Show simple item record

dc.contributor.advisorYILMAZ, Öznur
dc.contributor.authorCİDDİ, Pınar
dc.date.accessioned2018-12-24T13:12:03Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-23
dc.identifier.citationSerebral Palsili Çocuklarda Video Temelli Oyun Tedavisinin Tedavi Yoğunluğuna Etkisitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5456
dc.description.abstractCiddi, P. "The effect of video-based game therapy on treatment intensity in children with cerebral palsy" Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Physical Therapy and Rehabilitation Program, PhD Thesis, Ankara, 2018. The aim of study was to compare the effects of neurodevelopmental therapy (NDT) session with active video games therapy (AVGT) session on treatment intensity, performance and balance in individuals with cerebral palsy (CP). 20 subjects, I-III level according to Gross Motor Function Classification System (GMFCSS), aged between 6-18 years, were included in study. Individuals were given one week intervals, one session, NDT planned according to needs of individuals and one session, AVGT consisted of 4 games previously experienced by individuals. Before and after intervention, the balance (timed up and go test, stand on one foot test, Nintendo Wii-Fit) and performance tests (5 steps up and down time 5SUT-5SDT and 10m walk) were applied. Treatment intensity parameters during interventions; the energy consumption, the amount of motion, and the activity during the session were measured by ActiGraph three-dimensional accelerometer (wGT3X-BT). There was no statistically significant difference between treatment intensity parameters in study (p>0,05). GMFCS subgroups in NDT; there was a statistically significant difference in amount of motion in comparison to the GMFCS I and GMFCS II + III (p<0,05). Age groups; age <11 and age> 11 were compared, it was found that there was difference in energy consumption in AVGT (p<0,05). When the acute effects of both treatments were considered, it was found that AVOT was effective on the balance (p<0,05), clinical type didn't make any difference in terms of acute effects (p>0,05), whereas the level of effect improved step down activity after AVOT (p<0,05). In terms of treatment content, it was concluded that AVOT can't be replaced by NGT, in terms of treatment intensity, in this population that is inactive according to healthy individuals, it should be suggested as a way of encouraging active participation in physical activity and treatment, in addition to NGT from a young age and considering functional level.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Serebral Palsi 4 2.2. Serebral Palsi’de Sınıflandırma 5 2.3. Tedavi Dozajı 6 2.3.1. Serebral Palsi ve Tedavi Dozajı 7 2.3.2. Serebral Palsi’de ICF ve Tedavi Dozajı İlişkisi 9 2.3.3. Pediatrik Rehabilitsyonda Tedavi Dozaj Modeli 10 2.4. Serebral Palsi’de Tedavi Dozajını Etkileyen Faktörler 12 2.4.1. Tedavi Dozajını Etkileyen Uygulanan Müdahalenin Tipi 12 2.4.2. Tedavi ve Dozajı Etkileyen Aracı ve Denetleyici Faktörler 15 2.5. Serebral Palsi’de Tedavi Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 19 2.6. Serebral Palsi’de Enerji Tüketimi 23 2.6.1. Serebral Palsi’de Enerji Tüketiminin Değerlendirilmesi 28 2.6.2. Akselerometreler 29 2.7. Aktif Video Oyunlarının Rehabilitasyon alanında kullanımı 30 2.7.1. Serebral Palsi ve Aktif Video Oyunları 31 3. BİREYLER VE YÖNTEM 34 3.1. Bireyler 34 3.2. Yöntem 36 3.2.1. Değerlendirmeler 37 3.2.2. Müdahaleler 40 3.2.3. Çalışma Protokolü 42 3.2.4. İstatistiksel Analiz 44 4. BULGULAR 45 4.1. Bireylere İlişkin Bulgular 45 4.2. Değerlendirme Parametrelerine İlişkin Bulgular 45 4.2.1. Kas Tonusu ve Kaba Motor Fonksiyon Değerlendirmesine İlişkin Bulgular 45 4.2.2. Tedavi Yoğunluğu Değerlendirmesine İlişkin Bulgular 46 4.2.3. Performans ve Denge Değerlendirmesine İlişkin Bulgular 50 5. TARTIŞMA 55 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 69 7. KAYNAKLAR 71 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Tez Çalışması Orijinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectserebral palsi
dc.subjectnörogelişimsel tedavi
dc.subjectaktif video oyunları
dc.subjecttedavi yoğunluğu
dc.subjectenerji tüketimi
dc.titleSerebral Palsili Çocuklarda Video Temelli Oyun Tedavisinin Tedavi Yoğunluğuna Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesisen
dc.description.ozetCiddi, P. “Serebral Palsili çocuklarda video temelli oyun tedavisinin tedavi yoğunluğuna etkisi” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2018. Çalışmanın amacı Serebral Palsili (SP) bireylerde nörogelişimsel tedavi (NGT) seansı ile aktif video oyunları ile karakterize tedavi (AVOT) seansının tedavi yoğunluğu, performans ve denge üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktı. Çalışmaya yaşları 6-18 arasında Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi’ne (KMFSS) göre I-III seviyesinde olan, SP tanısı almış 20 birey dahil edildi. Bireylere 1 hafta aralıklarla, bir seans ihtiyaçları doğrultusunda planlanan NGT ve bir seans daha önce belirlenen ve deneyimledikleri 4 oyundan oluşan AVOT uygulandı. Her iki müdahale öncesi ve sonrasında denge (süreli kalk ve yürü testi- SKYT, tek ayak üzerinde durma testi, Nintendo Wii-Fit) ve performans testleri (5 basamak merdiven çıkma ve inme süresi- 5BMÇS-5BMİS ve 10m yürüme) uygulandı. Müdahaleler sırasındaki tedavi yoğunluğu parametreleri; enerji tüketimi, hareket miktarı, seans sırasında aktif olma durumları ActiGraph üç boyutlu akselerometre (wGT3X-BT) ile ölçüldü. Çalışmamızda müdahaleler arasında tedavi yoğunluğu parametrelerinde istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0,05). NGT’de KMFSS alt grupları; KMFSS I ve KMFSS II+III karşılaştırıldığında ‘hareket miktarı’ parametresinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Yaş grupları (yaş<11, yaş>11) karşılaştırıldığında AVOT’de ‘enerji tüketimi’ parametresinde fark olduğu belirlendi (p<0,05). Her iki tedavinin akut etkilerine bakıldığında AVOT’nin denge üzerinde etkili olduğu (p<0,05), klinik tipin akut etkiler açısından fark yaratmadığı (p>0,05), etkilenim seviyesinin ise AVOT sonrası merdiven inme aktivitesini geliştirdiği (p<0,05) belirlendi. Tedavi içeriği açısından AVOT’nin, NGT yerine konamayacağı, tedavi yoğunluğu açısından sağlıklı bireylere göre inaktif olan bu popülasyonda fiziksel aktiviteye ve tedaviye aktif katılımı teşvik etmenin bir yolu olarak en erken dönemden itibaren ve fonksiyonel seviye dikkate alınarak NGT’ye ek olarak önerilmesi gerektiği düşünülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID245901tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-06-28T13:12:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record