inclusive Education) 23 2.8 İşitme Kayıplı ve Koklear İmplant Kullanan Çocuklarda Kaynaştırma Eğitimi 25 2.9 İşitme Kayıplı ve Koklear İmplant Kullanan Çocuklara Yönelik İdeal Kaynaştırma Eğitimi Ortamı 27 2.10 Amaç Ve Varsayımlar 28 2.10.1 Amaç 28 2.10.2 Varsayımlar 29 3. BİREYLER ve YÖNTEM 30 3.1 Araştırmanın Türü 30 3.2 Araştırmanın Örneklemi 31 3.2.1 Örneklemin Belirlenmesi 31 3.2.2 Çalışmaya Dahil Edilme ve Çalışmada Dışlanma Kriterleri 31 3.3 Değerlendirme Araçları 32 3.3.1 Anket Onam Formu 32 3.3.2 Demografik Bilgi Formu 32 3.3.3 İşitme Kayıplı Çocuğu Kaynaştırmaya Devam Eden Ebeveynlerin Sorunları ve Gereksinimlerini Belirleme Anketi (KESGEB- İK) 33 3.4 Araştırma Yöntemi 35 3.5 İstatistiksel Analiz 35 4. BULGULAR 36 4.1 Demografik Bulgular 36 4.2 KESGEB-İK’den Elde Edilen Bulgular 44 4.3 Araştırma Değişkenlerinin Test Edilmesi 48 4.3.1 Çocuğun Cinsiyetine Göre Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Ebeveynlerin Memnuniyeti 48 4.3.2 Çocuğun Tanı Yaşına Göre Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Ebeveynlerin Memnuniyeti 49 4.3.3 Sınıf Mevcuduna Göre Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Ebeveynlerin Memnuniyeti 50 4.3.4 Çocuğun Sınıfında Başka Engelli Öğrenci Bulunmasına Göre Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Ebeveynlerin Memnuniyeti 50 4.4 Araştırma Değişkenlerine Göre Mean (Ortalama) Karşılaştırmaları 51 4.4.1 Ailede Başka Engelli Çocuk Bulunmasına Göre Çocuğun Sosyal Faaliyeti Olmasının Ortalama Karşılaştırmaları 51 4.4.2 Okulda Destek Eğitimi Verilmesine Göre Çocuğun Sosyal Faaliyeti Olmasının Ortalama Karşılaştırmaları 52 5. TARTIŞMA 53 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 66 6.1 Sınırlılıklar 66 6.2 Öneriler 67 7. KAYNAKLAR 69 8. EKLER 76 EK-1: Onan Formu EK-2: Demografik Bilgi Formu EK-3: KESGEB-İK Formu EK-4: Etik Kurul Raporu EK-5: Orijinallik Raporu Ekran Çıktısıtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşitme engelitr_TR
dc.subjectKaynaştırma eğitimitr_TR
dc.subjectKoklear implanttr_TR
dc.subjectAile sistem yaklaşımıtr_TR
dc.titleKaynaştırma Eğitimine Devam Eden Koklear İmplantlı Öğrencilerin Ebeveynlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışmada koklear implantlı çocuklara nitelikli ve eşit eğitim fırsatları sunulabilmesi amacıyla, kaynaştırma uygulamalarının aileler için anlamı, uygulamada yaşanan sorunlar, uygulamaların başarısını etkileyen etkenlerin ve bu etkenlerle yapılan alan yazını taraması sonucu belirlenen koklear implant kullanımının faydalarını ve eğitim kalitesini arttırdığı bilinen değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Ankara ilinde ilk ve orta öğrenim düzeyinde koklear implant kullanan, kaynaştırma uygulamalarına devam eden ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde takibi yapılan 7-12 yaş arasındaki 50 çocuğun ebeveynine ulaşılmış; Demografik Bilgi Formu ve İşitme Kayıplı Çocuğu Kaynaştırmaya Devam Eden Ebeveynlerin Sorunları ve Gereksinimlerini Belirleme Anketi (KESGEB-İK) uygulanmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan Demografik Bilgi Formunda yer alan değişkenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda ebeveynlerin memnuniyetinin ilişkili olduğu hipotezi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kaynaştırma eğitimine devam eden koklear implant kullanan çocukların ebeveynlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin memnuniyetlerinin, çocuğun cinsiyeti, tanı yaşı, sınıf mevcudu ve sınıfta başka bir engelli çocuğun bulunma durumu değişkenleri ile ilişkisinde anlamlı sonuçlara ulaşılırken (p < 0,05); ebeveynlerin cinsiyeti, yaşı, meslekleri, eğitim durumları, başka işitme engelli çocuklarının bulunma durumu; çocuğun biyolojik yaşı, işitmeye yardımcı teknoloji kullanma şekli, koklear implant ameliyat yaşı ve kullanma süresi, gün içinde koklear implant kullanma süresi, kaç yıldır kaynaştırmaya devam ettiği, özel eğitime devam edip etmediği gibi değişkenler ile anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür (p > 0,05).tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10223425tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record